בכ

אתועינצד ארפסד האשימח אקרפ

ןדע ,אילגו םיתס ,ןבו בא ,רמאמ יצח 'ארב' ,רמאמ 'תישארב' .ארבתישארב
.האתת ןדע ,זינגו םיתסד האלע

םהו ,רודה יחיכומ שי יכ אוה םתוח .םתוח ךותב םתוח שיו ,םתוח שישעד א
לוכיבכ ןידמולש וניה ,'ה ידומל םהש םש לע ,ןילגר םיארקנו ;ןילגר תוניחב
םריזחהלו םחיכוהל ,לארששיל ותוחילשב םיכלוה םהו .תוצע ול ןינתונש ,'ה תא
י"שר שרפש ומכ ,הצעה םש לע ,ןילגר תוניחב םיארקנ הז םש לעו .ךרבתי םשהל
,הכילהה םש לעו ,'ךתצע רחא םיכלוהה' "ךילגרב רשא םעה לכו" לע (א"י תומש)
.ל"נכ חיכוהל ותוחילשב םיכלוהש

ןיד תויהל ךירצ יכ ,הרותה אוה ןידהו ,םלועב ןיד~רזג רזוג ךרבתיםשהשכו
לע רזגנש הרות~ןידה םהל הלגמו םהמע ץעיתמ אוה ,'ה ידומל םהש תמחמו ;הרות
ןיעמ" (ד םירישה ריש) תניחבב ,ותוא ןימתוחו הרות~ןידה הז םיסכמ םהו .רודה
ןיד ,םולשו סח ,ונממ הששענ היהי אלש ,םינוציחה ונממ וקניי אלש ,"םותח
םתחנ 'ה ידומלב ,וניה ,"ידמלב הרות םותח" :(ח והיעשי) תניחב הזו .ירזכא
םיכלוה ,הרות~ןידה םהל הלגנשכ ,םהו .םינוציחה ונממ וקניי אלש ,הרות~ןידה
ןירהזנ רסומ תעשב ולפאו .ןידה קיתמהל בטומל םריזחהל ידכ ,רודה םיחיכומו
םרסמבו" :(ג"ל בויא) תניחבב ,םינוציחה ונממ וקניי אלש ,ריתסהלו םיתחהל
.םתוח תניחב ןה הז םש לעו ,"םתחי

ךינב לכו" :(ד"נ והיעשי) בותכש ומכ ,םלועב םולש םיברמ 'ה ידומלהולאו
םהיבאל לארששי ןיב םולש תוששעלו רשפל םיכלוה יכ ,"ךינב םולש ברו 'ה ידומל
לארששי ינפלו ,םדעב בוט םיצילממו רבדה םיניטקמ ךרבתי וינפלו ;םימשבש
:(ב"ל תומש) ךרבתי םשהל רמאש ,הששמ לצא וניצמש ומכ ,דאמ אטחה םילידגמ
.(א) "הלדג האטח םתאטח םתא" :(םש) רמא לארששילו ,"ךמעב ךפא הרחי המל"
לקלקתנ יזא ,םולשו סח ,ותוא לקלקמו ל"נה םתוחה לע רבוג רודה לש ערהשכו
(ח"י בויא) תניחבב ,םולשה ךפה ,םלועב תקלחמו ןישורג הששענו ,םלועה םולש
.אבומכ ,הושה רפסמב םה יכ ,תדנ הששענ םתוחמ יכ ,(ב) "והדני לבתמו"

ולאמ רסומ םילבקמה םידי תוניחב וניה ,םתוחה הזמ הלעמל אוהש םתוחשיו ב
תניחב הז םידיהו ."םותחי םדא לכ דיב" :(ז"ל בויא) תוניחב ,םיחיכומה
תומש) תניחב ,"הששמ דיב 'ה רבד רשאכ" תניחבב ,רסומה הב לבקתנש הנומא
."הנומא וידי יהיו" :(ז"י

סחשכ יכ ,הנומאה לקלקתי אלש וניה ,לקלקתי אלש הרתי הרימש ךירצ םתוחההזו
םתוחה ולקלקיו ,ימינפה םתוחל ברקתהל ולכוי ,ןוציחה םתוחה לקלקתנ םולשו
.הנומאה אוהש ,ןוציחה םתוחה לוקלק ידי~לע ימינפה

,הנומאה ךפה איהש ,תוריפכ הזמ הששענ ,םידיה םתוחה הז לקלקתנ ,םולשוסחשכו
לבקמש ידי~לע אלא ,חכ הל ןיא הרז הדובעה רקע יכ .תויבזכ תונומא הששענו
רהזב ראבמכו) "טרחב ותא רציו םדימ חקיו" :(ב"ל תומש) תניחבב ,ולא םידיהמ
ןיגב ?אד אדבועב וחלצא המב :לגעה הששעמ ןינעל הז קוספ לע .ב"צק ,אשת~יכ
הל לטיד בג~לע~ףאו ;אעראל אדש הוה ןוהידימ לטנ דכ ולא 'וכו "םדימ חקיו"ד
קר ןכ םג אוה ונוקת םגו .(םש ןיע ,'וכו אד אשיב אדבוע חלצא הוה אל ,רתבל
יקלא לכ תא בקעי לא ונתיו" :(ה"ל תישארב) תניחבב ,םידיה תניחב ידי~לע
םכידי" :(א והיעשי) תניחבב ,'ת"דנ' הששענ 'ם"תוח'מ יכ ,"םדיב רשא רכנה
תדובע וניה ,ת"דנ רפסמ אוה (תלד דוי :הזכ) ואולמב די יכ ,"ואלמ םימד
:(ב"פ תבש) הדנכ האמטמש םילילא

םהש ,םיעור העבשמ הראה ידי~לע ,הנומאה איהש ,םידיה תא תאלמל תוארלךירצו ג
יכ ,"םדי אלמת םימי תעבש" :(ט"כ תומש) תניחבב ,רודה יגיהנמ לכ לש תויללכ
םילהת) םש לע ,םיעור םיארקנ הז םש לעו .המילשהלו הנקתל הנומאה םיעור םה
תניחב הזו .רודהל םה ןיכישממ לארששי תנומא רקע לכו ,"הנומא הערו" :(ז"ל
הזו .רודה יגיהנמ לכ לש תויללכ תניחב םהש ,"ךדיב ויששדק לכ" :(ג"ל םירבד)
ארקנ ,םיעור העבשמ דחא אוהש ,השמו ."ןמאנ םישודק םעו" :(ב"י עשוה) תניחב
.'אנמיהמ איער' הז םש לע

,תוזע ידי~לע אלא ,השדקה לש תויללכ םהש ,םיעורה ולאל אובלרשפא יאו ד
בותכש ומכ ,'רמנכ זע יוה' :(ה קרפ תובא) הכרבל םנורכז ,וניתובר רמאמכ
ךותל ןיסנכנ תוזע ידי~לע ,וניה ,"ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ" :(ו"ט תומש)
םישנא ןיפוכו ,רודה ימסרפמ ןכ םג םהו ,ארחא ארטסה לש םיעור שי יכ .השדקה
'אגת אלב אתוכלמ תוזע' יכ ,תוזע ידי~לע אוה םתוכלמ רקעו ,והידובעש תוחתל
יזע םיבלכהו" :(ו"נ והיעשי) תניחבב ,םתוזעב םיבלככ םהו ,(.ה"ק ןירדהנס)
לצנהל ידכ ןכ לעו .(:ט"מ הטוס) 'בלכה ינפכ רודה ינפ' ןהו ,"םיער המה שפנ
תלהנ" :זאו ;םתוזע דגנ דמעל ,תוזע ידי~לע קר רשפא יא ,םתלשממ תחתמ ,םהמ
.השדקה ךותל סנכנש ,"ךשדק הונ לא ךזעב

םה םלכ הרמז לוק ןה ,רפוש לוק ןה ,החנא לש ןה ,הקעצ לש ןה תולוקה לכו
:"זע לוק ולוקב ןתי ןה" :(ח"ס םילהת) תניחבב ,תוזע תניחב

הגשה לכמו הראה לכמ ול תוארהל ,ףוגה רשב לע דאמ םחרל םדא לכךירצו ה
ךרששבמו" :(ח"נ והיעשי) תניחבב ,הגשהה תאזמ עדי ןכ םג ףוגהש ,תגשמ המשנהש
רשב וניה ,ךרששב לע םחרלמ ךיניע םילעת אלש ,אקיד 'ךרששבמ' "םלעתת אל
לכמ ול עידוהל לכויש ידכ ,וככזל תוארל ףוגה לע דאמ םחרל ןיכירצ יכ ,ךפוג
דימת תגשמו האור איה םדא לכ לש המשנה יכ .תגשמ המשנהש תוגשההו תוראהה
דאמ םחרל םדא לכ ךירצ ןכ לע ,םהמ עדוי וניא ףוגה לבא ,דאמ םינוילע םירבד
איהש המ לכמ ול עידוהל המשנה לכותש דע ,ףוגה ךכזל תוארל ,ףוגה רשב לע
.ל"נכ דימת תגשמו האור

ףוגהשכו .התגרדממ תלפונ םימעפלש ,המשנהל הבוט איה ,וז הניחבב אוהףוגהשכו
ידי~לע ,וניה ,ףוגה ידי~לע התגרדמל רזחלו םמורתהל המשנה לכות ,רואו חצ
בוט ןכ םג ףוגהש רחאמ יכ ,הלש םיגונעתל תולעלו רכזל לכות ףוגה יגונעת
ףוגה יגונעת ידי~לע רזחל המשנה לכות ןכ לעו ,םיגונעתהב דכלנ וניא ,רשכו
תוראה ידי~לע ,ףוגהב שיש תומישרה ידי~לע ןכ םג ןכו .הלש םיגונעתל ,התלעמל
תניחב הזו .התגרדמל רזחלו תולעלו רכזל התע לכות ,םדקמ המשנה וב הריאהש
ףוגה רשב ידי~לע וניה ,אקיד 'ירששבמ' ,"הולא הזחא ירששבמ" :(ט"י בויא)
תוגשה הזחיו הארי ופוגב םדאהש ,וניה ;תוקלא תוגשה וניה ,'הולא הזחי'
יזע םיבלכהו" תניחבמ תוזע ףוגהל שישכ לבא .ל"נכ דימת תגשמ המשנהש תונוילע
,הלש תוגשההמ ול עידוהל ףוגה לא ברקתהלו המצע ךמסל הלוכי המשנה ןיא ,"שפנ
תוזע הזל ךירצו .תוואתהב קזחו זע ףוגהש המ ,ףוגה תוזעו ףקתב דכלל לכות יכ
ופוג תרבוש החנא' יכ .ףוגה תוזע רבשמ הז~ידי~לעש ,ל"נה תולוק וניה השדקד
המשנה לכות הז~ידי~לע ,ףוגה תופיקתו תוזע רבשמשכו ,(:ח"נ תוכרב) 'םדא לש
.םש תדכלנ היהת אל יכ ,ףוגה לא המצע ברקתהל

,המשנה איה ימצע .ירששבל ימצע הקבד יתחנא לוקמ :(ב"ק םילהת) תניחבהזו
,המשנה אוה ,ינא םדאה לצא ארקנש המ ,םדאה תוימצע רקע יכ ,םדאה םצע איהש
םצע איהש המשנה יזא ,ויתוואתב ףוגה תוזע תמחמ לבא .דעל םיקה םצע איהש
,ל"נכ השדקד תוזע תניחב איהש ,החנא לוק ידי~לעו ,ופוגו ורששבמ הקוחר םדאה
המשנה וניה ,רששבהל םצעה תקבדתמו תברקתמ זאו ,ופוג תוזע רבשנ הז~ידי~לע
.ל"נכ "ירששבל ימצע הקבד יתחנא לוקמ" :והזו .ףוגהל

,םדא לש ופוג רבשמ אוהו ,"יתחנא לוקמ" תניחב אוה תועיקתה לוקתניחבו
אובל לכוי םדי~לעו ,"ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי םא" :(ג סומע) תניחבב
.זע לוק ,תולוקה םה העיקת .העורת ,םירבש ,העיקת :תניחב הזו .ל"נה םיעורל
התאו" :(ה 'ב~לאומש) תניחב העורת .ל"נכ ףוגה תוזע רבשנ םדי~לעש םירבש
ידי~לע םא יכ םהל ברקתהל רשפא יאש ,השדקד םיעורה םהש ,ל"נה "ימע תא הערת
תישארב) הזו .ל"נכ רפוש לוק תניחב ,השדקד תולוק תניחב םהש ,השדקד תוזע
הזה םויה םצעב" :(םש) ביתכו ,"הזה םויה םצעב םתלרע רשב תא למיו" :(ז"י
הנשה שאר) םויב ותוצמש ,רפוש לוק תניחב הז 'הזה םויה' ;"םהרבא לומנ
לומנ ודי~לעש ,"הרצ םויב 'ה ךנעי" :(כ םילהת) תניחבב ,(:כ הלגמ ;.ח"כ
:םצעה רוא לבקמו ,רששב תלרע רבשנו

תניחב אוהש ,תמאה םכחהש וניה ,רששבו םצע תניחב שי םדאה ינב תויללכבןכו ו
.רששב תניחב ודגנ םה םעהו ,םצע תניחב אוה ,ונממ הטמל םהש םעהל המשנה
וניה ,החנא לוקה םיעמוש םה ,םדאה םצעב ףוגה רשב ומכ ,רששב תניחבב םהשכו
לכוי הז~ידי~לעו ,'וכו 'תרבוש החנא' תניחבב ,םפוג תרבושו ,םכחה לש ולוק
ימצע הקבד יתחנא לוקמ" תניחבב ,רששב תניחב םהש ,םהילא ברקתהל ךמסל
;ל"נה החנאה לוק ללכ םיעמוש םניא ,רששב תניחבב םניאשכ ךא .ל"נה "ירששבל
:הרבה לוק םא יכ ,ומצעב לוקה םיעמוש םניא ,ולוק םיעמוש םא ולפאו

ארטסד לוק ונממ ררועתמ יזא ,השדקד לוק ררועתנשכ יכ ,עד אוה הרבהלוקו ז
ןל בה !ינוזמ ןל בה :םיקעוצ םהו ,םילבחמ םיארבנ תורבעה ידי~לע יכ ,ארחא
לוק ררועתמש ףכת ךא ;םיחנ םה ,השדקד לוק ררועתמו רבגתמ ןיאשכו !ייח
אצויש הרבהה לוק והזו ,ודגנ גרטקלו קעצל ןיליחתמו ףכת םיררועתמ םה ,השדקד
אלא הינע ןיא' "ונב ונע ונינוע םא" :(ד"י הימרי) תניחב הזו .השדקה לוקמ
לוק ררועתנש ידי~לע שממ ונכותב ונב ןיקעוצ תונוועהש וניה ,(ג) 'הקעצ ןושל
,"ינוע תא ריכזהל ילא תאב" :(ז"י 'א~םיכלמ) תיפרצה לצא בותכש ומכו ,השדקד
תונועה ויה ,ךכ לכ תרבוג השדקה התיה אלו ,והילא םש היה אלש ןמז לכ :וניה
םיררועתנו םירכזנ ויה ,והילא תשדק םש ררועתנש ידי~לע ךא ,םיחנ הלש
.הילע גרטקלו קעצל היתונווע

םיקעוצ ונאשכ ולפאו .ונכותב ןיקעוצ תונוועהש ונב ונע ונינוע םא:והזו
תוזע ודי~לע רבשל ,ומצעב השדקד לוק עמשל ןיכוז ונא ןיא ,השדקד לוק הזיא
םהו ,השדקד לוק דגנ ןיררועתנש תונוועה לוק אוהש ,הרבה לוק םא יכ ,ףוגה
ונילע םחרתו ךמש ןעמל הששעת ךמצעב התאש ךמש ןעמל הששע 'ה :ונכותב םיקעוצ
עמוש וניא יזא ,םצעה תניחב אוהש ,םכחהל רששב תניחבב וניאשכו .דבל ךנעמל
.לוקה הזמ םיררועתנש תונוועה לוק וניה ,הרבהה לוקה קר ל"נה ומצעב לוקה

רובב ינתש" :(ח"פ םילהת) תוניחב ,'רובב עקותה' :( :ז"כ הנשה שאר)הזו
תניחבב םניאש 'ץוחב םידמועה םתוא' ;הז לע עקותו חנאתמ אוהו ,"תויתחת
לוק םאו' ;ולש ערה ךותמ תאצל לכויש וניה 'אצי ,עמש רפוש לוק םא' ;רששב
.ל"נכ ,'אצי אל ,עמש הרבה

ףוגהש ,רששב תניחבב וניא םא עמוש וניא ומצעב םדאה תחנא לוק ןיב ,אצמנ
;ותחנא לוק עמוש וניא יזאו ,רששב תניחבב וניאש דע המשנה םצעהמ ךכ~לכ קוחר
םא יכ ,ולוק עמוש וניא ,םכחהל רששב תניחבב וניא םא ,םכחה תחנא לוק ןכו
:ל"נכ הרבה לוק

הששענ ,םכחה תא שמשמש ידי~לע ,שומשה ידי~לע אוה רששב תניחבלאובלו ח
,תויששעמ תווצמ תיששעב המשנהל ףוגה שמשמש ידי~לע ןכו ;םכחהל רששב תניחב
.המשנהל רששב תניחב ףוגה הששענ

רששבמ "ןתא רשבמ םילשורילו" :(א"מ והיעשי) זא ,תאזה הניחבברששבהשכו
אובל ןיכוזש וניה ,(א םש) "הנמאנ הירק" איהש ,םילשורי םלשנ ל"נה לומנה
ברקתהל רשפא יאש ,םייתמאה רודה יקידצמ ןילבקמש השדקה תויללכ איהש ,הנומאל
הז~ידי~לעש ,השדקד תולוקה לכ תניחב אוהש ,השדקד תוזע ידי~לע םא יכ םהילא
קבדתהלו ברקתהל ןיכוזו ,ףוגה תוזע תניחב אוהש ,ארחא ארטסד תוזע ןירבשמ
.ל"נכ הנמאנ הירק םילשורי תניחב אוהש ,המלש הנומאל ןיכוז הז~ידי~לעו ,םהילא

תודח יכ" :(ח הימחנ) תניחבב ,החמשש ידי~לע אוה ,ל"נה השדקד תוזעלאובלו ט
ומכ ;החמשה תניחב אוהש ,עמשנו הששענ תניחב ידי~לע וניה ,"םכזעמ איה 'ה
,עמשנו הששענ לארששי ורמאש העשב :(ח"פ תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
וחקלנ ואטחשכו ,'וכו דחא לכ שארב תורטע ינש ונתנו םיכאלמ אובר םישש ודרי
."םשאר לע םלוע תחמששו" :רמאנש ,םהל םריזחהל אוה~ךורב~שודקה דיתעו ,'וכו
:ל"נכ "םשאר לע םלוע תחמששו" תניחב ,החמשש תניחב םה עמשנו הששענש אצמנ

,"ארב תישארב" תניחב םה עמשנו הששענמ ברוחב וריתכהש םיידעה ינש יכ ,עדו
ןדע אד ,רמאמ יצח ארב ,רמאמ אד תישארב :(ה קרפ) אתועינצד ארפסב אבומכ
.ןבו בא ;האתת המכח ,האלע המכח ;האתת ןדע ,האלע

וניה ,תולגנ תניחב אוה הששענ :תולגנו תורתסנ תניחב אוה עמשנו הששעניכ
אוהש המ ,תורתסנ תניחב איה עמשנו ,ותגרדמ יפל םיקל דחא לכל רשפאש תווצמה
שי הוצמ לכ לצא :לשמל .הזב הדובע תוששעל לוכי וניאש ,ונממ רתסנו הובג
הזל דוע שי ,הוצמה םיקל הרותב רמאנה יווצה דבלמ יכ ,הוצמה תוביבסש םירבד
.הוצמה תוביבסש הרותה ירובד ראשו ,"השמ לא 'ה רבדיו" ןוגכ ,הרותב םירבד
תניחב ,'עמשנ' תניחב םה הוצמה תוביבסש וללה הרותה ירובדב שיש הדובעו
ןיא םירובדה ולאב שיש הדובעה ךא ,םיקל םילוכי ונא המצעב הוצמה יכ ,רתסנ
.רתסנ תניחב 'עמשנ' תניחב הזו ,םיעדוי ונא

עדויש המ ,תולגנה וניה ,הרות תניחב אוה 'הששענ' :הלפתו הרות תניחבהזו
הרותה לש םירובדה םהש ,הרותה ירובד תניחב ,תורתסנ תניחב םה 'עמשנ'ו ,םיקל
םשה תא הזב דבעל ךיא עדוי וניאש ,ל"נכ רתסנ תניחב םהש ,הוצמ לכ תוביבסש
ומכ ,(ח"נ ןוקת) 'אבלב אילת העימש' יכ ,תוקבד איהש ,הלפת תניחב ,ךרבתי
,(ב תינעת) הלפת וז בלבש הדובעו ,"עמש בל ךדבעל תתנו" :(ג א~םיכלמ) בותכש
,הסיפת וב ןיאש המ תניחב אוה ףוס~ןיא יכ ,ףוס~ןיאל תוקבדו לוטב וניה
רתסנ תניחב אוה יכ ,ל"נה הרותה ירובדב וניה] הזב הסיפת ול ןיאש רחאמו
:ףוס~ןיאהל לוטב קר אוהש ,תוקבד הלפת תניחב אוה ,[ל"נכ

דחא לכ יכ ,עמשנו הששענ תניחב םלועו םלוע לכב ןכו אגרדו אגרד לכבשיו י
תניחבו ,ול תולגנה וניה ,הרות תניחב ,'הששענ' תניחב ול שי ותגרדמ יפל
הובג הגרדמל אבש ימ יכ .ל"נכ הלפת תניחב ,תורתסנ תניחב איהש ,'עמשנ'
עמשנ תניחב ול שי יזאו ,'הששענ' תניחב ולש 'עמשנ'המ הששענ יזא ,הנושארהמ
.עמשנו הששענ תניחב ול שי ותגרדמ יפל םדא לכ ןכו ,אגרדל אגרדמ ןכו ,תרחא
'עמשנ' תניחב הזה םלועהל אוהש המ יכ ,עמשנו הששענ תניחב שי םלוע לכב ןכו
ןכו ,ונממ הובג 'עמשנ' תניחב םהל שיו ,'הששענ' תניחב םילגלגה םלועל אוה
.םלועל םלועמ

תניחב אוהש ,'ה תרות הלחתמ (ט"י הרז הדובע) ותרותו 'ה תרות תניחבהזו
הששענ ,הנממ הובג הגרדמב אוהשכ ךכ~רחאו ,"וניקלא 'הל תרתסנה" ,רתסנ
."ונינבלו ונל תלגנהו" תניחב אוהש ,'הששענ' 'עמשנ'המ הששענש ,ותרות

ונינבלו ונל תלגנהו ,'עמשנ' תניחב הז וניהלא 'הל תרתסנה :(ט"כ םירבד)הזו
אגרדמ ךליש תאזה הרותה ירבד לכ תא תוששעל םלוע דע ,'הששענ' תניחב הז
ירבד לכ תא תוששעל :הזו .'הששענ' 'עמשנ'המ היהיש םלועל אוביש ,אגרדל
,ל"נכ 'רבדיו' ןוגכ ,הוצמה תוביבסש הרותה ירובד םה הרותה ירבד ;הרותה
,םלוע דע :והזו .'הששענ' תניחב םהמ הששענ היהי ,ל"נכ 'עמשנ' תניחב םהש
תא ,'הששענ' תניחב ,אקיד תוששעל תוששעל ,םלועל םלועמו אגרדל אגרדמ ךליש
,הוצמה תוביבסש הרותה ירובד תניחב םה הרותה ירבד ;תאזה הרותה ירבד לכ
,'הששענ' תניחב םהמ הששענ היהי ,ל"נכ 'עמשנ' תניחב ,תורתסנה תניחב םהש
.ל"נכ תולגנ תניחב

תניחבל םעפ לכב הכזיש דע ,םלועל םלועמו אגרדל אגרדמ ךליש םדא לכךירצו
תניחב ,'עמשנ' תניחבמ םעפ לכב ולצא הששענ היהיש ,רתוי הובג עמשנו הששענ
היהי ,'ה תרות תניחב ,הוצמה תוביבסש הרותה ירבד תניחב ,הלפת תניחב ,רתסנ
ול יהיו ,ותרות תניחב ,הרות תניחב ,הלגנ תניחב ,'הששענ' תניחב הזמ הששענ
,הלעמל הלעממו אגרדל אגרדמ ךלי םעפ לכב ןכו .רתוי הובג 'וכו 'עמשנ' תניחב
תניחב ןכ~םג שי םשו .תוליצאה תלחת אוהש ,האירבה תדקנ תישארב אוביש דע
אגרדו םלוע לכב יכ ,תמאב 'ה תרות אוה םש שיש 'עמשנ' תניחבו ,עמשנו הששענ
אבשכו ,'ה תרות ארקנ ונממ רתסנש תמחמ קר יכ ,לאשמה םשב קר איה 'ה תרות
יכ ,תמאב 'ה תרות איה תוליצאה תלחתבש 'עמשנ'ה תניחב ךא .ותרות הששענ םשל
.שממ 'ה תרות קר םשמ הובג ןיא

'עמשנ'הו ,שממ 'ה תרות תניחב איה 'הששענ'ה יזא ,ףוס ןיאב ללכנשכךכ~רחאו
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,'ה תרות שי יכ .'ה תלפת תניחב אוה
:(ד"י הטוסב) ורמאש ומכו ,'הלחת היתמיק ינא' :(הנשה שארו םירוכב ימלשורי)
,וניתובר ורמא ןכו ,'וכו 'םילוח רקבמו םימרע שיבלמ אוה~ךורב~שודקה'
שי ןכו .'וכו 'ןילפת חינמ אוה~ךורב~שודקהש ןינמ' :(ו תוכרב) הכרבל םנורכז
אוה~ךורב~שודקהש ןינמ :(ז םש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ,ורמאש ומכ ,'ה תלפת
.'ה תלפת שיו 'ה תרות שיש אצמנ ."יתלפת תיבב םיתחמששו" :רמאנש ?ללפתמ
.שממ 'ה תלפת אוה ותלפתו שממ 'ה תרות אוה ותרות יזא ,ףוס~ןיאב ללכהל הכוזשכו

אוהו ורבח לע םימחר שקבמה :(ב"צ אמק אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
לע שקבמ וניאו רבד ותואל ךירצש המ יכ ,הלחת הנענ אוה ,רבד ותואל ךירצ
תמחמו ,האירבה םדק וניה ,הלחת תניחב אוהו ,ןיא תניחבב אוהש תמחמ אוה ומצע
.הלחת הנענ אוה הז~ידי~לע ,הלחת תניחבב אוהש

בטיה ןינעה הז ראבמ תמאב ךא .הלעמלש המל בטיה רובח ןינעה הזל ןיאהרואכל]
,האירבה םדק תניחב אוה 'ה תלפת תניחבש ,ןמקלו ליעל ראבמ יכ ,תצק ןיעמל
ןכ לע ,ןיא תניחב איה הניחבה תאזש תמחמו ;הלחת תניחב והזש ,ףוס ןיא תניחב
לטבמו תמאב ונע אוהש וניהד ,ןיא תניחבב אוהש ימ םא יכ ,הזל הכזיש ימ ןיא
אוה םשש ,ףוס~ןיאב ללכנש דע ,םלועב וניא ולאכ לוטבה תילכתב ירמגל ומצע
,וניתובר רמאמ לע ןמקל אבומש המ בטיה רשקמ הזבו .ל"נכ 'ה תלפת תניחב
,'וכו 'והושבח ןכ לעו תולדגב והודשחש ,'וכו אריעז רזעלא' :הכרבל םנורכז
ןאכ רכזנ אלש ,תאזה הרותהל תולדגה םגפ ןינעל רשק ןיא הרואכלו .םש ןיע
ןינע לכש ,םיניעל ראבמ ליעל רכזנה יפ~לע תמאב ךא .ללכ תולדג ןינעמ הרואכל
,ףוס ןיאב תויללכ תניחב אוהש ,רתוי הובגה עמשנו הששענ תניחבל תוכזל הז
תניחב אוהש ,תמאב הונע ידי~לע םא יכ תוכזל רשפא יא הז לכ ,האירבה תלחתב
'וכו ךירצ אוהו ורבח לע ללפתמה הז ןינע רשק בטיה ראבמ התעו .ל"נכ ןיא
והז ,רבד ותואל ךירצ אוהש יפ~לע~ףא ורבח לע ללפתמש הז יכ ,תאזה הרותהל
שיגרמ קר ,םולכ ומצע לע ששוח וניאו ומצע לטבמש ,ןיא תניחב ,הונע תניחב
,הלחת תניחב אוהש ,ןיאב ללכנ אוה הז לוטבה ידי~לעו .ורבח לארששי רעצ
הנענ אוה ןכ לעו ,ל"נכ 'ה תלפת תניחב ,עמשנ תניחב ,האירבה םדק תניחב
.[ל"נכ הלחת תניחבב אוה יכ ,הלחת

תניחב ,הלגנ תניחב אוה 'הששענ'ה יכ ;רמאמ יצחו רמאמ ,ןבו באתניחב הזו
,האתת המכח תוניחב ,האתת ןדע תוניחב ,ןב תוניחב ,'ארב' תוניחב ,הרות
המכח ,םלשה רמאמ ,'תישארב' תוניחב אוהש ,'עמשנ'ה דגנכ ,רמאמ יצח תוניחב
דגנ אגרד לכ יכ ,רתסנ תוניחב ,הלפת תניחב ,בא תוניחב ,האלע ןדע ,האלע
,םלשה רמאמ רבדמ ,רבדמשכ באה ומכ ;רמאמ יצח תוניחב אוה הנממ הלעמלש אגרד
אגרד דגנ אגרד לכ ןכ רמאמ יצח קר רבדמ אוה ,וירחא רבדמ ןטקה ונבשכו
רמאמ תוניחב איה הנממ הלעמלש אגרדהו ,רמאמ יצח תוניחב איה הנממ הלעמלש
לכו םיחמצו תופועו תויחו םדא~ינב לכ יכ ,אגרדל אגרדמ ןכו ,הדגנ םלשה
יכ ,םלועה הזמ הלעמלש םלועה דגנ רמאמ יצח תוניחב קר םה םלועה הזבש םירבדה
דגנ האירבה תויללכ ןכו .םלועל םלועמ ןכו ,םהמ םיהובגה םירבדל םיזמר קר םה
תניחב אוה םשו ,ףוס~ןיאב תומלש רקע יכ ,רמאמ יצח תוניחב איה האירבה םדק
,'תישארב' דגנ רמאמ יצח אוה ,האירבה תויללכ אוהש ,'ארב' הזו .םלשה רמאמ
,םינוקת) 'תשב ארי' 'תישארב' ומכ ,הלפת תניחב ,האירבה םדק תוניחב אוהש
רמאמ אוהש ,"ללהתת איה 'ה תארי" :(א"ל ילשמ) תוניחב ,הלפתה איהש ,(ז ןוקת
.םלשה

אוהש ,תישארבמ הנינב רקעש םש לע ,ליעל רכזנכ ,םילשורי ארקנ הנומאןכ לעו
רמאמ ,'תשב ארי' 'תישארב' .(ד) 'םלש ןמת ,הארי ןמת' יכ ,םלש הארי תניחב
ידי~לע םא יכ ברקתהל רשפא יא םיעורהלו ,ל"נכ םיעורהמ אוה הנומא יכ ,םלשה
תוניחב ידי~לע ןיכוז החמששלו ,ל"נכ החמשש ידי~לע ןיכוז תוזעלו ,ל"נכ תוזע
אוה החמשה תומלש רקע ךא .ל"נכ 'וכו הלפתו הרות תוניחב אוהש ,עמשנו הששענ
הליגה רקע ,וניה ,(ה) (ב םילהת) ביתכ "הדערב וליגו" יכ ,הארי ידי~לע
,'עמשנ' תוניחב איהש ,ל"נכ הארי תוניחב אוהש ,הלפת ידי~לע איה החמשהו
איהש ,הנומאה ןינב רקעש אצמנ .ל"נכ תומלשה רקע םשש ,םלשה רמאמ תוניחב
,הארי תוניחב אוהש ,הלפת ידי~לע ןיכוז ,הנמאנ הירק ,םילשורי תוניחב
יכ ,םלש הארי אוהש ,םילשורי הנומאה תארקנ ןכ לעו .ל"נכ םלשה רמאמ תוניחב
תוניחב והזש ,םלשה רמאמ תוניחב אוהש ,הארי תוניחב ידי~לע הנינב רקע
"הנמאנ 'ה תודע" :(ט"י םש) הזו .ל"נכ םלשה רמאמ אוהש ,תשב ארי ,'תישארב'
.הנומאה תינבנ םדי~לע הנמאנ ,ל"נה םיידעה םהש ,'ה תודע

,םלשה רמאמ הזו .ןבו בא :ומוגרתו ,"לארששי ןבא הער םשמ" :(ט"מ תישארב)הזו
בא אוה םלשה רמאמ לבא ,דוחל ןב תוניחב אוה רמאמ יצח יכ ,אדחכ ןבו בא אוהש
.ל"נכ םיעור תוניחבל אובל לוכי הז~ידי~לעו ,לכה ללכנ םש יכ ,אדחכ ןבו
:ל"נכ "לארששי ןבא הער םשמ" :והזו

הובג 'עמשנו הששענ' תגרדמל הז 'עמשנו הששענ' תגרדממ תאצל םיצורשכךא אי
ורמאש ומכ ,הילעה תילכת איה הדיריה יכ ,הילעה םדק הדירי תויהל ךירצ ,הנממ
הששעמ ותואל יואר דוד היה אל :(:ד הרז הדובע) הכרבל םנורכז ,וניתובר
לושכמ םהל ךרבתי םשה ןתנש אלא ,הששעמ ותואל םייואר לארששי ויה אל ;'וכו
.הבושת תורוהל ,םש הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םלועה תבוטל

דמוע םדא ןיאש ,הרות~ירבד ולא ךדי תחת תאזה הלשכמהו :(ג והיעשי)הזו
תניחב םה הרות~ירבד .(ג"מ ןיטגו כ"ק תבש) םהב לשכנ ןכ םא אלא םהילע
תוניחב םהש ,ל"נכ 'וכו "השמ לא 'ה רבדיו" םהש ,הוצמה תוביבסש םירובדה
יכ ,הלפת תוניחב הז םהילע דמוע .ל"נכ הלפת תוניחב ,'עמשנ' תוניחב ,רתסנ
תוניחב אוהש ,הרות~ירבדהמ תוששעלו ,(:ו תוכרב) הלפת אלא הדימע ןיא
תוניחב איהש ,הדימעה היהיש דע ,'הששענ' תוניחב ונממ השענ היהי ,'עמשנ'
תוניחב ,הלפת תוניחב ,הדימע תוניחב ול היהיש וניה ,םהילע היהי ,הלפתה
ונממ הובג 'עמשנ' ול היהי 'הששענ' 'עמשנ'המ היהישכ יכ ,רתוי הובג ,'עמשנ'
הדירי ךירצ אגרדל אגרדמ תולעל יכ ,םהב לשכנ ןכ םא אלא רשפא יא הזו ;ל"נכ
.לושכמה איהש ,הלחת

ולכ היהי דיתעל יכ ,ונניאו לארששי ןוע שקבי אוהה םויב :(נ הימרי)הזו
תורבעמ הששענ היהיו ,(ו) תויכז ןיששענ תונודז הבושתה ידי~לעו ,הבושת
תונוע רחא זא וששפחיו ושקבי יכ ,תונועה זא ושקבי ןכ~לעו ,הרות לארששי
יכ ,ונניאו :והזו .הרות ונממ תוששעל ידכ ןוע הזיא דוע ןיחקול ךיא ,לארששי
תויכזל ןיכפהתנ תונועה םשש ,ףוס~ןיאב וניה ,ןיאב ןיללכנ תונועה לכ ויהי
:(ד"י עשוה) הזו .ל"נה 'הילעה תילכת הדירי' תוניחב והזש ,הבושתה ידי~לע
הששענ היהי הבושתה ידי~לע וניה ,"ךנועב תלשכ יכ 'וכו לארששי הבוש"
:ל"נכ ,הרותה אוהש ,הלשכמ תניחב תורבעהמ

אצמנ ,'וכו רמנכ זע יוה :רמוא אמית ןב הדוהי :(ה קרפ תובא) הנשמה שורפהזו
ודגנכ םימקה לכ דגנכ רמנכ זע היהיש םדאה ךירצש ,השדקד תוזע לע ריהזמש
לש רוסאהו םגפה לדג םש ראבמ דימו ףכתו .ותדובעמ ,םולשו סח ,ותוא ענמל
םנהיגל םינפ זע :רמוא היה אוה :םש בותכש ומכ ,ארחא~ארטסד םינפ תוזעה
השדקה ליבשב תוזעל ןיכירצ חרכהב יכ ,םולשו סח ,תועטל רשפא ןכ םאו .'וכו
ומכו ,ל"נכ תוזע ידי~לע םא יכ תמאב השדקה לא ברקתהל רשפא יא יכ ,ל"נכ
אוהש ימ וניה ,דאמ ער תוזעה רחא דצמו .'רמנכ זע יוה' :ומצע אוה רמאש
זיעמש ,השדקה דגנכ םינפ~זע אוהש ימ ןכש לכמ) השדקה ליבשב אלש םינפ~תוזע
.םנהיגל םינפ~זע יכ ,דאמ ער תוזעה הזש ,(אצויכו םשה יארי דגנ םינפ

:אנתה שקב הז לע .גהנתהל ךיא ןיעדוי ןיא יכ ,(ז) 'אריבב אתופ לפנ',ןכ םאו
םדא לכו הלודג האילפ אוה הרואכלש) ונימיב הרהמב ךריע הנבתש ןוצר יהי
ללפתהל הנשמה ךרד ןיא םגו ?םדוקהל תאז הלפתל שי תוכימס המ :הז לע םמותשמ
ךיא עדיל הכזיש ללפתהש ,וניה ,(בטיה ראבמ התע ךא ?וירבד עצמאב השקבו הלפת
הכזיש קר ,ארחא~ארטסד תוזע םוש ול היהי אלש וניה ,תוזעה ןינעב גהנתהל
ןיכוזש וניה ,הנמאנ הירק ,םילשורי הנבנ ודי~לעש ,השדקד תוזע ול היהיש
,םייתמא םיקידצהל ברקתהל רשפא יאש ,ליעל ראבמכ ,תוזעה הז ידי~לע הנומאל
ךשמנ הנומאה רקעש ,השדקה תויללכ םהש ,םיעור העבש תויללכ תוניחב םהש
הרהמב ךריע הנבתש ןוצר יהי' :והזו .ל"נכ תוזע ידי~לע םא יכ ,םדי~לע
,הנמאנ הירק ,םילשורי הנבנ ונממש השדקד תוזע תוזעה היהיש וניה ,'ונימיב
.ל"נכ

תניחב ןיגישמש ידי~לע וניה ,ךתרותב ונקלח ןתו ידי~לע אוה הזל אובלךא
הכוזש וניהד ,ותרות 'ה תרותמ ,'הששענ' 'עמשנ'המ ןיששועש ,עמשנו הששענ
קלחה אוהש ,ונקלח היהיש ,'ךתרותב ונקלח ןתו' :והזו .ל"נכ 'ה תרות גישהל
,שממ 'ה תרות וניה ,ךתרותב ,הששענ תניחב ,ותרות תניחב וניה ,הרותהב ונלש
הז~ידי~לעש ,עמשנ תניחב 'ה תרות גישהל הכזיש ,ל"נכ ןיאב ללכהל הכזיש וניה
תודח יכ" תניחב ,ל"נכ השדקד תוזעל ןיכוז הז~ידי~לעש ,ל"נכ החמששל ןיכוז
.ל"נכ "םכזעמ איה 'ה

תוזעל יכ ,תששבמ ךשמנ השדקד תוזעה הז תמאב יכ ,'ןדע~ןגל םינפ תשבו' :הזו
,ל"נכ "םכזעמ איה 'ה תודח יכ" תניחב ,הודחו החמשש ידי~לע ןיכוז השדקד
אוה החמשה תומלש רקעו .ל"נכ עמשנו הששענ תניחב ידי~לע ןיכוז 'ה תודחלו
,תשב ארי תששב איה האריו ,ל"נכ הלפת תניחב ,עמשנ תניחב איהש ,הארי ידי~לע
תוזעה יכ ,'ןדע~ןגל םינפ תששבו' :הזו .תשבמ ךשמנ השדקד תוזעה הזש אצמנ
אוהש ,'וכו האלע ןדע תניחב ,ןדע תניחב אוה ,תשב תניחב אוהש ,השדקד תאזה
יהי' :ללפתה תאזה תוזעל אובלו .ל"נכ הלפת תניחב ,הארי תניחב ,עמשנ תניחב
:ל"נכ 'וכו 'ךריע הנבתש ןוצר

המ :הל ורמא .אמכא אנאסמ םיס הוה אריעז רזעלא :(ט"נ אמק אבב) שורפהזו
,הנמאנ הירק םילשורי לע לבאתמ היה יכ םילשורי לע אנילבאתמ אק :רמא ?תדבע
םתוח לקלקתנש תורוהל ,אמכא אנאסמ םיס ןכ~לעו .הנומאה לוקלק לע וניה
ןילגרה לקלקתנש ,'אמכא אנאסמ' :הזו .'תדנ םד' 'םתוח'מ הששענו ןילגרה
לוקלק ידי~לע הששענ הזו ,(:ז"מ ןילח) 'אוה םדא רחש יאה' יכ ,תדנ הששענו
אוהש ,הנומאה לוקלק ידי~לעש) הלעמל ראבמכ ,הנומאה איה רקע יכ ,הנומאה
.(ל"נכ הנומאה אוה רקע יכ ,ןילגרה םתוח אליממ לקלקתנ ,ןידיה םתוח תניחב

לע ןכ לעו ,תולדג ול שיש והודשחש וניה 'וכו ילובאתאל תא בישח ימ :הלורמא
יכ ,"הואג לגר ינאובת לא" :(ו"ל םילהת) תניחבב ,ןילגרה ולקלקתנ ךדי
ילגר קחוד ולאכ ,האגתמה לכ' :תניחבב ,ןילגרה ולקלקתנ תולדג ידי~לע
אוה תולדגה שנע יכ ,והושבח ,תולדגב והודשחש ןויכ ןכ לעו .(ח) 'הניכשה
,ותעד סיגה םאו :(:ג"י הלגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הסיפת
תולדגה שנעש אצמנ ."םיקזב םירוסא םאו" רמאנש ,וליפשמ אוה~ךורב~שודקה
.והושבח ןכ לעו ,הסיפת

זא ,תולדג יל שי םא ןויסנ היהי הז יכ וכינמ יעבא וא יאנמ ועב :והלרמא
םיחספ) 'ונממ תקלתסמ ותמכח ,האגתמה לכ' יכ ,םכל בישהל לכוא אלש יואר
םגפש תניחב אוה ארפוכ ץק ?םלשמ יאמ ארפוכ ץקד ןאמ יאה :והינמ יעב .(:ו"ס
:(ד"ק םילהת) בותכש ומכ ,תולוק תוניחב ,תוזע תניחב אוה ארפוכ .תוזעב
םלשמ :ובישהו ?תוזעה הזב םגפש ימ םלשמ יאמ :לאשו ."ףרטל םיגאש םיריפכה"
.םלשי םגפש ומכ ארפוכ

.הנומאה לוקלקל אובל לוכי תוזעב םגפש הז~ידי~לע יכ ירמת יוה אק אהו:לאשו
.'וכו "ידובכ רימה ימעו ,םיהלא יוג רימיהה" :(ב הימרי) תניחב ,ירמת הזו
יכ ירמת יוה אל אהו .הנומאה לוקלק לע עיגמש ומכ ירמת םלשי :ובישהו
םלועה לכש' ,םנהיג וניה םיששב :בישהו .תוריפכל אב אל ןידע ןכ~יפ~לע~ףא
םירבדה לכ לש םישנעה יכ ;'םנהיגל םינפ זע' יכ ,(ט) 'םנהיגל םיששמ דחא
ראשנ תוזעה שנע ךא ,(י) תויכלמ דובעש לע ,םולשה וילע ,וניבא םהרבא ףילחה
םלשי ,ארחא~ארטסד םינפ תוזע ידי~לע השדקד תוזעב םגפש הזו .םנהיגב קר
.ל"נכ םנהיגב וניה ,םיששב

ןושלמ ,(ח א~םיכלמ) "םינתאה חרי" ארקנ ןכ לעו ,ירשת תניחב אוההשדקד תוזעו
ןה םלכ תולוקהש ,רפוש לוקו תולוק לארששי ןיקעוצ זא יכ ,תוזעו תופיקת
,םתוח ךותב םתוח ,תומתוחה ינש ונקתנו ומתחנ זא ןכ לעו .ל"נכ תוזע תניחב
הז~ידי~לעו ,ןידיה םתוח תניחב אוהש ,הנומאל ןיכוז השדקד תוזע ידי~לע יכ
תניחב םהש ,ל"נכ ןילגרה םתוח תניחב והזש ,רודה יחיכוממ רסומ לבקל ןיכוז
.ל"נכ ,םתוח ךותב םתוח ,תומתוחה ינש

,י"ראה יבתכב אבומכ) תובת 'בה םע ם"תוח םימעפ יתש אירטמיגב ירשתהזו
אוה תוזע יכ ,לארששי תחמשש ירשתב ןכ לעו .(אבר אנעשוהו הליענ תונוכב
:הנשה~שאר לע רמאנ הזה ארקמה םגו ,"םכזעמ איה 'ה תודח" יכ ,ל"נכ החמשה ידי~לע

(תאזה הרותהל םיכישה תוטמשה)

,ןילגר תניחב 'בקע' ;"הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו" :(ז םירבד)הזו
.רודה תא םיחיכומ םהו ,םינידה םילגמ םהלו ,ל"נכ םיחיכומה תניחב םה ןילגרו
תא ןועמשת" ,םיחיכומה וניה ,ןילגר תניחבמש ,וניה ,"ןועמשת בקע היהו" :הזו
תא הזב םיחיכומ םהו ,ל"נכ םתוא םילגמ םהל יכ ,םינידה וניה ,"הלאה םיטפשמה
:ל"נכ רודה

בותכש ומכ ,רפוש לוק תניחב אוה חיכומה לוק תוזע תניחב םה תולוקהלכ
:(ג"ל םילהת) תניחב הזו .הניגנ לוק ןכו ,"ךלוק םרה רפושכ" :(ח"נ והיעשי)
תניחב ,רפוש תניחב ,העורת תניחב אוה ןוגנה לוק "העורתב ןגנ וביטיה"
:ל"נכ "ימע תא הערת התאו"

הזו .הלפת תניחב ,'עמשנ' תניחב םתרות התיהש ,רודה היה לאילמג ןברימיב
םידמול ויה לאילמג ןבר ימיב' :(א"כ הלגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
לטב לאילמג ןבר תמשמ ןכ לעו .ל"נכ הלפת תניחב אוה 'הדימע' 'הדימעב הרות
:(ט"מ הטוסבו םש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הרותה דובכ

בותכש ומכ ,עמשנו הששענ שי םיכאלמב ןכו .עמשנו הששענ תניחב שי םלועלכב
,וניתובר ורמאש ומכו ,"ורבד לוקב עמשל ורבד יששע חכ ירובג" :(ג"ק םילהת)
,וב ןישמתשמ תרשה יכאלמש זר ,ינבל הז זר הלג ימ :(ח"פ תבש) הכרבל םנורכז
:'וכו "חכ ירובג" :רמאנש

'רמנכ זע יוה' :בותכש ומכ ,תוזע ידי~לע םא יכ השדקה לא ברקתהל רשפאיא
הרות הנתנ אל' :(:ה"כ הציב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכו .ליעל ראבמכ
.'ןיזע ןהש ינפמ אלא ,לארששיל

ושבי אלו" ,'וכו "ושבי אלו" :(ב לאוי) קוספב םימעפ ינש הלפכנש ,השובהלודג
:(:ט ןטק דעומ) "םלועל ימע

דצבש תורירקה תמחמ םשל אובל רשפא יא ךא ,שממ םלועה הזב םה םנהיגהוןדע~ןגה
שי הזה םלוע ירוסי לכו ,םנהיג שנעמ רתוי דאמ לודג השובה רעצו .םורדו ןופצ
רעצ אובל דיתעל ןכו .ןירוסי ול שיש לע וירבחמ שיבתמש ,השובה רעצ םהב
יוא ,השוב התואל יוא ורבח לש ותפחמ הוכנ קידצ לכ ולפאו ,דאמ לודג השובה
:םש ורמאו ,(ה"ע ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,המלכ התואל
התואל הל יוא ,השוב התואל הל יוא ,הנבל ינפכ עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ
ןיאש הגרדמב אוה םאו .ןלצל אנמחר ,םיאטוחה ושיבתי ךיא ןכש לכמ ;'וכו המלכ
אוה~ךורב~שודקה יכ ,אוה~ךורב~שודקהמ שיבתהל שי םדא םושמ שיבתהל ךירצ
רבוק אוה~ךורב~שודקה :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הרותה לכ םיקמ
ובשחש הרותה תוצמ ראשו ,'וכו םילוח רקבמ אוה~ךורב~שודקה ,'וכו םיתמ
אוה~ךורב~שודקה םגו .םתוא םיקמ אוה~ךורב~שודקהש הכרבל םנורכז ,וניתובר
ללפתמ אוה~ךורב~שודקהש ןינמ :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ללפתמ
םיקמ אוה~ךורב~שודקהש יאדובו .'וכו ינפלמ ןוצר יהי ?ללפתמ יאמו ,'וכו
הרותה םויק ןיב קוחר המכו .אוה~ךורב~שודקהל יוארש ומכ ,הלפתו הרותה תוצמ
ךרבתי םשה דבוע דחא לכ יכ ,ךרבתי םשה לש הלפתו הרותל ולש הלפת ןיבו ולש
:ל"נכ הלפתו הרות וניה ,עמשנו הששענ תניחבב ותגרדמ יפל

ןדע~ןגה ןינעמ ,ןאכ בותכה ןינעה הזמ ליחתה ,תאזה הרותה רמול ליחתהשתעב]
ךרבתי םשה לש הלפתו הרות ןינעב סנכנש דע ,ל"נכ 'וכו השובה רעצו םנהיגהו
הרותה לכ רמגש דע ןינעל ןינעמ הז~ידי~לע סנכנ ךכ~רחאו ,ןאכ בותככ ,ומצעב
ליחתהל ילע הוצו תצק רבדה ךפה ,תאז הרות וינפל יתבתכש העשב ךא .ל"נה
:[ותנוכ עדוי םשהו ,ל"נכ 'םתוח ךותב םתוח' ןינעמ הרותה

יד ,אתירוא ןל רסמו ןב יערתאו יבצ יד ,אתירתבו אתימדקב ןיהלא אוהםמורמ
אנל דמעי יד ,אנקלא םדק ,אנדי םירנ ןעכ .אתועינצד ארפס אמיסל אניכז
:אנותא יבד יבסב םיזונגה ןיאלע ןיזר רמגלו ליחתהל ,אנימיל


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts