וט

הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל

:(טי תומש) 'וכו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו

ךירצ ,דיתעל הלגתיש הרותה תודוס וניה ,זונגה רוא םעט םעטל הצורשימ א
:השרשל האריה תדמ תולעהל

טפשמב ךלמ" :(טכ ילשמ) בותכש ומכ ,טפשמ תניחבב ?האריה תא ןילעמהמבו ב
,"הארי ץרא" :(ו"ע םילהת) בותכש ומכ ,הארי תניחב אוה ץראו ,"ץרא דימעי
וניה ,"טפשמב וירבד לכלכי" :(ב"יק םש) בותכש ומכ ,ויקסע לכ תא טפשיש וניה
תניחב הלעיו ,םידחפה לכ וילעמ ריסי הזבו ,ויקסע לכ ומצעב ןידיו טפשיש
.תרחא הארי אלו םשה~תארי ךא ראשתו ,היקנו הרב הארי

ןיא םא' יכ ,הלעמל ותוא ןיטפושו ןינד יזא ,ומצע תא טפושו ןד םדא ןיאשכיכ
,אלעלד טפשמב םדאה תא ןיטפוששכו ;(ה הבר םירבד) 'הלעמל ןיד שי הטמל ןיד
הזב תוששעל םוקמל םיחולש םיששענ םירבדה לכו ,םירבדה לכב שבלתנ ןידה יזא
ךיטפשמל"' :(אמ םירדנ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,בותכ טפשמ שיאה
,ומצע תא טפוששכ לבא .'םדאה הזב ןיד תוששעל "ךידבע לכה" יזא ,"ודמע
,םדאה תא ררועל רבד םושב שבלתמ האריה ןיאו ,הלעמל ןיד ןיא הטמל ןיד שישכו
ומכ) ויתוחרא םשש ימ "ךרד םששו" :(נ םילהת) והזו .ררועתנ ומצעב אוה יכ
בותכש ומכ ,ויתוחרא טפושש וניה ,(:ה הטוס הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש
"םיקלא עשיב ונארא" הז~ידי~לע ,(א) "םיששת רשא םיטפשמה הלאו" :(א"כ תומש)
הארי תניחב וניה ;"ארי םיקלאה תא" :(ב"י תלהק) בותכש ומכ ,הארי תניחב הז
םדאהש והזו .הפלקב שבלתנ התיה הלחתמ יכ ,טפשמ ידי~לע תומאהמו הפלקהמ הלוע
שבלתנ האריהש אוה הז םידחפ ראשו םיבנגמ וא רשמ ,רבד הזיאמ ומצע תא דחפמ
דיחפהל רבדה הזב חכ היה אל ,רבדה הזב האריה שבלתנ היה אל םא יכ ,רבדה הזב
:םדאה תא

תעדב אוה ך"פצנמש ,םייחה~ץעב בותכש ומכ ,תעד אוה האריהשרשו ג
."אצמת םיקלא תעדו 'ה תארי ןיבת זא" :(ב ילשמ) בותכש ומכ ,ןיפנא~ריעזד
םש םג ."תעדל בל םכל ןתנ אלו" :(ט"כ םירבד) בותכש ומכ ,בלב אוה תעדה רקעו
,בלל רוסמה רבד :(:בל ןישודק) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,האריה רקע
דבכנה םשה תא האריל וניה ,אריתי יממ עדיש וניה ,"ךיקלאמ תאריו" :וב רמאנ
:(ב) תוממורה תארי

המכח ינא" :(ח ילשמ) בותכש ומכ ,הרותה תגשהל הכוז ,תעד תניחבלעיגמשכו ד
:(ב לאינד) בותכש ומכ ,תעד~רב לצא הרותה תנוכשש ,"המרע יתנכש
.'ןימיכחל אתמכח בהי אוה~ךירב~אשדק'

וניא רתסנ תניחבל לבא ;רתסנ תניחבו הלגנ תניחב שי :הרות תוניחב ינש שילבא
הלפת ידי~לע רתסנ תניחבל הכוז םלועה הזב לבא ,אובל דיתעל אלא הכוז
איה הלגנב איהש הרותה יכ ,הלגנבש הרות ידי~לע הכוז הלפתלו ,שפנ~תריסמב
רקועו יניס' :(.דס תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,יניס תניחב
;'איטח ירמל ןיכירצ לכה יכ ,ףידע יניס :ובישהו ?ףידע והינמ יה ,םירה
.הל ןיכירצד ןונא ןיריעז רתסנבש הרותה לבא ,הל ןיכירצ לכה הלגנבש הרותהו

,(.ה הטוס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,תולפש תניחב אוה יניסתניחבו
,ונימכחו .יניס~רה לע אלא הרותה ןתנ אלו ,םירהה לכ אוה~ךורב~שודקה חינהש
םילהת) בותכש ומכ ,תסאמנ ןיא לפשה תלפתש ,(:ה םש) ורמא ,הכרבל םנורכז
ותוימשג לכ לטבמש ,שפנ~תריסמב איהש הלפת ידי~לעו .'וכו "רבשנ בל" :(א"נ
לובג הניא איהש ,דיתעלש הרותה גישהל לוכי יזא ,לובג ןיאשכו ,לובג ןיאו
:לובגב תספתנ ןיאו

ארקא יכ יוהד ,אתקורקא איהה יל יזח ידידל :הנח~רב רב הבר רמאשהזו ה
אתא .העלב אנינת אתא .יתב ןיתש ?יוה המכ אינורגהד ארקאו .אינורגהד
.אנליאד אליח שיפנ המכ יזח את .אנליאב בתי קלסו ,אנינתל העלבו אצנקשופ
.הנמיה אל םתה יוהד ואל יא :לאומש רב אפפ בר רמא

:ם"בשר

המכ אינורגהד ארקאו .ךרכ התואכ היה לודג אינורגהד ארקאכ .עדרפצ אתקורקא
ברוע אצנקשופ .הל רמאק הבר אנינת אתא .הל רמאק אדומלת יתב ןיתש ,יוה
.יתנמאה אל ינמיה אל .תופועה ךרדכ דחא ףנע לע אנליאב .הבקנ

;תעד וניה ,השרשל האריה תילע תניחב הזו .עדרפצ :לאומש ונבר שרפ אתקורקא
,(הדגהה תונוכבו 'ז והילא יבד אנת) העד רפצ :תבכרמ הלמ איה עדרפצ יכ
ץראה ףנכמ" :(ד"כ והיעשי) בותכש ומכ ,ץרא תניחב ,הארי תניחב אוה רופצו
בעכ 'םיקלא' תויתוא "הלא ימ" :(ס םש) בותכש ומכו ,'וכו "תורימז
םש) ןושל אינורגהד ארקאל אימדו .האריה שרש איה העדו ,'וכו "הניפועת
םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הלגנבש הרות תניחב הזש ,"ןורגב ארק" :(ח"נ
,תעד תניחבל האריה תילע ידי~לע יכ ,'הפב םהיאיצומל' :(.דנ ןיבורע) הכרבל
.הלגנבש הרותל ןיכוז

ןיארוק ונאשכ יכ ,הלפת תניחב הז יתב ןיתש ,הוה המכ אינורגהדארקאו
הז וילא ונארק לכב ונל אצמנ אוהו ,םדו רששב לש םיראתב אוה~ךורב~שודקהל
תונכלו ארקל יאדכ היה אל ,ךרבתי םשה ידסחב היה אל םא יכ ,ךרבתי םשה דסח
.ךרבתי םשה לש דסח לכה הז לבא ,תויתואו תובתו םיחבשו םיראתב ךרבתי םשה תא
:(ו םירישה ריש) בותכש ומכ ,םהרבא תניחב ,דסח תניחב הז 'יתב ןיתש' :הזו
'תוכלמ יתב ןושל' 'יתבו' ;'םהרבא תניחב הז' :י"שר שרפ ,"תוכלמ המה םישש"
,לודג רוא דגנכ תושישא ןימיששמש ומכ "תושישאב ינוכמס" :(ב םש) הזו .(ג)
םיראתב ונתוא ךמסל ודסח רזג ןכ ,תושישא ידי~לע לודגה רואב לכתסהל ידכ
המה םישש תניחבו ,ך"מס תניחב אוהש ,"ינוכמס" :ןושל הזו .ולאה םיחבשו
.יתב ך"מס תניחב אוהש ,םהרבא תניחב ,תוכלמ

,ומצע תלעותל ללפתיש םדאה תא תיסמש ,שחנ תניחב הז אנינת העלבו אנינתאתאו
ונבר שרפ העלבו אצנקשופ יתאו .תלעות ראש וא ,אנוזמו ייח אנל בה :ומכ
וינפ ריחשמש ימ' :(.בכ ןיבורע) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאו ;ברוע ,לאומש
תלעות תנוכ םוש ילב ללפתמש וניה ,'ברועכ וינב לע ירזכא הששענש ימו ברועכ
ולאכ לטבתנו ,ותוימשגו ותומצע לכ לטבתנו ,ומצע תא םולכל בשוח וניאו ,ומצע
תניחב הזו ."םויה~לכ ונגרה ךילע~יכ" :(ד"מ םילהת) בותכש ומכ ,םלועב וניא
."ברועכ תורוחש" :(ה םירישה~ריש)

בותכש ומכ ,רתסנבש הרות תוניחבל הכוזש אנליאב בתיו קלס:הז ידי~לעו
וניה ,ךשח ידי~לע םהל הכוז םדא הרות~ירתסש ,"ורתס ךשח תשי" :(ח"י םילהת)
הזו .גשמה קמע םש לע ךשח תניחב םה יכ ,ברועכ וינפ ריחשמש ,שפנ~תריסמ
:(.טצ םיטפשמ רהז) בותכש ומכ ,תומשנה רודמ םשש ,'אנליאב בתיו קלס' :תניחב
,םימי תוכירא םשש ,אבה םלוע תניחב אוהו .'ןיקפנ אברבר אנליאמ ןיתמשנ לכ'
יכ ,הלפת ידי~לע הכוז הזו ."ימע ימי ץע ימיכ" :(ה"ס והיעשי) בותכש ומכ
וינפל ןיללפתמ לארששישכו ,(ד) 'לארששי לש ןתלפתל הואתמ אוה~ךורב~שודקה'
ומכ ,ונמעמ גונעת לבקמ אוהש ,השא תניחבב לוכיבכ הששענ יזא ,ותואת ןיאלממו
הששענ לבקמש חוחינ חירה ידי~לע "'הל חחינ חיר השא" :(ח"כ רבדמב) בותכש
הששענ אוה~ךורב~שודקהש ,(א"ל הימרי) "רבג בבוסת הבקנו" ,השא תניחבב
ידי~לע הלגתנ ושכע ,רתסנב הלחתמ היהש תניחבמ וניה ,הלגנ שובלמ תניחבב
,אתירוא הלגתנ הלפתה ידי~לע זאו ,דח אלכ אתירואו אוה~ךירב~אשדקו ,הלפתה
.אתירוא ירתס וניה

ןיאש ,הרות~ירתס יאהד אליח שיפנ המכ ,וניה אנליאד אליח שיפנ המכ יזחאת
ברועכ וינפ ריחשמש ימב אלא ,ףוג םושב ,לבגמ רבד םושב שבלתהל םילוכי
:וינב לע ברועכ הששענו

הז 'דחא ןינק הרות' .'ומלועב הנקש םינינק השמח' :(ו תובא) תניחבהזו ו
;תעדל האריה תאלעה תניחב הז 'דחא ןינק ץראו םימש' ;הלגנבש הרות תניחב
ומכ ,רובח אוה תעד יכ ,תעד תניחב הז 'םימשו' ,ל"נכ הארי תניחב הז 'ץרא'
דחי ןירבחמ םימו שא 'םימש' תניחב הזו ."עדי םדאהו" :(ד תישארב) בותכש
ןיתש תניחב ,הלפת תניחב הז 'דחא ןינק םהרבא' .(ד הבר תישארב .בי הגיגח)
תא הלעמה טפשמ תניחב הז 'דחא ןינק לארששי' .ל"נכ תוכלמ המה םישש ,יתב
שדקמה~תיב' ."לארששיל ויטפשמו ויקח" :(ז"מק םילהת) בותכש ומכ ,ל"נכ האריה
תניחב איהש ,הלפתה ידי~לע םהל ןיכוזש ,אתירוא ירתס תניחב הז 'דחא ןינק
תניחב ,הלפת תניחב ,ןימי הזש ,"ונימי התנק הז רה" :(ח"ע םש) הזו .םהרבא
תוניחב ,שדק תוניחב ,שדקמה~תיב ארקנו ;גשמה קמע םש לע רה ארקנו .םהרבא
וישדקמ אלא וב לכאי אלו (ב"כ ארקיו) "שדק לכאי אל רז לכו" ;תישאר
:אתירוא ירתס תניחב אוה שדקמה~תיבו ,ויארקמו

יכ ,הלגנבש הרות תניחב הז תכלממ .םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו :שורפוהזו ז
,'םע אלב ךלמ ןיא' יכ ,הלגנ תניחב אוה תוכלמו ,(ח ילשמ) "וכלמי םיכלמ הב"
.איטח ירמל ןיכירצ לכה יכ ,ךלמל ןיכירצ לכהו

םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,ל"נכ םהרבא תוניחב ,הלפת תניחב וז םינהכו
.'וכו םלועל ןהכ התא :םהרבאל אוה~ךורב~שודקה רמאש ,(.בל םירדנ) הכרבל
ידי~לעו .שדק ארקנה ,רתסנבש הרות תוניחב ,שדקמה~תיב תניחב הז שודק יוגו
ידי~לע תעד תניחבל הארי תניחב רשקיו הלעיש ידי~לע ?תוניחבה ולאל הכוז המ
.ל"נכ טפשמ תניחב

םש רובדה רקע יכ ,רבד ארקנה ,הארי תניחב הז רבדת רשא םירבדה הלא:והזו
,םימש~תארי וב שיש ימ' :(:ו תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,אוה
תומש) הזו ;אקיד 'רבדת רשא' :הזו ,תעד תניחב אוה הששמ .'םיעמשנ וירבד
ןילעמ םה ,ל"נכ טפשמ תניחב םהש לארששיש ,"ילא אב רבד םהל היהי יכ" :(ח"י
.תעד תניחבל ,השמ תניחבל (האריה) ןירשקמו

ויטפשמו ויקח" :בותכש ומכ ,טפשמ תניחב םה יכ ,אקיד לארששי ינב לא:הזו
ןיכוז ,תעד תניחבל טפשמ ידי~לע האריה ןירשקמש ידי~לעש ,אצמנ ."לארששיל
ןיכוז הלפת ידי~לעו ,הלפתל ןיכוז הלגנבש הרות ידי~לעו ,הלגנ לש הרותל
:"'ה יארי ורבדנ זא" :(ג יכאלמ) בותכש ומכ ,הארי תניחב הז רבד .אתירוא ירתסל

הז יניע .'וכו "ץרא ינמאנב יניע" :(א"ק םילהת) קוספ לע ךיש הרותהתאז ח
רששע םה תעד םג ."םהינש יניע הנחקפתו" :(ג תישארב) בותכש ומכ ,תעד תוניחב
,ןרהא תניחב הז ינמאנב .עודיכ ןיע םימעפ ינש אירטמיג ,[ה"יוה] תומש
:(ח"כ תומש) בותכש ומכ ,טפשמ תניחב אוה ןרהאו ;בוט רחוש שרדמב אבומכ
ידמע תבשל .ל"נכ הארי תוניחב הז ץרא ."לארששי ינב טפשמ תא ןרהא אששנו"
םימת ךרדב ךלה .ל"נכ (ז"נ והיעשי) "אכד תא ןכשא" ,תולפש ,יניס תוניחב הז
ינפל ךלהתה" :(ז"י תישארב) בותכש ומכ ,ל"נכ םהרבא תניחב ,הלפת תוניחב הז
תוניחב ,אוה תניחב הז ,אתירוא ירתס תניחב הז ינתרשי אוה ."םימת היהו
:(:חנק :דנק אציו רהז) אבה םלוע

רב הבר ירמאמ לע הלאכ תואלפ עמשל ונרזע הכ דע רשא ,הנמ ימ תדעב רחובהךורב
,האלע אכלמד אתושרב ןעכ .אנליא יאהד הליח שיפנ המכ יזח את .הנח~רב
ןישידק ןירמאמב זונגו ןופצה בוט בר ,יאי ירמא אדימתל קיסי ןוכימדק
ןיטע ןיזינג ןוהב יד ,יעתשמ ווהד אלקח ידצחמ ןונא ,האלע יבד אתויראד
,האלפנ וכרד ,'ה תולעפמ וזח וכל .האמיתס אקיתעד אתירואמ ןיקפנד ןישידק
איגס הבנא ,אערא לכ ףוסל התוזחו ,אימש תיצל אטמ המורו ,ףקתו אנליא הבר
.העושיה יניעממ ןוששששב םימ םתבאשו ,םכשפנ יחתו ועמש .יאי הוזחו

זט

קיפאד ארוכ יאה אניזחו ,אתניפסב ןנילזאק הוה אדח אנמז :יעתשמ ןנחוייבר
ארוסד ירבמ ירתכ איסוא יתרתמ אימ ץיפנו ,ירהס ירתכ הניע אימדו ,איממ השיר
.(.דע ארתב אבב)

:ם"בשר

.ארוסבש תורהנ ארוסד ירבמ .ויריחנ איסוא .ךפשו ץיפנו

,איממ השיר קיפאד .(א) עודיכ ,גד םשב הנכמה ,קידצה אוהש ארוכ יאהאניזחו
רשפא יא יכ ארוסד ירבמ ירתכ איסוא ירתמ אימ ץיפנו ,ירהס ירתכ הניע אימדו
ץוחל תאצל ךירצ םימעפל יכ ,תונוילע תומכחב דימת טטושמ ותבשחמ תויהל קידצל
םימעפ' :(.טצ תוחנמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,םלועה ירבדב קסעל
.'המויק איה וז הרות לש הלוטב

אימדו :יזא ,תונוילע תומכחמ ומצע תא קיפמ דכ וניה איממ אשיר קיפאדכו
תישארב) בותכש ומכ ,המכחה םש לע םינכמ םיניע תחיקפ יכ ירהס ירתכ הניע
,שמש תניחבב ויניע יזא ,ותמכחב קסועשכו ."םהינש יניע הנחקפתו" :(ג
יזא שמשה אבשכו ,שמש תאיב ומכ הז הוה ,הנוילע המכחמ ומצע תא קלסמשכו
הזו .שמשה קלתסנ דכ אלא הריאמ ןיא ארהס יכ ,ירהס תניחבב ויניע םיראתשנ
םיקבד ונחנא דכ ,שמשכ תוריאמ םימעפל 'חריכו שמשכ תוריאמ וניניעו' :תניחב
.המכחב טטושלמ ונמצע תא ןיקלסמ דכ ,חריכ תוריאמ םימעפלו ,המכחב

ושרדי ם"וכעה םהילאש ,(ב) ןיחישמ ןירת תניחב םה איסוא ירתמ אימץיפנו
."םייוגה לכ וילא ורהנו" :(ב והיעשי) בותכש ומכ ,םהילא םמצע תא וכשמיו
ומכ ,הרז הדובע םש לע ,ם"וכע תניחב הז 'ארוס' .'ארוסד תורהנ ירת' :הזו
וששע :תומא יתשב םיללכנ םהו ,"ךרדה ןמ רהמ ורס" :(ב"ל תומש) בותכש
חור" :(ד הכי תניחב ,איסוא ירת םהש ,ןיחישמ ןירת ולא ידי~לעו .לאעמשיו
ןירתו .'ה רבד דמלל םלצא תורהנכ וכשמיו ולאגי םדי~לע ,"'ה חישמ וניפא
ןילוכי ןיאש ,ןיניעה לע ןיסכמד ןיננע ןירת ןונא ,לאעמשיו וששע ,ןימא
.שמש תניחבב דימת ריאהל

לאעמשיו וששע ןימאה ורבגתי אלש ידכ ,ותוקבד תא לטבל קידצה ךירצ הזליבשבו
,ןיחישמ ןירת ידי~לע לבא .ירמגל ותמכח ,םולשו סח ,לטבתיו ,ויניע לע
:(ל והיעשי) םיקתי זא ,הרורב הפשש םלכל ךפהיו ,הצוח םהיתוניעמ וצופיש
.ותוקבדמ לטבל ךרטצי אל זאו ,"המחה רואכ הנבלה רוא היהו"

(הכרבל םנורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע וט ןמיסמ)

זי

המה םהיפסכ תוררצ תא ואריו ,וקשב ופסכ רורצ שיא הנהו םהיקש םיקירמ םהיהיו
ונניא ןועמשו ונניא ףסוי ,םתלכש יתא םהיבא בקעי םהל רמאיו .וארייו םהיבאו
.(ב"מ תישארב) הנלכ ויה ילע וחקת ןמינב תאו

רודה קידצה יכ ,רודה יקידצ ידי~לע םא יכ ,לבקל רשפא יא הבהאו הארייכ א
.הבהאהו האריה הלגמה אוה

רבד לכב שי יכ .ךרבתי םשה לש תונוצרה תולגל דימת ששפחמו שקבמקידצה יכ
םלועה תא ארבל הצר ךרבתי םשהש המ וניהד ,האירבה ללכב ןה ,ךרבתי םשה ןוצר
וניהד ,ךרבתי םשה ןוצר שי ,טרפב רבדו רבד לכב ,האירבה יטרפב ןכו ,ללכב
רבדו ,תאזה עבטבו הזה חכבו תאזה הנומתב :ךכ היהי רבדה הזש הצר ךרבתי םשהש
.תרחא הגהנהו עבטו רחא חכו תרחא הנומת ול שי רחא

ךרבתי םשה ןוצר עדילו גישהל ,תונוצרה ולא רחא דימת שקבמו ששפחמ קידצהו
,וזכ הרובגו חכ ול היהי יראהש ךרבתי םשה ןוצר היה המ ינפמ :ןוגכ ,רבד לכב
חכ שלח אוה ןטק שותי ,ךפהלו ;יראל שיש הגהנההו עבטה תאזבו ,הנומתה וזבו
היראהב ןוגכ ,תויטרפ יטרפב ןכו .תרחא הגהנהו הנומתו עבט ול שיו ,דאמ
רביאו ,תאזכ עבטו חכ ול שיו ,ךכ ותרוצ היראה לש רביאה הז המ ינפמ :ומצעב
םלועבש םיאורבה לכ ראשב ןכו .תרחא הגהנהו עבטו חכו תרחא הרוצ ול שי רחא
,ורבחל דחא לכ ןיב רפסמ ןיאל םיבר םייונש שי םלכבש רבדמ ,יח ,חמוצ ,םמוד
רביא לכ ןיב תויטרפ יטרפב םיבר םייונש וב שי ומצעב דחאו דחא לכב ןכו
םייונש שי םלכבש ,האירבה יטרפ ראשו תונליאו םיבששעב הזב אצויכו ,רביאו
ארובה ןוצר תמחמ היה לכהו ;םהיתוגהנהו םהיתוחכבו םהיתונומתב דאמ םיבר
,תונוצרה ולא רחא דימת ששפחמ קידצהו .ךכ הזו ךכ היהי הזש הצרש ,ומש ךרבתי
יטרפבו טרפבו ללכב לארששיב אצומש תוראפתהה ידי~לע םתוא אצומו גישמו
.תויטרפ

ליבשב תישארב' :ורמאש ומכ ,לארששי ליבשב אלא ארבנ אל ולכ םלועה לכיכ
םשהש וניהד ,(ב) 'הלחת הבשחמב הלע לארששי' יכ .(א) 'תישאר ארקנש ,לארששי
:(ט"מ והיעשי) בותכש ומכ ,לארששימ לבקיש םיעושעשהו תוראפתהה הפצ ךרבתי
ולכ םלועה לכש ,אצמנ .םלועה לכ תא ארב הז ליבשבו ,"ראפתא ךב רשא לארששי"
ללכש וניהד ,האירבה ללכ היה הזו ,לארששיב ראפתיש תוראפתהה ליבשב קר ארבנ
.לארששימ לבקיש תוראפתהה ללכ ליבשב היה האירבה

דחאו דחא לכב שי יכ .לארששי לש תוראפתהה יטרפ ליבשב אוה האירבה יטרפןכו
תוחפב ולפאו ,תויטרפב ומע ראפתמ ךרבתי םשהש ,תויטרפב תוראפתה לארששימ
ארקנ יכ ,וילע ארקנ לארששי םשש ןמז לכ ,לארששי יעשופ ולפא ,לארששיבש
ןכו .תויטרפב ומע ראפתמ ךרבתי םשהש ,יטרפ תוראפתה וב שי ,לארששי יעשופ
תוראפתה לארששי לש העונתו העונת לכבו רביאו רביא לכב שי יכ ,תויטרפ יטרפב
םשהו ,ולש האפה םע עונענ הששוע לארששיבש תוחפ הזיאש םימעפל שיו .רחא
.הזמ םג לודג תוראפתה ול שי ךרבתי

טרפבו ללכב לארששיב שיש תוראפתהה אצומו ,דימת ששפחמו שקבמש ידי~לע,קידצהו
הז~ידי~לע ,ל"נכ לארששימ דחאו דחא לכ לש העונתו רביא לכב ,תויטרפ יטרפבו
טרפבו ללכב ,האירבה לכב ול היהש ךרבתי םשה לש תונוצרה לכ גישמו עדוי
לש תוראפתהה ליבשב היה לכה ,האירבה לכ לש תונוצרה לכ יכ ,תויטרפ יטרפבו
יפכ ,הגהנהו עבטה הזבו חכה הזב ,ונוצרב ארבנ רבדו רבד לכו ,ל"נכ לארששי
,לארששיב שיש תוראפתהה אצומו עדוישכ ,אצמנ .לארששימ דחא לכב שיש תוראפתהה
יטרפבו האירבה ללכב שיש תונוצרה לכ עדוי ,תויטרפ יטרפבו טרפבו ללכב
.תויטרפ יטרפבו האירבה

תויללכ :וניה ,האירבה שרש אוה לארששיב ראפתמ ךרבתי םשהש תוראפתההיכ)
שרש והז ,לארששי ללכ םע ראפתמ ךרבתי םשהש המ ,לארששי תויללכ לש תוראפתהה
לכ םע ראפתמ ךרבתי םשהש המ ,תוראפתהה תויטרפ ןכו ;ללכב האירבה לכ תויללכ
ליבשב ארבנש ,האירבה לש יטרפה רבד ותוא לש שרש והז ,תויטרפב לארששימ דחא
תויטרפ יטרפב לבקמ ךרבתי םשהש תוראפתההש ,תויטרפ יטרפב ןכו ;תוראפתהה הז
,האירבה לש תויטרפ יטרפ לש שרש והז ,לארששימ דחא לכ לש העונתו רביא לכמ
.ארבנו ארבנ לכ לש תויטרפ יטרפב רביאו רביא לכ לש וניהד

תוראפתהה הזו ,לארששי םע ראפתיש תוראפתהה ליבשב היה האירבה רקע יכ,ללכהו
לכ יכ ,תויטרפ יטרפבו תויטרפבו תויללכב האירבה לכ לש תויחהו שרשה אוה
יפכ היה ,תויטרפ יטרפבו טרפבו ללכב ,ומלוע תאירבב ךרבתי םשה לש תונוצרה
האירבה תויללכ יכ .תויטרפ יטרפבו טרפבו ללכב לארששימ לבקמש תוראפתהה
תויללכ יפכ ,האירבה תויללכל שיש הגהנההו רדסה הזבו הנומתה תאזב תארבנ
,עבטה הזבו הנומתה הזב ארבנ טרפב רבד לכ ןכו ;לארששי ללכמ לבקמש תוראפתהה
.ל"נכ תויטרפ יטרפב ןכו טרפב לארששימ דחא לכמ לבקמש תוראפתהה תויטרפ יפכ
ללכב ,דימת לארששימ לבקמ ךרבתי םשהש תוראפתהה אצומש ידי~לע ,קידצה ןכ לעו
ךרבתי םשהל היהש תונוצרה לכ םעט עדוי אוה הז~ידי~לע ,תויטרפ יטרפבו טרפבו
יפכ היה 'וכו ללכב האירבה לש תונוצרה לכ יכ ,'וכו טרפבו ללכב ,האירבה לכב
.ל"נכ 'וכו ללכב לארששימ לבקיש תוראפתהה

ארובה תלדג ןיבהל לכות םהמו ,דאמ םיקמע םירבד םה יכ ,בטיה םירבדהןבהו
םיעדויש ,םלועב םילכתסמ םה ךיא ,םייתמא םיקידצה תלדגו לארששי תלדגו ךרבתי
יטרפב ותגהנהו וחכו ותנומת םעט םלועבש ארבנ לכב ןכו בששעו בששע לכב
.(םתוקמעו םתוקד לדגמ ,םירבדה רזחל יתכראה ןכ לע ליעל רכזנכו ,תויטרפ

,לארששי ומע םע ראפתמש ךרבתי םשה לש תוראפתהה הלגמ קידצהשהז~ידי~לעו
האריה הלגתנ הז~ידי~לע ,ל"נכ האירבה לש תונוצרה לכ ןילגתנ הז~ידי~לעש
תולגתה ידי~לעש ומכו .האריה הלגתנ תוראפתהה תולגתה ידי~לע יכ .הבהאהו
יכ ,הארי לפונ הז~ידי~לע ,ךרבתי ומע םיראפתמ םהש ,לארששי לש תוראפתהה
םדי~לעו ,(אי תוכרב) ראפ םיארקנש ,ןילפת תניחב אוה לארששי לש תוראפתהה
םה ןילפתהש ןינמ' :(ו תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הארי הלגתנ
.'"AE@ממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" :רמאנש ,לארששיל זע
הז~ידי~לע ,ךרבתי ומע לארששי ןיראפתמש תוראפתהה תולגתה ידי~לעש ,אצמנ
,לארששיב ראפתמש ךרבתי םשה לש תוראפתהה תולגתה ידי~לע ןכ~ומכ ,הארי לפונ
(םש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ךרבתי םשה לש ןילפת תניחב הזש
ךרבתי םשה לש ןילפתהש ,םש אתיאו .'וכו ןילפת חינמ אוה~ךורב~שודקהש ןינמ)
ןילפתש ,םש אתיאדכ ,לארששי ומע םע ראפתמ ךרבתי אוהש ,תוראפתהה םהב בותכ
('וכו לודג יוג ימ יכ ,'וכו לארששי ךמעכ ימו :והב ביתכ אמלע יראמד
וינפלמ האריל וניהד ,ךרבתי םשה לש האריה הלגתמ תאזה תוראפתהה ידי~לע
.קחש ינאנש לע ולפא האריה הלגתנ הז~ידי~לעו ,ךרבתי

תדלה םויב ןכ~יפ~לע~ףא ךא ,םידרחו םיארי לכה יאדוב ךלמה ינפלמ תמאב יכ
רתוי האריה הלגתנ זא ,תוראפתה ידגב ךלמה שבולש ,אכלמד איסונג םויב ,ךלמה
שפנ לעפתמ הז לכ םע ,ךלמהמ םיעדוי ויה לכה םדק םגש יפ~לע~ףא יכ .רתויו
.עודיכ ,רתויו רתוי האורה

ותוא עדוי היה םאמ רתוי הזמ ושפנ לעפתמ ,םיניעב םיאורש רבד לכ יכ,שורפ)
םדאל םירפסמשכ :ןוגכ .םירפסב אבומכ ,םיניעב הרומג היאר ילב ,דבל העידיב
לכ ושפנ לעפתמ ןיא ןכ~יפ~לע~ףא ,רורבב םירבדה עדויש יפ~לע~ףא ,ךלמה תלדג
אוהשכ ,ךלמה תלדג תא שממ ויניעב האורש תעב ומכ ךלמהמ ךכ לכ אריתהל ךכ
יכ ,רתוי הארי וילע לפונ זאש ,'וכו ויתוליח גיהנמו ותוראפתה ידגבב שובל
.(היארה ידי~לע רתוי לעפתמ שפנה

תדלה םוי תניחב הזש ,לארששיב ראפתמש תוראפתהה הלגמ קידצהש ידי~לעןכ לעו
תוכלמה תניחב רקע יכ .תוכלמה תניחב דלונש וניהד ,אכלמד איסונג םוי ,ךלמה
םויב ,זאו .םע אלב ךלמ ןיא יכ ,ותוכלמ ןילבקמש ,לארששי ידי~לע קר אוה
זא ,לארששי לש תוראפתהה הלגתנש וניהד ,אכלמד איסונג םוי ,תוכלמה תדלה
הזו .קחש ינאנש לע ולפאו ,םלכ לע ותארי לפונו הלגתנו ,האורה שפנ לעפתמ
,לארששי לע ותראפתו ותואג הלגנשכ "ותואג לארששי לע" :(ח"ס םילהת) תניחב
זע םה ןילפתהש ןינמ :ליעל רכזנכ הארי תניחב הז 'זע' ."םיקחשב וזעו" :יזא
.ל"נכ האורה שפנ לעפתמ יכ ,קחש ינאנש לע ולפא ותארי הלגתנש וניהד ,'וכו

,ןוצרה הלגתנ הז~ידי~לע ,האריה תולגתה תניחב הזש ,תוראפתהה תולגתהידי~לעו
,תוראפתה ידגב שבולש ,אכלמד איסונג םויב ךלמה ךרד ןכ יכ .הבהא תניחב הזש
ךלמה הלגמ ךכ~רחאש ,וינפמ םילחוזו םידרח לכהו םלכ לע הלודג הארי לפונ זאש
ןוצר יפכ ,ודובכ יפל דחאו דחא לכל תונתמ ןתונו קלחמו ,דחאו דחא לכל ונוצר
תולגתה ידי~לעש ומכו .הבהא תניחב והזש ,דחאו דחא לכל ול שיש ותבהאו ךלמה
םה הז~ידי~לע ,לארששי םע ךרבתי םשה ראפתמש ,םיקידצה ןילגמש תוראפתהה
איסונג םויב ןכ ,ל"נכ רבדו רבד לכב שיש ךרבתי םשה לש תונוצרה ןילגמ
ךכ~רחא יכ ,ךרבתי ונוצר תולגתה אוה יזא ,תוראפתהה תולגתה אוה זאש ,אכלמד
דחאו דחא לכל ,םנרק םמורמו תונתמ םהל ןתונו ,דחאו דחא לכל ונוצר הלגמ אוה
,תוראפתהה תולגתה תעב ,הלחתמ יכ ,הבהאה תולגתה תניחב הזו .ל"נכ ונוצר יפכ
דחא לכל ותברקו ךלמה ןוצר םיאורשכ ,ךכ~רחאו ;םלכ לע ותאריו ודחפ לפנ
.ותוא םיבהואו וילא םיברקתמ הז~ידי~לע ,דחאו

ויה הז~ידי~לע ,לארששי םע ראפתמ ךרבתי םשהש תוראפתהה ידי~לעש ומכ:שורפ)
תוראפתהה תולגתהמ הששענש האריה ידי~לע ןכ~ומכ ,ל"נכ האירבה לש תונוצרה לכ
דחא לכל ךכ~רחא ךלמה הצרתמש ,ןוצרה ךכ~רחא הלגתנ הז~ידי~לע ,ל"נכ תאזה
הבהאו האריש אצמנ .ל"נכ הבהא תניחב הזש ,ל"נכ 'וכו ונוצרב םברקמו דחאו
היהש תונוצרה לכ אצומ הז~ידי~לעש ,תוראפתהה הלגמש ,קידצה ידי~לע ןיכשמנ
.(ל"נכ הבהאו הארי הששענ הז~ידי~לעש ,ל"נכ 'וכו האירבה לכב ךרבתי םשהל

תראפת" ."וננרק םורת ךנוצרבו ,התא ומזע תראפת יכ" :(ט"פ םילהת) תניחבהזו
אוה זע יכ ,ל"נכ תוראפתהה תולגתה ידי~לע הלגתנש ,האריה תניחב הז "ומזע
םנרק םמורמו ,ונוצר הלגמ יכ ,"וננרק םורת ךנוצרב" יזאו ;ל"נכ הארי תניחב
הלגמ קידצהש אצמנ ל"נכ הבהאה תולגתה הז~ידי~לעש ,ל"נכ דחאו דחא לכ לש
:הבהאהו האריה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts