יואר ןיאש רז התוא חקי אלש ,הגהנההו תוכלמב דימת תקזחמ איה הנומאהש,עדו ד
ןכל .ךלמלו גיהנהל ךיא עדיל ידכ ליבשב ,המכחב השרש תוכלמה רקעש ,עדו .הל
תוניחב הזו .ותנידמ םיקתיו ותוכלמ ןוכת הזב יכ ,םיצעויו םימכח ךלמ לכל שי
,םע ישאר ידי~לע ,וניה ,"םע ישאר ףסאתהב ,ךלמ ןורשיב יהיו" :(ג"ל םירבד)
ןוכת םימכחה תבהא ידי~לעו ,תוכלמה תניחב ןוכת םדי~לע ,המכחהו ןיחמה םהש
.תוכלמה

והודירוי םימשה ןמש ,הל יוהל עודי םימכחה לע האנשש והזיא ךלמלאבשכו
טפשמב ךלמ" :(ט"כ ילשמ) תניחבב ,המכחה אלב םלועל םויק ןיא יכ ,ותוכלממ
יטפשמ תא םאו" :(ו"כ ארקיו) תניחבב ,םימכח תניחב אוה טפשמהו ,"ץרא דימעי
הנומא ול ןיאש הז אצמנ .'םימכחה תא אנושה הז' (ב) :ושרדו ,"םכשפנ לעגת
יואר ןיא אוהו ,הגהנההו תוכלמה ומצעל חקל אבשכ ירמאה יכרד תמחמ תומלשב
ליפמ אוה ,רז הב עגי אלש הגהנההב קיזחמה ,הגהנהה ביבסש הנומאה יזא ,הל
אל יאדובו ,תוגיהנמהו תוכלמה ודיב םיקתי אלש ידכ ,םימכח תאנששל הז שיאל
תוכלמב קיזחמה הז ןכ םא אלא .ל"נכ טפשמב יולת תוכלמה רקע יכ ,ודיב םיקתי
,תוכלמה תניחבמ ,הגהנהמ הנומאה תא דירפמש דע ,תונימו תוסרוקיפאב רבגתמ
ליפיש ימ ןיא יכ ,ודיב תוכלמה םיקתיש תויהל לוכי יזא תוכלמב קיזחהלמ
.תוכלמהמ הדרפנ הנומאה יכ ,םימכח תאנששל ותוא

ול ןיאש הז יארומא רב .המטאל הטמשנד יעבו ,ייותאל יארומא רב תיחנו:הזו
,"םימד עמשמ ונזא םטא" :(ג"ל והיעשי) תניחב הז המטא .ל"נכ תומלשב הנומא
ליפהל הצר ל"נה אשריב וניה (ד"כ תוכמ) ןנברדמ אברוצד אתולזב עמש אלד
,תונימה תורבגתה תניחב אלח .תחנו אלחד אקיז קרזו .םימכח תאנששל ותוא
.ל"נה אשריבה תא תחנו הז~ידי~לע ,"יבבל ץמחתי יכ" :(ג"ע םילהת) תניחב

תוכלמ תניחבמ םתוכלמב ןיא ,ונילע םיכלומש יפ~לע~ףא ,ם"וכעה יכלמתמאבו ה
וניה ,םדיב םיקתנ אל הזו הז הב עגל הצורש ימ יכ ,הב ועגנ אלו לארששי
תא ליפמ ונתוכלמ ביבסש הנומאה יכ ,םהמ הלטנ םלועה תומאה לע םתוכלמ ולפא
:(ט"י והיעשי) םירצמ תלפמב בותכש הזו .ל"נכ םהב יולת םתוכלמש ,םתמכח
והזו .םתוכלמ הלפנ םתמכח תליפנ וניה ,תלוא ידי~לע "ןעצ ירשש ולאונ"
גיהנהל לבא ,אגרכל ונילע ךלמ התא :רצנדכובנל הירזעו לאשימ היננח ורמאש
השרפ רבדמב ;ג"ל השרפ הבר ארקיו) הוש אבלכו תא ,תונומאבו תודובעב ונתוא
ךישה לארששי תוכלמב עגנ אלש ,ורמאש וניה ;(םירישה ריש שרדמו ו"ט
תא ליפמו ,רז הב עגלמ התוא תרמושו תוכלמה תא תבבוס ונתנומא יכ ,ונתנומאל
תא ליפמש דע הנומאה לע תונימה די הפקתש אל םא .םימכח תאנששל היפדור
.ל"נכ "תחנו אלח קרזו" תניחבב ,םולשו סח ,ונתוכלמ לבקל לוכי זאו ,הנומאה

המ :אלק~תרב תקפנו :תניחבב ,התוא חקל ותוא םיחינמ ןיא םימשה ןמש ,עדלבא ו
אתלכת הב ידשמל אדיתעד ,אסוד~ןב אנינח יברד אתתאד אתילטרק ידהב וכל תיא
אוהש ,הנומא ירובד לש תויתואה תומלש ידי~לע וניה .יתאד אמלעל איקידצל
יכ ,הנומא תניחב הז אסוד~ןב אנינח יבר יכ ;אסוד~ןב אנינח יבר תשא תניחב
בק' ;'ןיבורח בקב ול יד ינב אנינחו' :(:ז"י תוכרב) תניחב ,הנומא ותדמ
'ת'ש'או ;ל"נה אשריב תניחב ,םישורב תניחב 'ןיבורח' ;הנומא תדמ 'ןיבורח
םינב'א :תובת ישאר תניחבב ,הנומא ידי~לע םתומלשש ,תויתואה תוניחב הז
השלש :(הריצי רפס) רמאמכ ,תויתואה ןה םינבאו .(ז"כ םירבד) הנב'ת תומל'ש
:(ג הינפצ) תניחבב ,הנומא ידי~לע םימלשנ תויתואו .םיתב השש תונוב םינבא
תניחב אוהש ,הנומא ידי~לע וניה ,'וכו "הרורב הפשש םימעה לא ךפהא זא"
.רובדה תומלש תניחב ,הרורב הפשש ךפהא הז~ידי~לע ,"'ה םשב םלכ ארקל"

וארבנ תומלועה לכ יכ ,םיארבנה לכ לש תילכתה תניחב הז תויתואהתומלשו
ארבנה אבה םלוע תניחב אוהש ,(ג) דויה אוה תויתואה תומלשו ,תויתוא ידי~לע
הנורחא הדקנ איה דויה יכ ,(:ט"כ תוחנמ ל"ז וניתובר ורמאש ומכ) דויב
יזא ,תואה תנומת םילשמה הנורחא הדקנ רסחשכ יכ ,תוא לכ תנומת תא םילשמה
,ל"נה תוגיהנמו תוכלמב םה תויתואו .הנומת הל ןיאו תואל תומלש ןיא יאדוב
גיהנהל רשפא יא יכ ,רובדה ידי~לע הגהנהה רקע יכ ,(ד) 'הפ תוכלמ' תניחבב
.רובדה ידי~לע אלא תווצלו

תא םיעדוי םיקידצה הז~ידי~לע ,תוכלמבש הנומא תויתוא תומלשה ידי~לע ,אצמנ
"לשומ קידצ" תניחבב םלועה תא םיגיהנמה םיקידצה יכ ,אבה םלוע לש תילכתה
םיזחוא תוכלמב םתזיחא ידי~לעו ,תוכלמה תדמב םיזחוא םה ,(ג"כ ב~לאומש)
איהש ,תילכתב םיזחוא םה םימלשה תויתואב םתזיחא ידי~לעו ,הבש תויתואב
.אבה םלוע תניחב ,דוי תניחב איהש ,תויתואה תומלש

ךותב אתילטרקה ךותב הלגתנש ,(ה) תילכת תניחב איהש ,תלכת תניחב הזו
םינבא" ידי~לע ,אסוד~ןב אנינח יבר תשא ידי~לע ,ל"נכ תוכלמהו תוגיהנמה
אמלע אוהש ,תילכתה םיגישמ םיקידצהש יתאד אמלעל איקידצל ,"הנבת תומלש
גישהל םדא לכויש ,"והעד ךיכרד לכב" :(ג ילשמ) תניחב הזו .ל"נכ יתאד
וניה ,תומלש וב שי תוא לכבו ,תויתואב ארבנ רבד לכ יכ ,רבד לכב תילכתה
.ל"נכ תואה תנומת םילשמה ,תילכתה איהש ,אבה םלוע תניחב ,דוי איהש הנורחא הדקנה

;ןבלו רחש ןיבש ןוג אוהו ,ןבל םע רחש ברעמ תלכתה יכ ,תלכת ארקנתילכתהו ז
תויתחת יאדוב ןבל יבג~לע רחש תניחב אוהש בתכה ומכ ,ןבלו רחש רבחתנשכו
רחש םיברעמ םה םש ,בורקהו קובדה םוקמב ,ןבל אוהש רינהל בורקו קובדה תואה
בתוכ רפוסהשכ יכ ,תילכתהו ףוסה אוה תואה תויתחתו .תלכת תניחבב ,ןבל םע
רפוסהש דע ,טעמ רינהמ קוחר וידה יאדוב ,רינה לע וידה םע טעהו הנקה דימעמו
לודג בורקב קמעב וידה תורחש קבדנ זאו ,רינה קמע ךותב וידה םע טעה קימעמ
םיברעמ םה וידהו רינה םש בורקה םוקמבו ,תילכתו ףוס אוה בורקהש אצמנ
הלחת הבשחמב אוה ,הששעמה ףוס אוהש תילכתהש ,רבדה ןכ יכ ,ל"נכ תלכת תניחבב
.ליעל רכזנכ ,הבשחמהל בורקו

אוה הבשחמה תלחתו ,תורחש תניחב אוה הששעמה ףוס יכ ,שרפל יתעד תוינעלהארנ]
הבשחמב אוהש ,תילכתה אוהש ,הששעמה ףוסש אצמנ ;עודיכ ןוילעה ןבל תניחב
.[ןבהו .ןבלו רחש רובח אוהש ,תלכת תניחב אוה ,הבשחמהל בורקו הלחת

וניה ,םירבדה לכ לש תילכתה לוק~תב תניחב יכ ,אציש לוק~תב אקודהזו ח
תא האורה ?םכח והזיא" תניחבב ,תילכתה אוהש ,ופוסל ושארמ רבד לכ ךפהמש
דחאשכ ןיעמושש המ אוה לוק~תב יכ .תילכתהו ףוסה אוהש ,(ב"ל דימת) "דלונה
הזו .הזכ לוק איצומ ןכ םג רחא ולאכ עמוש זא ,רחא םוקמב וא רעיב לוק איצומ
רובדה הז ןכ םג ןיעמוש יזא ,רובד והזיא איצומ םדאשכ ,ונישוחב ןיעמוש ונא
.ומצעל ופוס ברקמו ,ופוסל ושארמ רובדה תא ךפהמ לוק~תבהש אצמנ ומצעב
קחרתנו הנושארב תיב תואה אצוי יאדוב ,'ךורב' לש רובד איצומ םדאשכ ,לשמל
ןכו ,תיבהמ איצומה לא בורק שירה זאו ,'ךורב' לש שירה איצומ ךכ~רחאו ;םדאמ
תאז תחקול לוק~תבהו ;שירהמ רתוי הזה םדאל בורק אוה הנורחאב איצומש ףכה
םדאל בורק היהתש תיבה תא תכפהמו ,הפוסל השארמ התוא תכפהמו 'ךורב' הבתה
הקוחר התיהש ,הבתה לש תילכתו ףוס איהש ףכהש אצמנ .ףכהמ שירהו ,שירהמ רתוי
ונא ןכ יכ ,בורקה תילכתב הבורק איה ושכע ,קוחרה תילכתב לוק~תבהמ הלחתמ
,ףכ ךכ~רחאו ,שיר ךכ~רחאו ,תיב הלחתב :'ךורב' תבת איצומ לוק~תבש ,ןיעמוש
ברקתנ ושכע ,לוק~תבהמ קוחרה תילכתב הלחתמ התיהש ,תילכתה איהש ףכהש אצמנ
אקוד לוק~תב ,אלק תרב קפנש הזו .הבתה תא ךפה לוק~תבה יכ ,בורקה תילכתב
אדיתעד ,אסוד~ןב אנינח יברד אתתאד אתילטרק ידהב וכל תיא המ :תאז תא עידוה
:יתאד אמלעל איקידצל אתלכת הב אידשל

הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע

םיאבומה ,הלאכ םירמאמה ראשו ,יעתשמ האודנה אדוהי בר :וניהד ,יעתשמה םויס]
,'וכו ןתנ רב אנוה יל רמא :םהש ,הנח רב רב הבר ירמאמ רחא ארתב~אבבב םש
ןמיסב אנינת יטוקל רפסב ןוכנ לע אובי לכה עשוהי יברו רזעילא יברב הששעמו
:[ךשפנל עוגרמ אצמת ,םש הארו אנ ךל .'הו 'דו 'ג

אכלמד איזנג םהב וריתסה רשא ,"יעתשמ"ה ירמאמ םיסל ךימחר ונורזע הנה דע
היווחל הלע רפש ,אתרדהב ןיקפנד יולמל ותיצא ןעכ .יארומא והלכו יאנת והלכ
ןיאלע ןיזינג ארובה תלדג ,אתועדוהל תצק ןוכל הלגי אתמכחב .אתוכלמ יפאב
ונל תולגל אימש אקלא אנמע דבע יד איהמתו איתא ."אתועינצד ארפס"ב םינופצה
ארב ידל םדי~לע ברקתהל תוכזל שפנ לכל הושה ארונו אלפנ ךרדב ,אתירואד ןיטע
:אתרישו אתכרב לכ ןמ אלעל המש ךירב .אתוער הל דבעמל אלכ

אתועינצד ארפס

טי

.(ג קוקבח) 'וכו תוניגש לע איבנה קוקבחל הלפת

אל ,אלקתמ יוה אל דע :(:ו"עק ,המורת רהז) האמדק אקרפ ,אתועינצד ארפסבאתיא
.ןיפאב ןיפא ןיחיגשמ יוה

םירפסב ןיעל רשפא אלה ,ויפמ עמשל קידצהל עסנל ךירצ המ לע :םלועהל השקיכ א
יפמ עמושה ןיב לודג קולח שי יכ ,לודג תלעות אוה תמאב ךא ?רסומ ירבד
יפמ עמוששכ ןכש לכמ ;ומשב רמואה רחא יפמ עמושה ןיבו ומצעב תמאה~קידצה
ןיב ןכו .קידצה יפמ קוחר אגרדל אגרדמ םעפ לכב דרוי יכ ,עמושה יפמ עמשש
:רתויב לודג קולח אוה רפסב ןיעמל קידצה יפמ עמושה

ומכ ולש םינפב וינפ תא תוארל דחא לכ לכויש ,םינפה תא ךכזל ךירציכ ב
הממ קר ,ויששעמ לע ףכת ורבח טרחתי רסומ אלבו החכות אלב רשא דע ,הארמב
ךיא ,הארמב ומכ ומצע תא הארי ולש םינפב טיביש ידי~לע יכ ,ולש םינפב טיביש
:ךששחב עקשמ וינפ

הבר תישארב) ל"זח רמאמכ ,םלועה ארבנ ובש שדקה ןושל לש ךרעה רקי לדגיכ ג
(ב תישארב) "תאז החקל שיאמ יכ השא ארקי תאזל" :(י"שרפב אבוה ,ח"י השרפ
תניחב ,הוח תניחב הזו .'שדקה ןושלב םלועה ארבנש ןאכמ ,ןושל לע לפונ ןושל'
ובש ,שדקה ןושל לש רובדה תניחב וניה ,"הוחי הלילל הלילו" :(ט"י םילהת)
:(ט"מ תישארב) ומכ ,רובדה וניה ,"השא ארקי תאזל" :תניחב הזו .םלועה ארבנ
."םהל רבד רשא תאזו"

ידי~לע םילפונ םימעה תונושלה לכש ,תונושלה לכמ ונממור שדקה ןושלידי~לעו
ידי~לע לפונו לטבתנ וב הזיחא המאה לש ןושלהל שיש ערהש וניה ,שדקה ןושל
.'ןושל לע לפונ ןושל' :תניחב הזו ,לארששי לע הטילש ול ןיאו ,שדקה ןושל

לש הרודמה תרעבת וניהד ,וב ןילולכ ןושל םיעבש לש תוערה לכש ,ללוכה ערהו
ול ןיאו לטבתנו לפונ ,וב ןילולכו ןיעקשמ ןושל םיעבשה לכש ,ףואנ תואת
רהזב רכזנה ןיבכוכ ןיעבש לש הרודמ תניחב הזו .שדקה ןושל ידי~לע הטילש
,ףואנ תואת לש הרודמה תרעבת אוהש ,ללוכה ערה וניה ,(.ג"ר להקיו) שודקה
.וב ןילולכ תומא ןיעבשה לכש

,השא הוח תניחב שא תויח ;(ג"י הגיגח) תוללממ שא תויח ל"משח תניחבהזו
ןיעבש לש הרודמה שא רבתשמו ללמתמ ודי~לעש ,ל"נכ שדקה ןושל תניחב וניה
ללמתנש ,ןיבכוכ ןיעבש לש הרודמ תניחב םהש ,ל"משחמ ל"מ תניחב הזו .ןיבכוכ
התאש םוקמ לכ יכ ,שדקה ןושל ארקנ הז םש לע יכ ,שדקה ןושל ידי~לע לטבתנו
י"שר שרפש הזו .(ד"כ תשרפ םישודק הבר שרדמ) השדק אצומ התא הורע רדג אצומ
רסאנש ןאכמ' ,"ותשאב קבדו ומא תאו ויבא תא שיא~בזעי ןכ לע" :(םש תישארב)
ומכ ,(א) שדקה ןושל וניה 'שדקה~חור' ;'ןכ תרמוא שדקה~חור תוירע םהל
הואתה רשקתנו רסאנ שדקה ןושל ידי~לעש ,"םאבצ לכ ויפ חורבו" :(ג"ל םילהת)
לארששי לע הטילש ול ןיאש ,ןיבכוכ ןיעבש לש הרודמה וניה ,ףואנ תואת לש
(ב) תוטש חורהש ,ל"נכ 'ןושל לע לפונ ןושל' תניחבב ,שדקה ןושל ידי~לע
,שדקה~חור תניחב אוהש ,תירבה ןוקת תניחב הזו .שדקה~חור ידי~לע לטבתנ
:הזו .(ז"טק םיחבז ל"ז וניתובר ושרדש ומכ) "שיאב חור דוע המק אלו" תניחבב
ךותח וניה ,(א"ס תוכרב) ךתחה םוקמל אלא הכרצנ אל "הנתחת רששב רגסיו"
.רובדה

הלות שדקה ןושל לש ןוקתו היששע רקעש ,רצואכ האששע "ןביו" :(םש) הזו
לכה רבד ףוס" :(ב"י תלהק) בותכש ומכ ,(ג"ל והיעשי) "ורצוא איה 'ה תארי"ב
ובש ,רצוא אוה האריה וניה ,םיטח לש רצואכ :הזו ."ארי םיקלאה תא ,עמשנ
.(ז"ט ןוקת) שדקה ןושל לש תויתוא ב"כ 'הטח' לש ןוקתו היששע יולת

."ארי םיקלא"ב הלות שדקה רובדש ,"ושדקב רבד םיקלא" :(ס םילהת) תניחבהזו
יפ יכ" :(ה"מ תישארב) בותכש ומכ ,שדקה ןושל תומלש ול היהש ידי~לע ,ףסויו
רשא שיא הזכ אצמנה" :(א"מ םש) וב בותכ ןכ לע ,שדקה ןושלב "םכילא רבדמה
חור דוע המק אלו" תניחבב ,תירבה ןוקת וניה םיקלא חור ;"וב םיקלא חור
,"תוירע םהל רסאנש ןאכמ" תניחבב ,תירבה ןוקת יולת שדקה ןושלב יכ ,"שיאב
םייולת םה שדקה ןושל תומלשו תירבה ןוקת וניה ,תויהל רשפא יא הז אלב הז יכ
אלא 'ךנוהמ' ירקת לא "ןוה דבאי תונוז הערו" :(ט"כ ילשמ) הזו .הזב הז
.שדקה ןושל דבאמ תירבב םגופש ימ יכ ,שדקה ןושל תניחב אוהש ,(ג) 'ךנורגמ'
ךפה יכ ,דובכ תניחב יולת וב יכ ,אקיד דבכ "ךנוהמ 'ה תא דבכ" :(ג םש) הזו
ןוקת) םינוקתב אבומכ ,ןיירע םוקמב םילות םהו .תונויזבו תופרח םה דובכה
,תירבה םגפ אוה ןיירע ;ןיירע םוקמב אלא תשב ןיא "ושששבתי אלו" :(ח"נ
אוהש ,'דבכ' :הזו ."ונל איה הפרח יכ" (ד"ל תישארב) תניחב ,הלרע תניחבב
ןושל תומלש אוהש ,ךנורגב וניה ,'ךנוה'ב הלות אוהש ,תונויזבו תופרח לש ךפה
תניחבב ,תירבה ןוקת אוהש ,שדקה ןושל תומלש םש לע ,ףסוי םשו .ל"נכ שדקה
םוקמב אלא תשב ןיא יכ ,דובכ יולת וב יכ ,"יתפרח תא םיקלא ףסא" :(ל םש)
.ל"נכ ןיירע

טלושו ךלוה אוה יזא ,שדקה ןושלב תומלש ןיאשכ ל"נה ללוכה ערה אוהש ,שחנו
,(ד) (שודקה רהזב אבומכ) 'ארששב לע התונטלש שחנ' תניחבב ,שדקה ןושל לע
.(ב יגח) "שדק רשב" תוניחבב ,(ה) ורששבמ רששב איהש ,ל"נה הוח תניחב וניה
חורה ,(ז) הרעס חורה אוהש ,(ו) אמהז הב ליטהו הוחל התפש ,שחנ תניחב הזו
,שדקה ןושל אוהש ,שדקה חורה תא התפמו ךלוהו ,(ט ילשמ) תוליסכ תשא ,תוטש
תניחב הזו .אמהז הב ליטמו ,(ד"י ילשמ) "םישנ תומכח" תניחבב ,(ח) המכח השא
,שדקה ןושל לש (ט) 'ךיפ יחתפ' וניה ,חתפל ;"ץבר תאטח חתפל" :(ד תישארב)
:ונממ קניל ץבור הזה תאטחהש

קניל םהל רשפא יא ,ןושל םיעבש לש ערה תוללכ אוהש ,תאזה תוליסכ תשאש,עדו ד
,'ערו בוט תעדה ץע' תניחב ידי~לע אלא ,ל"נה שדקה ןושלמ ,המכח השאמ
ינש וב שיש ,תעדה ץעו .אמהז הב ליטמו שדקה ןושלה תא התפמ אוה ודי~לעש
,בוט ולכש ,המכח השא אוהש ,שדקה ןושל ןיב יעצמא אוה ,ערו בוט ןהש תוחכ
:ער ולכש ,ןיממע ןיעבש לש ןושל ןיבו

לש ןושל ןיבו שדקה ןושל ןיב יעצמא אוהש ,םוגרת ןושל הז ערו בוט תעדהץעו
קניל םהל רשפא יא ,שדקה ןושלמ קניל םיצורשכ ,ןיממע ןושלו .ןיממע ןיעבש
ילשמ) "תלכששמ השא" תניחב אוה םוגרת ןושל .םוגרת ןושל ידי~לע אלא ונממ
בוט וב שי םוגרת ןושל יכ ,(ז"יק םיחספ) ןמגרת ידי~לע ליכששמ תניחב ,(ט"י
תאזה תוליסכ תשאו .לכשמ תניחב אוה םימעפלו ,ליכששמ תניחב אוה םימעפל ערו
אלא וניא הפלקה תרבגת רקע יכ ,תלכששמ השא ידי~לע המכח השאה תא התפמ איה
רבדמב) תניחבבו ,"יבא דבא ימרא" :(ו"כ םירבד) תניחבב ,םוגרת ןושל ידי~לע
םש ךרדש ,ימרא ןושל אוהש ,םוגרת ןושל אוהש ,"קלב ינחני םרא ןמ" :(ג"כ
.השדקהמ קניל םיררועתמ

םוגרתה לש ערה ןיליפמש ידי~לע אלא וניא שדקה ןושל לש תומלשו הנינברקעו
ןבלו .שדקה ןושל םלשנ הז~ידי~לעש ,שדקה ןושלל םוגרתבש בוטה תא ןילעמו
ןכ לעו ,םוגרתה ידי~לע השדקהמ קניל הצר ,ל"נה יבא דבא ימרא אוהש ,ימראה
ןושלל םוגרתה תא הלעמ היה בקעיו ;(א"ל תישארב) "אתודהשש רגי" ול ארק
.שדקה ןושלב "דע~לג" ול ארק ןכ לעו ,שדקה

ידי~לע יכ ,(י) אבומכ םוגרת רפסמ "המדרת םיקלא 'ה לפיו" :(ב םש)הזו
ןושלל םוגרתבש בוטה תא ןילעמש ידי~לעו .שדקה ןושל לש הנינב רקע םוגרתה
לע לפונ ןושל' תניחבב ,ןושל םיעבשה לכ ןילפונ ,ובש ערה ןיליפמו שדקה
ידי~לע יכ (אי) ,ורבד'י אל'ו םה'ל ה'פ :ןוקירטונ "לפיו" :הזו .'ןושל
אוהש ,הוח לש הנינב רקע הז~ידי~לעש ,םוגרת ןושל תניחב אוהש ,המדרת תניחב
,ל"נכ ובש ערה ןיליפמו ובש בוטה ןילעמש ידי~לע ,שדקה ןושל תניחב
תובת ישאר "ורבדי אלו םהל הפ" תניחבב ,ןושל םיעבשה לכ ןילפונ הז~ידי~לע
.ל"נכ 'וכו לפיו

,ןימלח רשפל לוכי היה הז~ידי~לע ,שדקה ןושל תומלש ול היהש ידי~לע,ףסויו
,המדרת ידי~לע אוה שדקה ןושל תומלשו ;המדרתב וניה ,הנשב אוה םולחה רקע יכ
ותומלש רקעש ,שדקה ןושל תומלשל הכזש ,ףסוי ןכ לעו ,ל"נכ םוגרת תניחב אוהש
תא ררבל הכז יכ] המדרתבש ןימלח רשפל עדוי היה ןכ לע ,ל"נכ המדרת ידי~לע
שדקה ןושלל ובש בוטה תולעהל וניהד ,המדרתה תניחב תא ,םוגרתה ןושל תניחב
לעו ,ל"נכ םוגרת ןושל ידי~לע שדקה ןושל תומלש תניחב והזש ,ובש ערה ליפהלו
ררבל עדוי היה יכ ,םוגרת תניחב אוהש המדרתו הנשבש םולחה רתפל עדוי היה ןכ
ררבל הכז אוה יכ ,םוגרת תניחב ,המדרת תניחב אוהש ,םולחהב שיש תמאהו בוטה
:[ל"נכ הזל הכזש םוגרתה ידי~לע שדקה ןושל תומלש תניחב רקע והזש ,םוגרת ןושל תא

םיעבשה וניה ,תוטש חורה וניה ,הרעס חורהש .(בי) הליל הרקמ תניחבהזו ה
,שדקה ןושלמ קנויו ,הנש ידי~לע ,המדרת ידי~לע ,םוגרת ידי~לע הלוע ,ןושל
ותומימח תא ררקמ ,שדקה ןושל תומלש ול שיש ימ יכ .שדק תירבמ ,שדקה חורמ
,"ינושלב יתרבד ,'וכו יברקב יבל םח" (ט"ל םילהת) תניחבב ,שדקה ןושלב
ןאכמ' ,"ימצעמ םצע םעפה תאז" :תניחבב ,שדקה ןושל לש רובדב ותומימח ררקמש
יזא ,שדקה ןושל תומלש ול ןיאש ימ לבא .(ג"ס תומבי) 'הוחב ותעד הררקתנש
ךרק רשא" (ה"כ םירבד) תניחבב ,הנשב הליל~הרקמב ותוא ררקמ הרעס חורה
,"תפאנמ השא ךרד ןכ" :(ל ילשמ) תניחב אוה 'ךרדב' ;תורירק ןושל ,"ךרדב
.ל"נה ל"משחה ןמ קנויו ,הגנ תניחב אוהש ,םוגרתה ךרד ךלוה הרעס חורהש

ןושל תומלש ונממ לבקמ היה הז~ידי~לעו ,שדקה חור והילאמ שרוי היהעשילאו
וניה ,םינש יפ "ילא ךחורב םינש יפ אנ יהיו" :(ב 'ב~םיכלמ) תניחבב ,שדקה
םש) הב ביתכ הז~ידי~לע ,(ח תוכרב) 'םוגרת דחאו ארקמ םינש' יכ ,שדקה ןושל
יכ ,(:י תוכרב) 'ונידס לע ירק התאר אלש' ,"דימת ונילע רבע שודק שיא" :(ד
ןושל תומלש ידי~לע יכ ,ל"נכ הליל~הרקממ ןילוצנ שדקה ןושל תומלש ידי~לע
,םוגרת ידי~לע אוה שדקה ןושל תומלש רקע יכ ,ל"נכ תירבה ןוקתל ןיכוז שדקה
תניחב ,םוגרתה תניחב תא ןיררבמש ידי~לע וניהד ,הנשו המדרת תניחב אוהש
.ל"נכ המדרתבש הליל~הרקממ ןילוצנ זא ןכ לעו ,ל"נכ המדרתה

אוה "יבסמ שאר" ."ומסכי ומיתפשש למע יבסמ שאר" :(מ"ק םילהת) דוד שקבשהזו
למע" ;השדקה תא ןיבבסמה שאר אוהש ,"ביבס ול הגנ" :(א לאקזחי) תניחב
תניחב םהש ,םימעה תונושל ראש לעו ;לטבתי ובש ערהו למעה "ומסכי ומיתפשש
שאהו ואצי שאהמ יכ" ,"םילחג םהילע וטומי" ,ל"נה ןיבכוכ ןיעבש לש הרודמ
ןיכירצ ,םוגרת תניחב אוהש ,הגנ תניחב יכ וניה ;(ו"ט לאקזחי) "םלכאת
,השדקה ךותב ללכנ היהיו הלעיו ררבתי ובש בוטהו ,ובש ערה לפיש ,ררבתיש
.ל"נכ םוגרת ןושל ידי~לע שדקה ןושל תומלש תניחב והזש ,שדקה ןושלב וניה
תניחבב ,ירמגל םתולכל ןיכירצ ,רומג ער תניחב םהש ,םימעה תונושל ראשו
.ל"נכ "'וכו םילחג םהילע וטומי"

הגנב וללכי אלש ,תופלקה שאר לע תבש~ברעב תדרויה אשאד אבוהלש תניחבהזו
ןיצור זאו ,השדקב הגנ ללכנ ,תבש תסינכב ,תבש~ברעב יכ ,שורפ ;השדקהמ קניל
לע אשאד אבוהלש דרוי זאו ,השדקה לא תולעל ירמגל תואמטה תופלקה ראש םג
ראבמכ ,תבש~ברעב ןימח םימ תציחר תנוכ דוס והזש ;הטמל םילפונו םשאר
,הגנ תניחב אוהש םוגרתבש בוטה ררבל ןיכירצש ,ל"נה הניחב והזו .תונוכב
ןיכירצ ,רומג ער תניחב םהש ,ם"וכעה תונושל ראשו ,שדקה ןושלב ללכנ היהיש
:ל"נכ וניה ירמגל םלטבלו םליפהל

הז~ידי~לע ,םלועה ארבנ ובש שדקה ןושלה תא םילשמו םוגרתבש בוטההלעמשכו ו
יכ .םלועבש רבד לכב שיש שדקה ןושל לש תויתואה לש חכה ןילדגתנו ןיררועתנ
ןושל תומלש ידי~לעו ,רבדה הז ארבנ ובש ,תויתוא יפורצ המכ וב שי רבד לכ
תויתואה ולא לש חכה ןילדגתנו ןיררועתנ הז~ידי~לע ,םוגרת ןושל ידי~לע שדקה
תרבד רשאכ 'ה חכ אנ לדגי התעו" :(ד"י רבדמב) הזו .רבדו רבד לכב שיש
,(:ו"נ ןירדהנס ל"ז וניתובר ורמאש ומכ) תוירע יולג אד "רמאל" ;"רמאל
לטבתנש ,ףואנ תואת תניחב אוהש ,ל"נה ןיבכוכ ןיעבש לש הרודמה תניחב וניה
רובדה יפכ וניה ,"רמאל תרבד רשאכ" :והזו .ל"נכ שדקה ןושל לש רובדה ידי~לע
חכ לדגי ןכ ומכ ,ל"נכ ףואנ תואת לטבתנו תוירע רסאנ ודי~לעש ,שדקה ןושל לש
לוטבו תריבש תניחב אוהש ,שדקה ןושל לש רובדה תא םילשמש תומלשה יפכ יכ ,'ה
לכב שיש תויתואה םהש ,תישארב הששעמבש 'ה חכ ררועתנו לדגתנ ןכ ,ףואנ תואת
:(גי) ל"נכ םלועבש רבדו רבד

יזא ,רבד לכב שיש תישארב הששעמ לכבש תויתואה תוצצונתה ררועתהל לוכישימו ז
,היתשו הליכאבש תויתואה תוצצונתהמ אלא וניא ויגונעת לכו ותיתשו ותליכא
תניחב וניה "ובל בטייו" ;"ובל בטייו תשיו לכאיו" :(ג תור) תניחבב
בטייו" :והזו .רבד לכב שיש תישארב הששעמבש םיקלא ב"ל לש תויתואה תוצצונתה
יכ רואה תא םיקלא אריו" :(א תישארב) בותכש ומכ ,רוא אלא בוט ןיא "ובל
תראהמ ותיתשו ותליכא התיהש ,"ובל בטייו תשיו לכאיו" :והזו ."בוט
הז "ובל בטייו" :הזו .לכואש ותדעסבש םיקלא ב"ל לש תויתואה תוצצונתהו
ותיתשו ותליכא התיהש ,(ה השרפ תור הבר שרדמו .ח"יר להקיו רהז) ןוזמה תכרב
ןוזמה יכ ,ןוזמה תוכרב תניחב והזש ,היתשו הליכאהב שיש תויתואה תוצצונתהמ
שיש תויתואה תא ןיריאמו ןיררועמש ידי~לע ,שדקה ןושל תומלש ידי~לע ךרבתנ
:ל"נכ םיגונעתה ראשו היתשו הליכאה רקע היהתש ןיכירצ םשמו ,רבד לכב

עדיל לוכי [קידצ וניאש יפ~לע~ףא דבל םכח אוהש ,שורפ] טושפ םכחלכו ח
,תורירמו תוקיתמ לש חכה עדויש ימ יכ .לכואש הזה רבדה ארבנ ובש תויתואה
הזו ץוכמ הז ,ןיטקמ הזו לידגמ הז ,השקמ הזו ךכרמ הזש ,תוחילמו תופירח
,תולופכ עבשו ש"מא תומא שלשל ןיקלחנש ,תויתואה תוקלחתה עדויו ,ביחרמ
לש חכ עדויו ,הריפסו הריפס לכל םיכישה תויתואה עדויו ,תוטושפ רששע~םינשו
הזיא האור וא רבד הזיא םעוטש ידי~לע יזא ,'וכו השק הזו ךר הזש ,הריפס לכ
.רבדה הז ארבנ ובש תויתוא יפורצה ןיבמו עדוי אוה ,רבד

,שדקה ןושל לש תויתוא יפורצ יפל לכה ותנומתו וחירו ומעטב הנתשנ רבד לכיכ
רבד םהב ארביש תויתוא ךכו ךכ טושפה ונוצרבו ותמכחב אוה~ךורב~שודקה לקשש
שיש תודקנו תורתיו תורסח תניחב הזו .הז רבד םהב ארביש תויתוא ךכו ךכו ,הז
םימעפל ערגל ךירצש ,לקשמה יפל ןיפיסומו ןיערוגש ,לקשמה יפל לכהש ,הרותהב
יפל לכה ,םשה חכ לש לקשמה ןוכל ידכ הדקנ וא תוא הזיא םימעפל ףיסוהל וא
תויתוא ךכו ךכ לקשיש ,ךרבתי ונוצרו ותמכח הביח ןכ יכ ,ונוצרו ותמכח
םעט ול היהיש ידכ ,הזה רבדה ולא תודקנו תויתואו הזה חכב ארביו ,תודקנו
םהב ארבו תורחא תודקנו תויתוא ךכו ךכ לקש ןכו ;תאזה הנומתו הזה חירו הזה
ןכו ,תויתואה ןתוא יפכ תרחא הנומתו םעטו חירו חכ ול היהיש ידכ ,רחא רבד
עדיש ,ותמכחב תאז לכ ןיבהל לוכי ,דבל םכח אוהש ימו .םלועבש רבד לכב
תניחבב ,תויתוא יפורצהמ קר גנעתיו שיגריש לבא ל"נכ רבד לכב שיש תויתואה
איבהו ,שדקה ןושלב תומלש איבהש ימל םא יכ רשפא יא הז ,ל"נכ "תשיו לכאיו"
לוכי הז רבד לכב שיש תויתואהב וניה ,רבד לכ לש שדקה ןושלב שדח תוצצונתה
.ל"נכ "תשיו לכאיו" םיקל

לכ ןיעדוישכ ,רבד לכב שיש תויתואה עדיל ןילוכי דבל המכח ידי~לע יכ:שורפ]
עדויו ,ךכרל וחכ תוקיתמש עדויו ,קותמ ומעטש רבד האורשכ לשמל וניהד ,ל"נה
הזיא עדויו ,דסח תריפסמ ןוגכ ,ךוכרהו תוקיתמה לש חכה הז ךשמנ הריפס הזיאמ
ןכו ,הזה רבדב שבלמ תואה ותואש עדוי יזא ,דסח תריפסל ךיש תויתוא ב"כמ תוא
,ךכ לכ לודג םכח אוהש יפ~לע~ףא לבא .ל"נכו םלועבש םירבדה לכב הזב אצויכ
יקב תויהל הזל ןיכירצש) רבד לכב שיש תויתואה עדויש ,רורבב תאז לכ עדויש
,תודוסיהו עבטה תמכח לכבו ,הלבקה תמכח אוהש ,תמאה תמכח לכב דאמ לודג
ראשבו הלבקב דאמ לודג םכח םא יכ ,תאז לכ עדיל רשפא יאש ,ליכששמל ןבומכ
ףוגמ ןידע ויהי ויגונעתו ותיתשו ותליכאש תויהל לוכי ןכ~יפ~לע~ףא ,(תומכח
לכבש תויתואהמ קר ויגונעת לכ ויהיש תוכזל יכ ,תויתואה תוצצונתהמ אלו רבדה
תואת רבשל הכזשכ וניהד ,שדקה ןושל תומלשל הכוזשכ םא יכ רשפא יא הז ,רבד
,שדקה ןושלב שדח תוצצונתה איבהש דע ,שדקה ןושלה תא םילשהלו ירמגל לגשמה
,הזל הכוז אקיד אוה ,הזב זחואש קידצה הז רבד לכב שיש תויתואהב וניהד
םא יכ ,םלועבש םיגונעתה ראשו היתשו הליכא רבד םושמ גונעת םוש שיגרמ וניאש
.[ול ירשא ,רבד לכב שיש תויתואה תוצצונתהמ

היתשו הליכאה וניה ,ךתדעס היהיש ,(כ םילהת) "AE@דעסי ןויצמו":תניחב הזו
םעטה יכ ,רבד לכב םינמסמו םיניצמה תויתואה ןמיסו ןויצמ ,םיגונעתה לכו
ךרזע חלשי" :הזו .הזה רבדב שיש תויתואה לע ןמיסו ןויצ אוה הנומתהו חירהו
וניה ,הוח תניחב ,"רזע ול הששעא" (ב תישארב) תניחב הז "ךרזע" ;"שדקמ
'שדקמ 'ךרזע 'חלשי :הזו .שדקה ןושל תניחב ,"שדקמ" הזו ;ל"נכ שדקה ןושל
ןושל תומלש רקעש ,םוגרת תניחב אוהש ,המדרת תניחב וניה ,ךשח תובת יפוס
ןויצמו" הז~ידי~לע ,הזה תומלש ול שישכו .ל"נכ םוגרתה ידי~לע שדקה
.ל"נכ "AE@דעסי

אוה בלה םש יכ .ובל ריאמ הזמ ,"AE@דעסי ןויצמו" ,וז הגרדמב זחואשימו ט
םהש ,תישארב הששעמ לש םיקלא ב"למ ,(די) ארפושד ארפושמ ןוזנו לבקמש ידי~לע
הששעמ לש םיקלא ב"ל תניחבמ ןיכשמנ םלכש ,רבד לכב שיש תויתואה תניחב
הז~ידי~לע ,ל"נה םיקלא ב"למ בלה לבקמש רואה תוצצונתה ידי~לעו .תישארב
וינפשכו ,"םינפ בטיי חמשש בל" :(ו"ט ילשמ) תניחבב ,הזה רואב וינפ ץצונתמ
,הארמב ומכ הזה םינפב וינפ תוארל רחאה לכוי יזא ,הזה תוככדזהב תוריאמ
.ל"נכ הבושתב בושלו טרחתהלו

םכמע שיש ידי~לע וניה ,"םכמע 'ה רבד םינפב םינפ" :(ה םירבד) תניחבהזו
,ךכ לכ תוריאמו םינפה ץצונתמ הז~ידי~לע ,שדקה ןושל תומלש וניה ,'ה רובד
:םינפב םינפ תוארתהל לכויש דע

לקשש םש לע ,אלקתמ ארקנה ,שדקה ןושל תומלש וניה אלקתמ יוה אל דע:הזו
חורל תוששעל" :(ח"כ בויא) תניחבב ,ל"נכ תויתואה ונוצרב אוה~ךורב~שודקה
ול היהיש ידכ ,רבדו רבד לכל תויתוא ךכו ךכ אוה~ךורב~שודקה לקשש ,"לקשמ
.ל"נכ ונוצר יפכ תאזה הנומתו חירו םעט

היה אל ןידע ןיפאב ןיפא ןיחיגשמ יוה אל תומלשב שדקה~ןושלה היהשםדקו
תניחב םהש ל"נה תוריאמ םינפ תניחבל תוכזל רשפא יא יכ ,'םינפב םינפ' תניחב
שדקה ןושל תומלש תניחב אוהש ,אלקתמ תניחב ידי~לע םא יכ ,'םינפב םינפ'
דע :הזו .ל"נכ "םכמע 'ה רבד" ידי~לע אוה םינפב םינפ תניחב רקע יכ ,ל"נכ
הגנ אוהש ,םוגרת ידי~לע ותומלש רקעש ,שדקה ןושל תניחב וניה ,אלקתמ יוה אל
:עודיכ 'אלקת' ארקנה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts