םכח אצמל הכזיש ,ךרבתי םשהמ שקבלו ,הזכ םכח רחא רזחלו דאמ שקבל ךירצךא ו
םהמע דרויו םתוא הלעיו ,"םכח תושפנ חקלו" :תניחבב ,תושפנה ץבקיש ,הזכ
ינש םה יכ ,דחא לכששב תאז הששעיש רשפא יא ומצעב םכחה םג יכ .הרות
החטבמ זע דירומו םתוא הלעמש המו ,דחא לכשש אוה תושפנה ץבקמש המ :םיילכשש
ינשהש ,םישאר העברא לש ןישו םישאר השלש לש ןיש תניחב הזו .רחא לכשש אוה
:םילכשש ינשה םה ןיניש

האמ תלת אלגל אלג ןיב :אמי יתוחנ יל ועתשא :הנח~רב רב הבר רמא :שורפהזו
,אלג ןנילדו ,אחראב ןנילזא יוה אדח אנמז .יסרפ האמ תלת אלגד אימורו ,יסרפ
;אלדרחד ארזב אוירג ןיעברא רזבמכ יוהד ,אטוז אבכוכד אתעברמ יב ןניזחד דע
:הל הרמאו התרבחל אלק אלג הל אימרו .אלבהמ ןנילקמ הוה ,יפט ןנילד יאו
קופ :הל הרמא .הברחנו אנא יתינו ,תיפטש אלד אמלעב ידימ תיקבש ימ יתרבח
וארית אל יתואה" :רמאנש ,רבעד תיל אלחד אטוח אלמכ ולפאד ,ךרמד אתרובג יזח
:'וכו "'ה םאנ

:ם"בשר

ךירטצא ,'הרבחל אלק אלג אמרו' ,ךומסב ןנירמאקד םושמ 'וכו אלגל אלגןיב
והבג רועשמ רתוי אלג ןנילד .ורבח לש ולוק עמש יסרפ תואמ~שלשמד ןניעמשאל
הנש ק"תל בורק ךלהמ דע שיפנ עיקרד אלבה ,ימנ יא ;עיקרל דע הלעמל ונכילשה
ארזב .םינטקבש ןטק בכוכ אטוז אבכוכד .אביכש אתעברמ .ץראל עיקרה ןמ שיש
אלבהמ ןנילקמ .םיערז ראש לכמ ישיפנד ,לדרח לש רוכ םיעברא ערז תיב
לא םוהת תמגדכ ,קעצ ,רמולכ ,ולוק ןתנ אלג הל אמרו .בכוכה םחמ ןיפרששנ
אמלעב ידימ תיקבש .םה םהילע םינממה םיכאלמה אמשו ,'וגו לוקל ארוק םוהת
.םלועה תא ףטשו םיה תפששל ץוח אציש רובס היה ,ךכ לכ היבגהש ינפמ 'וכו
'וכו ךרמד אתרובג יזח קופ .הרבחל אלג הל רמא .רודה ןווע ינפמ הברחנו
תאצל לוכי יניא טוחה בחר אלמכ אלחד אטוח אלמכ .תאצל תושר יל ןיא ,רמולכ
.הל רמאק אדומלת וארית אל יתואה רמאנש .לוחה ןמ ץוח

יסרפ האמ תלת אלגל אלג ןיב .םלועה הזל אתירואד אמי יכישממ וניה אמייתוחנ
הינש ןיש תניחב אוהש יסרפ האמ תלת אלגד אימורו .ל"נה ןיש תניחב אוהש
לש לכשהו ,תושפנה ץובק לש לכשה אוהש ,ל"נה םיילכשה ינש תניחב וניה) ל"נה
םה תמאה םכח אוהש קידצה לש םיילכשה ינש ולאש ,הרות ךישמהל תושפנה תאלעה
,םילג תב ךלוק ילהצ תניחבב ,תושפנה םה םילגהו .(ל"נכ ןיניש ינש תניחב
(ו) .(:דצ ןירדהנס ל"ז וניתובר ושרדש ומכ) ןהבא תב איהש

,תושפנה לכ םירבחמ וניה ,אלגל אלג ןיב םהש םימכחה ולא אלגל אלגןיב
אלגד אימורו .תחא ןיש תניחב איהש יסרפ האמ תלת ."םכח תושפנ חקלו" תניחבב
ןנילזא אדח אנמז .תרחא ןיש תניחב הז ,תושפנה תולעהל וניה יסרפ האמ תלת
םילהת) בותכש ומכ ,חרא ארקנה ,גווז ררועל ונסנכנ ונחנאש וניה אחראב
ריע תניחבב ,הלעמל תושפנה ןנילדש וניה אלג ןנילדו ."יעברו יחרא" :(ט"לק
אגווז ונמרגש וניה אטוז אבכוכד אתעברמ יב ןניזחד דע .םכח הלע םירבג
.האלע

גווז תעשב תארקנ אתניכש ."יעברו יחרא" :בותכש ומכ ,גווז תניחב הז אתעברמ
,אתמיחר וגמ אריעז הדקנ תדיבעתא' ,(.אצק קלב) רהזב אבומכ ,אטוז אבכוכ
אבומכ אלדרחד ארזב אוירג ןיעברא רזבמכ הוהו .םש ןיע ,'הלעבב ארבחתא ןידכ
דע ,אדלואל תליכי אלו תמתתסא ,ארבעתא דכ היח יאה' :(:טמר סחניפ) רהזב
הזו .'אמדל תיתש איהו ,אמד הנמ קפנו תחתפתא ןידכ ,אתירעב ךשנו שחנ איתאד
הכישנה תמחמ הנמ קפנד ,לדרחכ םד תפט תניחב וניה ,'אלדרחד ארזב' תניחב
הדלותהו ,תדילוא ךכ~רחאו .'ערז תיב' :לאומש וניבר שרפ 'ארזב' .ערזה תיבב
תניחב וניה ,םוי םיעברא ךרד תכלוה איה תאזה הרותהו ,ל"נכ הרותה איה תאזה
תניחב הזו ,(ל"נה רהזב) םש אבומכ ,רטס לכל הרששע ,םיעברא םהש אתויח ראש
:הרותה לש םוי םיעברא םהש ,אתויח ןיעברא תניחב ,אוירג ןיעברא

לע הששענ רשא לבה שי" :(ח תלהק) יכ אלבהמ ןנילקמ הוה ,יפט ןנילדיאו
לבהה ידי~לעו ,'וכו "םיעשרה הששעמכ םהלא עיגמ רשא םיקידצ שי רשא ,ץראה
הברה ןנילד יאו ."ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ" םיאורש ,ורקפתנ םיבר הזה
לבה היה אלו ,הזה לבהמ 'אלבהמ' ,אלוק ןושל ןנילקמ הוה יאדוב יזא ,תושפנ
.םלועה לע השק ךכ~לכ הזה

אנא יתינו ,התיפטש אלד אמלעב ידימ תיקבש ימ ,יתרבח :התרבחל אלק אלגאימרו
ידי~לעו ,ל"נה רובעמ םירזוח תושפנה ולא לכשכ ,ךכ~רחאשכ ,וניה הברחנו
הזל הז םירמואו ולאל ולא ןיררועמ זאו ,הזל הז הבהא םהב ףסותנ תויללכה
תלשומ איה ןידעש ,הזה םלועב הדמ הזיא תקבש אמש ,יחא :הז תא הז ןיריכזמו
.הילע רבגתהל לוכי התא ןיאו ךילע

קופ :ול בישהו .ךממ תאזה הדמה תא תולכל ךל עיסא וניה הברחנו אנאיתינו
אטוח אלמכ ולפאד ,לודג וחכ המכ האר ;ל"נה םכחה אוהש ,ךרמד אתרובג יזח
ןמ ץוח תאצל יתלכי אל טוחה בחר אלמכ ולפא :לאומש ונבר שרפ רבעד תיל אלחד
התוא יתנקת אל ןידעש םלועב הדמ יתקבש אמש ,יתוא תלאוש תא :שורפ ;לוחה
שדקה לא לוחה ןמ יתאצי אל ןידעו ,תוואתה לכב עקשמ ינא ןידעש ,יתרבח עדת
יאש וניה רבעד תיל יאדוב ,תאזכ הגרדמב אוהש ימ יאדובו ,טוח אלמכ ולפא
ךרמד אתרובג יזח קופ ,ןכ~יפ~לע~ףאו ;(ז) ל"נה רובע תוניחבל אובל ול רשפא
:רובעב הלעה ילש שפנ ולפאש ,קזח וחכ ךכ לכש ,םכחה חכ וניה

אוהש ,(ח) בקעי תניחב הז העורת יעדי ,החגשה תניחב הז םעה ירשא :שורפהזו
'ה ."תיששע התא בקעיב הקדצו טפשמ" :(ט"צ םילהת) בותכש ומכ ,הקדצ תניחב
תלהק) בותכש ומכ ,לכשה תניחב הז ךינפ רואב .םידסח תניחב ,תויוה תניחב הז
.שפנ~ךלהמ תניחב ,תושפנה ולא ןוכלהי ."וינפ ריאת םדא תמכח" :(ח

קר יתאצמ ךא ,ל"נה הרותהל ךישש ,הכרבל ונורכז ,ונבר די~בתכ יתאצמ דוע)
(:והזו ,ןינעה תלחתה רסחו ,ןינע לש ופוס קר םש בתכנ אלו ,רינה הצק

תטיקל תניחב הז "ודחי רששב לכ" ,ל"נכ א"תנט ,היאר תניחב איהש ,הרותה
הששענ הז לכ רבד 'ה יפ יכ ;ל"נכ םכח תושפנ חקל תניחבב ,םלכ תושפנה
דע) הקדצ וז ךיפב :ל"זח ורמאש ומכ ,'ה יפ אוהש ,ל"נכ הבידנ חור ידי~לע
רששב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" :ארקמה איבמש ,רבדה ןבומו .(ל"ז ונושל ןאכ
ךא ,הז קוספב שרפמ אוהש ,ל"נה רמאמה לכ ראבמו "רבד 'ה יפ יכ ודחי
.(ט) ארקד השיר שורפ רסח םיברה וניתונוועב

די

.(א"פ םילהת) 'וכו אסכב רפוש שדחב ועקת

,האריל וניה ,ושרשל אוה~ךורב~שודקה דובכ תולעהל ךירצ ,םלועב םולשךישמהל א
."דבכנה םשה תא האריל" :(ח"כ םירבד) בותכש ומכ

ורמא "דסח תרותו" ;דסח תרות ידי~לע אלא דובכה תא תולעהל רשפאיאו ב
הז יכ ,'הדמלל תנמ~לע הרות דמולה והז' :(:טמ הכס) הכרבל םנורכז ,ונימכח
ןדואו ןיתא ם"וכע ראשד אתעשב' :(.טס ורתי) רהזב אבומכ ,ודובכ רקע
יבג ומכ ,אתתו אלע אוה~ךירב~אשדקד אמש רקיתאו קלתסא ןידכ ,אוה~ךירב~אשדקל
קלתסא ןידכ ,"םיהלאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע" :ורתי רמאד אתעשב :ורתי
השדקל ץוחמ םהש םדא~ינבשכ ,ודובכ והז ,אצמנ .'אוה~ךירב~אשדקד אמש רקיתאו
םה םגש ,הבושת~ילעב ןה ,ןיריגמש םירג ןה השדקהמ םינפל ןמצע תא ןיברקמ
:ודובכ והז ,םינפל םתוא םיסינכמו ןיברקמשכו ץוחבמ ויה

םילפש לארששי~ינב ונחנאו ,ם"וכעה לצא דובכה רקע יכ ,תולגב דובכהושכעו
:(מ והיעשי) בותכש ומכ ,ךשחה ןיבמ ודובכ הלגתיש ,אובל דיתעלו .םיזבנו
ורמאי זא" ,(א) "דחא םכש ודבעל םלכ וטי זא" יכ ,'וכו "'ה דובכ הלגנו"
לאקזחי) בותכש ומכ ,רוא ארקנ דובכו .(ב םש) "'ה רואב הכלנו וכל םיוגב
:"ודובכמ הריאה ץראהו" :(ג"מ

בותכש ומכ ,הרות ידי~לע אלא ,הבושתה ילעב םע םירגה תא ברקלרשפא יאו ג
עידוהל ,ץוחבמ םהש םתוא תוקשהל ךירצש ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי" :(ה ילשמ)
דובכ ןיא' :(ו תובא) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו .הב וכלי ךרדה םהל
.'הרות אלא

אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאו ,"ללוזמ רקי איצות םא" :(ו"ט הימרי)והזו
איצומ" ארקנ והז יכ ;'ךרבתי םשה תדובעל םדא~ינב ןיברקמש ולא' :(.הפ אעיצמ
לכ לע םר" :(ג"יק םילהת) הזו .אתולגד אתוליזמ "ללוזמ" ,דובכ וניה ,"רקי
יזא ,"ודובכ םימשה לע" יזא ,הל ןיחבשמו ןידומ ם"וכעהשכ וניה ,"'ה םיוג
.ךשחהמ דובכה הלעתנ

ידי~לע אלא םירגל ןה ,לארששי יעשרל ןה הבושתה תוררועתהל אובלרשפא יאו
'הצוח' "הצוח 'וכו וצופי" :בותכש ומכ ,םש םהש םוקמ לא םהל ןיריאמש הרותה
לכל שיו ,תומשנ אובר םישש דגנכ ,תויתוא אובר םישש םה הרותה יכ ;אקיד
'הלחת הבשחמב ולע לארששי' יכ ,אוה~ךירב~אשדקד הבשחמב הלעמל שרש תומשנה
םיררועתנשכו ,(ב) םירג תומשנ םיארבנ תומשנה גווז ידי~לעו .(א הבר תישארב)
תניחב הז הזל הז םיצצונתמו ויפמ איצוהש הרותה תויתוא ידי~לע תומשנה
הבשחמבש תומשנה תוצצונתה לש גווזה ידי~לעו ;הזמ הראה לבקמ הזש ,גווז
יכ) וילע ארקנ לארששי םשש ןמז לכ ,לארששי~יעשופה םג .םירג תומשנ םיארבנ
רחאמ ,ןידע וילע םינפ~לכ~לע ארקנ לארששי םשש אצמנ ,'לארששי~יעשופ' ארקנ
ול שי ,(.דמ ןירדהנס) 'אוה לארששי ,אטחש יפ~לע~ףא' ,(לארששי יעשופ ארקנש
ןיב ותמשנ שרש םג ץצונתה תוצצונתהה ידי~לעו ,הנוילע הבשחמב שרשו הזיחא
תאזה הראה ידי~לעו ,ותמשנ שרשמ לארששי~יעשופה הזל הראה עיגמו ,םישרשה ראש
.הבושתב רזוח

ןיא םימכח~ידימלת המ ינפמ' :(.אפ םירדנ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו ד
טרפבו ,םדא לכ ךירצש 'הלחת הרותב וכרב אלש ינפמ ?םימכח~ידימלת םהינב
יכ ,הלחת הבשחמב וניה ,תומשנה שרשב ותרות דומלב ריאהלו ךרבל ,םכח~דימלת
ןיצצונתמ ודי~לעו ,הבשחמה תלחת ךותל הכרבו הראה איבמשכ ,אצמנ .ונשרש םש
הריהב המשנ ךישממ אוה יאדוב ,ונבל המשנ ךישממשכ אצמנ ,תומשנה ןיכרבתמו
;םכח~דימלת היהי ונב םג הז~ידי~לעו ,הכזו

המשנה ,ונבל המשנ ךישממשכ זא ,ודומל ידי~לע הלחתה תא ךרבמו ריאמ ןיאשכלבא
היהי אל הז ינפמ הריאמ הניאו ,"הנשי ינא" :(ה םירישה~ריש) תניחבב איה
תניחבב ,תומשנה שרש וניה ,הלחת הרותב וכרב אלש ינפמ הזו ,םכח~דימלת ונב
:הלחת הבשחמב הלע לארששי

:(דנ ןיבורע) ל"זח ורמאש ומכ ,תולפש ידי~לע אלא ,הרותל הכוז םדאןיאו ה
תא ןיטקהל םדאה ךירצ יכ .תולפש תוניחב עבראמ ותואג רבשיש ,"הנתמ רבדממו"
,םימעפלו ,ונממ םינטק ינפלו ,וכרעכ םדא~ינב ינפלו ,ונממ םילודג ינפל ומצע
המדיו ,ומצע תגרדמ דגנכ ומצע תא ןיטקהל ךירצו םינטקבש ןטק ומצעב אוהש
:"ויתחת שיא ובש" :(ז"ט תומש) תניחבב ,ותגרדממ הטמל אוהש ויניעב

יוהד ,אמוי~רב אליזרוא יאה יל יזח ידידל :הנח~רב רב הבר רמאשהזו
,יסרפ אתלת הראוצד אכשמ יבו .יסרפ העברא ?יוה המכ רובת~רהו .רובת~רהכ
.אנדריל ארכסו ,אתפוכ אמרו .אגלפו אסרפ השירד אתעברמ יבו

:ם"בשר

היה ןכ רובת~רהכ :דלונ םויה ותואד ,דחא םוי ןב םאר אמוי~רבאליזרוא
ליטה אתפוכ אמר .עקרקה לע בכוששכ ושאר תחנה םוקמ השירד אתעברמ יב .לודג
.טעמ טעמ םימה והוסמסמש דע ,העש יפל אנדריל יערה ארכס .יער

.אליז רוא :הזו .אתולזב ,ם"וכעב אוהש ,דובכ תניחב וניה אמוי~רבאליזרוא
ארקנ המלו ."ודובכמ הריאה ץראהו" :בותכש ומכ ,דובכ תניחב וניה רוא
?רמ אובי יתמיא :הב ביתכו ;ונחישמ תאיבב אלא דובכה הלגתי אל יכ אמוי~רב
ןירדהנס הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) "ועמשת ולקב םא םויה" םויה
.אתוליזמ תאצל דובכה ןכומ םוי לכבו ,(.חצ

תורבתשה יפכ ותואג רבשמ םדאש הזב יולת דובכה תאלעהש הארש רובת~רהכהוהו
םדא ןיאו ,ל"נכ הרותה ידי~לע הלעתנ ודובכ יכ ,דובכה תאלעה אוה ןכ ,ותואג
רה :הזו ."הנתמ רבדממו" :ל"זח ורמאש ומכ ,תולפש ידי~לע אלא הרותל הכוז
רובתו ,"זע יררהל תדמעה" :(ל םילהת) בותכש ומכ ,תולדג ןושל רה ;רובת
.הריבש ןושל

:ןיטקהל ךירצש ל"נה תולפש תוניחב עברא וניה יסרפ עברא ,הוה המכרובת~רהו
אל ולאכ ויניעב המדישו ,ומצע תגרדמ ינפלו ,םיעשר ,םינוניב ,םיקידצ ינפל
םה תולדגה תריבשש יסרפ עברא רובת~רה :הזו .הב אוהש ותגרדמ ינפל ןידע אב
.ל"נה תוניחב עבראב

םה ,םהב לדגתהל םדא~ינב ךרדש םירבדה תניחב הז יסרפ אתלת הראוצדאכשמו
םכח ללהתי לא :(ט הימרי) בותכש ומכ ,םהמ ומצע תא רמשל ךירצו ,םירבד השלש
אכשמ ארקנ תולדגהו .רישע ,רובג ,םכח :תוניחב שלש םהו ,'וכו ותמכחב
."קתע ראוצב ורבדת" :(ה"ע םילהת) תניחבב ,אראוצד

אתעברמ ;הבשחמה תישארב הששענה גווז תניחב הז אגלפו אסרפ השירדאתעברמו
הששענ הזה גווז ידי~לעו ."יעברו יחרא" :(טלק םש) בותכש ומכ ,גווז ןושל
הסרפ םשב הנכמ הז ,םהינבל תומשנה תכשמה לע זמר הז הסרפ :אגלפו אסרפ
לארששי~יעשופה תא ןיררועמו ןיריאמו ןיצצונתמ תומשנהש תוצצונתהו ;המלש
השדקהמ םיקוחר ןידע יכ ,אגלפ םשב הנכמ הז םירג תומשנ ןידילומו הבושתב
םהמ טישפהל ידכ תובר תועיגי םהל ךירצו ,תובר תועינמ םהל תויהל לוכיו דאמ
יכ ,"םיאצה םידגבה וריסה" :(ג הירכז) בותכש ומכ ,ושיבלהש םיאוצ םידגבה
ומכ םיקיספמ םהו ,אוה~ךורב~שודקל רזחלמ םתוא םיענומ םה םיאוצה םידגבה ולא
.םיאוצה םידגבה ךילשהל ךירצו ,רהנה ותוא ךרד ךלהל רשפא יאש ,קיספמה רהנ

םידגבה םהילעמ ןיכילשמו ןיטישפמש ידי~לע אנדריל ארכסו אתפוכ אמר:הזו
:הזו .השדקה ןיבל םניב םילידבמה םיכסמהו תועינמה לכ םילטבתנ ,םיאוצה
הז ליבשבו .ץראל~ץוחל לארששי~ץרא תשדק ןיב קיספמ ןדריה יכ אנדריל ארכסו
ריסהל ידכ ,םיאוצה םידגבה םהמ ךילשהל ךירצ ןידע יכ ,אגלפ םשב םיארקנ
תומשנה ולא ,לבא .השדקה ןיבל םניב םילידבמה םיכסמהו םיענומהו םיקיספמה
םהל ןיא יכ ,המלש הסרפ םשב הנכמ הז ל"נכ םהינבל ןיכישממ םימכח~ידימלתש
.םילידבמה םיכסמ

לע הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ) ,'יקנ תוסכב והדבכ (ג) ותדבכו':הזו
םידגבה ךילשהל וניה 'יקנ תוסכ' .(.טיק תבש ,'וכו דבוכמ 'ה ששדקלו :קוספ
םדא~ינב ריזחהל ,"ללוזמ רקי איצות םא" ,ךרבתי םשה דובכ רקע הז יכ ,םיאוצה
,הניכשה יפנכ תחת םיאב םה ,ןיריגתמש םירגו .םירגה תומשנ ךישמהלו הבושתב
מ"רב ורתי) רהזב אבומש הזו .(ו רהזה תמדקהב אבומכ) קדצ~רג ארקנ הז ליבשבו
םילהת) תוניחבב ,הוצמ תארקנה הניכש וניה 'הוצמ יפנכ אד ,יקנ תוסכ' :(.גצ
תחת םירג סינכיש ,ודובכ רקע הזש ,'ותדבכו' :והזו ."קדצ ךיתוצמ לכ" :(טיק
:ל"נכ הניכשה יפנכ

דבכמש דובכה יפל ;האריה שרשל דובכה תאלעה עדיל לוכי ותניחב יפל דחאלכו ו
תאו" :(וט םש) תניחבב ,דובכה שרש םש יכ ,ושרשל דובכה הלע ןכ ,םשה~יארי תא
לזלזמ אוה ותניחב יפל דחא לכ ,תולגב אוה דובכהש ןמז לכ יכ ."דבכי 'ה יארי
:םשה~יארי דבכמ אוה ןכ ,דובכה תא ונוקת יפל דחא לכו ,םשה~יאריב

הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,םלש בלב םשה~יארי דבכיש רבדהרקעו ז
,דובכה רקע םשו ,'ךיקלאמ תאריו וב רמאנ ,בלל רוסמה רבד' :(:בל ןישודק)
:"ינממ קחר ובלו ינודבכ ויתפששב" :(ט"כ והיעשי) בותכש ומכ

הכוז זאו ,האריה ימגפ םלשנ זאו ,ל"נכ האריל וניה ,ושרשל דובכהריזחמשכ ח
.םולשל

םולש היהיש תוארל םדא ךירצ הלחת יכ ,וימצעב םולש שי :םולש ינימ ינש שיו
ימצעב םולש ןיא" :(ח"ל םילהת) בותכש ומכ ,םולש ןיא םימעפל יכ ,וימצעב
ורתי) רהזב בותכש ומכ ,וימצעב םולשל הכוז ,האריה ידי~לעו ."יתאטח ינפמ
ןיא יכ" :(דל םש) בותכש ומכ ,אתמלש חכתשת ןמת ,אליחד תיאד ארתאב :(.טע
.ללפתהל לוכי זא ,וימצעב םולש שישכ ."ויאריל רוסחמ

,"ללהתת איה 'ה תארי השא" :(א"ל ילשמ) תניחבב ,האריה ידי~לע הלפתה רקעיכ
אל םומ וב רשא לכ" :(א"כ ארקיו) הב ביתכ ןברקבו ,(* ןברק םוקמב הלפתה יכ
.המת ותדובע דבעל ברקי יזא ,אליחד תיאד ארתאב וניה ,םומ וב ןיאשכו ;"ברקי
התכז האריה ידי~לע "הבל לע תרבדמ הנחו" :(א א~לאומש) הנחב בותכש הזו
וניה ,יללכה םולשל הכוז הלפת ידי~לעו ,ל"נכ בלב אוה האריה רקע יכ ,הלפתל
:ןתומלשל תומלועה בורק םש לע ,ןברק ארקנ הלפת הז םש לע יכ ,תומלועה תומלש

אערא יקשנד יכיה ךל יוחאו את :אעיט אוהה יל רמא :הנח~רב רב הבר רמאשהזו ט
אתוכב היתחנאו יאתלסל תילקש .יוכ יוכ דיבעד ,יאזחו ילזא .ידדהב עיקרו
:יל רמא .אכה יבנג אכיא :ירמא .התיחכשא אלו ,אתועב אנילצמד ידהב .אעיקרד
.הל חכשמו ,אתשה יכ רחמל דע רטנ .רדהד אוה עיקרד אלגלג

:ם"בשר

וניה ואלו .הזל הז דחי םיקשונש ,םש היה הובג םוקמ אעיקרו אערא יקשנדאכיה
םלועה לש ותיעצמא לארששי~ץראו ,יוה הנש ק"ת םלועה ךלהמ אהד ,םלועה ףוס
יאתלס .הנח~רב רב הבר לש ומוקמ וניהו ,ץראה רובט לע יבששי :ביתכד ,איה
.םיעובק תולזמו רזוח לגלג :םיחספב ןנירמאדכ ,רזוח רדהד .ילש םחל לס

הז אעיקר ,ףוג תניחב הז אערא .וימצעב םולש תניחב הז אעיקרו אעראיקשנד
לאו" ,המשנה הז "לעמ םימשה לא ארקי" :(נ םילהת) בותכש ומכ ,המשנ תניחב
יוכ ידיבע הז~ידי~לע ,םולש םהיניב שישכו .(:אצ ןירדהנס) ףוגה הז "ץראה
."התילעב הל ןחיתפ ןיוכו" :(ו לאינד) תניחבב ,ל"נכ ,הלפת הששענ הז~ידי~לע

תפ ול שיש ימ' ומכ ,הסנרפ הז אתלס .עיקרד אתוכב היתחנאו יאתלסלתילקשו
ליבשב קר ,הזה םלוע יקסעמ קסע םושב קסעל הצר אלש וניה ,(:דע אמוי) 'ולסב
תולפת ולא ולפא ;ותמשנ רשקל ליבשב אלא ויה אל ויתולפת לכ םג .ותמשנ
יכרצ ראשו "ונילע ךרב"ו "וניאפר" ןוגכ ,ףוגה ךרצל םהש הלפתב םישרפמה
היהש ,ותמשנ ליבשב אלא ,ופוג ליבשב הנח~רב רב הבר לש ותנוכ היה אל ,ףוגה
.עיקרד אתוכב היתחנאו יאתלסל תילקשו :הזו .התאופרלו ותמשנ תסנרפל ןוכמ
אליממ יכ ,ותמשנ ךרצל לכה ,הלפתב החנאו ,ףוגה ךרצל אוהש הלפתל לקשש
.תוימשגב םג ןקתנ ,תוינחורב םש ןקתנשכ

יפ~לע~ףא ,ותסנרפ ידכ אצמ אל ךכ~רחא וניה החכשא אל ,יתועב אנילצמדדעו
,אכה אבנג אכיא :רמא .תוימשגב עפש ול ךשמנ אל ןכ~יפ~לע~ףא ,תוינחורב ןקתש
,ןיתמשנד ןילוגלג וניה ארדהד אעיקרד אלגלג :ול בישה .ילש עפשה םיבנוגש
:(.הכ תינעת) תדפ יבר יבג בותכש ומכ ,ותסנרפ ידכ קידצל ןיאש תמרוגה איה
.(ד) 'אנוזמד אתעשב תירביאד רשפאו ,אמלע בורחאד תיעב יא'

םינק המ' :(אל הבר תישארב) שרדמב אתיא "הבתל הששעת םינק" :(ו תישארב)הזו
ילשמ) ףולא דירפמ ןגרנ הז 'ערצמה' .'ךתרהטמ ךתבת ףא ,ערצמה תא ןירהטמ
םינקו ;(.זט ןיכרע) בשי דדב :הז~ידי~לעו ,ותשאו שיא ןיב דירפמו ,(זט
םולש הששועו תקלחמה תא ןינקתמ ,הלפתה תבת וניה ,ךתבת ףא ,ותוא םירהטמ
:םולשב הלפתה ןימיסמש הזו .תומלועה לכ םולש ,יללכה

םוקמב דתי ויתעקתו" :(בכ והיעשי) בותכש ומכ ,םולש ןושל ועקת :שורפהזו י
םירגה תוברקתה ידי~לע ודובכ תולעתה וניה ,שדח תוראפתהב רפוש שדחב ."ןמאנ
,איסכתה ןושל אסכו ;דובכה שרש אוהש ,הארי תניחב הז אסכב .הבושת~ילעב וא
ןיעמ הסכמ רבדה הזש ,'ךיקלאמ תאריו וב רמאנ ,בלל רוסמה רבד' :תניחב הזש
.לכ

:(א תישארב) בותכש ומכ ,רוא תניחב אוה םוי יכ ,תיב םולש תניחב הז םויל
םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,תיב םולש אוה רואו ,"םוי רואל םיקלא ארקיו"
הז ונגח .םדוק תיב םולש יכ ,'םויה שודקל םדוק תבש~רנ' :(:גכ תבש) הכרבל
המל' :(.חיק םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הדובע ,הלפת תניחב
תדובע דבוע ולאכ ,תודעומה תא הזבמה לכ ,רמול ?םידעומל ם"וכע תשרפ הכמסנ
'הלפת אלא הדובע ןיאו' ,המת הדובע תניחב הז דעומה תרימש אצמנ .'םילילא
.ל"נכ יללכה םולשל אובי הלפת ידי~לעו ,(ה)

,האריל וניה ,ושרשל דובכה תולעהל ךירצ ,יללכה םולש ךישמהל הצורש ימאצמנ
,הלפתל הכוז אוה תיב~םולש ידי~לעו ,תיב~םולשל הכוז אוה האריה ידי~לעו
:יללכה םולשל הכוז אוה הלפת ידי~לעו

לכ לע וימחרו לכל 'ה בוט" :(ה"מק םילהת) ולא םיקוספ לע ךיש הרותהתאז אי
אוה~ךורב~שודקהש ,'הב ןימאמש ,הלפת תניחב הז "לכל 'ה בוט" .'וכו "ויששעמ
היהי יאדוב ,ךכ ןימאמשכ .םירבדה לכל ןה ,הסנרפל ןה ,האופרל ןה לכל בוט
;תובר תולובחת רחא ףדרי אלו ,אוה~ךירב~אשדק רתב ותולדתשה רקע

,לשמל .תובר תולובחת רחא לדתשהל ךירצ ,אוה~ךורב~שודקהב ןימאמ ןיאש ימיכ
םיכירצה םיבששע ולא םימעפלו ,םיבר םיבששע רחא לדתשהל ךירצ האופרל ךירצשכ
לבא .ותכמל םיבוט םניא םיאצמנה םיבששעהו ,ותנידמב אצמנב םניא ול
בותכש ומכ ,דימת אצמנב אוהו ,םתואפרל תוכמה לכל בוט אוה~ךורב~שודקה
םולשל הכוז הלפתה ידי~לעו ."וילא ונארק לכב וניקלא 'הכ ימ" :(ד םירבד)
לכ לע ךשמתי ךרבתי םשה ימחרש וניה "ויששעמ לכ לע וימחרו" :הזו .יללכה
ומכ ,םהיניב םולש היהיו (ו) ורבח לע דחא ומחרי םיאורבה לכו ,םיאורבה
אלו וערי אל ,'וכו ידג םע רמנו ששבכ םע באז רגו" :(א"י והיעשי) בותכש
ורמאש ומכ ,"ויששעמ לכ לע וימחרו" :הזו .םהיניב םולש היהי יכ ,"ותיחשי
ןמ וילע ןימחרמ ,תוירבה לע םחרמה לכ' :(:אנק תבש) הכרבל םנורכז ,ונימכח
הכזי ךיא קוספה שרפמ ךכ~רחאו ."ךמחרו םימחר ךל ןתנו" :בותכש ומכ ,'םימשה
:הזו .ל"נכ ושפנו ופוג ןיב ,וימצעב םולש אהי תיב~םולש ידי~לע ,הלפתל
ךידיסחו" ;ףוג תניחב ,היששע תניחב הז 'ךיששעמ' "ךיששעמ לכ ךודוי"
שיא ושפנ למג" :(א"י ילשמ) בותכש ומכ ,שפנ תניחב הז ,'ךידיסח' "הכוכרבי
."דסח

ךרבתי םשה דובכ הלעיש ידי~לע תיב~םולשל הכזי ךיא ,קוספה שרפמ ךכ~רחאו
ודובכ הלגתיש "ורמאי ךתוכלמ דובכ" :והזו .תורובג םיארקנה ,האריה שרשל
ורמאש ומכ ,הארי תניחב הז 'הרובגו' "ורבדי ךתרובגו" :והזו ;ושרשל הלעתיו
ולא' "וינפלמ וארייש הששע םיקלאו" :(.טנ תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח
:"ןנובתי ימ ויתורובג םערו" :(ו"כ בויא) ביתכו ,'םימער

(הכרבל ונורכז ,ונושל ןאכ דע בי ןמיסמ)

תקלדה יכ .(ז) תיבה חתפל ךומס קילדהל התוצמש ,הכנח~רנ תוצמ תניחבהזו בי
ןכ לעו ,ל"נכ ,"ודובכמ הריאה ץראהו" תניחב ,דובכה תראה תניחב אוה רנה
ריזחהל וניה ,(ח) הארי תניחב ,האלע אחתפ אד תיבה חתפל ךומס קילדהל התוצמ
םדא~ינב ןיריזחמשכ ?דובכה הלוע יתמיאו .ל"נכ האריל וניהד ,ושרשל דובכה
תקלדה ןמזש והזו .ל"נכ ודובכ רקע הזש ,םירגו הבושת~ילעב ןיששועו הבושתב
ןמ לגר הלכתש דע ,םיבכוכה תאיצי תעשמ' אוה ,דובכה תראה אוהש ,הכנח~רנ
לאינד) תניחב 'םיבכוכה תאיצי' .(ב"ערת ןמיס ךורע~ןחלשבו :אכ תבש) 'קושה
ןיששועו ,םיברה יקידצמ םהש וניהד ,"םיבכוככ םיברה יקידצמ" :(בי
האריה אוהש ושרשל רזוחו דובכה ריאמ הז~ידי~...לעש ,םירגו הבושת~ילעב
לגר הלכתש דע' :והזו .ל"נכ תקלחמה לטבתנו ,םולשל ןיכוז הז~ידי~לעו ,ל"נכ
"ףולא דירפמ ןגרנ" תניחב הז 'לגר' ;(םינוציחה תומוקמ אוה קושה) 'קושה ןמ
ןושלו תוליכר םירבדמו םילגרמו םיכלוהה ,תקלחמו ערה ןושל ילעב וניהד ,ל"נה
םילהת) תניחב ,ותשאל שיא ןיבו ורבחל םדא ןיב תקלחמו הבירמ ןיששועו ערה
,חתפל ךומס הכנח~רנ קילדהלו ריאהל ןיכירצש והזו ."ונושל לע לגר אל" :(ו"ט
הלכיו לטביו םולשל הכזיש דע ,ל"נכ האריה שרשל וריזחהלו דובכה ריאהל וניהד
ערה ןושל ילעב לטבתיש 'קושה ןמ לגר הלכתש דע' :והזו .ףולא דירפמ ןגרנה
.םלועב םולשה הברתיו ,םנושל לע לגר רשא תוליכרו

לכב םולש ,יללכה םולשל ןיכוז הז~ידי~לעו ,הלפתל ןיכוז םולשהידי~לעו
יכ ,םלועה ןמ ןתמו אשמה לכ לטבתי יזא ,יללכה םולשל ןיכוזשכ יזאו .תומלועה
רכומה ןוצר היהיש רשפא יא יכ ,םולשה רדעהמ אוה םלועבש ןתמו אשמה לכ
היה אל הוש םנוצר היה םאו ;תונקל הצור הזו רכמל הצור הז יכ ,הוש הנוקהו
.ןתמו אשמ םוש הששענ היהיש רשפא

ןיב םולש ןיאש ,תקלחמ תניחב ידי~לע קר אוה תורוחסהו ןתמו אשמה לכש,אצמנ
יער ןיבו םרבא הנקמ יער ןיב ביר יהיו" :(ג"י תישארב) תניחב הזו .תונוצרה
לע י"שר שרפש ומכ ,רחוס תניחב הז 'ינענכ' ;"ץראב זא ינענכהו ,טול הנקמ
תניחב ,תקלחמו ביר תניחב ידי~לע וניה ,'וכו "ודיב ןענכ" :(ב"י עשוה) קוספ
םירחוס שי הז~ידי~לע ,"ץראב זא ינענכהו" :הז~ידי~לע ,'וכו "ביר יהיו"
:בותכש ומכ ,םלועב אלפמה םולשה היהיש ,אובל דיתעל ,לבא ;םלועב ןתמו אשמו
הירכז) בותכש ומכ ,ןתמו אשמה לטבתי יזא ,"ידג םע רמנו ששבכ םע באז רגו"
ןמ לגר הלכתש דע' תניחב ןכ םג והזו .ל"נכ "דוע ינענכ היהי אלו" :(ד"י
תניחב וניה ,קושה ןמ לגר הלכתש דע הכנח~רנ קילדהל הוצמש וניה ,'קושה
.ל"נכ ןתמו אשמה לכ לטבתיש דע ,ל"נכ דובכה תרזחה ידי~לע הששענש ,םולש
לכ לטבתי יכ ,קושב לגר םוש ראשי אלש 'קושה ןמ לגר הלכתש דע' :והזו
:ל"נכ םולשה ידי~לע ןתמו~אשמה

ןמז לכ יכ .ושרשל דובכה הלע ןכ ,םשה~יארי דבכמש דובכה יפל(ליעל ךיש) גי
דחא לכו ,םשה~יאריב לזלזמ אוה ןכ ,ותניחב יפל דחא לכ תולגב אוה דובכהש
ידי~לע וניה ,הז ידי~לעו .'וכו םשה~יארי דבכמ אוה ןכ ,דובכה תא ונוקת יפל
,האריל וניהד ,ושרשל דובכה תרזחה תניחב אוהש ,םשה~יארי דבכמש דובכה
םנורכז ,וניתובר ורמאש והזו .בטיה ליעל ראבמכ ,םולשל ןיכוז הז~ידי~לע
הזבמה יכ ,'ותכמל האופר ןיא ,םכח~דימלת הזבמה' :(:טיק תבש) הכרבל
,האריה שרשל וריזחמ וניאו ,דובכב םגופש אצמנ ,םשה~יארי לזלזמו םכח~דימלת
ידי~לע ןיאב תאלוחה לכ יכ ,ותכמל האופר ןיא ןכ לעו ,םולשל הכוז ןיא יזאו
תודוסיהו ,וימצעב םולש ןיאש ,תקלחמ תניחב םה תאלוחה לכ יכ ,תקלחמ תניחב
תאלוח אב הז~ידי~לעו ,הושה גזמב ,םולשב םיגהנתמ ןיאו הז לע הז ןירבגתמ
ותכמל האופר ןיא ןכ לע ,םולשב םגופו םכח~דימלת הזבמשכ ןכ לעו .עודיכ
בורקלו קוחרל םולש םולש" :תניחבב ,ל"נכ םולשה ידי~לע האופרה רקע יכ ,ל"נכ
:(ז"נ והיעשי) "ויתאפרו 'ה רמא

םנורכז ,וניתובר רמאמ ,הכרבל ונורכז ,ונבר ריכזה ל"נה הרותה תרימא תעבםג
רכוז יניאו ,(ע"רת ןמיס ךורע~ןחלשבו :אכ תבש) 'הכנחב ןידיפסמ ןיא' :הכרבל
תוקלתסה ןקתל ליבשב אוה דפסהה יכ ,יתעד תוינעל הארנהו) .וב שרפש המ
הז~ידי~לעש ,םיברה תא קידצמ היהש ,הזה קידצה תוקלתסה ידי~לע םגפנש ,דובכה
ארקי אדפסה' :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו ,ל"נכ דובכה תראה רקע
זא יכ ,וב ןידיפסמ ןיא הכנחב ןכ לעו .(:ומ ןירדהנס) 'יבכשד ארקי וא ייחד
.(ל"נכ הכנח~רנ ידי~לע דובכה ריאמ

,דובכל ןיכוז הונע ידי~לע יכ ,(וט ילשמ) הונע דובכ ינפלו :והזו.ליעל
הזו ,ןיששועש הבושת~ילעבו םירג ידי~לע אוה דובכה תולעתה רקעש ,ליעל ראבמכ
הונע ידי~לע םא יכ ,תוכזל רשפא יא הרותלו ;'וכו דסח תרות ידי~לע ןיכוז
,הונע ידי~לע םא יכ ,השדקד דובכל תוכזל רשפא יאש אצמנ .ליעל ראבמכ ,'וכו
:ל"נכ ,"הונע דובכ ינפלו" :והזו

,יללכה םולשו ,בלה לא האריו ,האריל דובכ ריזחהל :םירבד השמח ןינעהדוסי
,ל"נכ ללוזמ רקי איצות םא תניחב הזש ,הבושתב םדא~ינב ריזחהל .יטרפה םולשו
.ןידד ןותאכ ןידד ןותא ירק ןוקת אוה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts