תורדק םימש שיבלא" :(נ והיעשי) תניחבב ,הבהאהו האריה דחא לצאךשחנשכו ב
םישבלתנ ,הבהאו הארי וניה ,םימו שא תניחב הז "םימש" ."םתוסכ םיששא קשו
תמחמ הז הבהאהו האריה ולצא ךשחנש וניהד ,קשב םיסכתנו םיכשחנו תורדקב
.ל"נכ הבהאו הארי ןילבקמ ונממש ,קידצה רוא ולצא ךשחנש

ורוא תוארלו ןיבהל הכוז וניאו ,קידצה רוא דחא לצא ךשחנש שי םימעפליכ
לש לודגה ורוא תוארלו ןיבהלו םעטל לוכי וניא ,קידצה לצא אוהש ףאו ;לודגה
םוקמש ,ןורפע יבג וניצמש ומכו .בוטה תילכתל אובל לכוי ודי~לעש ,קידצה
,דאמ לודג ורואו ,תומשנה לכ ןילוע םש ךרדש ,ןדע~ןג רעש אוהש ,הלפכמה תרעמ
,םהרבאל הבר החמששב ורכמ ןכ לעו ,הלפאו ךשח םוקמ היה ולצא ןכ~יפ~לע~ףא
לכב ריאמ אוהש ,קידצה רוא ךשחנשכ ןכ ומכו .(ח"כק הרשש~ייח רהז) אבומכ
אוה אברדא ,ללכ ריאמ וניא ולצא ןכ~יפ~לע~ףאו ,הזה םלועב ןכש לכמ ,תומלועה
םיער םיששעמ ידי~לעש ,לכשה תוליסכו םיששעמה תריכע תמחמ הזו ולצא ךשח
הימרי) בותכש ומכ ,תוירכנ תומכחו תודספנ תועד וניהד ,תוליסכב ולכשש ךשחתנ
םניא םיערה םהיששעמ ידי~לע יכ ,"ועדי אל ביטיהלו ,ערהל המה םימכח" :(ד
,לכשה תוליסכ ידי~לעו ,ערהל םא יכ ,ביטיהל םלכששב ללכ שמתשהל םילוכי
:קידצה רוא ןיבהלו תוארל לוכי וניא הז~ידי~לע

רקע יכ ,חבזמ תניחב ידי~לע אוה ,לכשה תוליסכ לטבלו עינכהל ,הזלןוקתהו ג
,(ט"לק המורת רהז ןיע) חבזמ תניחבמ קר אוה ,תופלקה וניהד ,תוליסכה תקיני
רקע םשמו ,(ה"נ תוכרב) 'חבזמכ רפכמ םדא לש ונחלש' יכ ,הליכא תניחב וניה
תצק תעדה לובלב ול היהיש חרכהב ,רשכה שיא תליכא רחא ולפא ןכ לעו .םתקיני
תויח ןתל אלש ךירצ ךא .םשמ אוה תוליסכה תקיניש תמחמ הזו ,הליכאה רחא
וניה ,ונוקתכ חבזמהשכ זאו .רתוי אלו םוצמצב ונויח ידכ םא יכ ,תופלקהל
ןתונ וניא יכ ,תוליסכה וניה ,תופלקה םיענכנ יזא ,יוארכ תורשכב הליכאהש
לבא ,עודיכ ,םהל ןתל חרכמ הזש ,םוצמצב ונויח ידכ םא יכ ,תויחו חכ םהל
.םתויח ידכמ רתוי תויחו חכ םוש םהל ןתונ וניא

ארמגב וניצמש ומכ ,לכשה םמורתנו תוליסכה ענכנ תורשכב הליכא ידי~לעןכ לעו
יאהו ,'וכו הל רמא ארפצל ,'וכו ןמחנ ברמ אבר אעבד איעבב ,(.בע אמק אבב)
,לכא אלש ידי~לעש אצמנ .'וכו ארותד ארששב ילכא אלד אתרואב ךל ירמא אלד
לבא .לכשה לדגתנו תוליסכה ענכנ הליכאה ידי~לע יכ ,הלולצ ותעד התיה אל
וניהד ,תופלקה םיקנוי יזא ,חבזמה םגפ תניחב הזש ,אבוסו ללוזכ לכואשכ
הליכא ידי~לע לבא ;לכשה לע תוליסכה רבגתמ יזאו ,יוארהמ רתוי ,תוליסכה
.ל"נכ ןיענכנ יוארכ

:(א"יק םילהת) תניחב הז ,'ףרוט לש וקלחב חבזמ' :(.ג"נ םיחבז) תניחבהזו
,ןתוא ןיפרוטו ןיעינכמ הז~ידי~לעש ,תורשכב הליכא תניחב ,"ויאריל ןתנ ףרט"
,הליכאה םגפ וניה ,חבזמה םגפ ידי~לע לבא .תוליסכהו תופלקה תא וניה
.ל"נכ הז ידי~לע רבגתמש ,תעדה ףורט ףרוטמ הששענו ,תוליסכהל חכ ןתונ הז~ידי~לע

םא יכ חכ םהל ןיא הרז הדובעה לכ יכ ,םירג ידי~לע אוה חבזמה םגפםילשהלו ד
םהש ףא יכ ,"ימשל שגמו רטקמ םוקמ לכב" :(א יכאלמ) בותכש הזו .חבזמה םגפמ
:ךרבתי םשה רמא ןכ לעו .חבזמה יקלח םגפמ אב אוה םחכ לכ ,הרז הדובע ידבוע
.םשל לפנש השדקד חבזמה לש שודקה ץוצינהמ אוה םחכ יכ ,"ימשל שגמו רטקמ"
,לארששי תנומא רחא ךלוהו ותנומא ךילשמ דחא לכש ידי~לע ,םירגה ידי~לעו
יצוצינ ןירזוח יזאו ,חבזמה יקלח םגפמ הששענש הרז הדובעה עינכמ הז~ידי~לע
:חבזמה םלשנו םמוקמל חבזמה יקלח

:ומוגרתו ,"התשי םיללח םדו ףרט לכאי דע בכשי אל" :(ג"כ רבדמב) תוניחבהזו
חבזמ' תניחב ,חבזמה תומלש תוניחב הז 'ףרט לכאי' .'תריי איממע יסכנו'
ידי~לע וניה ,'תריי איממע יסכנו' ידי~לע הששענ הזו ,ל"נכ 'ףרוט לש וקלחב
המכבו .ט"מק :ג"נ .ב"מ ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,םירג
:הכז רגה יסכנב םדוקה לכ :רגה תשרי ןינעל (תומוקמ

אב ןיאמו ,לארששי תשדקמ דאמ םיקוחר םה אלהו ,םירג תוששעל רשפא ךיאךא ה
ילשמ) תוניחב ידי~לע הששענ הזש ,עד ךא ?וריגתיש תעדה לע םהל אוביש תאז
אוהש ,םכח~דימלתל ןתונש הקדצ ידי~לע וניה ,"םיבר םיער ףיסי ןוה" (ט"י
,לארששי תנומאל אובל ם"וכעל רשפא ךיא תמאב יכ .לארששי תושפנ המכמ לולכ
הנומאהל ואוביו ועמשיש םהל רבדל רשפא ךיאו ?לארששימ דאמ םיקוחר םה אלהו
ךירצ ,עמשיש וילא רבדל רשפא יאו ,ורבחמ דאמ קוחר דחאשכ ומכ ךא ?השודקה
,םיקוחר םהש ףא עמשל ולכויש דע ,םהל בתכ תניחב חלשל ךירצ ןכ בתכ ול בתכל
םיכמ םיריואהו ,ריואב םיקקחנ רובדה תויתואש תמחמ אוה העימשה שוח רקע יכ
דחא רבדמשכ יזא ,לולצו ךזו חנ ריואהשכ ןכ לעו .עמושה ןזאל אבש דע הזב הז
,הרעס~חור שישכ לבא ;שוחב ןיאורש ומכ ,קוחרמל רובדה עמשנ יזא ,רבדל לוכיש
דע ,םירזפתנו םיריואה יקלח דירפמו לבלבמ חורה יכ ,עמשל ורבחל רשפא יא יזא
:ומצעב רובדה ןכש לכמ ,לוקה ולפא עמשל ורבחל רשפא יאש

זבנומ רמאש ומכ .םיבהואו םיער ומצעל חקול יכ ,תושפנ חקול אוה הקדצידי~לעו
ןתונש המ לכש ,אצמנ .'תושפנ יתזנג ינאו ,ןוממ וזנג יתובא' :(אי ארתב אבב)
הבהאה תאז ידי~לעו ,רתוי םיער ול הנוק אוה הז~ידי~לע ,םישנא רתויל הקדצ
םישנא רתויל םינתונש המ לכו ;ריואה ךכדזנ הז~ידי~לע ,הקדצה ידי~לע הנוקש
,ךזהו חנה ריואה רתוי הברתנ הז~ידי~לע ,םישנא רתוי םע הבהא הנוקו ,הקדצ
תניחב הזש ,בהאנה חורב בהואה חור וניהד ,אחורב אחור תוקבדתא אוה הבהא יכ
דירפיש ,האנשש אוהש ,הער חור ןיא יכ ,הזמ הז םיחנ םחורש ,חנה ריוא
'ה םששיו" :(ט םיטפוש) בותכש ומכ ,הער חור תניחב איה האנשה יכ ,םהיניב
אוה האנשש אצמנ .'האנשש' :י"שר שרפו ,"םכש ישנא ןיבו ךלמיבא ןיב הער חור
,ךפהלו ;רובדה עמשל ןילוכי ןיא הז~ידי~לעש ,ריואה לובלב ,הער חור תניחב
הזו .קוחרמל רובדה עמשנ הז~ידי~לעש ,ךזהו חנה ריוא תניחב אוה תוערו הבהא
חקול אוה הקדצ ידי~לעש ,"םיבר םיער ףיסי ןוה" תניחב ,הקדצ ידי~לע הששענ
.ל"נכ ךזהו חנה ריואה תניחב הששענ הז~ידי~לעש ,םיבהואו םיער ול

יכ ,ךזהו חנה ריואה תניחב רתויב הברתנ ,םישנא רתויל הקדצ ןתל הברמשהמ לכו
וחורב וחור קבדתנ יזאו ,דחא בהוא ול הנוקש אצמנ ,דחא שיאל הקדצ ןתונשכ
חטש הששענ ,םישנא ינשל הקדצ ןתונשכו ;ךזהו חנה ריוא לש ןטק חטש הששענו
ול הנוקו ,םישנא רתויל ןתל הברמש המ לכ ןכו .ךזהו חנה ריוא לש לודג רתוי
רתוי הברתנו לדגתנ ,"םיבר םיער ףיסי ןוה" תניחבב ,רתוי םיבהואו םיער
םייתמא םיקידצל הקדצ ןתל רקעה ןכ לעו .ךזהו חנה ריואה לש חטשה רתויו
חטשה דאמ לידגמ אוה הזב יכ ,לארששי תושפנ המכמ םילולכש ,םינוגה םיינעלו
םיבר םיער ול הנוק אוה דבל םהל ןתונש הקדצב יכ ,ל"נכ ךזהו חנה ריואה לש
חנה ריואה תניחב רתויב הברתמ הז~ידי~לעש ,תושפנ הברהמ םילולכ םה יכ ,דאמ
.ל"נכ ךזהו

רובד וניה ,ילארששיה רובד רבדל לוכיש הז רבדמשכ יזא ,ךזו חנ ריואהשכיזאו
טע ינושל" :(ה"מ םילהת) תניחבב ,ריואהב קקחנו בתכנ רובדה הז יזא ,שודקה
ךלוה ועמשו" :(ט רתסא) תניחבב ,קוחרמל עמשנו רובדה ךלוה יזאו ,"ריהמ רפוס
רובדה הז יזאו ,קוחרמל עמשל םילוכי ,ךזו חנ ריואהש תמחמ יכ ,"תונידמה לכב
םהירפסב ם"וכעה םיאצומ יזאו ,הבתככ הנידמו הנידמ ,ם"וכעה לש םהירפסב בתכנ
םהירפסב ואצמש תמחמ ,הז תמחמ וריגתנש םירג המכ וניצמש ומכ ,םתנומא ךפה
אב הז ךא ?םתנומאל דגנתמ אוהש המ התע ואצמיש ,תאז אב ןיאמו .םתנומא ךפה
רפוס טע ינושל" תניחבב ,ריואהב בתכנו קקחנש ,קידצה לש רובדה ידי~לע
ךלהש דע ,"םיבר םיער ףיסי ןוה" תניחב ידי~לע חנו ךז היה ריואהו ,"ריהמ
,םהירפסב םש בתכנו קקחנו ,"תונידמה לכב ךלוה ועמשו" תניחבב ,רובדה
ומכ ,וריגתנ הז~ידי~לעו םתנומא ךפה םהירפסב ואצמ תאז הניחב ידי~לעו
,םתנומא ךפה םהירפסב ואצמש ידי~לע ,הז ידי~לע וריגתנש םירג המכמ ןירפסמש
.ל"נכ ל"נה הניחבמ ךשמנ הז לכו

תניחב אוה 'יכדרמ' "יכדרמ דיגה רשא בותכ אצמיו" :(ו רתסא) תניחבהזו
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,"ידוהי שיא" :בותכש ומכ ,הרז הדובעב הריפכה
דיגהש םירובדהש וניה .ידוהי ארקנ ם"וכעב רפוכה לכ :(ג"י הלגמ) הכרבל
בותכ אצמנש דע ,ריואהב םיבתכנ םה ,ם"וכע תריפכ לש םירובד םהש ,יכדרמ
דיגה רשא םירובדהש ,"יכדרמ דיגה רשא בותכ אצמיו" :והזו .ל"נכ םהירפסב
לש רובדה יכ ,םהירפסב בותכ אצמנ ,תמאה קידצה לש הנומא ירובד םהש ,יכדרמ
םהירפסב אצמנ הז~ידי~לעש ,םהירפסב םש קקחנו בתכנש דע קוחרמל ךלה קידצה
תניחב אוהש ,יכדרמ דיגה רשא םישודק םירובדה םהירפסב אצמנ יכ ,םתנומא ךפה
ולא םיאבשכ יזאו .ל"נכ "יכדרמ דיגה רשא בותכ אצמיו" :והזו ,ל"נכ קידצה
םיברו" :(ח רתסא) תניחבב ,םירג םיששענ הזמ ,םתנומא ךפה םש םיאצומו ם"וכעה
:"םידהיתמ ץראה ימעמ

תנומא וריכיו ורזחיו םתנומא ךפה םהירפסב ואצמי אקיד ולאש ,אב ןיאמךא ו
תניחב תמחמ הזש ,עד ךא .םתנומאב םיראשנו ללכ םיאצומ םניא םירחאהו ,לארששי
לכ יכ ,םלצא שובכה לארששי תומשנ יקלח תניחב וניה ,םדי תחת שובכה בוטה
םיחינמ םניאו ם"וכעה םירבגתמשכ וניה ,לארששי תומשנ תניחב קר אוה בוטה
וללחישו םהינב תא ולומי אלש ורזגש אצמנ היהש ומכ ,תווצמ תוששעל לארששיל
ויהש בוטהש ,אצמנ .(ז"י הליעמ .ס ארתב אבב .ט"י הנשה שאר ןיע) תבשה תא
תדובעמ לארששי תא ןיענומשכ ןכו .םדי תחת שובכ אוה תוששעל ןיכירצ לארששי
,םהילע ןיליטמש תוינונראו םיסמה ידי~לע ,ןימרוגש אמרג ידי~לע ךרבתי םשה
,םדי תחת בוטה שבכנ הז לכ ידי~לעש ,לארששימ תובוט ןיענומש ידי~לע ןכו
.לארששי תומשנ יקלח וניהד

םה ךכ~רחא ךא ,דאמ ןוילעו שודק םוקממ אבש רכוז םלצא שובכה בוטה הזהלחתבו
בוטהש דע ,םלצא רשקנו ספתנש דע ,םדי תחת ותוא םישבוכו בוטה הז לע ןירבגתמ
,ל"נכ םהירפסב בתכנו אצויש ,ילארששיה רובדה ידי~לעו .ותלעמ חכוש ומצעב
,םתנומא ךפה םש אצומש וניהד ,םהירפסב ותוא אצומ םש שובכה בוטה הז יזא
יקלח אוהש וניהד ,דאמ ןוילע םוקממ אבש ךיא ,ותלעמ תא בוטה הז רכזנ יזאו
םע םיעטנ יבשי םירצויה המה"ו ,םליבשב וארבנ תומלועה לכש ,לארששי תומשנ
תומשנ םע ךלמנ אוה~ךורב~שודקה יכ' ,(ד ,'א םימיה~ירבד) "ותכאלמב ךלמה
בוטה הז ליחתמ יזאו ,(ב"פ תור שרדמ ;ח"פ תישארב) 'םלועה תא ארבל לארששי
,אוביו ,םדיב השובכ איה התעו הזכ הובג םוקממ לפנ רשא לע עגעגתהלו רעטצהל
רשקנ רבכש תמחמו .ומוקמל רזחלו ךישמהל הצורו ,דספהו ןוילכל ,םולשו סח
ךשומ יזא ,רזחל בוטה ליחתמשכ ןכ לע ,םירשק ירשקב םלצא בוטה דאמ ספתנו
תניחב םהש ,ריגתהל םיאבש םירגה תניחב אוה הזו ,םהלש ערהמ דוע ומע שלותו
רזחל בוטהל רשפא יא יכ ,ומוקמל בוטה רזחש ידי~לע ,בוטה םע םהמ שלתנש ערה
,ערהמ ומע שלתיש חרכהבו ,דאמ םש קדהתנו רשקתנש תורשקתהה לדג תמחמ ,ומצעב
:םירגה תניחב אוה הזו

,'הבושת~ילעב ולא' :י"שר שרפ ,"'הל ודי בתכי הז" :(ד"מ והיעשי) תניחבהזו
,ל"נכ בתכ תניחב ידי~לע הששענ הזו ,ומוקמל רזוחו בשש בוטה תניחב וניה
ולא (םש) "הנכי לארששי םשבו" .ל"נכ "יכדרמ דיגה רשא בותכ אצמיו" תניחב
.ל"נכ םירג הששענ הז~ידי~לע ,בוטה רזוחו בשש ידי~לע יכ ,םירגה

,(ג"י לאקזחי) "ואבי אל לארששי תמדא לאו ובתכי אל לארששי בתכב" :והזו
לאו" :הז~ידי~לע ,ל"נכ םירג ןיששענ ודי~לעש ,לארששי בתכ תניחב ןיאשכ וניה
'המדא חבזמ' ארקנש ,חבזמה תומלשל םיכוז ןיאש וניה ,"ואבי אל לארששי תמדא
.ל"נכ םירג ידי~לע ותומלשש ,(ד"י השרפ הבר תישארב ןיעו ,'כ תומש)

לכשה תומלש יכ ,(ח"כ 'א םימיה ירבד) "ליכששה ילע 'ה דימ בתכב לכה":והזו
דיגה רשא בותכ אצמיו" תניחב ,ל"נה בתכ ידי~לע יכ ,ל"נכ בתכ ידי~לע אוה
ידי~לעו ,חבזמה םלשנ םירג ידי~לעו ,םירג ןיששענ הז~ידי~לע ,ל"נכ "יכדרמ
.לכשה םלשנ ל"נה בתכה תניחב ידי~לעש אצמנ ;ל"נכ לכשה םלשנ חבזמה תומלש
.ל"נכ "ליכששה ילע 'ה דימ בתכב לכה" :והזו

,הבושת תניחב הז "ךמשב וארקי רששב ינב לכו ידש תוכלמב םלוע ןקתל" :והזו
םגפ לע הבושתב בשש ,הבושת תניחב אוה ידש יכ ,ל"נכ ומוקמל בוטה רזוחש
ךירצ ןיאו ,(ג) הירב לכל יתוקלאב יד שיש תניחב אוה ידש יכ ,הרז הדובע
וריכי" .םירגה תניחב הז "ץרא יעשר לכ ךילא תונפהל" .תרחא הדובע םושל
.ל"נכ הז ידי~לע הששענש תעדה תומלש תניחב הז "לבת יבשוי לכ ועדיו

ףסכ תניחב ידי~לעש ,(ב"כ בויא) "ךל תופעות ףסכו ךירצב ידש היהו" :הזו
,ףפועמ ריוא הששענ הז~ידי~לעש ,"םיבר םיער ףיסי ןוה" תניחב וניה ,תופעות
ידש יכ ,םירגו הבושת וניה ,ידש תניחב הששענ הז~ידי~לע ,ל"נכ ריואה ךכדזנש
:ל"נכ הבושת תניחב אוה

,ומוקמל רזחל הצורו ומצע ךישממו קקותשמ בוטהש האור ערהשכ ,םימעפלשעדו ז
וניהד ,הרתי המלעה ךותל ותוא םיאיבמו רתויב בוטה לע םירבגתמ םה יזא
הז לע תובשחמ בשחל םיליחתמש וניהד ,םתבשחמ תוימינפ ךותל ותוא םיאיבמש
תוימינפב ,רתוי רתסהו םלעה ךותב בוטה תא םיסינכמ הז~ידי~לעו ,בוטה
םלענו זונג אוה בוטה יכ ,םידילומש הדלוה ידי~לע בוטה אצוי יזאו ,םתבשחמ
,םידוליה ערזב בוטה אצוי ןכ לעו ,הדלוהה םשמו ,ל"נכ םחמו םתבשחמ תוימינפב
בוטה אצוי יזאו ,םכותבש בוטה לע רבגתהל םידוליה לש ערהב חכ ןיא יזאו
.םירג וששענו םידוליה ידי~לע

הז "בותכב" ."הלס םש דלי הז ,םימע בותכב רפסי 'ה" :(ז"פ םילהת)תניחב הזו
,"הלס םש דלי הז" :והזו .ל"נכ בתכה תניחב ידי~לע אצויש בוטה תוניחב
,"םש דלי הז" :י"שר שרפש הזו .ל"נכ םדי~לע אצויו םידוליהב ,בוטה שבלתנש
יקלח תניחב אוהש ,םלצא שובכה בוטה תניחב וניה ,ם"וכעב ועמטנש לארששי םהש
.ל"נכ לארששי תומשנ

םיללח םדו" ;ל"נכ חבזמה תומלש תניחב הז "ףרט לכאי דע בכשי אל" :תניחבהזו
יסכנו' :הזו .ל"נה םירג תניחב וניה ,'תריי איממע יסכנו' :ומוגרתו ,"התשי
רתסהו םלעהב ותוא ואיבהש ,ם"וכעה לצא הסכתנש בוטה תניחב וניה ,'איממע
,םירג ןיששענו םידוליה ערז ידי~לע אצויש ,ל"נכ םתבשחמ תוימינפב
:ל"נכ חבזמה םלשנ הז~ידי~לעו

אוהה ןניזחו ,אתניפסב אנילזאק הוה אדח אנמז :יעתשמ ארפס בר :שורפהזו ח
.םיבש הלק הירב אנא :והילע קיקחו ,ינרק הל תיאו ,איממ אשיר קיפאד ארוכ
,יוה אמיד אזע אוהה :ישא בר רמא .ןתיולד אמפל אנילזאו ,הסרפ ןיש אניוהו
.(ד"ע ארתב אבב) ינרק הל תיאו ,אשיחבד

:ם"בשר

לכש אמיד אזע :םויה ינלכאיש ןתיולד המפל :םיבש תונטק תוירבמ הלק הירב
םיב תרפוח אשיחבד :ןילח תטיחשב ;הדלחה ןמ ץוח ,םיב שי השביב שיש המ
:היתונוזמ רחא שקבל הינרקב

יקלח םהש ,בוטה תניחב הז ארוכ .'וכו איממ אשיר קיפאד ארוכ יאהאניזח
(:ז"כ ןילח ןיע) ןתרהטמ אוה ןתפיסא ,םיגד יכ ;ל"נה םירגה םע לארששי תומשנ
,"ףסאי וילא ותמשנו וחור" :(ד"ל בויא) תניחב ,תומשנה יקלח תניחב הז
םימכחה הז םש לעו ,"ופסאנ םימע יבידנ" :(ז"מ םילהת) תניחבב ,םירג תניחבו
םע בוטה הזו .םירגה םע בוטה םיפסאמ םהש ,(ב"י תלהק) "תופסא ילעב" םיארקנ
אוהש ,םינודיזה םימה תפיטשמ לכשה תא איצומש וניה ,איממ השיר קיפא םירגה
.ל"נכ ,לכשה לע ףטושה תוליסכה

אנילזאו ,יסרפ ןיש אניוהו ,םיבש הלק הירב אנא :והילע קיקחו ,ינרק הליוהו
,ל"נה "םיער ףיסי ןוה" תניחב אוהש ,הקדצ תניחב הז אנרק .ןתיולד אמפל
וזנג יתובא :(א"י ארתב אבב) זבנומ רמאמכ ,אבה םלועל תמיקה ןרקה רקע אוהש
,הקיקח הששענ הקדצה ידי~לע וניה ,והילע קיקחו .הלעמל יתזנג ינאו הטמל
שובכה בוטהל ,"תונידמה לכב ךלוה ועמשו" תניחבב ,ל"נכ ,ל"נה בתכה תניחב
הירב אנא .ומצע תא רכוז בוטה יכ ,ושרשל בושל הבושתב וררועמו ,ם"וכעה ןיב
,תומלוע עברא אוה םמה :וניה םי .תומלועה לכמ הלעמל ינאש ,וניה ,םיבש הלק
םלכ" :(ד"ק םילהת) בותכש ומכ ,תומלועה לכב טשפתמש המכחה תניחב אוה דוי
."תיששע המכחב

אוהש ,המשנה ןכ ,הלעמל ףצ אוה לקה רבדהש ומכש וניה ,םיבש הלק הירבוהזו
התיהש תרכזנ המשנהש וניהד ,הסרפ ןיש אניוהו .תומלועה לכמ הלעמל אוה ,בוטה
,םלועה תאירבב הב ךלמנ אוה~ךורב~שודקהו ,'הלחת הבשחמב הלע לארששי' תניחבב
לש ןהיתומשנב ךלמנש ,"ותכאלמב ךלמה םע םיעטנ יבששי םירצויה המה" תניחבב
,ל"נכ וזכ הלודג הלעמב התיהש תרכזנ איהש וניהד ,םלועה תאירב תעשב לארששי
תקלחנש ,הבשחמה תניחב הז ןיש .םולשו סח ,דספהו ןוילכל תכלוה איה התעו
תניחב הסרפ .תויששעמ הבשחמ ,תויתודמ תובשחמ ,תוילכשש תובשחמ :םישאר שלשל
,ךתצע רחא םיכשמנה "ךילגרב רשא םעה לכו" :(א"י תומש) ומכ ,הצע וניה ,לגר
.ומלוע תאירבב ץעיתנו ךלמנ הבו ,הבשחמב הלחת התיהש תרכזנ המשנהש וניה

תמחרמ הז~ידי~לעו ,םולשו סח ,דספהו ןוילכל וניה ,ןתיולד אמפל אנילזאאתשהו
רמא .ל"נכ םירגו הבושת~ילעב ןיששענו ,ל"נכ השרשל בושל תררועתנו המצע לע
,הארי וניה ,זע תניחב הז אזע .ינרק הל תיאו אשיחבד אמיד אזע יאה :ישא בר
דימת ששפחמש ,קידצה תניחב וניה ,אשיחבד .ל"נה "התא ומזע תראפת יכ" תניחב
ךנוצרבו" תניחב וניה ,אנרק הל תיאו .ל"נכ לארששימ דחא לכבש תוראפתהה רחא
תוניחב לכ ידי~לע יכ ,ל"נכ קידצה ידי~לע הלגתנש הבהאה וניה ,"וננרק םורת
.ל"נכ הבהאו האריל ןיכוז הז~ידי~לעש ,קידצה רוא הלגתנ ל"נה

."'וכו קשו תורדק םימש ושבל" תניחב וניה ,"םהיקש םיקירמ םה יהיו":הזו ט
הבהאהו האריה ןמ ךשחהו קשה תא םיקירמ םהשכו ;ל"נכ הבהאו הארי וניה 'םימש'
:(ז ילשמ) תניחב ,קידצה תניחב הז ופסכ רורצ .וקשב ופסכ רורצ שיא הנהו
רואש וניה ,וקשב .םש י"שר שרפש ומכ ,םיקידצה םהש ,"ודיב חקל ףסכה רורצ"
לע היהש ךשחהו קשהש םישיגרמש וניה ,קשו תורדקב הסכתנו שבלתנו ךשחתנ קידצה
.ל"נכ קידצה רוא םהל ךשחנש ,ךשחו קש תמחמ הז ,הבהאהו האריה

יולת םהיפסכ תורורצש ,וריכהו וארש וניה ,םהיבאו המה םהיפסכ תוררצ תאואריו
םהיבאו ,הששעמה ילכ םהש ,רמחה הז המה .םהיבאו המה ארקנש ,הרוצהו רמחהב
,קידצה רוא תולגתהש ,ל"נכ וניה ,(ד) המכחב בא תניחב ,בא ארקנש לכשה אוה
םיששעמה תומלשב יולת אוה ,לודגה ורוא תוארלו םעטלו ןיבהלו וריכהל וכזיש
,םירמחה תא חיכומש ,לכשה תוחכות וניה ,םהיבא בקעי םהל רמאיו .לכשה תוכזבו
.הששעמה ילכב ןוחרסה הלות אוהש ,הששעמה ילכ םהש

ףסוי .לכשהל דספהו ןוילכ םימרוג םירוכעה םיששעמה ידי~לעש ,םתלכש יתא:הזו
תניחב הז ונניא ןועמשו ,ל"נה "םיבר םיער ףיסי ןוה" תניחב הז ונניא
תאו ,ל"נכ "ףיסי ןוה" תניחב ידי~לע הששענה ,"תונידמה לכב ךלוה ועמשו"
לכשה תומלש רקעש ,ןימינב אוהש ,ףרוט לש וקלחב חבזמ תניחב הז וחקת ןמינב
אוה חמה רכעתנש ןורסחה רקעש ,רמואו חיכומ לכשהש וניהד ;ל"נכ הזב יולת
:(ב"ל והיעשי) תניחב ,הששעמב יולת איהש ,הקדצ וניהד ,הששעמה ילכב קר יולת
,הקדצ ןינתונשכ יכ ,ל"נכ לכשה םלשנ הדי~לעש ,"הקדצה הששעמ היהו"
לש ונחלש תניחב אוהש ,חבזמה םלשנ הז~ידי~לעו ,ל"נכ םירג ןיששענ הז~ידי~לע
רוא תוארל ןיכוז יזאו ,לכשה םלשנ יזאו ,השדקב לכאל ןיכוזש וניהד ,םדא
.ל"נכ הבהאו הארי ונממ ןילבקמ הז~ידי~לעו ,קידצה

חי

,אתילטרק אוהה ןניזחו ,אתניפסב אנילזאק הוה אדח אנמז :יעתשמ ןתנוייבר
.אשריב ירקמד ירוכד ינימ הל ירדהו ,תוילגרמו תובוט םינבא הב יעבקמ ווהד
.תחנו אלחד אקיז קרזו ,המטאל הטמשנד יעבו ,שגרו ,ייותאל יארומא רב תיחנ
,אסוד~ןב אנינח יברד והתיבדד אתילטרק ידהב וכל תיא יאמ :רמאו אלק~תרב קפנ
(ד"ע ארתב אבב) יתאד אמלעל יקידצל הב אתלכת אידשל הדיתעד

:ם"בשר

:םימב טושל עדויש םדא יארומא רב :ומש ךכ אשריב ירקמד :זגרא אתילטרק
:םיל וחירמ חרבו ,ץמח אלח הל קרז :וכרי ךתחל שקבש אמטאל הטמשנד יעב
:וב עינצהל הב אידשמל

הכרבל ונורכז ונבר ןושל

.'וכו אתילטרק יאה אניזחו ,אתניפסב אנילזאק יוה אדח אנמז :יעתשמ ןתנוייבר

.הבג לעמ הבג ,רחא תילכת דוע שי תילכתלו ,תילכת שי רבד לכל יכ ,עד א
ידכ החונמה תילכתו ,חונל םוקמ םדאל אהיש ידכ תיבה ןינב תילכת :לשמל
.'וכו הדובעה תילכתו ,םשה תא דבעל הזה חכב לכויש

,ונממ אב תילכתה הזש רבדהמ רתוי ,לכשהו הבשחמהל רבחמ אוה רבד לכ לשתילכתו
אצמנ ;הלחת הבשחמב הששעמ ףוס יכ ,רבדהמ רתוי בורקב הבשחמהל תילכתה בורקו
:לשמל .הששעמה לשלתשנ תילכתהמו ,הל בורקו הבשחמב הלחת אוה תילכתהו ףוסהש
ךירצ אלא ,תחא~תבב הנבנ וניא תיבה יאדוב ,תיב ול תונבל הבשחמב הלועשכ
.תיבה םלשנו הנבנ ךכ~רחאו ,וכרצ יפל ץעו ץע לכ תונבלו תתסלו ,םיצע ןיכהל
תילכתהש אצמנ .הלחת הבשחמב היה ,ופוסו ןינבה תילכת איהש ,תיבה תומלש אצמנ
.הששעמה תלחתהמ רתויב הבשחמל בורק אוה

תילכתה תאז ברקל רשפא יאו .אבה םלוע עושעש אוה האירבה לש תילכתהש,עדו ב
התאר אל ןיע" :(ד"ס והיעשי) רמאנ וילע תילכתה תאז יכ ,םדא~ינב תובשחמל
לכו .אבה םלוע תילכת םתבשחמב ספתל םילוכי םה םג ,תמאב םיקידצה לבא ."'וכו
ןכ םג ונממ לבקמ ןכ ,קידצה תמשנ ךותב ול שיש ושרש יפל ,לארששימ דחאו דחא
לעפי אל ,סעכ ללכל םדא אבשכ וניה .תונמחרב סעכה תרפה יפכ ,תילכתה תאז
םחר זגרב" :תניחבב ,תונמחרב סעכה קיתמי ,אברדאו ,תוירזכא םוש וסעכב
הררששו דובכמ םיחרובה ,םיונעל הרטע הששענ הז~ידי~לעו ,(ג קוקבח) "רוכזת
:(ג"ק םילהת) תוניחבב ,תונמחר לש הרטעב ןירטעתנשכו ,םירישכ ןמצע ןיששועו
תוניחב הזו .םחרכ לעב הררשהו דובכה תא ןילבקמ יזא ,"םימחרו דסח יכרטעמה"
הלגמ) 'םירישכ ומצע םיששמש ימל' "ומע ראשל יבצ תרטע" :(ח"כ והיעשי)
.(:ו"ט

הבשחמה תאז ,םלועה תא גיהנהל הצור וניאו דובכהו הררשהמ חרוב קידצהש הזיכ
בר יפל יכ ,לארששיב שיש הנומא טועמ ידי~לע ,םשה ינפ תרתסה תניחבמ םהל אב
הרתסההו .םתוא גיהנהל הצור ןיאו ,םשה ינפ תרתסה ןכ ,םולשו סח ,הריפכה
ןמז לכ :רמאמכ ,םילילא תדובע ידי~לע אבה ,ופא~ןורחו וסעכ תוניחב איה תאזה
ןיאשכ ולפאו .(האר תשרפ ירפס) םלועב ףא~ןורח ,םלועב םילילא תדובע שיש
ףא~ןורחה ןכ םג זא ,תומלשב ךכ לכ ןיא הנומאהש אלא ,םלועב םילילא תדובע
:(ל םילהת) בותכש ומכ ,עגרכ ופא ןורחש תמחמו .הנומאה תוטעמתה יפל ותרתסהו
לבא ;םלועב םילילא תדובע שישכ אלא ,שגרנ ןיא הז~ידי~לע ,"ופאב עגר יכ"
טעמ שגרנ וניא יאדוב יזא ,הנומא תומלשמ ןורסחב אלא ,םילילא תדובע אלב
ףא~ןורחה לש תולשלתשהה לבא .םשה ינפ תרתסה רכנ ןיאו ,עגרה קלחבש ףא~ןורחה
.םלועה תא גיהנהל םיצור םניאו םלועהמ םהינפ םיריתסמ יזא ,םיקידצהל אבשכ
תרתסה םילות םניא הז~ידי~לע ,עגרה קלחמ טעמה ןמ טעמ אוה ףא~ןורחהש תמחמו
םירמואו םירישכ ןמצע םיששועו ,םתונטקב םהינפ תרתסה םילות אלא ,זגרב םהינפ
תא םישיגרמו םיעדוי םניא םה םג תמאבו .םלועה גיהנהל ןייואר םניאש
.טעמה ןמ טעמ אוה יכ ,ףא~ןורחה

ימ" :(ג תומש) רמא ,גיהנמ תויהלו םירצמל ךלילמ ומצע תא השמ ןיטקהשכ :והזו
,"השמב 'ה ףא רחיו" :(ד םש) בותכ וירבד ראשו ,"הערפ לא ךלא יכ יכנא
'ה ףא~ןורח וב לשלתשנש תמחמ הז ,גיהנמ תויהל הצר אלש הנטקהה תאז :שורפ
קתמנ זא ,ל"נכ תונמחר ידי~לע ףא~ןורחהו זגרה קתמנש ידי~לע לבא .ל"נכ
,םהילע רבוג תונמחרה זאו ,תונמחרה ידי~לע םיקידצה ךותב שיש ףא~ןורחה
,הגהנהה לש הררשה ןמצע לע םילבקמו ,ותגהנהב םיצרתנו םלועה לע םימחרמו
םמחרמ יכ" :(ט"מ והיעשי) תניחבב ,םלועה תא םיגיהנמ םה תונמחרה תאזבו
.גיהנמו תוכלמ תדמב םתוא רטעמש ,םתרטע איה תונמחרה תאזש אצמנ ."םגהני

.'זגרא' :י"שר שרפ אתילטרק .תובוט םינבא הב יעבקמד אתילטרק :תוניחבהזו
תוניחב ,ל"נה הרטע תוניחב הז 'תובוט םינבאו' ,ל"נה זגר תוניחב הז זגרא
רמאמכ ,הנומא תוניחב הז אשריב ירקמד ירוכד ינימ הל ירדהו .ל"נה תונמחר
רפכש םש לע ,ידוהי ארקנו ;יכדרמ הז ,"שורב הלעי ץוצענה תחת" :(:י הלגמ)
.'ידוהי ארקנ ם"וכעב רפוכה לכ' :(ג"י םש) רמאמכ ,םילילא תדובעב

תמאבו ;ותגהנהב הצורו ,םלועה לע תונמחר ול שיש ומצעב םדא בשוחםימעפלו ג
.הזה תונמחרמ קוחר אוה תמאבו ,תונמחרב ותפידר הלותו ,דובכה רחא ףדורה והז

לבקל ול ןיא יאדוב ,וירחא תומלש ןיאש תומלשב הנומא םדאל ןיאש ןמז לכיכ
יפ~לע~ףא ,(*ירמאה יכרדמ אוהש רבד הזיאב ןימאמש ימ ולפאו .הגהנההו הכולמה
הרקע תוגיהנמה יכ ,תוגיהנמה לבקל ול ןיא יאדוב ,ךרבתי םשהב ןימאמ אוהש
אוהשכ ולפאו ;ם"וכע ץמש ולפא ,ם"וכע תרסהב םימחרה רקעו ,םימחר תניחבב
תוגיהנמה לבקל ול ןיא ןכב ;תומלשב תונמחר ול ןיא ,(**וקיספה יבצ רמוא
תונומא ולצא ראשי אלש ,ומצע תא שפשפיש דע ,הלודג הנומא ול שיש ימ ולפא
,(א) "ויקלא 'ה םע םימת" היהישו ,ל"נה ירמאה יכרד ןוגכ ,ןימאהל ךירצ ןיאש
המדנו ,תומלשב הנומא ול ןיאש ימ לבא .גיהנהל יואר ולו תמאב תונמחרה זא
:(:ט"מ הטוס) תניחב הז םלועה תא גיהנהל הצורו םלועה לע תונמחר ול שיש
הכפהמו ,הגהנהה תניחבב ,תוכלמב םגופ תונימה טעמ יכ ,תונימל ךפהת תוכלמהו
.טעמ ןימ אוהש ,ומצעל תוכלמה תא ךפהמש ומכ ,תונימל


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts