ויפ תא שדקיש אלא ,הזל אובל רשפא יא ,ל"נה יקלא עפש תניחבל עיגהללבא ב
תא רמשיש ,וניה .ל"נה יקלא עפש ול ןיריאמ ןה ןהו ,וינזאו ויניעו ומטחו
תניחבב ,םטח תניחב אוהש ,םימש תארי ול היהיו ,ויפמ רקש איצוהלמ ומצע
,ןינדאב יולתה ,םימכח תנומא ול היהיו ,"'ה תאריב וחירהו" :(א"י והיעשי)
ןה ןה יכ ,ערב תוארמ ויניע םיצעיו ,"םימכח ירבד עמש" :(ב"כ ילשמ) תניחבב
םייולת םינזאהו םיניעהו םטחהו הפה יכ ,אובל ל"נה יקלא עפש תא ןיררועמה
.םינפ תניחבב ,םדק תניחבב היהיש חמה תא ןיררועמ ןהו ,חמב

הזו ;הפ לצא רמאנה חמ תניחב הז "תמא ךרבד שאר" :(ט"יק םילהת) תניחבהזו
תניחב הזו ;םטח לצא רמאנה חמ תניחב הז "'ה תארי המכח תישאר" :(א"יק םש)
תניחבב ,ןינדא לצא רמאנה חמ תניחב הז "AE@בהאיו םכחל חכוה" :(ט ילשמ)
תניחב הז "םהינש יניע הנחקפתו" :(ג תישארב) תניחב הזו ;"םימכח ירבד עמש"
ןירתו אמטח אבקנ ןירתו הפ יכ ,תורנה תעבש ןה ןהו .ןיניע לצא רמאנה חמ
וניה ,(א) 'אשיר אד אתרנמו' ,תורנה תעבש תניחב םה ןינדא ןירתו ןיניע
.ל"נה יקלא עפש וניה הרונמה ינפו ,חמה

יכ ,(ב) שדקה~חורב הכסש תניחב אוה הכס יכ ,הכס תניחב אוה תאזהיקלא עפשו ג
תניחב וניה ,םיננע העבש ידי~לע אב איה תאזה הכסו .יקלא עפש אוה שדקה~חור
עפש וניה ,הכס וניה ,הרונמה ינפ גישמ םדאה םדי~לעש ,ל"נכ תורנה תעבש
.(ג) עודיכ שדקמ אבה המכח חור איהש ,המכחה םש לע ארקנ שדקה~חורו .יקלא

לבקמ ןיאש רבדב אלא ןיככסמ ןיאש ןינמ :(ד) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
רבד אוה דא המ "ץראה ןמ הלעי דאו" :רמאנש ?ץראה ןמ ולודגש רבדבו האמט
םיננעה ולא ןה ןה דאו .'וכו ץראה ןמ אלא ולודג ןיאו האמט לבקמ ןיאש
יכ ,םכח תויהל הזה לבקמה ךירצ יכ ,ץראה ןמ ןילדגו ,שדק תניחב ןהו ,ל"נה
לכ בלבו" :(א"ל תומש) תניחבב ,(ה) 'ןימיכחל אתמכח בהי' אוה~ךורב~שודקה
.(ו) "המכח יתתנ בל םכח

לכשהש ,ןיפיקמ תניחב אוה ,ל"נה יקלא עפש ,ל"נה שדקה~חור וניה ,ל"נההכסו ד
אוה אלא ,חמב סנכנ ןיאו ולבסל לוכי חמה ןיאש דע ,דאמל דע לודג אוה הזה
ישונאה חמב תלכי ןיאש ,תוקמע תומכח המכ םיאור ונאש ומכ .שארה תא ףיקמ
העידיה ומכ ,םהב םיכובנ ונאש תוכובמ המכו המכ ומכ ,וירב לע ןיבהל
אוה הזה לכשהו ,תאזה העידיה תא ןיבהל לוכי ישונא לש חמ ןיאש ,הריחבהו
ימינפה לכשהו ,ץוחבמ ותוא ףיקמ םא יכ חמה תוימינפב סנכנ ןיאש ,ףיקמ תניחב
.הזה ףיקמהמ ותויח לבקמ

העידיה ןיבהל לודג ךכ לכ ןיא לכשהש ןמז~לכ ,הריחבה חכ רקע הזש ,עדו
;וכופה וא םייחה רחבל חכ ודיב שי יכ ,ומוקמ לע הריחבה חכ יזא ,הריחבהו
העידיה ישונאל הלגתיו ישונאה לכשה לדגתי זאו ,םינפל הזה ףיקמה סנכישכ לבא
ישונאה רדגמ אצי לכשה לש ולודג ידי~לע זא יכ ,הריחבה לטבתי זא ,הריחבהו
עדוי ןיאש הז ,הריחבה חכ רקע הז הזו ;הריחבה לטבתי זאו ,ךאלמ רדגל הלעיו
.הריחבהו העידיה לש לכשה

םיבשוי םיקידצ דיתעלש ,(ז"י תוכרב) הכרבל םנורכז ונימכח ורמאשהזו
:הזו .הריחבה לטבתי דיתעל יכ ,רמול ךרצה 'םהישאר לע' םהישארב םהיתורטעו
"םימשב בשוי" :ומכ ,הריחבה רדעה לע הרומ אוה הבישיהש ,םיבשוי םיקידצ
ןוצרמ תונתשה לע הרומ העונתה יכ ,תונתשהה רדעה לע הרומ אוהש ,(ב םילהת)
תמחמ הזו .הריחבה לוטב וניה ,תונתשה רדעה לע הרומ הבישיהו ,ןוצר לא
לא םירטע וישנאו לואש" :(ג"כ 'א~לאומש) ומכ ,םיפיקמה וניה ,םהיתורטעו
זאו ,םינפל ןיחמה ךותב וסנכי םיפיקמה וניה ;םהישאר לע אלו ,םהישארב ,"דוד
עדיו ,ןיחמה ךותב םינפל וסנכי םתוא ןיבהל לוכי היה אלש תוילכשה לכ וסנכי
:הריחבה לטבתיו ,ךאלמ רדגל הלעיו ישונא רדגמ אצי זאו ,םתוא גישיו

תניחב ,שדק תניחב אוה ל"נה יקלא עפש יכ ,הפח תניחב ,ןישודק תניחבהזו ה
קידצ לכ' :(ה"ע ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו .ןיפיקמ ,הפח
אוהש לכשהו ,הז לש ףיקממ לודג הז לש ףיקמ יכ ,'ורבח לש ותפחמ הוכנ קידצו
תניחב וניה ,הפחה רחאש התשמה ימי תעבש תניחב הזו :הזל ימינפ אוה הזל ףיקמ
,תולבא ימי תעבש תניחב הזו :םינפל ףיקמה סנכי םדי~לעש ,ל"נה תורנה תעבש
םינפה רואל ותמשנ הלעיש ידכ ,ותמשנ קלתסנש לע וילע ןילבאתמש ,ןלצל אנמחר
:ולא םימי העבש ידי~לע ל"נה

,אקיד 'וינפב' "וינפב הקריו" :(ה"כ םירבד) רמאנש ,הצילחה לש קר םעטהזו ו
םלועב םינפה לכשש וכישמיש וירחא הכרב חינה אלו ,ערז אלב ךלוה הז יכ
הצור וניאו תמה ויחא םש םיקהל הצור וניא ויחאו ,םיבוטה םהיששעמ ידי~לע
םלועב תמה תמשנ ךישמהל הצור ןיא יכ ,"וינפב הקריו" :הז ליבשב התוא םביל
הזבו ,אקיד תמה ינפ תמה ינפ םימעפל הארנ קרה הזבו .םינפה רוא ןקתל לכויש
:תמה ויחא םש םיקהל הצר אלש לע הזו ,םינפב אוה השובה רקעו ,םלכנ אוה קרה

תעבש םימי תעבש םלכת אלה הינפב קרי קרי היבאו :(ב"י רבדמב) תניחבהזו
אוהו .הרונמה ינפ ריאמ םדי~לעש ,ל"נה םיננע העבש תניחב וניה ,אקיד םימי
הזו .םינפ תשב וניהו ,"וינפב הקריו" ןכ לע ,תמה ויחא םש םיקהל הצר אל
,תששבה ךפה והז רמאמב תינקנ המביה :(לאילמג ןבר קרפ תומבי) ל"זח ורמאש
."םימי תעבש םלכת" לש ךפה ,"דובכ רמא ולכ" :(ט"כ םילהת) תניחב

ןרק יכ" (ד"ל תומש) תניחבב ,יקלא עפש תניחב אוהש ,הששמ דובכב המגפש,םירמו
הרח אלו ,ןלבסו לפש ,ונע היה אוה יכ ,תורנה תעבש תניחבב המגפו ,"וינפ רוע
הפ לא הפ" :(ב"י רבדמב) הב ביתכו ;תומלשב םטח תניחב הזו ,ונויזב לע ופא
;םיניע תניחב הז "טיבי 'ה תנמתו" :(םש) הב ביתכו ;הפ תניחב הז "וב רבדא
:(א"י ילשמ) תניחב ,ןינדא תניחב הז "אוה ןמאנ יתיב לכב" :(םש) הב ביתכו
,הערטצנ הז ליבשב (ח"כק אבר ארדא) רהזב אבומכ ,"רבד הסכמ חור ןמאנ"
,ל"נה םינפה רוא וניה ,(:ט"מ עירזת רהז) 'האלע ארוהנד וריגס אד ערצמו'
."םימי תעבש הנחמל ץוחמ רגסת" :הב ביתכו

יכ ,"ורששב יצח לכאיו ומא םחרמ ותאצב רשא תמכ יהת אנ לא :ןרהא שקבשהזו
םירדנ) 'תמכ בושח ערצמ' יכ ,תמ תניחבב איה האלע ארוהנד וריגס ידי~לע
,המא התתא םוביה ידי~לעש ,םובי תניחב הז ומא םחרמ ותאצב רשא ;(:ד"ס
לעבה יכ ,גוז~תב ול ןיאש וניה ורששב יצח לכאיו ;םא ול תיששענ ותשאש
ןיאו ורששב יצח לכאנש אצמנ ,ומא איה ותשאש ושכעו ;אפוג אגלפ ירת םה ותשאו
.גוז~תב ול

לגלגתנ םוביה ידי~לעו ,םביתהל הכירצ ותשא יזא ,םינב אלב תמש ימ יכ,שורפ]
התתא' :(:'ק םיטפשמ) אבסב ראבמכ ,ויחאל המביתנש ותשאמ דלונה ןבהב תמה
חרכמ ושכע יכ ,םא ול תיששענ ותשאש ,תמהל לודג שנעו רעצ אוהש וניה ,'המא
דלונש הזה המביה ןב ,הז תמחמו .םא ול תיששענ ותשאו ותשאמ דלונ תויהל
ךל~ךל רהז) אבומכ) םילודג םימחרב םא יכ וגווז אצמל ול רשפא יא ,םוביהמ
,המביה ןב הז יכ .(םש ןיע ,םימחרב 'רחא ונמדקי ןפ' רמאנ וילעש ,(ב"צ
רחאמ ,גוז~תב ול ןיא ,םא ול תיששענ ותשאו ,המביה לש הלעב אוה תמאבש
לע ןרהא שקבש ,הכרבל םנורכז ,ונבר שרפש והזו .םא ול תיששענ וגוז~תבש
אהת אלש ,ל"נכ םינב אלב תמה לש םגפה והזש ,םינפה לכששב המגפש ,םירמ
,"ומא םחרמ ותאצב רשא תמכ יהת אנ לא" :והזו .םוביה שנעב ,םולשו סח ,תשנענ
ותשאש וניה ,ומא םחרמ לוגלגב תינש תאצל חרכמ רשא ,םינב אלב תמכ היהת אלש
וניה ,לכאנ ופוג יצח וניה ,"ורששב יצח לכאיו" הז תמחמ רשא ,םא ול תיששענ
:[ל"נכ ופוג גלפ ,ורששב יצח איהש ,ל"נכ גוז~תב ול ןיאש

הקעצ הפי זאו ,רובע תניחבב ,םלעהב אוה יקלא עפשהו ןיחמהש ,שיםימעפלו ז
תניחבב הז רובע וניה םלעה יכ ,ןיחמה םלעתנשכ ,הרותב ןיב הלפתב ןיב ,םדאל
השא ומכ ,"הדלל ןיא חכו" :(ז"ל והיעשי) ומכ ,"ישת ךדלי רוצ" :(ב"ל םירבד)
תובת ןינמכ ,ןילק ן"יע תמאר דליל תערוכ איהש העשבו ,דלילמ החכ השתש
תניחב םה ןילק ןיעבשהו .(:ט"מר סחניפ רהז) תדלומ זאו ,"ךנעי" רומזמבש
.רששעמ לולכ דחא לכש ,םימה לע דוד רמאש תולוק העבש

ולא רובע תניחבב ןיחמה ןיקלתסנשכ ,ותרותבו ותלפתב קעוצ םדאשהקעצהו
לש תומולעת עדוי אוהש אוה~ךורב~שודקהו ,תדלויה תקעצ תניחב םה תוקעצה
ולאכ ,הניכשה תקעצ םוקמב אוה הקעצהו ,ונתקעצ ןיזאמ אוה ,ומלעתנ ךיא ןיחמה
וניה ,(ז) 'הנוכה ררועמ לוקה' :תניחב הזו .ןיחמה תדלומ זאו ,תקעוצ הניכשה
לש תולוק העבש תניחב הז 'םימי תעבש' "םימי תעבש םלכת" :תניחב הזו .ןיחמה
ל"נה םינפה רוא איצוהל ידכ קעצל ךירצש ל"נה ןילק ןיעבש םהש ,ל"נכ דוד
'בלח הששענו רכענ םד' הדלה רחא זאו ,הדל תניחב הז יולגהו .יולגה לא םלעהמ
אבב) 'ארוח יתאו אקמוס לזא' המלכה יכ ,"םלכת" תניחב הזו .(:ו תורוכב)
יש'ת ךדל'י רו'צ :הזו .'בלח הששענו רכענ םד' וניה ,(:ח"נ אעיצמ
לש תובת~ישאר ישת :הזו .(ח) ל"נכ תומולע'ת עדו'י ונתקע'צ :לש תובת~ישאר
:םימ'י תעב'ש םלכ'ת

הרותה לש לכשהו ןיחמהש תמחמ הז ,שודח םוש הב ןיבמ ןיאו הרות דמולםדאשכו ח
,רובע תניחב הז בקעי יכ ,בקעי םשב ארקנ הזו ;רובע תניחבב ןה הזה דומלהו
הזו .ל"נה ןילקה קעצל ךירצ זאו ,"ויחא תא בקע ןטבב" :(ב"י עשוה) תניחב
,ןילקה ול ךירצ בקעי תניחבב אוהשכ "בקעי לוק לקה" :(ז"כ תישארב) תניחב
.הדל תניחבב ןיחמה איצוהל ידכ

תאזה הרותה יכ ,םיברל התוא ששרדל ןיא ,שודח םוש הב הנבה אלב ותרותשימו
,[הב] גנעתמ אוה~ךורב~שודקהש יפ~לע~ףא ,רובע תניחבב ,בקעי תניחבב איהש
ריש שרדמ) 'וגולגלו' אלא 'ולגדו' ירקת לא "הבהא ילע ולגדו" תניחבב
םירבד אלא שרדל ןיא יכ ,םיברל איהש ומכ התוא ששרדל ןיא לבא ,(םירישה
רבדה ךל רורב םא' "תא יתחא המכחל רמא" :(:ה"מק תבש) רמאמכ ,םיררבמה
.'והרמאת לא ,ואל םאו ,רמא ,ךל הרוסא איהש ךתוחאכ

רובע תניחבב ,בקעי תניחבב איהשכ הי ול רחב בקעי יכ :(ה"לק םילהת) והזו
,"הבהא ילע ולגדו" תניחבב ,אוה~ךורב~שודקה ול רחב דומלה תאז ,ןיחמ אלב
וניה ,שאר יל תויתוא לארששי ;ותלגסל לארששי לבא ;םיברל התוא ששרדל ןיאו
.ל"נכ ימינפה ךותב ,ל"נה יקלא עפש ,ל"נה םינפה רוא תכשמה ,ןיחמה תולגתה
'ךב' "ראפתא ךב רשא לארששי" :(ט"מ והיעשי) תניחבב ,לארששי תניחב הזו
;תוימינפה ךותב ,'ךב' ,ל"נה ןיפיקמה וניה ,תראפת תרטע ךשמתיש ,אקיד
:םיברל התוא שרדל לוכי הרותה תאז ותלגסל

;האופרל ןיששועש הלגס ומכ ,(ז םירבד) 'הלגס םע' םיארקנ ונחנאיכ ט
לגסמ הזה רבדה ןכ~יפ~לע~ףא ,האופרל הז היהיש ביחמ עבטה ןיאש יפ~לע~ףא
חקל ונחנא ןכ~ומכ הז ןיבמ ישונאה לכשה ןיאש ,עבטהמ הלעמל הזו ,האופרל
,הז לכ תא ןיבמ ישונאה לכשה ןיאש יפ~לע~ףא ,ותלגס םעל ךרבתי םשה ונתוא
וללה :ןידה~תדמ גרטקש ,ףוס~םי תעירק תעשב ומכ ,םימע ךותמ םע חקל ךיא
,(א"כ השרפ הבר תומשבו ז"נ השרפ הבר תישארב) 'וכו ם"וכע ידבוע
,הלגס ומכ רבדה הזש אצמנ .שודק םעל ונתוא חקל אוה~ךורב~שודקה ןכ~יפ~לע~ףא
הכזש ימו .ל"נכ ןיפיקמ תניחב הזו ,ישונא לכשמ הלעמל ,עבטהמ הלעמל אוהש
תא ןיבהל הכזש אצמנ ,ל"נכ םינפב םתוא סינכהלו םתוא דילוהל ןיפיקמה ולאל
:הלגס םעל הלגסה תולגל רששיה יאדוב הלגסה

המ ,ותניחב יפל דחא לכו ;ףיקמו ימינפ ול שי ותניחב יפל דחאו דחא לכןכב
הלגיש ביחמ רשיה ,רבד הזיא שדחלו ןיבהלו םינפל ףיקמה סינכיש םשה וננחש
ביטיהלו הלגס םעל הלגיש ,הלגס ולצא היהש ,הלגסה לש הנבהה תאז סינכיו
:םירחאל ובוטמ

ןיפנאד אריעז ,םיתסו רימט אקיתע :אתועינצד ארפסד האעיבר אקרפ שורפהזו
םימותסו םירומט ןהש ,ל"נה ןיפיקמה תניחב הז אקיתע .אילגתא אלו אילגתא
ריעזב לבא .דיתעל אלא הלגתי אלו ,הזה םלוע לש ןמזה ךשמה לכב דצ לכמ
לכו ,ףיקמו ימינפ שי םהב םג ,םתוא גישהל לוכי םדאהש םדאה לש תומכח ,ןיפנא
לכששל רשפא יאש ל"נה תוכובמה ולאו .ףיקמו ימינפ ול שי ותניחב יפל דחא
םה םתוא גישהל ישונא חמ לוכיש תומכחה לכו ;אקיתע תניחבמ םה ,םגישהל םדאה
:תניחב הזו ,(ל"נכ רובע) תניחבב ,םלעהב םה םימעפלו .ןיפנאד אריעז תניחב
תניחבב ולצא רבדה היהש ןמז לכו ;אילגתא תניחבב זא ול הלגתנשכו ;אילגתא אל
,ולכשמ הלעמל אוהש ,ל"נכ הלגס ומכ ולצא יוה ,םלעה תניחבב ,אילגתא אל
:ל"נכ םירחאל ובוטמ ביטיי יזא ול הלגתנשכ ךכ~רחאו

יפל אלא וניא תולגהו םירוסיהו תורצה לכ .(מ והיעשי) 'וכו ימע ומחנומחנ אי
םירדנ) תניחבב ,תונורסחה לכ םלשנ יזא ,תעדה םלשנשכו ,תעדה ןורסח ךרע
"תעד ילבמ ימע הלג ןכל" :(ה והיעשי) ביתכו ,'תרסח המ תינק תעד םא' :(א"מ
תא לכה ועדיש ,תעדה הבריש ,תעדה תמחמ דיתעל היהי םייחצנ םייחה רקעו .(ט)
ידי~לע יכ ,והומכ םייחצנ םייח ויחי זאו ,ותודחאב וללכי תעדה ידי~לעו ,'ה
היהי העידיה רקעו .'ויתייה ,ויתעדי ולא' :םכחה רמאמכ ,וב םיללכנ העידיה
לכ רסחי אל תעדה תמחמו ,"העד ץראה האלמ יכ" :(א"י םש) בותכש ומכ ,דיתעל
?אוה דחא ואל אנדיאה וטא' :(נ םיחספ) ל"זח רמאמכ ,בוט ולכ היהיו ,בוט
:'ביטמהו בוטה ולכ דיתעל :וצרתו

םהל היהש הלדגהש ועדיו ,ונומכ אל לבא ,תעדה ןורתיב ועדי ם"וכעהולפאו
יא ושכעש יפ~לע~ףא .ונל היה הלדגה תאז לכ ,תולגה ןמזב ונל היהש תולפשהו
וניביו תעדה הברי ןכ~יפ~לע~ףא ,שוחה שיחכהל ןיא יכ ,הז לכ ןיבהל רשפא
העידי איה הרואכלו .תולפשה םהלו הלדג ונל היה ם"וכעה לש םתלדגש ,לכה
.ונתעידי ךרע יפל קוחששלו געלל ונל היהי תאזה העידיה ןכ~יפ~לע~ףא הלודג
תוששעל 'ה לידגה םיוגב ורמאי זא ,וניפ קוחשש אלמי זא :(ו"כק םילהת) והזו
םע וניה ,ונמע הששעש הלדגה :ורמאיו ועדיש ,ונמע תוששעל 'ה לידגה ,הלא םע
,ןכ~יפ~לע~ףא ,לארששיל היה תאזה הלדגה הלא םע תוששעל 'ה לידגה ,ם"וכעה
היהי ונתגשה יכ ,םתגשהו םתעידימ גיעלנו קחששנש וניה ,וניפ קוחשש אלמי זא
.ץקו ףוס ןיאל

."תורנה תא ךתלעהב" קוספ לע ליעל אבומכ ,ףיקמל ףיקמו ףיקמ הב שיהעידיהו
לכ לש המחנה רקע איה העידיהש ,ףיקמל ףיקמו ,ףיקמ וניה ומחנ ומחנ :והזו
אראו רהז) יאשחב הרימא םכיקלא רמאי ?תועידיהל אובל רשפא ךיאו .תורצה
אמראל םיקלא .תורנה תעבש תוניחב ,ןמש תניחב ,(:ב"לק הבר ארדאבו :ה"כ
.ל"נכ תדלויה תקעצ תניחב ,(ג"פ םילהת) "ךל ימד לא םיקלא" תניחב ,אלק

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע 'כ ןמיסמ)

ידי~לעו ,ןתמולעתמ ןיחמה דילוהל ןיכוז הקעצה ידי~לעש ,ליעל ראבמ יכ:שורפ]
םירבד ינש ןיכירצ יכ .םינפל ןיפיקמה סינכהל ןיכוז ,תורנה תעבש ןישדקמש
עפשהו ןיחמה םימעפל יכ ,ןיחמה דילוהל ןיכירצ הלחתב :שודקה תעדה תגשהל
םידלונשכ ךכ~רחאו ;םדילוהל ידכ הקעצ םיכירצ הזלו ,ל"נכ 'וכו םלעהב יקלא
ידכ ,תורנה תעבש שדקל ןיכירצ הזלו ,ףיקמו ימינפ םהב שי ןידע ,ןיחמה
בטיה םש ןיע .ימינפ ףיקמהמ תוששעלו םינפל יקלא עפשהו ןיפיקמה סינכהל
.ןיבתו

,תעדה תגשה וניה ,ןיפיקמה תגשהל תוכזל :וניה ,"ומחנ ומחנ" קוספה שרפשוהזו
,הקעצ םהש ,ל"נה תוניחב ינש ידי~לע ןיכוז הז ,ל"נכ המחנה רקע והזש
םיסינכמ הז~ידי~לעש ,תורנה תעבש תשדקו ,ןיפיקמה ןידילומ הז~ידי~לעש
,יאשחב הרימא תניחב וניה רמאי .םכיקלא רמאי :והזו .ל"נכ םינפל ןיפיקמה
,אלק אמראל ןיי' :(ט"ל ינימש) רהזב בותכש ומכ ,יאשחב אוהש ןמש תניחב והזש
:תניחב הז םכיקלא .ןמשמ ויהש ,תורנה תעבש תניחב אוה ןמשו ;'יאשחב ןמשו
ןיכוז ולא תוניחב ינש ידי~לעש ,ל"נה הקעצה תניחב ,'אלק אמראל םיקלא'
ומחנ' תניחב ,המחנה רקע והזש ,שודקה תעדה תגשה אוהש ,ןיפיקמה תגשהל
.ל"נכ ףיקמל ףיקמו ףיקמ וניה ,'ומחנ

יתעמש ,שודקה ונושלב 'ומחנ ומחנ' קוספ לע רוצקב ראבמה ,ל"נה ןינעהלכ)
אל ןכ לע ,יתעמשש ומכ ימצעל יתמשרו ,תצק רתוי רואבב ומצעמ שודקה ויפמ
םייח ןיב :רמאו הנע ,התימו םייח ןינעמ רבדל ליחתה הלחתבו .וקיתעהל יתענמ
אוה ךכ~רחאו ,ןאכב ןכוש םדאה ושכעש ,תחא המא תדמב םא יכ ,קולח ןיא התימל
:הז ןינע לכ רמול ליחתה ךכ~רחאו .(ןימלע~תיבה לע ודיב הטהו) םש ןכוש
ותוא תעדל ל"נה יתמא תעדל הכוזש ימש ,רמולכ .ןמקלדכ 'וכו 'םייחצנ םייח'
ךרבתי וב ללכנו קובד אוה יכ ,התימל םייח ןיב ללכ ולצא קולח ןיא ,ךרבתי
זאו .ל"נכ םש ותריד ךכ~רחאו ,ןאכב ותריד וייחב ושכעש קר ,ותומבו וייחב
:(והזו הזה ןינע לכ שודקה ויפמ יתעמש

וב וניהד ,ושרשב ללכנש ימו .חצנל יח אוה יכ ,ךרבתי םשהל קר םהםייחצנ םייח
םשה םע דחא אוהו דחאב ללכנ אוהש רחאמ יכ ,חצנל יח ןכ םג אוה ,ךרבתי
,ךרבתי םשהל קר תומלש ןיא ןכו .ךרבתי םשה ומכ םייחצנ םייח יח אוה ,ךרבתי
.תומלש ול שי וב ללכנ אוהש ימו ,םירסח םלכ ונממ ץוחו

רמאש ומכ ,ךרבתי ותוא תעדה ידי~לע אוה דחאב ללכנ היהיש תויללכה רקעו
בשוחש םוקמב ןכ לעו ,לכשה אוה םדאה רקע יכ ,'ויתייה ,ויתעדי ולא' :םכחה
המ לכו ,שממ םש אוה ,ךרבתי םשה תעידיב גישמו עדוישכו ,םדאה לכ םש ,לכשה
.ךרבתי וב וניהד ,שרשהב רתוי ללכנ אוה ,רתוי עדויש

תונורסחה ראש לכו ףוגה תואירב וא םינב וא הסנרפ ןה םדאל שיש תונורסחהלכו
םהל שי הז לכ םעו ,תעדהמ ירמגל םירסח שיש ףאו .תעדה ןורסחב אוה לכה
ול שיש תעדב םלשה ,ךפהל ןכו .םולכ וניא םהל שיש המ לכ תמאב בוט~לכ
המ תינק תעד" :(א"מ םירדנ) ל"זח ורמאש ומכ ,םולכ וניא ןורסחה תמאב ,ןורסח
.תעדב יולת תומלשהו ןורסחה רקע יכ ,"תינק המ תרסח תעד םאו ,תרסח

םיליסכ קיחב סעכ" :(ז תלהק) בותכש ומכ ,תעדה ןורסחמ אוה תוירזכאו סעכןכו
םירוש םיניד יכ ,םינידב אוה זאש תמחמ ,ןסעכ אוה הלוחה ןכ לעו ."חוני
תעדה הלגתי אובל דיתעלו .סעכב אוה ןכ לעו ,תונטקד ןיחמ םה םינידו ,וילע
לעו ,"'ה תא העד ץראה האלמ יכ" :(א"י והיעשי) בותכש ומכ ,'ה תא ועדי לכהו
'וכו ידג םע רמנו ששבכ םע באז רגו" :(םש) בותכש ומכ ,סעכה לטבתי זא ןכ
,'וכו "'ה תא העד ץראה האלמ יכ 'וכו ותיחשי אלו וערי אל ,'וכו בדו הרפו
דיתעל לבא ,סעכה תדמ תמחמ 'וכו ששבכ םע באז דחי רוגל םהל רשפא יא ושכע יכ
.זא הלגתיש תעדה ידי~לע סעכה לטבתיש תמחמ ,דחי רודל ולכוי

תעדה ךא .העד ץראה האלמו ,ל"נכ ם"וכע ולפא ,םשה תא ועדי לכה דיתעלהנהו
יא הז ,זא ונל היהיש תעדה ךא ;ונממ רבדלו עדיל ונל רשפא ,זא םהל היהיש
לכ יכ ,ל"נכ םיפיקמ תוניחבב תעדה הז ושכע יכ ,ונממ רבדל ולפא תעכ רשפא
,'וכו תרסח תעד םא :ל"נכ ,םולכ וניא תמאב ושכע ם"וכעל שיש תובוטהו תומלשה
,העד ץראה אלמתיש דיתעלו .ונתבוטל אוה לכה ,םתבוטו םתלדג לכ ,אברדאו
הזב םהל היהש הבוטהו הלדגה לכש ,םה וניבי זא ,'ה תא ועדי ם"וכעה לכ ולפאו
םיוגב ורמאי זא" :(ו"כק םילהת) הזו .ונתלדגלו וניתובוטל אוה לכה ,םלועה
לידגהש הלדגה לכ ,וניה ,"ונמע תוששעל 'ה לידגה ,הלא םע תוששעל 'ה לידגה
,"הלא םע תוששעל 'ה לידגה" ,[ם"וכעה םע וניה] הזה םלועב ונמע תוששעל 'ה
הזו .םתלדגו םתבוטל היה יכ ,[לארששי לש וניה] הלא לש םתלדג היה לכה יכ
טושפ רבד תעדה הז היהי ונלצא לבא ,זא םהל היהיש הגשהו תעדב םה וניבי
ורמאי זא ,'וכו וניפ קוחשש אלמי זא" :הזו .דאמ זא לדגי ונתעד יכ ,קוחששו
'וכו 'לידגה' רמול זא םהל היהיש הגשהו תעדה הז יכ ,"'וכו לידגה םיוגב
.דאמ לודג היהי ונתעד יכ ,טושפ רבדו קוחשש ונלצא היהי הז ,ל"נכ

לעו .דחאב םיללכנ ויהיו תעדה הלגתי זא יכ ,םייחצנ םייח ויחי דיתעלןכ לעו
ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב" :(נ םיחספ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכ
לעו 'תמא ןיד ךורב' הערה לע ןיכרבמ ושכע אלא ?'וכו אנדיאה יכו ,"דחא
דיתעל יכ ,'ביטמהו בוטה' לכה לע וכרבי דיתעל לבא ,'ביטמהו בוטה' הבוטה
םגו .דחא ולכו בוט ולכ קר ,ללכ םלועב ער םוש ןיאש ועדי ,תעדה הלגתיש
ילבמ ימע הלג ןכל" :(ה והיעשי) בותכש ומכ ,תעדה ןורסחמ קר אוה תולגה
הזו .תעדה תניחב היה אוהש ,הששמ ידי~לע םירצמ תלאג התיה ןכ לעו ."תעד
יכ ,"םירצמ תולבס תחתמ םכתא איצומה 'ה ינא יכ םתעדיו" :(ו תומש) בותכש
.תעדה ידי~לע הלאגה רקע

םג ,ימינפ לכשש ףיקמה לכשהמ הששענ היהיו ,העד ץראה אלמתש ,דיתעל םגש ,עדו
גישי דחא לכ קר ,ךרבתי םשה תוהמ ועדי אל יאדוב יכ ,םירחא םיפיקמ ויהי זא
םשה ליבשב םלועה הזב חרטו עגי רשא ,וחרטו ותעיגיו ותדובע יפלו ותגרדמ יפל
םניב לודג שרפה היהי ןכ~יפ~לע~ףא ,ם"וכע ולפאו ,וככדזי םלכש ףאו .ךרבתי
רבדו קוחשש ונלצא היהי ,הלודג העידיו הגשה זא םלצא היהיש המ יכ ,וניניבל
אלמי זא" :הלעמל ראובמש ומכו ,ללכ הגשהל וניניעב בשחנ היהי אלו טושפ
הגשה םלצא היהיש המ יכ ,"לידגה םיוגב ורמאי זא 'וכו וננושלו וניפ קוחשש
ליבשב לכה היה םלועה הזב םתלדגו םתבוט לכשו ,לארששי תלדג עדילו ןיבהל
,תאז ןיבמ ןיא הזה םלועב תעכ יכ ,הלודג הגשה אוה תמאבו ;לארששי
יכ ,טושפ רבדו קוחששל קר ,ללכ הגשהל בשחנ הז היהי אל ונלצא ןכ~יפ~לע~ףא
לודג שרפה היהי יאדוב ,ןמצעב לארששי ןיב םגו .דאמ לדגי זא ונתעדו ונתגשה
היהי הזל ףיקמ היהיש המ יכ ,עשרל קידצ ןיב ןכש לכמ ,קידצו קידצ לכ ןיב
אבומכו ,םש ןיע ,ל"נכ 'ורבח לש ותפחמ הוכנ קידצ לכ' :ל"נכ ,הזל ימינפ
ףתשמה לכשהב יכ ,"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ" :קוספה שורפ
לכ היהי המכחה תוקמעב ךא ,ם"וכע ולפא ,'ה תא ועדי לכהש ,םיוש םלכ ויהי
תוקמעב ךא ,םוקמ לכב םיוש םימה הלעמלש ,םיל םיסכמה םימכ ,ותגרדמ יפל דחא
םיקמע רחא םוקמבו ,ץראל םיכומסו םיכומנ םימה םוקמה הזב יכ ,דאמ םילדבמ םה
ךרבתי םשה תגשהב היהי ןכ םוהתה דע םיקמע םה רחא םוקמבו ,רתויו רתוי
.דיתעל

אוהו ,םדקמ הזמ עדי אלש הגשהל עיגמשכ יכ ,'וכו 'ותפחמ הוכנ קידצ לכ':והזו
ימ לבא ;ולצא תאלפנ איהש ,תאזה הגשהה רואמ רעבנו בהלתנ יזא ,שדח רבד ולצא
ןיא ,הגשהה וזמ םילודגו םיארונ םירבד התע גישמ אוהו ,הגשהה תאזב רבע רבכש
לש ותפחמ בהלתנו רעבנו הוכנ קידצ לכ' :הזו .הגשהה תאזמ תובהלתה םוש ול
דע ,ללכ ותוא תממחמו תרעבמ הניאש ,טושפ רבד איה ורבח לצאש הגשהמ 'ורבח
,ללכ ותוא תרעבמו תממחמ וז הגשה ןיא יכ ,ומצע תופחלו תוסכתהל ךירצש
.הנממ רעבנו הוכנ ונממ הטמלש ינשה קידצהו

אוהש ,'וכו לכשה תעונת ידי~לעש ,הלעמל ראובמש המ יפ~לע רתוי ראבמןינעהו)
םח דלונ הז~ידי~לע ,שודקה תעדה תגשה ,ןיפיקמה תגשה וניה ,יקלא עפש תניחב
,ןיפיקמה תגשה ידי~לע אוה השדקד תובהלתההו תומימחה רקעש אצמנ ;'וכו בלב
"ותפחמ 'וכו הוכנ קידצ לכ" :הז ןינע בטיה ראבמ הזבו .ל"נכ תעדה תגשה
,הנממ הוכנ היהיש דע הלודג הגשהל בשחנ היהי קידצה הז לצאש ,וניהד ,'וכו
הובגה קידצה לצאו ;הנממ הוכנ היהי ןכ לעו ,ל"נכ םח דילומ תעדה תגשה יכ
קר ,תאז הגשהמ ללכ םמחתנו הוכנ וניאו ללכ הגשהל ולצא בשחנ הז ןיא ,ונממ
.ומצע תא םמחל ידכ רתוי הובג תרחא הגשהב ומצע תוסכלו תופחל ךירצ אוה

,ושורפש ,"ורבח לש ותפחמ הוכנ קידצ לכ" :הז רמאמ לע ליעל ראובמש המאצמנ
אוהש לכשהו ,הז לש ףיקממ לודג הז לש ףיקמ יכ ,ורבח לש ףיקמהמ הוכנ היהיש
הז לכ ל"נכ ןיפיקמ תורוא תניחב אוה הפח יכ ,'וכו הזל ימינפ אוה הזל ףיקמ
יופח תניחב אוה ,ףיקמה אוהש הפחה יכ ,ןאכ ונבתכש המ םע דחא ןינע אוה
תגשה תניחבמ אוה תובהלתהו תומימחה רקע יכ ,םדאה תא םמחמש ,שממ יוסכו
םלועל ואובישכ ,םיקידצ המכ ויהיש תויהל לוכיו .(בטיה ןבהו .ל"נכ ןיפיקמה
םיארונ םירבד םלצא היהי ,הזה םלועב םהמ לודגה קידצה גישהש תוגשה לע אבה
.הזה םלוע לש תוגשה ויה לודגה קידצה לצאו ,םהמ ווכיו

שיא לש טושפ תודהי םתס לע ואובישכ ,הלודג הגשה םלצא הז היהי ם"וכע לצאןכו
תווצמה תשדקמו לארששי תודובעמ ועדיש וניה ,םלועה הזב ול שיש ילארששיה
ומכ ,השדק תצק ושיגריו ועדיש המ הגשה םלצא היהי ,הזה םלועב וששעש םהלש
ואובישכו ,הגשה םוש ילב הטושפ הדובעב םלועה הזב שיגרמש טושפ רשכ שיא
,ונתגשהל ךרע ןיא ,שדק םע ונחנא לבא .הלודג הגשה םלצא היהי ,הז לע ם"וכע
.קידצה לש הגשהל ןכש לכמ

,לשמל .תורצ לכמ לוצנ זאו ,םיימינפ םיפיקממ הששענשכ ,אוה תעדהתומלשו
וריכי אלש ידכ םישובלמה תונשל ךירצ יזא ,וגרהל ורבחל ברואו הפצמ דחאשכ
ןינשמש ידי~לע יכ ,"והחלשתו וינפ הנשמ" :(ד"י בויא) בותכש ומכ ,ותוא
שי ,לכשהב וניה ,םדאה רקעב ןכו .ונממ רטפנ ,םירחא ןישובל ידי~לע םינפה
ול תוששעלו ,ימינפ ףיקמהמ תוששעל ךירצו ,ףיקמה לכשה וניה ,ןישובל תוניחב
ברוא לכמ לוצנ הז~ידי~לעו ,םירחא םישובלמ תניחב וניה ,םירחא ןיפיקמ
הזו .םיתיחשמה לכ םיחרוב ל"משחהמו ,'ל"משח' אירטמיגב 'שובלמ' יכ ,ןיטסמו
אוהש ,שובלה ידי~לע "ןורחא םויל קחששתו השובל רדהו זע" :(א"ל ילשמ)
םויל קחששתו" הז~ידי~לע ,האנו קזח שובל ,רדהו זע שובל אוהש ,ל"משחה תניחב
:הזו .לולא שדח אוה הזל ןמזה רקעו .ל"נכ ללכ ונממ ארי וניאש ,"ןורחא
.'לולא' תובת~ישאר ןורח'א םוי'ל קחששת'ו השוב'ל

םינפה רואל ותמשנ הלעיש ידכ ,'וכו ןלצל אנמחר ,תולבא ימי תעבש תניחבהזו
ע"רק יכ ,העירק ,ןלצל אנמחר ,לבאה ביח ןכ לעו .ליעל ןיע ,'וכו ל"נה
,ואולמב לא םימעפ 'ב לש אירטמיגה םהש ,םינפה רוא לש ןירוהנ ע"ש אירטמיגב
:םינפה רוא אוה לא יכ

שיו ,ישונאה ימינפ לכשהל סנכנ וניאש וניה ,לכשה לצא םיפיקמ שי יכ:ושקה
םהש שי םיפיקמהבו .הרותה ךותל סנכנ וניאו הרותהל ףיקמש ,הרותהל םיפיקמ
םהש שיו ,לכשהל םיסנכנ םניאו ןיפיקמ םהש קר ,םיניעה ינפל םידמועו םיפיקמ
וסנכיש ,תוששעל המו .רובע תניחב אוהו ,םיפיקמל וליפא ןידע ואב אלש ,םלעהב
לכשה ךותל וסנכי לכשה לש םיפיקמהו ,םינפב הרותה ךותל הרותה לש םיפיקמה
,םיפיקמל םלעההמ הרותה לש םיפיקמה ולגתיו ואובי הלחתמש וניהד ,ימינפה
רשפא יאש המ ,לכשה לש םיפיקמה ןכו ,םינפל הרותה לש םיפיקמה וסנכי ךכ~רחאו
םלעההמ אוביש וניהד ,ימינפ ףיקמהמ הששענ היהי ,ישונאה ונורסח דצמ גישהל
.ימינפ םיששענ ויהי םיפיקמהו ,םיפיקמל

ךכ ץורת הז לע רמא ,הכרבל ונורכז ,אוהו ,ושקהש םוקמב ושקה תאזאישקה]
ראבמ התעו .ל"נה הרותה לכ עמשל וניכז ךכ~רחאו ,שורפב שודקה ויפמ יתעמש
ןיחמה דילוהל ךיא אוה הלאשה רקע יכ ,ל"נה אישקהו הלאשה לע ץורתה ןיעמהל
.םינפל ןיפיקמה סינכהל ןיכוז ךיא ,ןתוא ןידילומשכ ךכ~רחאו ,ןתומולעתמ
ןיכוז הלפתו הרותב הקעצ ידי~לע :וניה ,הזל הכזי המב בטיה ראב ראבמ רבכו
ויניע תא שדקל וניהד ,תורנה תעבש תשדק ידי~לעו ,ןתומולעתמ ןיחמה דילוהל
ל"נכ וינזאו ומטחו ויפ שדקל ןכו ,'וכו לכתסהל רוסאש המב לכתסהל אלש
זמרמ ןכיהו ,ויתויארו ןינעה רואבו .םינפל ןיפיקמה סינכהל ןיכוז הז~ידי~לע
ןיעל ובל םיששיש ירשא בטיה ראב ליעל ראבמ לכה ,'וכו וללה תוארונ תודוס
:[םיקלו תוששעלו רמשל ,דמללו דמלל ,תמאב םהב


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts