ב"י

הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל

:(ה"מק םילהת) 'וכו יהלא ךממורא דודל הלהת

קידצה לע םירבודו ,םיקידצה לע םיקלוח םידמולה ברה יפ~לעש ,םיאור ונאשהמ א
:ןבלו בקעי תניחב שי יכ .ךרבתי םשה תאמ לודג ןוכמ והז ,זובו הואגב קתע
רומשו זונג ובוטו ,המשל ותרות דמולו אתירואד ןישודח שדחמה קידצה אוה בקעי
'םרכשש לבקל רחמל' :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,דיתעל ןופצו
,ףוסו בקע ןושל בקעי ארקנ הז םש לע ,ףוסבל ורכשש םש לעו ;(.בכ ןיבורע)
,רטנקלו רהיתהל ותרותש ,(א) ידוהי ד"ש ,םכח~דימלת אוה ןבלו .ףוסבל ורכשש
:(הנוהכ תונתמ ןיע ,א הבר ארקיו) ונמיה הבוט הלבנ ,הזכ םכח~דימלתו

עדויש הז יכ ,הפ~לעבש הרות ידי~לע אלא םכח~דימלת ארקנ וניאש ,עודיהזו
דמולשכו .םיקסופו ארמגב יקב אוהש הז אלא ,םכח~דימלת ארקנ וניא שמח דמלל
,םיקידצה תא ףדורו אנוששו ,וב סנכנש תוימימרע םש לע ,ןבל ארקנ ,תעד אלב
רהזב בותכש ומכ ,אבתי איקידצ ןירת ןיב אתניכש יכ ,ןותחת קידצו ןוילע קידצ
.עמשמ ירת םיקידצ ץרא ושרי םיקידצ :(:המר יחיו ,:גנק אציו)

;ןוילע קידצ הז ,הפ~לעבש הרותה תאז שדחש קידצה הז :םה ולא םיקידצינשו
בותכש ומכ ,אתניכש וניה הפ~לעבש הרותו ;ןישודחה דמולש הז ,ןותחתה קידצו
הרות ארקנה הניכשהשכו .'הל ןנירק הפ~לעבש הרותו ,הפ תוכלמ' :(והילא חתפב)
הפ ול שי זאו ,הניכשה תולג ארקנ הז ,ידוהי דש םכח~דימלת ךותב האב הפ~לעבש
.'וכו קתע קידצ לע רבדל

,רחא קידצ וא אנת הזיא שדחש ,קספו ןיד הזיא הרהטבו השדקב דמולםדאהשכו
;אחורב אחור תוקבדתה תניחב הז ןיקישנו .(ב) ןיקישנ תניחב הששענ הז~ידי~לע
:(ב תישארב) בותכש ומכ ,תויחה אוה רובדו ,אנתה לש ורובד אוה הזה קספה יכ
האב איה ,היח שפנה וניה ,אללממ חורו .'אללממ חורל' :ומוגרתו ,"היח שפנל"
שדחמש העשב ,אצמנ ."היח שפנ ץראה אצות" :(א םש) בותכש ומכ ,הפ~לעבש הרותמ
הפ~לעבש הרותה תניחב איה ומצעב רובדה הז ,שודחה הז רבדמו שודח הזיא אנתה
ושכע ,אצמנ ."היח שפנ ץראה אצות" :בותכש ומכ ,האצומ םשמ יכ ,שדחש
ןיקבדמש אצמנ ,הפ ךותב שודחהו דומלה ןיסינכמשכו ,הזה שודחה תא םידמולשכ
שודחה הז דמולה רובדה םע וניה ,אללממ חור םע שודחה הז שדחש קידצה חור
הזיא ןידמולשכ ,אצמנ .(ג) ןיקישנ ארקנ אחורב אחור תוקבדתהה תאזו .ושכע
ולאכ המודו ,דמולה חור םע אנתה חור קבדתנ הז~ידי~לע ,םיאנתה ושדחש הכלה
.אנתה םע ומצע תא קשונ

:(ז"כ ילשמ) בותכ וילע ,ןיד~קספ וא ארמג דמולשכ ,ידוהי דש םכח~דימלתלבא
דש םכח~דימלת לש וחור לבסל לוכי וניא אנתה יכ ,"אנושש תוקישנ תורתענ"
הבוט הלבנש ןכש לכ ,הלבנ םע ומצע תא קשנל לבסל לוכי ימ יכ ,ןיאדוהי
.ונמיה

קבדתנ הז~ידי~לע ,ןהיתורות ןידמול ונאשכו ,םמלועל וכלה רבכש םיקידצולפאו
םהיתותפשש' :(זצ תומבי) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,ונחורב םחור
:הקישנ תניחב ידי~לע הזו ,'רבקב תובבוד

:י"שר שרפ ,AE@ביו ולק אשיו ,לחרל בקעי קשיו (ט"כ תישארב) :תניחבהזו
איהש ,הפ~לעבש הרות תניחב לחר .'הרובקל ומע תסנכנ הניאש שדקה~חורב הפצש'
,ןישובל םיששענ םהו ,תוכלה הנממ ןיקסופו ןיזזוג לכהש ,היזזוג ינפל לחרכ
הלמשש" :(ג והיעשי) בותכש ומכ ,"ךשובלל םיששבכ" :(ז"כ ילשמ) בותכש ומכ
אוהו ותוא קשונ אנתה יזא ,אנתה תרות דמול רשכ םדאשכ ."ונל היהת ןיצק הכל
'רבקב תובבוד ויתותפשש' :בותכש ומכ ,אנתהל לודג גונעת םרוגו ,אנתה קשונ
.'וכו

קבדו קשנש ,שדחש הפ~לעבש הרותה איה לחרל ,אנתה אוה בקעי קשיו :תניחבהזו
ויפמ איצוהש ,ולש שדקה~חורב הפצש AE@ביו .הניכשבש שדקה~חורב וחור תא
םניא םידמולה ברה יפ~לע הזה תולגבש הארו ,הפ~לעבש הרותה ךותב סינכהו
הרות לש ,לחר לש שדקה~חור סנכת אל ודמליש םדומל ידי~לעש אצמנ ;םינוגה
,עשר לש ודומל ידי~לע רבקב תובבוד ויתותפשש ןיאש ,הרובקל ,הפ~לעבש
םשב שודח הזיא רמוא ןדמלה םימעפלש ,דועו .ותולג לע AE@ביו הז~ידי~לעו
ןיא יכ ,הרובקל אנתה םע סנכנ וניא הז~ידי~לעש אצמנ ,אנתה םשב אלו ומצע
:(ד) ורמוא םשב רמוא

,הבושתב רזחל ול היה ,קידצה לש שודחה ןדמלה דמולשכ ףכת אלה :ךל השקיםאו ב
בקעי דגיו :הז לע הבושת ?ותעשרב ךליל ןדמלה תא הפ~לעבש הרותה חינמ ךיאו
הרותה קידצה דיגהש העשב :שורפ אוה הקבר~ןב יכו אוה היבא יחא יכ לחרל
ולשכי םיעשפו םב וכלי םיקידצ" :(ד"י עשוה) תוניחבב התוא דיגה ,הפ~לעבש
יכו" ;"םב ולשכי םיעשפו" תניחבב ,תואמרב "אוה היבא יחא יכ" :הזו ."םב
."םב וכלי םיקידצ" תניחב הזו ,הרשכה "אוה הקבר~ןב

ול אב "םב ולשכי םיעששפו" לש הניחבה תאז וניה היבאל דגתו ץרתו ,דועאלו
יתנכש המכח ינא' :(:אכ הטוס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,רתוי לקנב
ץרש םדאכ "ץרתו" :הזו .תוימימרע וב סנכנ ,הרות דמול םדאשכ יכ ,'המרע
:והזו) .תוימימרע ןדמלהל תדגמ איה הרותהש היבאל דגתו ;לקנבו תוריהמב
ךירצ השדקה יכ ,םדאל רתוי תוריהמבו לקנב אב תוימימרעהש ,היבאל (דגתו ץרתו
,'ול ןיעיסמ ,רהטל אבה' :(הנ הרז הדובע חל אמוי) ורמאש ומכ ,אלעלמ עויס
:לקנב ול אבו (ה) הברה םיחתפ ול שי ,ןיחתופ תוימימרעה לבא

לוכיש ותרות רמואש ,רבדה הז אב ךיא ,רומג קידצ היה אנתה םא :ךל השקיםאו ג
,ךופהל תועמשמו 'םב וכלי םיקידצ' וניהד ,בוט תועמשמ :תועמשמ ינש לבסל
.'םב ולשכי םיעשפו' וניהד

תועמשמ הב הארנש המו ;תלספ ילבמ הכז ותרותו ,רומג קידצ היה אנתהש ,עדלבא
:(ג ילשמ) בותכש ומכ ,הלאמשמ םתסנרפ םילבקמ םלועה לכ יכ ,הז ,תוימומרע
הקד האיגש הזיאל ותרות תרימא תעשב אנתה לפנ הז ליבשב "דובכו רשע הלאמשמ"
עפש לבקי הלאמשש תניחב הז ידי~לעש ידכ ,(ו) הלאמשש תניחבל ,הרעשה טוחכ
;"דובכו רשע הלאמשמ" :בותכש ומכ ,דובכו רשע םהל ךישמהלו ,םלועל ותסנרפו
העשבש ,ודומל םדק עדיל ןדמלה ךירצ הז לעו .שקעו לתפנ ןיא אנתה דצמ לבא
תבשויה" :(ח םירישה~ריש) בותכש ומכ ,הלקל תיצ ןדע~ןגבש קידצה ,דמלל בשויש
.(ז) (.בצ ךל~ךל רהזב אבומכו) "ךלוקל םיבישקמ םירבח םינגב

,בקעי עמש עדוי ןדמלהשכ ,וניה ותחא ןב בקעי עמש תא ןבל עמשכ יהיו:הזו
,בקעיו ,המשל תורשכב הרותה תאז רמאו דמלש ,תורשכ תניחב ,ותחא ןב בקעיש
ודומל ידי~לעש וניה ,ול קשנמו קבחמו ותארקל ץריו .הלקל תיצ ,אנתה וניה
חור תא איבמש ותיב לא והאיביו ;ןיקישנ תניחב הז ,וחורב אנתה חור קבדתמ
שפנ ץראה אצות" :בותכש ומכ ,ותיב םש יכ ,ושכע דמולש הרותה ךותל אנתה
."היח

םירבדה תא ול ראבמו ןדמלהל ריאמ אנתה חורש ,רואו ריפס ןושל ןבלל רפסיו
חורש ,שורפ ;ונוממ ונממ לטנש ,ויחא סנא ךותמ אלא אב אלש :י"שר שרפ הלאה
תועמשמ ותרות לבסיש ,תאזה הניחבל אנתה אב אלש ,ןדמלהל עידומ אנתה
ידכ ,'דובכו רשע הלאמששב' ידכ ,ונוממ לטנש ויחא סנא ךותמ אלא ,תוימימרע
ירששבו ימצע ךא :ןבל רמאי ,הז לכ ןדמלה עדישכ .תוימשג עפש םהל ךישמהל
.לודג תורשקתהב אנתה םע ןדמלה רשקתיש וניהד ,התא

וימי שדחל ,הבושתב רזחל ךיא ,אנתה חור םע רבדב בשיתיו םימי שדח ומעבשיו
,םכח~דימלת לבא ."יכירוענ רשנכ שדחתת" :(ג"ק םילהת) תניחבב ,ךששחב ורבעש
"התא יחא ול רמאיו" ;ותוחא~ןב עמש עמוש וניאו הלא לכ האור וניא ,ידוהי דש
דצ םוש הב ןיאו ,תוימימרעב אלא ותרות רמא אל אנתה םגש ,רמואו בשוח ןבלש
רזחל הצור וניאו ,םולשו סח ,תואמר ולכש ,תואמרב ויחא אוהש בשוחו ,תורשכ
:זובו הואגב קתע קידצ לע רבודו ,הבושתב

ויפב לודג קידצ הזיא ליפמ אוה~ךורב~שודקהש ,ךרבתי םשה תאמ ןוכמ הזש,עדו ד
,הפ~לעבש הרותה חקי קידצהש ידכ ,קידצה לע תוער רבוד ןדמלה וניה ;ןדמלה לש
הלחתמ :הגרדמל הגרדממ השרשל התוא הלעמו ,ןדמלה הפבש תולגהמ ,הניכשה וניה
בותכש ומכ .גווז תניחבל ךכ~רחאו ,קושנ תניחבל ךכ~רחאו ,קובח תניחבל
רהזב ןיע) תלצבחכ הקרי איה הלחתב "ןורשה תלצבח ינא" :(ב םירישה~ריש)
הזו .'התיה תקרקרי רתסא' :(.גי הלגמ) ורמאש ומכ ,(.זק רמא .אכר יחיו
םילהת) בותכש ומכ ,בלהמ אב החמשה יכ .(ח) "ינקבחת ונימיו" קובח תניחב
אמלע אוהש ,חמשמה ןיי םשש ,(ט) הניב אוה בלהו ,"יבלב החמשש התתנ" :(ד
."בבל חמשי ןייו" :(דק םש) תניחב ,אמיתס

םירבדה ולאש ןיבמ אוהו ,קתע וילע רבוד ןדמלהש ,ןדמלה הפ ךותל לפונשקידצהו
תוכלה הזיאמ ןיבמו ,הפ~לעבש הרותבש תויתואמ םיפורצ םה וילע רבוד ןדמלהש
םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הבהאבו החמששב םתוא לבקמו ,ולא םירובדה וששענ
,הבהאו .'הבהאמ םיששועו םירוסיב םיחמשש ,'וכו םיבלענה' :(:חפ תבש) הכרבל
ידי~לעו ;"ינקבחת ונימיו" ,קובח תניחב הז ,הבהאב הפרחה תא לבקמ קידצהש
ומכ ,בל תניחבל ,"ןורשה תלצבח ינא" תניחבל הלעמ [אוה] ןירוסיב חמשש החמשה
,"יבבל רוצ" :(ג"ע םילהת) תניחבב אוה זאו ;"יבלב החמשש התתנ" :בותכש
אלמלא' :(.גמ א"כ ןוקת) םינוקתב אבומכ ,רוצ תארקנה הפ~לעבש הרות תניחבבש
הרותב ךכ~לכ חרטל ןיכירצ ויה אל ,רוצה תא ,םולשה וילע ,ונבר השמ הכה אל
.'הפ~לעבש

תניחב ,ןימי תניחב אוה םהרבאש ,"ויכינח תא קריו" :(ד"י תישארב) תניחבהזו
.(י) םלועה לכ תא ףיקמו הניבמ ךשמנש ,קריה וק תניחב הז 'קריו' ;קובח
ןמשש ,ותכינח ןושל ,(גמ הבר תישארב) שרדמב אבומכ ,םידסח תניחב הז ויכינחו
תאז ,תקרקרי רתסא תניחב ,תלצבח ינא תניחבמ קריה וקש וניה ;ומשכ םהרבא
.ןימי קובח ידי~לע הניכשל שי הילע

םגו" :(כ תישארב) בותכש ומכ ,גווזל היואר זאש ,המכח ידי~לע הנינברקעו
איה זאש ,"השאל יל יהתו" :זאו ,'וכו "ימא תב אל ךא יבא תב יתוחא הנמא
יתמיא :רמא ,ןועמש יברל הל חלש אבא יבר :ק רמא רהזב אבומכ) גווזל היואר
אתיאו .(םש ןיע 'וכו הנמא םגו :הל חלש ?אשידק אכלמב לארששי~תסנכד אגווז
םיתפשה םיררועתנשכ ,המכחה ידי~לע איה ןיקישנהש ,אתועינצד ארפס שורפב
,אחורב אחור תוקבדתה תניחבל ,גווז תניחבל ,םינוילע דוהו חצנ ןהש ,םינוילע
.אפוגב אפוג אקבדתאל ,גווזל םינותחת דוהו חצנ ןיררועתנ יזא

הששענ הפ~לעבש הרות לש ןיפורצ הזיאמ עדויו ותמכחב ליכששמ קידצהשכ,אצמנ
ףורצ םהמ הששועו ןיפורצה ולא דמול קידצהו ,וילע רבוד ןדמלהש ןיפורצה ולא
תאזה המכחה ידי~לע יזא ,המכחה תאז ול שישכ לקלקתנש םדקמ היהש הכלה
,ןיקישנ תניחבמ ,"םיקמעה תנשוש" :(ב םירישה~ריש) תוניחבמ איה הניכשה
אגווז ררועתמ זאו ,אחורב אחור תוקבדתא תניחב ,"םינשוש ויתותפשש" תניחב
אנתה אוהש ,ןוילע קידצ ןיב ,אבתי איקידצ ןירת ןיב הניכשהש ,אפוגב אפוגד
הלעמו הרותהל דמולה ,ןותחתה קידצ ןיבו ,הב עיפשמ ושכעו הרותה תאז שדחש
,"םינשוש ויתותפשש" :(ה םירישה~ריש) הזו .קבדתתש ידכ ןיבקונ ןיימ הניכשהל
ףטונש וניה ,רבעל רבעמ ןושל "רבע רומ תופטנ" ;ןיקישנ תניחב ידי~לע
:(ז םש) הזו ,ןותחת קידצמו ןוילע קידצמ ,םירבע ינשמ בוט חיר הניכשהל
:חיר ונתנ ,םיקידצה ינש וניה ,םידוד ינשש ,'חיר ונתנ םיאדודה'

טהר אק הוהד ,אתיליל רב זימרוה יל יזח ידידל :הנח~רב רב הבר רמאש הזו
אנמז .הל ליכי אלו ,יאתתמ איסוס בכר יכ אשרפ טהרו ,אזוחמד ארושד אפוקא
יאהל יאהמ רושו ,גנודד ירשג ירתא ןימיקו אתויח יתרת הל ןיגרסמ יוה אדח
והינמ יפטנ אלו ,יאהל יאהמ קרומו הדיב ארמחד אסכ ירת טקנו ,יאהל יאהמו
.הלטקו אתוכלמ תעמשו ,הוה תומוהת ודרי םימש ולעי םויה ותואו .אעראל אפטנ

:ם"בשר

לע ארושד אפוקא .זימרוהד יאתתל ךגלפמ :ןירדהנסב ןנירמאדכ ,אוה דש זימרוה
לע םחרמש ,אוה~ךורב~שודקה לש ויתוקדצ עידוהל ,אדבע יאהו ;המוחה ינש
אשרפ טהרו .ידיחי ךרדב תאצל אלש םגו ,קיזהל ולאל תושר ןתונ וניאו ויתוירב
ןוכתמ היה אל שרפה ,והימו .רתויב ץר דשה היהש הל ליכי אלו .ומת יפל
ותוא םש גנודד ירשג ירתא .תודרפה לע ןינותנ אגרסו ףכא היהש ןיגרסמ .ךכל
ארמחד יסכ יתרת .וז הדרפל וז הדרפמ גלדמ דשהו ,הזמ הז םיקוחר ויהו ,רהנ
,רושמ אקד ידהב ,הז ךותב הז ,דחיב והיורת קרומ הוהו .ןיי םיאלמ םהינש
םילוע ויהש ,הרעס~חור םויה ותוא היהש יפ~לע~ףאו ,תחא הפט ולפא ךפשנ ןיאו
ןכ~יפ~לע~ףאו ,חורה חכמ תומוהת דע םידרויו םימשה בל דע תוינאב םיה ידרוי
תעמש .םילהתב םיה ידרוי יבג אוה קוספ 'וגו םימש ולעי .ץראל הפט הלפנ אל
והוגרהו ,םדא~ינבל תוארהל דש לש וכרד ןיאש ,אדישד אכלמ הלטקו אכלמ יב
לטי אלש ארי היהש ,רסיק אכלמ יב :ירמאד תיאו .םדוס הלגמ היהש ינפמ
.םישנאה ןיב רד היהו ,הדש לע אבש םדאמ דש ותוא היהש ,ותוכלמ

,םכח~דימלת הז אתיליל רב .אוה דש :לאומש ונבר שרפ זימרוה יל יזחידידל
ךיא' :(טי םילהת בוט~רחוש) שרדמב אבומכ ,'אתיליל רב' :הזו ,ןיאדוהי דש
עדי ,הפ~לעבש הרות ומע דמלשכ ,אבומו ?עיקרב היהשכ הלילל םוי ןיב השמ עדי
.הפ~לעבש הרותמ ןדמלה רקעש ,אתיליל רב הזו ,'הליל אוהש

תא ףדור ,ןיאדוהי דש ,םכח~דימלתש ,רודה קידצ הז ארושד אפוקא טהרהוהו
:(:ז ארתב אבב) הכרבל ונורכז ,ונימכח רמאמכ ,המוחל לשמנש רודה קידצה
יפל' :לאומש ונבר שרפ אשרפ טהרו .םש ןיע ,'אתוריטנל ךירצ ןיא םכח~דימלת'
,המולעת רואל איצוהו הפי התוא השרפו הרותה תאז שדחש ,אנתה הז אשרפ .'ומת
תא ףדרל ןוכמ וניא ,ידוהי דש ,םכח~דימלת יכ ,ומת יפל לבא ,ףדור ותוא םג
.אליממ הששענ הפידרה תאזו ,אנתה

ריזחמ הז~ידי~לע ,אנתה תרות דמולש ידי~לע ,ןדמלה יכ יאתתמ איסוס בכריכ
סוסהש ,סוסה תביכר ומכ ,ףוגל שפנ תרזחה ;אנתה לש ופוג ךותל אנתה לש ושפנ
לע אנתה שפנ ביכרהל םדומלב םימרוג םינותחתה יכ ,יאתתמ הזו .(אי) ול הלפט
'ול ליכי אלו' לבא .'וכו "תובבוד ויתותפשש" :בותכש ומכ ,ופוג לע ,וסוס
,אנושש תוקישנ תורתענו ,ונמיה הבוט הלבנ יכ ,ותקישנ לבסל לוכי אל אנתהש
ןדמלל אנתה לש ותרות ריזחמ וניא אוה ךיא :ךל השקי םאו .ונממ חרוב אנתהו
לש השודקה הרותמש ,הז אב ךיאו ,רתויב תולדג ול ףסותנש ,אברדאו ,בטומל
.לשכהל ןדמלה לוכי אנתה

לפונ אנתה םימעפל יכ אתויח יתרת הל ןיגרסמ יוה אדח אנמז :הז לעץרתו
שי יכ ;אתויח יתרת םלועל ךישמי הז~ידי~לעש ידכ ,הקדה ןמ הקד האיגש הזיאל
רשע הלאמששב" ימשג תויחו ,הנימיב םימי ךרא ינחור תויח :תויח ינימ ינש
סח ,ומצע תא ריתמ וניא ,ינחורה תויחב המוצעה ותוקבד תמחמ אנתהו ;"דובכו
[המשל אלש] דומלה תניחבל לפנ אוהש תמחמו ,ינחורה תויחמ לכו לכמ ,םולשו
.ימשג תויח ליבשב

הועש לש רשג לע דמועש םדא ומכ יאהל יאהמ רושו ,גנודד ירשג ירתאןימיק
לע ץפוק ,הועש לש ינשה םגש תמחמו ;ינשה רשג לע ץפוק דמעל לוכי וניאו
ךירצש תמחמו ,המשל דימת ודומל רקע אנתה ןכ .יאהל יאהמ ץפוק ,הנושארה
ונממ ןילטונ יזא ,המשל אלש דומלל ותוא ןיליפמ ,םלועל ימשג תויח ךישמהל
רווש ,ותושירפו ותשדק תמחמו ;המשל אלשל המשלמ רוושו ,המשל תניחב דומל
םילוכי ןיאש ,גנוד לש רשג ומכ ולצא הניחבה תאז יכ ,המשלל המשל אלשמ ץפוקו
רשגהמ רווש םלועה תבוטל חרכה תמחמ המשלמו ,המשל ךותל רווש .וילע דמעל
,הזל הזמו הזל הזמ רוושו ,גנוד לש רשג ומכ ושכע ולצא אוהש ,תאזה
."םב ולשכי םיעששפו" תניחב ותרותב שי הז~ידי~לעו

תניחב ,ןיי תניחב ינש שי יכ הדיב ארמחד אסכ ירת טיקנו .ל"נה לכלןוקתה
,בלה תחמשש ,אבל הניב תניחבו ,(א רתסא) בר תוכלמ ןיי תניחב ,הפ~לעבש הרות
קרי וק ךישמיש יאהל יאהמ קרומו .ןיי תניחב אוה םג ,"בבל חמשי ןייו"
הפידרה תא הבהאב לבקיש ,קובח הזו .ל"נכ "ויכינח תא קריו" תניחבב ,יאהמ
,קובח תניחבב איה ,הפ~לעבש הרות אוהש ,הניכשה הז~ידי~לע ,ןירוסיב חמששיו
אפטנ אלו :הזו .תומלשב קובחה היהיש ,תלצבחכ הקרי ,"תלצבח ינא" תניחבב
הבשי הניכשהש ,וניה הוה תומוהת ודרי םימש ולעי םויה ותואו ;אעראל והינמ
הז "תומוהת ודרי" ;"םימש ולעי" תניחב הז ןוילע קידצ :איקידצ ןירת ןיב
ידי~לעו ;ל"נכ "רבע רומ תופטנ" תניחב ,ןיקישנ תניחב הז ,ןותחת קידצ תניחב
.ל"נכ המכחה ידי~לע ?"רבע רומ תופטנ" תניחב ,ןיקישנ תניחב תיששענ המ

ארקנה ,הפ~לעבש הרותה תא עמשיו ליכששיש וניה הלטקו אתוכלמ עמשו :הזו
ליכששיו עמשי ,ידוהי דש ,םכח~דימלתמ םיאצויה ויפורצמ ליכששיו ,הפ~תוכלמ
הרות עמשי ,ידוהי דש םכח~דימלת הפמ םיאצויה םיפודגהו ןיפורחה עמושש העשב
יצוצינמ אלא םניא ןידשהו תופלקה לש תויח רקע יכ הלטק הז~ידי~לע ,הפ~לעבש
.תויח םהל שי יזא ,ןורסח הזיא הל שיו תומלשב הניא איהש ןמז לכ ,הניכשה
הז~ידי~לע תומלשב תינבנשכו ,הנינב רקע םשש ,המכח תניחבל התוא ןילעמשכ
:ידוהי דשל הלטקוויכאלמבו" :(ד בויא) בותכש ומכ ,בוברע ןושל הלהת ,דודל הלהת :שורפהזו
תלפונ הפ~לעבש הרותהשכ וניה ;הפ~לעבש הרות תניחב הז דוד ."הלהת םיששי
ידי~לע הלש תוממורתה ךלמה יקלא ךממורא .ל"נכ םירחא םיפורצל בברעתנו
בלהש ,אבל הניב תניחבל ךלמה .(ב"נ םילהת) םויה לכ לא דסח תניחב ,יקלא
תא הלעמ ךכ~רחא וניה ךמש הכרבאו .(ו"פ הריצי רפס) המחלמב ךלמכ שפנב
המכחה יכ ,ןאכרבד יובר םש לע ךורב ארקנה ,ל"נכ המכח תניחבל הפ~לעבש הרותה
:(בי) הכרבה רוקמ איה

גי

:(א) (ט"פ םילהת) 'וכו העורת יעדי םעה ירשא

ידי~לע אוה התריבשו ,ןוממ תואת רבשיש דע אלא ,רשפא יא המלש החגשהךישמהל א
תחנ דכו ,אבלד אמימח ךכשל תחנ אחור' :(.דכר סחניפ) רהזב אתיא יכ .הקדצ
אוהש ,הקדצ תניחב הז 'אחור' .'יאוילד אנוגנד הודחב הל לבקמ אבל ,אחור
:(ו"ע םילהת) תניחב הזו .ןוממ תואת תומימח ןיררקמ ודי~לע ,הבידנ חור
'יאוילד אנוגנ' .תורישעהו תודיגנה תואת טעממ חורהש "םידיגנ חור רצבי"
הז הניגנה יכ .רישעהל ץא וניאו וקלחב חמשש ,הנומאב ןתמו אשמ תניחב הז
חמשש הז 'הודח' ."ףת ונתו הרמז ואשש" :(א"פ םש) בותכש ומכ ,ןתמו אשמה
תרטק" :(ז"כ ילשמ) הזו ,חורה םע בלה םומח רשקמש ,תרטק תניחב הזו ,וקלחב
תניחב ידי~לעש ,"ךפאב הרטק ומיששי" :(ג"ל םירבד) תניחב הזו ,"בל חמשי
."לכאת ךפא תעזב" :(ג תישארב) תניחב לטבתנ ל"נה תרטק

:(ב והיעשי) בותכש ומכ ,ןוממה תדמח לטבתי יזאש ,חישמ תולגתה תניחבהזו
:(ד הכיא) תניחב הזו ."ובהז ילילאו ופסכ ילילא תא םדאה ךילשי אוהה םויב"
ףא~ןורח ,םלועב ןוממ לש תאז הרז הדובע שיש ןמז לכו' ."'ה חישמ וניפא חור"
תניחבב ,ףא~ןורחה לטבתנ ןכ תאז הרז הדובע לש לוטבה יפכו ;(ב) 'םלועב
דסח הששועו" :(ח"י םילהת) תניחבב ,םלועב דסח ךשמתנו ,"'ה חישמ וניפא חור"
:(ה םש) תניחבב ,תיבה ןינב איהש ,תעדה ךשמתי ,הזה דסח הלגתישכו ."וחישמל
ןימז אד אנימיו' :(:כר סחניפ) רהזב בותכש ומכ ,"ךתיב אובא ךדסח ברב ינאו"
הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,תיב תניחב אוה תעדה יכ אשדקמ~יב אנבמל
:'וכו 'שדקמה~תיב הנבנ ולאכ ,העד וב שיש ימ' :(גל תוכרב)

הלגתי דיתעלש ,(ג) רהזב אבומכ ,אובל דיתעל לש הרותה תולגתה תוניחבהזו ב
,(*חישמ~השמ אוהש ,לכשה ידי~לע הרותה תלבק רקע יכ ;האמיתס אקיתעד אתירוא
,חישמ~השמ תניחב ול שיש ימו ."םכח הלע םירבג ריע" :(אכ ילשמ) בותכש ומכ
תולגתה יכ ;םדא~ינב ראש דמלל הרותה תראה ךישמהל לוכיו ,הרות לבקל לכוי
ינב עמש" :(א םש) בותכש ומכ ,התניכשו אוה~ךירב~אשדקד אדוחימ אב הרותה
רהז) לארששי~תסנכ אד 'ךמאו' ,אוה~ךירב~אשדק אד 'ךיבא' 'וכו "ךיבא רסומ
ןיימ תניחבב לארששי תושפנ תאלעה ידי~לע םדוחיו ;(.גיר סחניפ .הפ ורתי
םש) תניחבב ,ןיבקונ ןיימ תניחבב םתולעהלו תושפנה חקל לוכי םכחהו ,ןיבקונ
םע םכחה הלועשכו ;הרותה דלונ הזה דוחיה ידי~לעו ,"םכח תושפנ חקלו" :(אי
:"החטבמ זע דריו" הז ידי~לע ,םכח הלע םירבג ריע תניחבב ,תושפנה

שי דחאו דחא לכ ,רודה~םכחל םיאבה םדא~ינב ולא לכש ,ןוצר תניחב הז שפנו ג
זע דריו" ךכ~רחאו ,םהמע הלועו תונוצרה לכ חקול קידצהו ,ןוצר והזיא ול
,תושפנה תוילעב 'אוצר' ;"בושו אוצר תויחהו" :(א לאקזחי) תניחבב ,"החטבמ
,ע ןוקת) רהז~ינוקתב אבומש הזו .הרותה תולגתה םע ,תושפנה תרזחב 'בושו'
קולד רונ אד לאירונ ;םינפה רש ט"טמ אד 'בושו' ,לאירונ אד 'אוצר' :(.טק
רש ט"טמ אד בושו ,ןוממ תואת תומימחב (ןיעבש אנוקתבו :גכ תישארב רהז)
ודי~לעש ,"וניפא חור" אוהש ;חישמ והיאד ,ה"שמ םשב םישר והיאד ,םינפה
אוהש ,(.אלר סחניפ :איק רהב רהז) השמ אירטמיג הככש :הזו .תומימחה ךכתשנ
:הרותה לבקמש ,השמ אד בושו ,שפנה אוהש ,ןוצר אד אוצר ;בהזו ףסכ ילילא ךכשמ

,תודוקנ ,םימעט) א"תנט איה הרותה יכ ,החגשה ךשמנ הרותה תכשמהידי~לעו ד
הרותה תלחתמש הזו .ןיע~תבו ,אניעד ןינוג תלת םהש ,(תויתוא ,ןיגת
תיב ישאר הלא" ישאר .תב ןמת ,ישאר ןמת :(:חי ףד רהז ינוקת) 'תישארב'ב
,אצמנ .ןיע~תב אד תב ןמת ;אניעד ןינוג תלת םה תובאהש ,(ו תומש) "םתבא
;ונילע ךרבתי םשה תחגשה לש תוארה חכ איבמש אצמנ ,ל"נכ הרות איבמ םכחשכ
,תוארה חכ רקע יכ .וילע ךרבתי םשה תחגשה ןכ ,הרותה לא ובורק יפכ ,דחא לכו
רבדה ריטצנו ,םיניעל האכהה תמחמ תוארה חכ רזוחו ,הארנה רבדב הכמש תמחמ
רבדה תא איבמ תוארה יכ ,הארנה רבדה תא םיאור םיניעה זאו ,םיניעב הארנה
רבדהל תוארה חכ עיגיש םדק זא ,קוחר אוה הארנה רבדהשכ לבא .םיניעה ךותל
הז~ידי~לעו ,רבדה לע האכהב עיגמ ןיאו ,רכעתנו ריואה ךותב רזפתמ ,הארנה
תמחמ אוה תוארה רקע יכ ,ןיאור םיניעה ןיא זאו ,םיניעל תוארה רזוח ןיא
.האכהה

,ונילע םימשמ טיבמש הטבה בושיש "הארו םימשמ טבה אנ בוש" :(פ םילהת)הזו
ידי~לע היארה יכ ,'הארו' :זאו ,ויניעל תוארה בושי ,האכהה ידי~לע בושי
איהש ,הרותה וניה תויחהו ;"בושו אוצר תויחהו" :תניחב הזו .הטבהה תבשה
רבדב תוארה תאכה תניחבב 'בושו' ,אתתל אלעמ הטבה תניחבב 'אוצר' ,םייחה
הארתנש ,השוטל הארמכ םה םיניעה יכ ,םיניעב ריטצנו םיניעל רזחנו ,הארנה
ונחנאש אצמנ ,הרותה לא םיבורק ונחנאש ידי~לעו .ודגנכ דמועש רבד לכ םהב
םיריטצנו םיארתנו ,ויניעל רזחנ תוארה חכ הז ידי~לעו ,תוארה לא םיבורק
.ויניעב ונחנא

ןיא ותחגשהו ,ותחגשהמ םיקוחר םה ,הרותהמ םיקוחר םהש תמחמ ,ם"וכעה לבא
,אוצר תניחבב ,תוארה יצחב ם"וכעה לע ותחגשה אצמנ .האכהב םהילע עיגמ
:תומלשב ותחגשה ונילעו

תושפנה חקולש םכחה ידי~לעש האתת אתבכרמו האלע אתבכרמד אנוקת תניחבוהזו ה
.תובכרמה ינש ונקתתנ ,החטבמ זע דריו ,םהמע הלועו

הז שפנ תניחבבש הירא .אסכה לע בשויו ,אסכו ,שפנ תניחבב תויח עבראשי יכ
תרמ" תניחב הז 'ירומ' ;"ימששב םע ירומ יתירא" :(ה םירישה~ריש) תניחב
םגפ תוניחב הז ,"הל הרמ השפנו" :(ד ב~םיכלמ) תניחב ,(א א~לאומש) "שפנ
ושכעו .שפנל הרמו םגפ אוה ,ןוצרה הז הואת~רבד הצורשכ ;ןוצרה םגפ ,שפנה
טקולו תונוצרה לכ חקול רודה~םכחו ,ונוצרו ושפנ םע רודה~םכחל םדאה הז אבשכ
תושפנהו תונוצרה לכ םג טקלמ זאו ,ל"נכ םתוא תולעהל ידכ ,דחאל דחא םתוא
;שפנה םגפ וניה ,שפנה תרמ טקלמש ,טקל ןושל 'הירא' :תניחב והזו .ולפנש
.בוט חיר הלעמש בוטה ןוצרה םע "ימששב םע"

ירוזפ ץבקתנש ,ץובקה תמחמ שפנב ףסותנש חצחצמה רואה הז שפנבשרוש תניחבו
שפנו תניחבב שפנה זא ,ריאמ ןיא ןוצרהשכ יכ ,רתויב שפנה ריאמ זאו ,שפנה
אמוי) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,רואה רדעה תמחמ בערה רקע יכ ,הבער
רקע יכ ,'עבשש וניא אמוסהש ןאכמ' "ןמה תא ךליכאיו ךביעריו ךנעיו" :(:דע
וניה ,ושפנ אלמתנ ןיא ,האור וניאש ידי~לעו ,ויניעב האריש רואה תמחמ עבשה
תוחצחצב ושפנ חצחצמשכו ;(ו תלהק) "שפנ~ךלהמ םיניע הארמ בוט" יכ ,ונוצר
:(ח"נ והיעשי) תניחבב ,(ז"ק םילהת) "בוט אלמ הבער שפנו" יזא ,רואה
םיניע הארמ תניחב ,תולכתסה ןושל ,רוש תניחב הזו ."ךשפנ תוחצחצב עיבששהו"
.שפנ~ךלהמ

תניחב הזו .רובע תניחבב התילעב שפנה שדחתנש שודחה הז שפנ תניחבבשרשנו
.(ג"ק םילהת) "יכירוענ רשנכ שדחתת" רשנ

תוניחב םדאה יכ ,"היח שפנל םדאה יהיו" :(ב תישארב) תניחב הז שפנבשםדאו
,יריתע "ונמלצב םדא הששענ" :(:גי רהזה תמדקהב) בותכש ומכ ,יריתעו ינכסמ
תולודג תושפנ ,םדא תניחבב םה יזא ,תושפנה וטקלתנשכו .ינכסמ "ונתומדכ"
.יריתעו ינכסמ תניחבב ,תונטקו

,שפנבש תויחה ןמ אלא וניא ןיפוגה לש ןהיתולעפ רקע יכ ,ןיפוגה ןה םינפואו
לכהו ,תימצע העונת םוש ףוגל ןיאו ,ףוגה ירביא ידי~לע היתולעפ הארמ שפנהש
.שפנה תוחכ ידי~לע

איה הרקי" :(ג ילשמ) תניחבב ,הסכתנש םכחה שפנ אוה שפנ תניחבבשאסכו
סנכנש לודג ןהכמ (:ד הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ] "םינינפמ
לכו ,םינפלו ינפל הסכתנ אוה ,רקי אוה םכחה שפנש תמחמ יכ ,[םינפלו ינפל
.הלצא ןישובל ןיששענ תושפנה

ילשמ) "בוט אל שפנ תעד אלב םג" יכ ,םכחה לש ותעד אוה אסכה לע בשויהםדאהו
:הרותב תויח עברא שיו .(ט"י

הרותבש רושו ;(ד"י םיטפוש) "יראמ זע המו" זע ארקנ הרותה יכ ,הרותבשהירא
ןישודח תניחב הז הרותבש רשנו ;"ורששי םירשש יב" :(ח ילשמ) תניחב הז
תאז" :(ט"י רבדמב) תניחב הז הרותבש םדאו ."רשנכ שדחתת" תניחבב ,אתירואד
תניחבבש אסכו ;יריתעו ינכסמ תניחב םהש ,תורומחו תולק הב שיו ,"םדא הרותה
םהו ,(.בנק ךתלעהב רהז ןיעו .טיק םיחספ) ןימוי~קיתע הסכש םירבד םה הרות
תניחבב ,ןימוי~קיתע אוה אסכה לע בשויו ;הרותה ירופסב ןמצע תא םיסכמ
:(ד) תוכלה יפוג ןה ןה הרותבש םינפואו ;"בתי ןימוי קיתעו" :(ז לאינד)

:רמא ,ארטמל אמלע ךירטצא הוה דכ :הנוי יברד הששעמ :(:גכ) תינעתב איבמשהזו
,אקש יסכמ אעינצ ארתאב ,יקימע ארתאב יאק יוהו ;ארובע אזוזב יתיאו ליזא
בותכש ומכ ,הרותל וניה ארטמל אמלע ךירטצמ הוה דכ .ארטמ יתאו הז~ידי~לעו
."יחקל רטמכ ףרעי" :(ב"ל םירבד)

,ךוכש אוה ב"ע ;(ה) ו"יר ב"ע תניחב הז רובע .ארובע אזוזב יתיאו ליזא,רמא
תואת ךכשל לזאד וניה ,ןוממ תואת תניחב הז אזוזב .תומימח תניחב הז ו"יר
ארתאל הכז ןוממ תואת ךכשש ידי~לע יקימע ארתאב יאק הוהו .ל"נכ ןוממ
אוה דסחו ,(:ו תועובש) לצה ןמ הקמע המחה הארמכ ,דסח תניחב אוהש ,יקימע
הכז דסחה ידי~לעו ;"ודסח 'ה הוצי םמוי" :(ב"מ םילהת) בותכש ומכ ,םוי רוא
.ל"נכ לכשש תניחבל ,תיבה ןינבל

תאו" :(א"י ילשמ) בותכש ומכ ,לכשה אוהש ,שדקמה~תיב אוהש ,אעינצ ארתא:הזו
:ל"נכ ,םתוא תולעהל תושפנה תחיקל תניחב הז אקש יסכמ הוהו ."המכח םיעונצ
איקשמ םינדעתמ םה יכ ,קש םשב םינכמ םה תושפנה תויללכו ,"םכח תושפנ חקלו"
ךישמהש ארטמ יתאו :הז~ידי~לעו ,"ךשפנ תוחצחצב עיבששהו" תניחבב ,אלחנד
:"החטבמ זע דריו" תניחבב ,הרות


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts