גכ

אנותא יבד יבס

.אקתפ הל הילת יוהו ,הדליו אתינדכ ןל יוה והל רמא ,יבידכד ילמ ןלאמיא
רמא .הדלי ימ אתינדכו ,הל ורמא .יזוז יפלא האמ אבא יבב קיסמד הב ביתכו
.אתינדכד אתוליסב ,הל יחלמ המב אירס יכ אחלמ :יבידכד ילמ והנינ יה ,והל
:(:ח תורוכב) אירס ימ אחלמו ,אתינדכל אתוליס אכיא ימו

:י"שר

יה :דלוה לש וראוצב רטש .אקתפ אלת :הדרפ .אתינדכ :בזכ רבד .יבידכד ילמ
:אילש .אתוליס :בזכ ירבד םה ולא .יבידכד ילמ והנינ

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

:(ט"יק םילהת) דאמ הנומאו ךיתדע קדצ תיוצ

:(ז"ט ילשמ) בותכש ומכ ,םייח תניחב ,ןירוהנ ןיפנא םהש ,השדקד םינפ שייכ א
תוחמשש עבשש" :(ז"ט םילהת) בותכש ומכ ,החמשש תניחב ."םייח ךלמ ינפ רואב"
שיו :החמשש תניחב הז ,"בקעי חור יחתו" :(ה"מ תישארב) ביתכו ,"ךינפ תא
בותכש ומכ ,הרז הדובע ,הרוחש הרמ ,ןיכושח ןיפנא םהש ,ארחא ארטסד םינפ
.(א) "ינפ לע םירחא םיקלא ךל היהי אל" :('כ תומש)

לוכי אוה~ךורב~שודקהש םינימאמ םניאו ,ןוממ תוואתב םילפונה םדא ינבולאו
ילכוא םהו ,תולודג תועיגיב םתסנרפ רחא םיפדורו ,הלק הבסב םדאה תא סנרפל
הרמ אוה תובצעו ,"הנלכאת ןובצעב" :('ג תישארב) בותכש ומכ ןובצעב םחל
תניחב ,ךששח ,םירחא םיקלא ,ארחא ארטסד םינפב םירשקנ םדא ינב ולא .הרוחש
לאקזחי) רמאנ םהילעו .'וכו "ינבישוה םיכשחמב" :('ג הכיא) בותכש ומכ ,התימ
םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הרז הדובע תניחב וניה ,"הדנל םבהזו" :('ז
."הוד ומכ םרזת" רמאנש 'הדנכ אמטמש הרז~הדובעל ןינמ' :(ט"פ תבש) הכרבל
ןיא יכ .השדקד םינפה רואב םיקבד םה ,הנומאב םנתמו םאשמש םדא ינב ולא לבא
,'וכו הנומא וניה קדצ וניה :(:ח"צק קלב) רהזב אבומכ ,תמא אלב הנומא
[תמא ידי~לע הנומא רקעש אצמנ ,תמא הב רבחתא דכ תאירקתא הנומא םש קיסמו]
:עודיכ םינפה רוא אוה תמאו

רמא דח' ,"ריעה ינפ ןחיו" :(:ג"ל תבש) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
אוה בקעי יכ ,'יגילפ אלו ךה וניה .םהל ןקת תואצחרמ רמא דחו ,םהל ןקת עבטמ
םינפה רוא תניחב אוהו ,"בקעיל תמא ןתת" :('ז הכימ) בותכש ומכ ,תמא תניחב
תואת ןקתשכו .ןוממ תואת ןקתש ,'ןקת עבטמ' הזו .הנומא ןקתתנ אבשכ ,ףכתו
תב דרתו" :בותכש ומכ ,'םהל ןקת תואצחרמ' הזו .הרז הדובע םגפ ןקתתנ ,ןוממ
ץחרל' :(:ב"י הטוסו ג"י הלגמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ושרדו ,"ץחרל הערפ
ארטסד םינפ איהש ,אקיד 'ינפ' ,"ריעה ינפ ןחיו" :הזו .'היבא תיב ילולגמ
.ןוממב םיבוחת תורז תודובע לכ יכ ,ןוממ תואת וניה ,עבטמ איהש .ארחא
:תחווצ הניכשהש ,ןילק ם"ק דגנכ ,ם"ק אירטמיג ויתויתוא םע ןוממ הז ליבשבו
,ןוממ תואתב םילפונה ולא לע (ו"מ ןירדהנס) !'יעורזמ ינלק !ישארמ ינלק'
.תומא םיעבש לש תורז תודובעמ םילולכ הרז הדובע םהש

,םילופכ ןילקה תחווצ הניכשה יכ .'ע םימעפ יתש םהש ,ןילק ם"ק םהןכ לעו)
ינש וניה ,םילופכ תולוק תניחב אוהש ,'יעורזמ ינלק ישארמ ינלק' תניחב
הרז הדובע איהש ןוממ תואתב םילפונה לע הניכשה תחווצש ,ןילק ן"יע םימעפ
.(תומא ן"יע לש תורז תודובעה לכמ הלולכ

םילפכ ויתונוזמ ןישק' :(ח"יק םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו
ינש םהש ןילק ם"ק שי אכהו ,הדלה םדק ןילק ן"יע תמאר תדלויה יכ ,'הדלויכ
והז 'ינפב' ,'ךמצע ינפב עשר יהת לאו' :('ב קרפ תובא) והזו :ן"יע םימעפ
,אוה~ךורב~שודקהב ןימאמ ןיאש ,ןוממ תואת תמחמ אבה ,ארחא ארטסד םינפ תניחב
םירבד) "הזה ליחה תא יל הששע ידי םצעו יחכ" בשוח אוהו ,סנרפמו ןזה אוהש
:ידי םצע ןושל ,'ךמצע' הזו .('ח

,תירב םד ידי~לע .ארחא ארטסד םינפמ לוצנ אוה ,שדק תירב ןוקת ידי~לעשעדו ב
ידי~לע ,"ךתירב םדב םג" :('ט הירכז) בותכש ומכ .ןוממ תואת ,הדנ םד ןקתתנ
ןובצעב" ,הרוחש הרמ .(ב) 'לוחט אד רוב' ."רובמ ךיריסא יתחלש" ,תירב
רהזב אבומכ ,הסנרפה ןובצעו תורירמ קיתממה חלמ תניחב אוה תירב יכ ."הנלכאת
רבדמב) והזו .'אתורירמ לבסמל ילכי אמלע יוה אל אחלמ אלמלא' :(:א"מר יחיו)
"ךיקלא תירב חלמ תיבשת לא" :('ב ארקיו) והזו ."אוה םלוע חלמ תירב" :(ח"י
בותכש ומכ ,הרז הדובעמ שרפתנו ,תוקלאב רשקתנ הז~ידי~לע יכ ,אקיד 'ךיקלא'
ומצעל ריאמ ,תירבה ןוקת ידי לע יכ .(ג) "קולא הזחא ירששבמ" :(ט"י בויא)
,חלמ ידי~לע יכ ,'רסח ןוממ חלמ' (:ו"ס תובתכ) הזו :םייח ךלמ ינפ רוא
:ןוממ תואת ולצא טעמתנ

ןושל "דמשה רמאיו" ,השדקד ךינפמ ,"ביוא ךינפמ שרגיו" :(ג"ל םירבד)והזו ג
םש לע ,םיקידצ םיארקנ לארששי לכ יכ .ןוממ תואת וניה ,הרז~הדובע ןושל ,דמש
םתוא ליפמ אוה ,ביואה תא ,השדקד םהינפמ שרגמשכ ,הז ליבשבו .(ד) תירבה
:דמשה וניה ,ארחא ארטסד םינפב ,םיביואה

ליפמ אוה קידצ לש ויביוא שרגל הצור אוה~ךורב~שודקהשכ ,קידצו קידצ לכ,אצמנ
לש ביואה הזו ,(ח"מ ןוקת) 'םלוע תירב אוה קידצ' יכ .ןוממ תואתב ביואה תא
יכ ,'רסח ןוממ חלמ' יכ .ותורירמ קיתמהל חלמ ול ןיא ,קידצ לע קלוחש ,קידצ
היהש ןולובז ,הז ליבשבו :תירב ידי~לע אלא וניא ,טעמתנש ןוממ תואת רקע
,ןובצעב ךפה ,'חמשש' ."ןולובז חמשש" :(ג"ל םירבד) וב רמאנ ,רכשששיל בהוא
'ךינפ תא תוחמשש עבשש'

יבא תא םתייחהו" :('ב עשוהי) בותכש ומכ ,(ה) ייחד אנמיס בחר שקבשכהזו
ורמאו ,ל"נכ םייח תניחב אוה תמא יכ ."תמא תוא יל םתתנו הרמא ,'וכו ימאו
בותכש ומכ ,הנומא תניחב הז ,'הוקת' ."ךל ירשקת ינשה טוח תוקת תא" :הל
הילע יכ .(ו) םימיה תירחא איה ,הנומאו ."ךתירחאל הוקת שיו" :(א"ל הימרי)
.'וכו "תחא לע ןדימעהו קוקבח אב" :(ד"כ תוכמ) בותכש ומכ ,תודמה לכ םידמוע
ומש ארקיו" :(ח"ל תישארב) בותכש ומכ םינפה רוא תחירז תניחב הז ,ינשה טוחו
אוה ךששח יכ .('ס היעשי) "'ה חרזי ךילעו ץרא הסכי ךששחה יכ" ,'וכו "חרז
,ןיכושח ןיפנא ,הדלויכ םילפכ רעצ ,הסנרפה תואתו תגאד ,ןובצעב תוניחב
"ריעה ינפ ןחיו" ,םינפה רוא ,תוקלא תנומא ,''ה חרזי ךילעו' .הרז הדובע
:"ןולובז חמשש" תוניחב ,ןוממ תואת ןוקת ,עבטמה ןוקת

ורמאש ומכ ,השא תניחב אוה הסנרפה יכ ,'אצומ וא אצמ' :('ח תוכרב) תניחבהזו
לע אב ולאכ ורבח תסנרפל דרויה' :(א"פ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,ונימכח
.'השאה תא תוממ רמ ינא אצומ' תניחב איה ,ןובצעב אוהש הסנרפו .'ותשא
יוה אל אחלמ אלמלא' ,ל"נכ חלמ ידי~לע הקיתמהל ךירצש אמלעד אתורירמ תניחב)
אצמ השא אצמ" :ביתכ השדקד הסנרפב ,ךפהל ןכ לעו .'אתורירמ לבסמל אמלע ליכי
,אתורירמ קיתממ אוהש ,חלמ תירב תניחב ,קידצ תניחב 'בוט' .(ח"י ילשמ) "בוט
אוה ,"ךתאצב ןולובז חמשש" :תניחב אוהש הסנרפו .(הסנרפה ןובצעו תואת וניה
,תירב וניה .(:ח"ל אמוי) 'קידצ אלא בוט ןיאו' .'בוט אצמ השא אצמ' תניחב
ארתו" (ב תומש) בותכש ומכו 'בוט יכ קידצ ורמא' :('ג היעשי) בותכש ומכ
בוט ןיאו' .('א השרפ ,תומש ,הבר שרדמ) 'לוהמ דלונש' "אוה בוט יכ ותוא
הז .'וכו "רואה תא םיקלא אריו" :('א תישארב) בותכש ומכ ,(םש) 'רוא אלא
:ינשה טוח תניחב ,''ה חרזי ךילעו' תניחב

?יזוז ןמש ארקנ המל' :(ב"כ השרפ רבדמב) שרדמב אתיא יכ ,הזוזמ תניחבהזו ד
ידי~לע וניה ,"ךירצב ידש היהו" :(ב"כ בויא) הזו .'הזל הזמ ןיזזש ינפמ
תניחב אוה ידש יכ .ךל תפפועמ ותסנרפ הז~ידי~לע "ךל תופעות ףסכו" ,הזוזמ
."הברו הרפ ידש לא ינא" :(ה"ל תישארב) בותכש ומכ .(ז) תירב

תורבדה תרששעש :('א קרפ תוכרב ימלשורי) הכרבל םנורכז ,ונימכח ושרדש הזו
ידי~לע יכ .'תוזוזמ לע םתבתכו' דגנכ 'דמחת אל' רובדו ,עמש תאירקב םה
,'זיזו' :('נ םילהת) והזו :רסח ןוממ חלמ ,ל"נכ ןוממה תדמח לטבתנ הזוזמ
תניחבל הכוז ,הזוזמ ידי~לע ,תירבה תרימש ידי~לע .'ידמע ידש' ,ןוממ וניה
'המת הביתכ אהיש םתבתכו' הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו 'ןולובז חמשש'
ודי לע יכ "םת שיא בקעי" :(ה"כ תישארב) תניחב הזו ,(ד"ל תוחנמ :ג"ק תבש)
םנורכז ,ונימכח ורמאש והזו ל"נכ עבטמה ןוקת ודי לע ,"ריעה ינפ ןחיו"
ןעמל" "םתבתכו"ל ךומס יכ ,הזוזמ ידי~לע םימי תכיראש :(:ב"ל תבש) הכרבל
ורמאש הזו :ל"נכ םייחה רוא אב ,ןתמו אשמב הנומא ידי~לע יכ ."םכימי וברי
.ייחד אנמיס אוהש ,םינפה רוא תניחב וניה ,'וינפל שרדנ ארקמ' :(םש)

ורמא יכ ,(.ג"ל תוחנמ) חתפה לש ןוילעה שילשב הזוזמה תועיבק הזליבשבו
שילש ויתועמ תא םדא שלשי םלועל' :(ב"מ אעיצמ אבבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח
םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,איטמקרפבש שילשה אוה ןוילעה שילשו .'וכו 'איטמקרפב
רקעו .'ןידבע אלד ןתאממ ןידבעד ןישמח ןיבט' :('ח קרפ האפ ימלשורי) הכרבל
תתנו תאששנ' :(א"ל תבש) בותכש ומכ ,ןתמבו אשמב תויהל ךירצ הנומאה
:איטמקרפבש שילשב אוהש ,ןוילע שילשב אוה הנומא ךירצ םשש ןוממה רקעש אצמנ .'הנומאב

ליבשב ןוממ דיספהל הצור ןיאש וניה ,ןוממ אלב םתוא הששוע םדאש תווצמהלכו ה
,הוצמה ךכ לכ ביבחשכ לבא .ךיתדע קדצ תיוצ הזו ,קדצ ארקנ הניחבה הז ,הוצמה
אוה הנומא רקע יכ .הנומא ארקנ הניחבה תאז ,ןוממ דספהב שיגרמ ןיאש דע
ןוממ הז ,דאמ הנומא הזו .השדקד םינפ םשש ,ל"נכ ןוממ תואת רבשמשכ ,ןוממב
:(ד"נ תוכרב) "ךדאמ לכבו" :(ו םירבד) בותכש ומכ

תניחב ,רקש תניחב הז ,אבידכד ילמ ונל רמא ,אנותא יבד יבס ורמאש שורפהזו
ףילחמה לכ' :(ב"צ ןירדהנס) ,הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הרז הדובע
,הדליו אתינדכ ןל יוה :םהל רמאו .'וכו 'םיבכוכ~תדובע דבוע ולאכ ורובדב
םיטפשמ) רהזב אבומכ ,אדורפב אירשד ,ם"וכע תניחב הז .הדרפ וז אתינדכ
.הדל םשב הנכמה ,חור תניחב הז הדליו .'אדורפב םיסו ארובחב יראש' :(.ה"צ
םש) 'ןירפ דבע אלו סרתסא רחא לא ם"וכע' יכ הדלי ימ אתינדכו :ול ורמאו
,ןיחיורמש םהל המדנש ,רקשה וניה .'אבידכד ילמ והינ יה' :םהל בישהו .(.ג"ק
.ןיחיורמ םניא תמאבו

הז אבא יב ,יזוז יפלא האמ אבא יב קיסמ יוהד אראוצב אקתפ הלאלתו
איה הרז הדובעו ."התא יבא ץעל רמואה" :(ב הימרי) בותכש ומכ ,םילילא~תדובע
ומכ ,תובוח ילעב םה הב ןיקבדתמה לכו .הבוח ףכל לכה תא תערכמש .(ח) הבוח
.םנוממב ןיקפתסמ ןיאש ,םדא ינב ראוצב יולת אשמה הזש ,שוחב םיאור ונאש
םיתמ ךכ~רחאו ,הברה רכשש ןירכתששמ םהש םהל המדנו ,םירחאמ ןוממ ןיוולו
םיחירטמו ,תובוח ילעב םהייחב םה ,תובוח ילעב םיתמ םניא םאו .תובוח ילעב
,טעמ רכשש ליבשב ,םיכרד תנכסב םמצע תא םינכסמו ,תולודג תוחרטב םמצע תא
רבדה הזו ,'תמה ירבד םיקל הוצמ' יכ .הרז הדובע בוח ,םהיבא בוח םלשל ליבשב
אקתפ הל אלת' ,א"שרהמ שרפש הזו .ויתובוח ומלשיש ,םהיבאמ האוצ ומכ םהל
.האוצ רטש 'אראוצב

אוה ,ןוממ תואת לש ןוקת יכ הל יחלמ יאמב אירס יכ אחלמ :ול ורמאךכ~רחאו
תואת ןוחרסל לפנ םא ,ותירב ןקתש הז :ותוא ולאשו .ל"נכ חלמ תירבה ןוקת
ןוקת דוע שי תמאב יכ אתינדכד אתוליסב :םהל בישהו .ונוקת יאמב ,ןוממ
ידי~לעו .תועפשהה לכו ןוממה לכ אב םשמש ,שרשל לכתסיש וניה ,ןוממ תואתל
גונעתו ,חצחצמו חצ רוא ולכ עפשה ,השרשב םש יכ .ותואת לטבתי ,םש ותולכתסה
,הנה רוסי יתפה אוה ימו .הטמל אלא (י"תכ הבעתמ א"נ) הואתמ ןיאו ,ינחור
.בע גונעת חקלו ,ינחור גונעת ךילשהל

ירששבמ' :בותכש ומכ ,ותירב ןקתיש דע אלא ,אובל רשפא יא ,תולכתסהה תאזללבא
ליבשבו .תוקלאב לכתסהל לכוי זאו ,שדק רשב ןקתל ךירצ הלחתבש .'הולא הזחא
רשפא יא ,ותירב ןקתמשכו .תירב ידי~לע אוה ,ןוממ תואת לש ןוקתה רקע ,הז
אוה תועפשה שרשו .ל"נכ רסח ןוממ תואת ,חלמ ידי~לע יכ .ןוממ תואתל לפל
ינש שי יכ ,ינטב יתלד תניחב אוה אילשה יכ .דלוה חנמ םשש ,אילש םשב הנכמ
.(ה"מ תורוכב) "ינטב יתלד רגס אל יכ" :(ג בויא) בותכש ומכ .השאל תותלד
לש םוי ם"מ תניחב אוהו ,דלוה חנמ םשש ,המותס ם"מ תרוצ ,ןיתלד ינשמ הששענו
ומכ ,תועפשה דלונ םשמש ,םימש יתלד הלעמל שי ןכו .('ל הדנ) דלוה תריצי
הזו .'וכו 'ראש רפעכ םהילע רטמיו חתפ םימש יתלד' :(ח"ע םילהת) בותכש
תואתל לפונשכ ,תירבה רמושה הז לש ונוקת אוה ,אתינדכד אילשב :םהל בישהש
רמא .דלו תיב ולפא הל ןיא ם"וכע יכ .הדרפל אילש אכיא ימ :הל ורמאו .ןוממ
:ןוממה תואתל לפונ וניא ,תירבה ןקתש ימ תמאב יכ אירס ימ אחלמו - :םהל

לפונ ,תקלחמ לעב אוהש ימ וניה .(ה"נ םילהת) םהימי וצחי אל המרמו םימדישנא
ןיאש 'םהימי וצחי אל' :הזו .תורתומ רחא הפידרב םילכ וימיו ,ןוממ תוואתל
גישמ ןיאש 'וצחי אל' הזו .(א רדס תלהק הבר שרדמ) ודיב ותואת יצחו תמ םדא
'דמשה רמאיו ביוא ךינפמ שרגיו' קוספ לע (ג תואב) ליעל אבומכ ותואת יצח
"ךב חטבא ינאו" םיסש הזו :(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע) :םש ןיע
דבוע אוה יכ ,'הב חטוב וניא ,ןוממ תואתב עקשמה יכ .ןוממ תואתמ ךופהה אוהש
היהאו ,הלק הבסב יתסנרפ יל ןימזהל לכותש 'ךב חטבא ינאו' :ךא .ם"וכע לכ
:ןוממ תואתב עקשמ היהא אלו ,יקלחב חמשש

תובצעו תוגאד ול שי ,רתוי תורישע ול שיש המ לכ ,ןוממב םיעקשמה ולאןכ לעו
,"הנלכאת ןובצעב" :תניחבב אוה ולש תורישעהו ןוממה יכ .רתויב הרוחש הרמו
שיש המ לכ ןכ לעו .ל"נכ התימ ,ןיכושח ןיפנא ,הרוחש הרמו תובצע תניחב אוהש
ולש ןוממה יכ ,רתוי תוגאדו הרוחש הרמו תובצע ול שי ,רתוי תורישעו ןוממ ול
םנורכז ,וניתובר ורמאש והזו .ל"נכ 'וכו הרוחש הרמו תובצע תניחבמ אוה
הגאד הברמ אוה יאדוב יכ .'הגאד הברמ םיסכנ הברמ' :('ב קרפ תובא) הכרבל
תובצע תניחב ומצעב םה ולש םיסכנה יכ .תורישעהו םיסכנה יובר ידי~לע תובצעו
לעו .ל"נכ רתויב תוגאדהו תובצעה הברתנ רתוי ןיברתמש המ לכ ןכ לעו ,ל"נכ
דיספמש רבד ןיא יכ ,םדאה לש וייחו וימי הלכמו רצקמ אוה תורישעהו ןוממה ןכ
הברמ אוה תורישעהו ןוממהו .םיאפורה ימכחל עודיכ ,תובצעהו הגאדה ומכ תויחה
ארטסד םינפב רשקמ אוה יכ .וייח הלכמו דיספמ אוה ןכ~לע ,ל"נכ תובצעו הגאד
.ל"נכ םייח ךלמ ינפ רוא ךפה ,התימ תניחב אוהש ,ךששח ,םירחא םיקלא ,ארחא
לכש ,ל"נכ 'וכו תובצע אוהש התימ תניחבב אוה יכ ,ותוא תיממ ןוממה ןכ לעו
:ל"נכ ןוממ תואת תניחב אוה הז

ומכ ,ןוממה תניחב הז רפע "ךייח ימי לכ לכאת רפעו" :(ג תישארב) בותכש הזו
לכ לכאת' ,רפע תניחב אוהש תורישעהו ןוממהש וניה ."ול בהז תורפעו" :בותכש
רפע יכ .ל"נכ םדאה לש וייח ימי לכ הלכמו תלכא איה ןוממה יכ ,'ךייח ימי
ע ןוקת) םינוקתב בותכש ומכ ,ןוממ תואת תניחב אוהש ,תובצע תניחב אוה
תובצעה ךשמנ לוחטהמו .'שביו רק לוחט יכה ,שביו רק והיא רפע' :(:ב"כק
,'וכו 'ךייח ימי (לכ) לכאת רפעו :אד ןיגבו' :םינוקתב םש םיסש הזו ,עודיכ
:בטיה ןבהו םש ןיע .ל"נכ וניה

אמא ,תיליל אד לוחט :(םינורחאה םינוקת א"יהב 'ג ןוקת) םינוקתב בותכשהזו
הרכסא והאו ,םש ןיע 'וכו רחא לא אד ,ליסכ ןאמ .ליסכה קוחשש ,בר~ברעד
ולא יכ .ןול תליטק רתבלו ,אמלע יאהב ארתעב ןוהב תיכיח .איביח ןונאד איברל
תניחב אוהש לוחט תניחב אוהש ."הנלכאת ןובצעב" תניחבב םה ,ןוממב םיעקשמה
'וכו רחא לא ארחא~ארטסד םינפב םירשקמ םהו ,תוגאד יוברו הרוחש הרמו תובצע
.ל"נכ רחא לא ,ליסכה קוחשש ,בר ברעד אמא ,לוחטה תניחב אוה הז לכש .ל"נכ
תובצע לוחט תניחב אוהש ןוממה יאדוב יכ .'ןול תליטק רתבל' ,םש בותכש הזו
,ןיכושח ןיפנא ,התימ תניחבב אוה ולש ןוממה יכ .םתוא תגרוה ,ל"נכ 'וכו
אוה ןוממ תואתש ,אצומ וא אצמ ,ליעל בותכש המ והזו .ל"נכ 'וכו תובצע
םינוקתב םש ראבמ ןכ יכ .ל"נכ 'וכו "השאה תא תוממ רמ ינא אצומ" :תניחב
הסנרפ ךא .'וכו 'לוחט אדו השאה תא תוממ רמ ינא אצומו' :(ל"נה 'ע ןוקת)
יכ .ל"נכ קידצה תניחב אוהש ,'וכו "בוט אצמ השא אצמ" תניחב אוה השדקד
ינפל בוט' :רמאנ וילע יכ ,ול קיזמ ןוממה ןיא יכ ,הזמ לוצנ תמאה קידצה
יאמאו :(ל"נה 'ג ןוקת) םינוקתב םש בותכש ומכ .'וכו 'הנממ טלמי םיקלאה
ביזתשא ןיבמ בל לבא ,הנמ אבזתשאל תעד ןוהב תיא אלד ןיגב ,איבר ואירקתא
.'הב דכלי אטוחו הנממ טלמי םיקלאה ינפל בוט' :הלמד אזרו .קידצ ןמתד הנמ
בר יכ .וייח ימי הלכי אלש ,ןוממה ונקיזי אלש ,הזל לודג תעדו המכח ךירצ יכ
יאו .ל"נכ םתוא תיממו תגרוה ןוממהו ,ןוממ תואתב וניה ,הזב ודכלנ םלועה
טלמי םיקלאה ינפל בוט' :וילע רמאנש קידצה ידי~לע םא יכ הזמ לצנהל רשפא
:ול ירשא ,ל"נכ 'וכו 'הנממ

,ונבר חתפש התע ךיא ,תואלפנ הארתו ,(ל"נה 'ע ןוקתו ,ל"נה 'ג ןוקת) םשןיע
םיראבמה תואלפנה תושדחה תומדקהה תא ונל הלגו וניניע תא ,הכרבל ונורכז
םיראבמ התע יכ .ל"נה םינוקתה ירבד בטיה םיראבמ התע התע ,תאזה הרותהב ליעל
,םש בותכש המ ל"נה 'ע ןוקתב םש ןיע םכחו ןבהו האר ,ל"נה ונבר ירבד לכ םש
תא תוממ רמ ינא אצומו' רמתא הלע .'וכו ודגנכ ואל םאו ,רזע 'וכו הכז םא
תניחב אוהש ,הרוחש הרמו תובצע תניחב וניה) .'וכו יאתבש לוחט אדו ,'השאה
בוט אצמ השא אצמ רמתא הלע ,אתניכש אד רזע .(עודיכ אמכא איתפ ,יאתבש .לוחט
בטיה םש ןיע .אצומ וא אצמ ןיתינתמ יראמ ירמא ווה אד ןיגבו ,'המ ןוצר קפיו
ל"נה 'ג ןוקתבו םש התע םיראבמ ,הכרבל ונורכז ,ונבר ירבד לכש הארתו ,ןבהו
:בטיה ראב

.ליעל םשרנש םוקמה דע ,ומצעב ,הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל איה הרותה תאז
.שודקה ונושלב וראבתנ אלש םירבד דוע יתעמשש המ ,ינושלמ אוה האלהו םשמו
ויפמ עמשל יתיכזש תעב שודקה ויפמ יתנבהו יתעמשש המ ,ןילמ הולאל דועו
:והזו .תאזה הרותה שודקה

מ"ק שי אכהו ,ןילק ן"יע תמאר תדלויה יכ ,'הדלויכ םילפכ ויתונוזמםישק'
םדק ,ןוממ לש וז הואתב ףרטצהלו תוסנתהל םיכירצ יכ .ליעל ןיע ,'וכו ןילק
ןיכירצש וניהד .השדקד ןוממ דילוהלו חיורהל ,הנומאב ןתמו אשמל ןיכוזש
.םולשו סח ללכ ןוממ תואתל זא לפי אלש ,ןתמו אשמב קסועש העשב דאמ רבגתהל
םילובלבהו תובשחמה לכ לטבלו רבשלו הנומאבו תמאב היהי ונתמו ואשמ קר
ידכ ,דבל ךרבתי םשה ליבשב היהי ותנוכ לכ קר .וילע םיאבש ןוממ לש תוואתהו
הרות ידמול קיזחהל הקדצ ןתלו ,חיוריש ןוממה ידי~לע ךרבתי םשה דבעל הכזיש
תדלויה יכ הדלויכ םילפכ םדא לש ויתונוזמ םישק הז ליבשבו .'וכו םשה ידבועו
,ןילק ם"ק שי אכהו .הדלה םדק ןילק 'ע קעצל הכירצו ,הדל ילבח לבסל הכירצ
תואתב םילפונה לע ,'יעורזמ ינלק ישארמ ינלק' ,םולשו סח ,תחווצ הניכשהש
ולא ךרד ףרטצהלו תוסנתהלו רבעלו ךליל ןיכירצ ,ןוממ ןיחיורמש םדקו .ןוממ
ןכ~לע ;םהמ לצנהלו םולשב םהילע רבעל ךרבתי םשהל ללפתהלו קעצלו ,ןילק ם"קה
:ןבהו ,ןילק ם"ק אכהו ןילק 'ע םתה ולאד ,'הדלויכ םילפכ ויתונוזמ םישק'

,'יעורזמ ינלק ישארמ ינלק' :וניה ,'ע םימעפ יתש םה ןילק ם"קש זא ראבםג
לש ןילק 'ע תניחב אוה לוק לכו .יעורזמו ישארמ ,תולוק ינימ ינש תניחב םהש
לע ,לוק ןושל ינלק ,'יעורזמ ינלק ישארמ ינלק' :םילופכ םה אכהו ,תדלויה
תועפשהה לכו ןוממה לכו ,הדל םשב הנכמה חורה לכ תמאב יכ :ןילק ם"ק םה ןכ
יאק אטשק תניחב והזו .ל"נכ תמא תניחב איהש ,ןוממ תואת תריבשמ קר ןיכשמנ
םוקיה לכ תאו' :(ט"יק םיחספ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא יכ (ד"ק תבש)
דמעמה רקע ןכ לעו .וילגר לע ודימעמש םדא לש ונוממ הז 'םהילגרב רשא
תניחב אוהש ,תמא ידי~לע אוה ,וילגר לע ודימעמש ,םדא לש ונוממ וניה ,הסנרפ
,ןוממ ול שי תמא ידי~לע וניה ,יאק אטשק תניחב הזו .ל"נכ ןוממ תואת תריבש
אוה רקש יכ ,יאק אל ארקש לבא .ל"נכ וילגר לע ודימעמש ,הדימע תניחב אוהש
ורובדב ףילחמה' :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ןוממ תואת ,הרז הדובע
,ןוממ תואת ,הרז הדובע אוהש ,רקש ידי~לע ןכ לעו ,'הרז הדובע דבוע ולאכ
:והזו .ל"נכ 'וכו םוקי ארקנה ,ןוממ ול ןיאש וניה ,דמעמו םויק םוש ול ןיא
םש ראבמכ ןירפ דבע אלו סרתסא רחא לא הרז הדובע יכ ל"נכ 'יאק אל ארקש'
.בטיה ל"נה רמאמב

,תובוח ילעב םיתמ םה ,ןוממ תואת רחא רתויב םיפדורה ולא ,ברה יפ~לעיכ
תובוח ילעב םהייחב םה ,תובוח ילעב םיתמ םניא םא ולפאו .םדיב ןיא המואמו
םהימי לכ דאמ םיעגיו םיצר םהש דע ,הברה ןוממל ךכ~לכ םיואתמ םהש .םתואתל
ולאכ ,םתואת תאלמל ליבשב ,תולודג תונכסב םמצע םינכסמו ,תולודג תועיגיב
לכו .ליעל ראבמכ ,'וכו הרז הדובעה בוח וניה ,םלשל לודג בוח םהילע היה
תמ םדא ןיא' יכ ,םתואת לש הזה בוח םלשלו ,םתואת תאלמל םילוכי םניא םהימי
םוש ול ןיא יכ ,ללכ ןוממ ונוממ ןיאש אצמנ .ל"נכ 'וכו 'ודיב ותואת יצחו
רשפא יא ןכ לעו .ל"נכ 'וכו 'ןירפ דבע אלו סרתסא רחא לא' יכ ,ונומממ האנה
היהיש ,השדקד ןוממ וניהד ,ןוממ ארקנה ןוממ חיורהלו תונוזמו עפש ךישמהל
והזיא' ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תורישעה רקע והזש 'וקלחב חמשש'
אוהש ,ןוממ תואת תריבש ידי לע םא יכ ,('ד קרפ תובא) 'וקלחב חמשה רישע
,'הדלויכ םילפכ ויתונוזמ םישק' ןכ לעו .ל"נכ העפשהה רקע םשמש ,תמא תניחב
הז ידי~לע קר רשא ,ל"נכ ןוממ תואת לש ןילק ם"קה רבשלו רבעלו ךליל ךירצ יכ
.ןוממ תואת תריבש תניחב אוהש ,תמאמ ךשמנ עפשה רקע יכ .ןוממ חיורהל ןילוכי
םה ,הכרבל ונורכז ,ונבר ירבד יכ ,דאמ בטיה םש ןבהו .בטיה רמאמה רשקמ הזבו
:(ט) לודג תוקמע םהב שיו דאמ דאמ םיקמע

ורמא ןכ לעו .םש ןיע 'וכו םינפ תניחב אוה ןוממהש ראבמ םש :(א תואלךיש)
קוספ לע י"שר שרפש ומכ .'םירישעה םה ץראה ינפ' :הכרבל םנורכז ,וניתובר
ולא ץראה ינפ םה ימ' "ץראה ינפ לכ לע היה בערהו" :(א"מ תישארב)
אוה ןוממ תואת םש :ל"נכ םינפ תניחב אוה תורישעהו ןוממה יכ .'םירישעה
ץק' :(.ג"צק ץקמ) רהזב זמרמ ןכו .םש ןיע 'וכו ןיכושח ןיפנא ,ךששח תניחב
:אבהדד אמהז אד 'וכו 'ךששחל םשש

םיארקנ לארששי לכ' יכ ,'וכו 'דמשה רמאיו ביוא ךינפמ שרגיו' :(ג תואלךיש)
תירבה רמוש אוהש דחא לכ לכוי ןכ לעו .םש ןיע 'וכו 'תירבה םש לע םיקידצ
,ורבח יבגל השדקד םינפ קידצ תניחב אוה יכ ,ורבח תא ליפהל ,ורבחמ רתוי
תקלחמ שישכ רהזל ךירצ ןכ~לעו .'וכ 'ביוא ךינפמ שרגיו' :ןכ םג רמאנ וילעו
ול שיו ,ודגנ השדקד םינפ ורבח ילוא יכ ,ןוממה תקושת ךותל לפי אלש םדאה לע
ךירצ ןכ לע ,ל"נכ ןוממ תואתל ותוא ןיליפמש אוה הליפנהו ,ותוא ליפהל חכ
ויפמ זא יתעמש .'תירבה םש לע םיקידצ םיארקנ לארששי לכ יכ' םש :הזמ רהזל
:םיקידצ םיארקנ םלכ ןכ לע םילומנ םהש ידי~לע לארששי לכש רמאש ,שורפב שודקה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts