לע זמר הז 'וכו ונניא ףסוי ,םתלכש יתא םהיבא בקעי םהל רמאיו :שורפהזו
אוה בקעי יכ .לדגתהל םיצורה הואג~ילעבה תא חיכומ לכשה יכ ,לכשה תחכות
:הזו .'ינמכחו' "ינבקעיו" :(זכ תישארב) סולקנוא םגרתש ומכ ,לכשה תניחב
יכ ,םתלכש יתא :םהל רמואו םחיכומ לכשהש וניהו .(ב) המכחב בא יכ ,םהיבא
ןוקת תניחב הז ונניא ףסוי .(:וס םיחספ) 'ונממ תקלתסמ ותמכח האגתמה לכ'
שיבתהל םכל שיו ,ןולקלו הפרחל אוהש תועמה םתנקת אל ןידע וניה ,תועמה
תא םיקלא ףסא" :(ל תישארב) םש לע ,ףסוי תניחב אוה תועמה ןוקת יכ ,ותמחמ
."יתפרח

;ןועמש תוניחב ךל ןיא ,ףסוי תניחב ךל ןיאש ידי~לע ,וניה ונניאןועמשו
ךניא התא יכ ,"יכנא האונשש יכ 'ה עמש יכ" :(ט"כ םש) תניחב אוה ןועמשו
יכ ,םירחא חיכוהל לוכי ךניא יאדוב ,ךמצע תא תנקת אלש תמחמ יכ ,אונשש
אוה חיכומה יכ ,אונשש ךניא ןכ לעו ;(ג) 'וכו הלחת ךמצע טשק ךל ורמאי
ןנברמ אברוצ יאה' :(:הק תובתכ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,אונשש
ילמב והל חכומ אלד םושמ אלא ,יפט ילעמד םושמ ואל ,אתמ ינב הל ימחרמד
.אונשש אוה חיכומהש אצמנ ;'אימשד

םש לע ,ןימינב :(ד) י"שר שרפ יכ ,תולדג לע הרומ הז וחקת ןימינבתאו
.(:דנ םיחבז) תוצראה לכמ הובג אוה לארששי~ץראו ,ןימי ןב ,לארששי~ץרא
םתאש ,וחקת ןימינב תאו הז לכ םע ,וללה תוניחבה לכ םכל ןיאש יד אל ,וניהו
לכה יכ הנלכ ויה ילע :םתוא חיכומה לכשה םיסד וניהו .תולדג םכמצעל םיחקול
:ונממ תקלתסמ ותמכח האגתמה לכ יכ ,ילע לפונ

:(ז"ט ילשמ) בותכש ומכ ,הרז הדובעה איהש ,הואגה (ה) לטבל הצועיההצעהו ה
רקעה ,(:ד הטוס הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ) "בל הבג לכ 'ה תבעות"
העורתב' :(:ח"מ אכ ןוקת) םינוקתב אבומכ ,םיקידצל תוברקתה ידי~לע אוה
רבדמב) בותכש ומכ ,אחור תניחב אוה קידצו ;'רחא לא ריבעתא ,אחור והיאד
,רחאמ הששענו ,רחא לא ,הובג חור ענכנ ודי~לעו ,"וב חור רשא שיא" :(ז"כ
בותכש ומכ ,תוחור עברא ונממש ,(:ה"נ אכ ןוקת) 'ד תואד אצוק אוה יכ ,דחא
ןושל ,העורת ןושל הזו ."חורה יאב תוחור עבראמ 'ה רמא הכ" :(ז"ל לאקזחי)
חור רבשמ אוה יכ ,(א"כ ןוקתו ח"י ןוקת) "לזרב טבשב םערת" :(ב םילהת)
:תוריפכ ,רחא לא ,הובג

חורה תניחבמ ןיכשמנ ףכ תאחמהו ןידוקר יכ .ףכ תאחמהו ןידוקר תניחבהזו ו
אבומכו ;ףכ לא ףכ הכמו דקרמ אוה בלה תחמשש ידי~לע יכ ,שוחב הארנכ ,בלבש
ןיקרפ תישבו אעורדד ןיקרפ תישב בשנ אחור יאהו' :(:א"נ אכ ןוקת) םינוקתב
תא אששנ ובל" :תניחב והזו .ןידוקר תניחבו ףכ תאחמה תניחב איהו ,'ןיקושד
;ןידוקרה םיאב בלבש חורה ידי~לע וניה ,(ע השרפ ,אציו ,הבר~תישארב) "וילגר
בותכש ומכ ,ל"נכ הואגה לטבתנ ,ל"נכ חור תניחב אוהש קידצה ידי~לע וניה
:בותכש ומכ ,םילילא תדובעה לטבתנו ,"הואג לגר ינאובת לא" :(ו"ל םילהת)
ןילגרה הלעתנשכו .(ו) 'םילילא תדובע הז' (ח"י תישארב) "םכילגר וצחרו"
הדובעה וניה ,הואגה לטבתנו ,וילגר תא ובל אששנ תניחב ,ןידוקרה ידי~לע
ףא~ןורח ,םלועב הרז הדובע שיש ןמז לכ' יכ ;םינידה ןיקתמנ הז~ידי~לע ,הרז
,םידסח ןיכשמנו ףא~ןורחה רבעתנ ,הרז הדובעה רבעתנשכו ,(האר ,ירפס) 'םלועב
וניה ,םידסח תניחבב וניה ,(ב א~לאומש) וידיסח ילגר תניחבב םה ןילגרה זאו
ולטבתנ יכ ,אקיד 'םינמאנה' (ה"נ והיעשי) "םינמאנה דוד ידסח" תניחב
.תוריפכהו תונימה

בותכש ומכ ,םידיה תראה הלגתנ חורה ידי~לע יכ ,ףכ תאחמה תניחב הזםגו
םינוקתב אבומכ ,חור תניחב הז 'קפוד' ;"קפוד ידוד לוק" :(ה םירישה~ריש)
תראה תולגתה תניחב הז "רוחה ןמ ודי חלש ידוד" :הל ךימסו ,(.ח"ס הכ ןוקת)
הזו ,תוריפכה וניה ,הרז הדובעה לטבתנ זאו ,ףכ תאחמה תניחב וניה ,םידיה
."הנומא וידי יהיו" :(ז"י תומש) תניחב

,םילגרהו םידיה תראה הלגתנ ,בלבש חור תניחב וניה ,קידצה ידי~לעש,אצמנ
זאו ,הנומאה הברתנו ,תוריפכהו הואגה לטבתנו ,ףכ תאחמהו ןידוקר תניחב וניה
איה תונימה יכ .הנומא תניחב אוהש ,"רושימב הדמע ילגר" :(ו"כ םילהת) םיקתנ
לע םש רמאנש ,"ילגר ויטנ טעמכ" :(ג"ע םש) ףסא רמאמכ ,ילגר ויטנ תניחב
זאו ,הנומא לע הרומ "רושימב הדמע ילגרו" ;םש ראבמכ ,תונימל ובל ואישהש
:"הנומא וידי יהיו" םיקתנ

אוה הלגנ :רתסנו הלגנ הרותהב שי יכ ,ןילגרו ןידי תניחב ןכ םג איההרותהו ז
לע תורח וניה ,'רוחה ןמ' "רוחה ןמ ודי חלש ידוד" :בותכש ומכ ,םידי תניחב
,ונימכח רמאמכ ,ןילגר תוניחב םה רתסנו ;הלגנב אוהש ,(ב"ל תומש) תוחולה
תויללכו .'וכו 'רתסב ךרי המ' "ךיכרי יקומח" :(:טמ הכס) הכרבל םנורכז
תישב בישנד חורה ןכשמ םשש ,"דמל"ב תמיסמו "תיב"ב תלחתמש ,בל תארקנ הרותה
:רתסנבו הלגנב וניה ,ןילגרד ןיקרפ תישו ןיעורדד ןיקרפ

,ןמה ליפהש לרוג תניחב ,םירופ תוניחב ,ןמהו ,רתסאו יכדרמ תניחבהזו ח
םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,םילילא תדובעה תניחב ןמה יכ .םירועשש רמע תניחב
אוה רופ ליפה הז ליבשבו ,(:י הליגמ) םילילא תדובע ומצע הששעש ,הכרבל
הז ליבשבו ,הרז הדובעה לטבמ אוה השמ יכ ,(:ג"י םש) השמ וב תמש שדחב לרוגה
,וניתובר ושרדש ומכ ,רועפבש הרז הדובעה לטבל ידכ ,רועפ תיב לומ רבקנ
לטבמ אוה יכ ,(ח) ףא~ןורח אירטמיג השמ יכ .(ז) (.די הטוס) הכרבל םנורכז
,ל"נכ ןילגרו ןידי תניחב אוהש ,הרותה לבק אוה יכ ,הרז הדובעה לש ףא~ןורח
,השמ וב תמש חריב רופ ליפה ןכ לעו .ל"נכ םילילא תדובעה לטבתנ םהידי לעש
חכ לטבל לכויש ימ דוע ןיאו ,םילילא תדובעה חכ לטבמה השמ תמ רבכ יכ בשח יכ
:םילילא תדובעה

םהימיב הז ליבשבו ,ןמה לש םילילא תדובעה לטבל חכ םהל היה רתסאו יכדרמלבא
ומיק" :(.חפ תבש) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,שדחמ הרותה לארששי ולבק
,ןילגר תניחב הז ומיק .ולבקו ומיק :הזו .'רבכ ולבקש המ ומיק' "ולבקו
.ל"נכ המצעב הרותה תניחב אוהו ,ןידי תניחב הז ולבקו

,תורח ןושל ,רורד (:טלק ןילח) 'רורד רמ יכדרמ' .רתסאו יכדרמ תניחבהזו
תניחב אוה רתסאו ;ל"נכ "רוחה ןמ ודי חלש ידוד" :בותכש ומכ ,םידי תניחב הז
ומכ ,םילילא תדובעה לוטב וניה ,םירופ ןושל הזו .ל"נכ רתסב ךרי המ ,ןיקוש
תראה ידי~לעו ."יתא שיא ןיא םימעמו ידבל יתכרד הרופ" :(ג"ס והיעשי) בותכש
הנומא הברתנו תוריפכה ולטבתנ ,ןילגרו ןידיה תניחב וניה ,רתסאו יכדרמ
:(םש) ביתכ הבו ,"הסדה תא ןמא יהיו" :(ב רתסא) בותכש ומכ ,םהידי~לע םלועב
ידי~לע הששענ הזו .(ט) הנומא תניחב םה םהינש יכ ,"ותא הנמאב התיה רשאכ"
.ל"נכ חורה

תא אששנ ובל" תניחב וניה ,'הרמאנ שדקה~חורב רתסא' :(.ז הלגמ) תניחבהזו
:(ה ילשמ) בותכש ומכ ,ןילגר תניחב איהש ,הב יולת ם"וכעה רקע יכ ,"וילגר
אקיד ןכ לעו .הדי~לע םילילא תדובעה ןוקת רקע ןכ לעו ,"תומ תודרוי הילגר"
ידי~לע ןכ~םג אוה םילילא תדובעה ןוקת תמאבש ףא ;'הרמאנ שדקה~חורב רתסא'
רקע הדי~לע ןכ לעו ,הב היולת םילילא תדובעה רקעש תמחמ קר ,ל"נכ יכדרמ
שדקה~חורב רתסא' אקידד וניהו ,רתסא םש לע הלגמה תארקנ ןכ לעו .ןוקתה
רקעה קר ,םילגרהו םידיה תראה הלגתנ ודי~לעו ,בלב אוה חורה יכ ,'הרמאנ
.רתסא תניחב ,םילגרב היולת

רורד רורד רמ ,רמ ןיע יכדרמ תניחב הז רמע .םירועשש רמע תוניחב הזו
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ] (י) תחלה לע תורח תניחב וניה ,תורח ןושל
,הלגנב הרותה תניחב אוהש ,[תורח אלא תורח ירקת לא :(.דנ ןיבורע) הכרבל
,שדקה~חורב רתסא תניחב הז םירועשש .(ד"י רבדמב) "ןיעב ןיע" תניחב אוהש
,הז ליבשבו .חור ןושל אוהש ,"אשד~ילע םיריעששכ" :(ב"ל םירבד) בותכש ומכ
וכדיד םירועשש רמע :םהל רמא ,םירועשש רמעב קסוע ואצמ ,יכדרמל ןמה אבשכ
יכ ;(.זט הליגמ י השרפ הבר רתסא) שרדמב ראבמכ ,וינב תאו ותוא חצנו יתא
ףכ תאחמה תניחב םהש ,ןילגרו ןידי תניחב אוהש ,םירועשש רמע ידי~לע
הז ליבשבו .ל"נכ תואג תניחב ,ןמה תניחב אוהש ,הרז הדובעה לטבתנ ,ןידוקרו
תריפס לש םוי םישמח לש חכ לטבל הצר יכ ,המא םישמח הבג ץע תוששעל ןמה הוצ
:רתסאו יכדרמ לש חכה אוהש ,רמעה

יעולב ךל יוחאו את :אעיט אוהה יל רמא :הנח~רב רב הבר רמא :שורפ הזו ט
הישמו ארמעד אבבג לקש .ארטק והינמ קיפנ יוהד יעזב ירת יאזחו ילזא .חרקד
:יל רמא .יכורחא ךרחא יוה ,קיפא יכו ,םתה הליעו החמרד השירב החנאו אימב
רמא .ןיאדב ןהו תמא ותרותו תמא השמ :ןירמא יוהד תעמשו ?תיעמש המ !תיצא
השמ :יכה ירמאו ,תחלקב רששבכ אכהל םנהיג והל ארדהמ אמוי םישלש לכ :יל
.ןיאדב ןהו תמא ותרותו

אבבג לקש .ןשע ארטק .'וגו "המדאה עקבתו" :ביתכד ,םיעקב יעזב:ם"בשר
ורשש יפ~לע~ףאו ,יבבג ינה יכורחא ךרחאו .םימב הארשו רמצ תזג חקל ארמעד
לכ .הלואש םייח ודרי ירהש ירמאקד תעמשו .עמשו תכסה תיצא .םימב התוא
:לשבתתש ידכ ותוא ןיכפהמש תחלקב .שדח~שאר לכ ןימוי ןיתלת

:(קלח קרפ ןירדהנס ימלשורי ;חי השרפ הבר רבדמב) שרדמב אתיאדכ חרקד יעולב
יוהד יעזב ירת יאזחו .תונימ ,םילילא תדובעה תניחב וניה ,'היה ןימ חרק'
,ונימכח רמאמכ ,תונימב םימרוגש ףא~ןורחה תניחב וניה .ארטק והינמ קיפנ
ירתו' ;'םלועב ףא~ןורח ,םלועב םילילא תדובעש ןמז לכ' :הכרבל םנורכז
:(ח"י םילהת) בותכש ומכ ,ןשעה םהמ אצויש ,ףאה יבקנ ירת תוניחב הז ,'יעזב
."ופאב ןשע הלע"

,םירועשש תניחב הז אימב הישמו ,ל"נכ רמע תניחב הז ארמעד אבבגליקשו
,םימ יקיפא םה ןילגרה יכ .ל"נכ ןילגר תניחב אוהש ,שדקה~חורב רתסא תניחב
יהולגר' :(.גנ הכס) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,לחנ יברע תניחב םה יכ
וניה ,םימ יקיפא ,לחנ יברע תניחב הז 'ןיברע' ;'הל ןיברע ןונא שנ~רבד
.ל"נכ ןידוקרו ףכ תאחמה תניחב ,םילגרו םידי תניחב ,רתסאו יכדרמ תניחב

ם"מה יכ ,חורה יאב תוחור עבראמ אוהש ,ם"מ חור אד ,חמר אחמרד השירבהחנאו
חמרה שארו ;ל"נכ ןילגרו ןידיב בשנד קידצה חור תניחב איהש ,תוחור עברא איה
.ל"נכ "וב חור רשא שיא" :בותכש ומכ ,חורה תואצות ונממ יכ ,קידצה אוה
,ונימכח רמאמכ ,םימי תוכיראו םייח ןושל ,ךרחא יכורחא ךרחאו ,והניקפאו
,'ךיראי אלו היחי אל' 'ודיצ הימר ךרחי אל' :(:דנ ןיבורע) הכרבל םנורכז
,הואגה לוטב ידי~לע יכ ;םימי תכיראו םייח ןושל ,'יכורחיא ךרחיאו' :וניהו
היחי המכח ידי~לעו ,ל"נכ הנוקת לע המכחה הז~ידי~לע ,הרז הדובעה וניה
.'וכו "היחת המכחה" :(ז תלהק) בותכש ומכ ,םימי ךיראיו

יכ ;תמאה לע ןידומ ןהש תמא ותרותו השמ :ןירמאד תעמשו והל תיצא:יל רמא
הואגה רבשנ הז~ידי~לעו ,ל"נכ חורה םהמ לבקל ידכ םיקידצל ומצע תא ברקתמשכ
ךרבתי ארובה תלדג תא אתומד ארטסמ םהש ולא ולפא ןיריכמ זאו ,הרז הדובעהו
.ל"נכ ומש

תמא ותרותו השמ :יכה ירמאו אכהל םנהיג והל ארדהמ ןימוי םישלש לכ:יל רמאו
אוה הבושתה שרשו ,שרש ול שי רבד לכ יכ .שדח~שאר לכב :לאומש ונבר שרפ
ושרדש ומכ ,הרפכ ילע ואיבה :אוה~ךורב~שודקה רמא שדח~שארב יכ ,שדח~שאר
תאזה הבושתהו ,הבושת תניחב הזו ,(.ט תועובש) (* הכרבל םנורכז ,וניתובר
הטרח הזיאל םיחרכמ ותדעו חרק םג הז ליבשבו ,שדח~שארב םיארבנה לכב הלשלתשנ
,הזה םלועב קר איה הבושתה רקע יכ ,םהל ליעומ הניא הבושתה לבא ;שדח~שארב
הזב ןירטפנ אל יאדוב אצמנו ;(.ג הרז הדובע) 'וכו תבש~ברעב חרטש ימ יכ
,אכהל םונהיג והל ארדהמ ןכ לעו ,םונהיג ןידמ ןידומו ןיטרחתמ ןהש האדוהה
רהז) םימי ראשב ומכ שדח~שארב םונהיג ןיא ןכ~יפ~לע~ףאו .הזב ןירטפנ ןיא יכ
םידומו םיטרחתמש ,הטרחה אלא וניא שדח~שאר לש םונהיגהו ,(:נק המורת
,אכהל םונהיג והל ארדהמ :קידד והזו .םהלש םונהיג ומצעב הז ,ןישיבתמו
.םהלש םונהיגה אוה ,םידומו םירזוחש ,אכהל והל ארדהמש המ וניהד

םיששת רשא' :אתליכמב אתיא יכ .םהינפל םיששת רשא םיטפשמה הלאו :שורפהזו י
ךירצש הרותבש םיניד לכל ,שורפ ;'הרותבש םיניד לכל שיאל השא וושה םהינפל
השא תניחב אוהש ,התניכשו אוה~ךירב~אשדק ,דחיל וניה ,תוושהל ךירצ ,םקיתמהל
.רתסאו יכדרמ תניחב ,שיאו

חנ ,הבר תישארב) 'םינושארה לע ףיסומ ,הלאו רמאנש םוקמ לכ' הלאו :שורפהזו
םירבד) בותכש ומכ ,הרז הדובע ,הואג תניחב ,יוברו תפסות תניחב ,(ל השרפ
לע ףיסומ' :תניחב הזו .(אי) הואג ושורפש ,"'ה קשח םכברמ אל" :(ז
םיוג תישאר" :(ד"כ רבדמב) בותכש ומכ ,קלמע~ןמה תניחב אוהש ,'םינושארה
טפשמ חורלו" :(חכ והיעשי) בותכש ומכ ,חור תניחב ,םיטפשמה :ונוקתו ,"קלמע
.ל"נכ םילילא תדובעהו הואגה ןקתתנ חורה ידי~לע יכ ,"המחלמ יבישמ 'וכו
,'הרותבש םיניד לכל שיאל השא וושה' וניה ,םהינפל םיששת רשא :הז~ידי~לעו
ףא~ןורח ,םלועב םילילא תדובע שיש ןמז לכ' יכ ,םינידה תקתמה תניחב וניה
ןיקתמנו התניכשו אוה~ךירב~אשדק דחיתנ ל"נה חורה ידי~לעו ;'םלועב םינידו
.םלועה ןמ ףא~ןורח קלתסנו ,םינידה

,רחא לא רבעתא ,חורה תניחב אוהש ,קידצה ידי~לעש ,ולא םירבדה ללכ,הנהו
תניחב אוהש קידצה ידי~לע יכ ,ףכ תאחמהו ןידוקר םיאב חורה ידי~לעו ,תוריפכ
לעו .הלעמל ראבמכ ,הנומאה הברתנו ,םידיה תראה הלגתנו ,ןילגרה ולעתנ חורה
תא שיא םירי אל ךידעלבו" :(א"מ תישארב) קידצה תניחב אוהש ,ףסויב ביתכ ןכ
תולעהל רשפא יא ,קידצה תניחב אוהש ,ףסוי תניחב ידעלב יכ ,"ולגר תאו ודי
.ל"נכ םילגרהו םידיה םירהלו

תניחב אוה רתסנו ,םידי תניחב אוה הלגנש ,עמוש התא םירבדה ללכמ,הנהו
תולגתה הז לכ םע ,הלגנמ הלעמל אוה רתסנש ףאו ;רתסאו יכדרמ תניחב ,ןילגר
.םידימ הטמל איהש ,ןילגרב רתסנהו ,םידיה וניהד ,הובג םוקמב אוה הלגנה
ףאו .ןידיב םיארומאו ןיקושב םיאנת ,רהזב בותכש ןינע אוה ךא ,קמע ןינעהו
,םיארומאה םוקממ הטמל אוהש םוקמב םה םוקמ לכמ ,םיארומאמ הלעמל םיאנתהש
:(בי) ץורת הז לע ראבמ רבכו ,םיבותכו םיאיבנ ןכו

(:והזו ,ל"נה הרותה ןינעמ ומצעב ,הכרבל ונורכז ,ונבר די~בתכמ יתאצמ הז האר דוע)

הנגמ הדמ איהש ץראה לכב תאז תעדומ תואג .'וכו םיששת רשא םיטפשמההלאו
גיהנהלו ךלמל םיצורו דובכ רחא םיפדורש םדא~ינב שי לבא ,הנממ חרבל ךירצו
םהילעו ;תולפת ללפתהלו תונוידפ תוששעל םדי לאל שיש םירמואו ,םלועה תא
עודי הז יכ ."היחו ךדעב ללפתיו אוה איבנ יכ שיאה תשא בשה" :רמאנ
לש ןתלפתל הואתמ אוה~ךורב~שודקהש :רמול ךירצ ךכו ,רסח] אוה~ךורב~שודקהש
םיכלוה ןיא הואג~ילעב לבא .םהילע [וילע וללפתיש םלצא ךליל ךירצו ,םיקידצ
לצא וכליש םדא~ינב ראש םיחינמ ןיא םגו ,םהילע וללפתיש םשקבל םיקידצ לא
םילוכיו םיקידצ םה םגש ,הואג~ילעב ולא ורמא יכ ,םהילע וללפתיש םיקידצ
ןושל יבא ךלמיבא םשב םיארקנ םה הזבו .םהמ רתוי ץראב קידצ ןיאו ,ללפתהל
:'וכו "ךיקלא 'ה הבא אלו" ומכ ,ןוצר

אי

:(ב"מ והיעשי) םיליספל יתלהתו ןתא אל רחאל ידובכו ימש אוה 'ה ינא

ותוכלמ דובכ םש ךורבו ,לארששי עמש :וניה ,האתת אדוחיו האלע אדוחי שייכ א
תאז הששענ היהיש ךירצ לארששימ דחא לכו ,(:חי תישארב רהז) דעו םלועל
הגרדמב אוהש ימ יכ ;הקמעל הרותה תונובתל אובל לוכי הז~ידי~לע ,ודי~לע
אובל לוכי רובדה תועצמא ידי~לע קר ,הרותה תונובתמ קוחר ןידע אוה ,התוחפ
בותכש ומכ ,םירובדב הרותהב רבדמ אוהש ידי~לע וניה ,הקמעל הרותה תונובתל
,ונימכח ורמאש ומכ) 'הפב םהיאיצומל' "םהיאצומל םה םייח יכ" :(ד ילשמ)
תוששעל ךירצש תומוקמה לכב רובדה ול ריאמ ,(.דנ ןיבורע ,הכרבל םנורכז
וריאיו ךיפ חתפ' :(.בכ תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הבושת
,הגרדמל הגרדממ ךלוה אוה ,הבושתו הבושת לכ ידי~לע ,םעפו םעפ לכבו .'ךירבד
.הקמעל הרותה תונובתל אבו התוחפ הגרדממ אצויש דע

בישה ?םירפעל סינכמ התא ןבת' :(.הפ תוחנמ) השמל ארממו ינחוי ולאששהזו
בותכש ומכ ,הנובת תניחב הז 'ןבת' .'לקש אקרי ,אקרי אתמל ,ישנא ירמא :םהל
הרותה תונובת סינכהל הצור הששמש וניבה םהש ,"AE@רצנת הנובת" :(ב ילשמ)
םה םוקמ לש ונוצר ןיששוע לארששי ןיאש ןמזב יכ ,ולאש ןכ לעו ,לארששיב
:הזו ?הרותה תונובתל ,ההובג הגרדמל םאיבהל לכוי ךיאו ,(א) רפעל םילושמ
הגרדמ וניה ,רפע תניחב הז 'םירפעל סינכמ התא' ,הרותה תונובת ןושל 'ןבת'
שיא לש רובדה ידי~לע ,תורימאה ידי~לע וניה ,'ישנא ירמא :םהל בישה' .התוחפ
אתמל' :והזו .הבושת תוששעל ךירצש תומוקמה לכל ול ריאמ אוה ,ילארששיה
ורמאש ומכ ,הבושת תניחב אוה 'אקרי' .הבושת תוששעל ךירצש תומוקמל 'אקרי
וניה ,םיטפוש תשרפב ןקירוא "וכינח תא קריו" :(גמ השרפ הבר תישארב) שרדמב
ךרו אריה שיאה ימ" :הבושת לע רמאנ םיטפוש תשרפ יכ ,הבושת תוששעל םזרזש
(גמ הטוס ,הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ) 'ודיבש תורבעמ אריה' "בבלה
שיא לש רובדהו תורימאה ידי~לע וניה ,'אקרי אתמל ,ישנא ירמא' :והזו .(ב)
לכויש ,רובדה ול ריאי הבושת תוששעל ךירצש תומוקמל 'אקרי אתמל' ,ילארששיה
לכויש ול ריאי רובדהש ,לקשמה תבושת תניחב 'לקש אקרי' :הזו .הבושת תוששעל
:שממ לקשמה תבושת תוששעל

האריש וניה ,דובכ ידי~לע םא יכ ,תוכזל רשפא יא ול ריאיש רובדלךא ב11
וניה ,ךרבתי םשה דובכ דגנ ןיאל ודובכ היהיש ,תומלשב ךרבתי םשה דובכ היהיש
םילהת) בותכש ומכ ,דובכמ אוה רובדה תניחב רקע יכ .תונטקו הונע ידי~לע
.(ג) הפ תוכלמ וניה ,"דובכה ךלמ הז אוה ימ" :(ד"כ

הרותה ירובד ןיאש יד אל ,םוגפ הפל ,םימוגפ םירובד ךותל האב הרותהשכיכ
עשוהי) בותכש ומכ ,ויפמ םש ךשחתנו םשגתנ המצע הרותה םג םא יכ ,ול םיריאמ
אלש וניה ,(י תומש) "ךשח שמיו" תניחב ,"ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל" :(א
ךרבתי םשה דובכ היהיש ןיחיגשמ ןיאש ידי~לע יכ ,ךיפמ וכשחתיו ומשגתי
םילהת) תניחבב ,הפ חתפל ןילוכי ןיא הז~ידי~לע ,תולדג ידי~לע וניה ,תומלשב
תפטו ,המיבל והולעהש ,אסיס רב יולד הששעמכ ;"תואגב ורבד ומיפ ורגס" :(ז"י
אוה ,תואגה ידי~לע יכ .(בי קרפ תומבי ימלשורי) ןובינא אלו ,וילע וחור
ןופרששת םהיהלא יליספ" :ביתכ םילילא תדובעבו ,(ד) םילילא תדובע תניחב
אבומכ ,'הרועש תתכמ יתותכו ,ימד ףורששכ ףרששל דמועה לכו' ,(ז םירבד) "שאב
תיתכ תתכמש ןויכו ;םילילא תדובע לש רפוש ןינעל (.חכ הנשה~שאר) ארמגב
.םהמע רבדל רובדה ילכ ול ןיא ,הרועש

,סאמנ ויניעב הזבנ אוהש ,תומלשב היהיש םשה דובכ רמושו רהזנ אוהשכךא
הריאה ץראהו" :(ג"מ לאקזחי) תניחבב ,םיריאמה םירובד רבדל לכוי הז~ידי~לע
:ל"נכ הקמעל הרותה תונובתל אובל לוכיו ,הבושתל ול םיריאמ םהו ,"ודובכמ

ראשנ ו"או אלב יכ ,הכותל ךישמיש ו"או ידי~לע םא יכ וניא ,תומלשבדובכו ג
לכ יכ ;"םדי אלו דובכ" :(ל םילהת) תניחבב אוה ו"או ידי~לעו ,(ה) הפ דבכ
וניה ,השדק תופסות תניחב וניה ,(.ה םיחספ) ףיסומ אוה ,ו"או רמאנש םוקמ
,הורע רדג אצומ התאש םוקמ לכ' :הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,תירבה תרימש
תואג ,הזב יולת הז יכ ,(י"שרב אבוה ,ה"כ הבר ארקיו) 'השדק אצומ התא
:(ו ילשמ) קוספ לע (:ד הטוס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,ףואנו
."דוצת הרקי שפנ שיא תשאו"

הרפ ידש לא ינא" :(ה"ל תישארב) בותכש ומכ ,י"דש םשב הנכמ תירבןכ לעו
ךל~ךל י"שריפב אבומכ) 'הירב לכל יתוקלאב יד שיש' תניחב אוה ידש יכ ,"הברו
תדובע ומצעל הששוע אוה ,תואג ידי~לע וניה ,תירבה רמוש וניאשכו .(זי
ןכ לעו ,םילילא תדובע ךירצש דע ,ותוקלאב ול יד ןיאש הארמ אוה ,םילילא
ריאמה רואל הכוז אוה ,תירבה רמוששכו ;הירב לכל ותוקלאב יד שיש ,ידשב םגופ
:ל"נכ הבושתל ול

בויא) תניחבב ,דובכ לש ואוב םילולכה ,(ו) תורוא לט תניחב אוה הזהרואו ד
לט תניחב םה 'שולש םימעפ' ."רבג םע שולש םימעפ לא לעפי הלא לכ ןה" :(ג"ל
םש לש תונושאר תויתוא שלש יכ ,שורפ) תונושאר תויתוא שלש יולמ לש תורוא
םילולכ םהו ,תורוא לט תניחב םהו ,ל"ט אירטמיגב םה ןיפלא יולמב היוה
.(ח) ותרובג שיאכ יכ ,תירבב םילולכ םהש 'רבג םע' (ז) .(םשה לש ו"אוהב
.אפקת וב ,זע וב (אל ןוקת) זעב תירב ארקנ הז םש לעו

,הסנרפה לע ומצע לע ךישממו תורוא ל"טה לקלקמ אוה ,תירבה רמוש וניאשכלבא
תוינע ,אמהנד ןירורפ קרזד ןאמ' :(.דמר ג"ח) רהזב אבומכ ,תוכאלמ ל"ט וניה
ינש לולכ וב ,זע וב :הזו .'אחמד ןירורפ קרזד ןאמ ןכש~לכ ,הרתבא ףדר
יכ ;וב םגופש ימ תוכאלמ ט"לו ,תירבה רמושש ימ תורוא ט"ל וניה ,תוניחבה
:לט םימעפ יתש ללוכה םע זע

ןנירמג תוכאלמ ט"ל יכ ,ט"ל םימעפ יתש םימעפ יתש (ט) "ןכשמ ןכשמ":הזו
,ותירב תא רמושש ימו .(:טמ תבש ,הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ) ןכשממ
ןכשמ וניה ,ןכשמה תכאלמ תניחבב םה תוכאלמ ט"לה הששוע אוהש יפ~לע~ףא
ןכשמ תניחבב םה ולש תוכאלמה תירבב םגופש ימ ךא ;תורוא ט"ל תניחב ,הנינבב
ונכי םיעברא" :(ה"כ םירבד) תניחב ,(חמ ןוקת) תוקלמ ט"ל תניחבב ,הנברחב
:ל"נכ תופסות תניחב אוהש ,תירבה םגפ תניחב וניה ,"ףיסוי אלו

,לחה ימי תששב וגווזש ימ שי :תוניחב ינש וב שי תירבהתרימשו ה
;הרותה ינידמ אצוי וניאש ,הרותה יפ~לע ותירב תא רמוש אוה ןכ~יפ~לע~ףאו
אדוחיו האלע אדוחי תניחב אוהו .תבשל תבשמ וגווזש ,תירבה רמוש אוהש ימ שיו
.האתת

םצמצש ,(בי הגיגח ,ומ הבר~תישארב) יד ומלועל רמאש ,תבש לש ידש תניחבהזו
םגש ,לח לש ידש תניחב שיו .האלע אדוחי תניחב הזו ,תוכאלמה לכמ ומצע תא
,לחה ימי תשש התונטלשש ,ט"טמ תניחב הזו ,התרבחל הכאלממ םימוצמצ שי לחב
םשכ ומשש ,(ל"זיראה יבתכבו (י) שודקה רהזב אבומכ) הנשמ ירדס השש תניחב
הזו ;(םש י"שריפב אבומכ) "וברקב ימש יכ" :(ג"כ תומש) בותכש ומכ ,ובר
ימי תששב ט"טמב ומצע תא שיבלמ אוה~ךורב~שודקהש וניה ,האתת אדוחי תניחב
:ודי~לע םלועה גיהנמו לחה

תרדהב 'הל ווחתשה" :(ט"כ םילהת) תניחב איה הלבק .הלבקו הכלה תניחבהזו ו
"ץראה לכ 'הל ועירה" :(ק םש) תניחב איה הכלהו ;הלבק תובת~ישאר "שדק
אדוחי תניחב הז "שדק תרדהב 'הל ווחתשה" .תונוכב אבומכ ,הכלה תובת~ישאר
תניחבב ,היוחתשהה רקע םשש ,האלע תירב תניחב הזו ,תבש לש גווז וניה ,האלע
תניחבב ,שדק תרדה תניחב אוהו ,"ול ווחתשיו ףסוי יחא ואביו" :(ב"מ תישארב)
."ול רדה ורוש רוכב" :(ג"ל םירבד)

תניחבב אוהש ,לח לש גווז וניה ,האתת אדוחי תניחב הז "ץראה לכ 'הל ועירה"
העורת ןושל) 'ועירה' :הזו .הנשמ ירדס השש ,לחה ימי תשש התונטלשש ,ט"טמ
אוה ט"טמ יכ ,"ונעמש תרמז ץראה ףנכמ" :(ד"כ והיעשי) תניחבב ,(הרמזו
שבלתמ וב יכ ,(ל םש) "ךירומ דוע ףנכי אלו" ןושל ,ףנכ תניחבב
:עודיכ לחה ימי תששב אוה~ךורב~שודקה

אוה ןיזרד ןיזר ,הכלה תניחב אוה ןיזר .ןיזרד ןיזרו ,ןיזר תניחבהזו ז
תששב אוה~ךורב~שודקה תגהנה תניחב אוה הכלהב הלבקה תושבלתה ;הלבק תניחב
(ל"נה ץראה ףנכמ קוספה םויס) :תניחב הזו .האתת אדוחי תניחב אוהש ,לחה ימי
וב שי ,גווזה תשדק תניחב וניה 'קידצל יבצ' ."יל~יזר יל~יזר קידצל יבצ"
תניחב ,הלבקו הכלה תניחב םהש ,האתת אדוחיו האלע אדוחי וניה ,ןיזר ינש
:ןיזרד ןיזרו ןיזר

םלועה רש ,"םלועל 'ה דובכ יהי" :(.ס ןילח) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
רמחו~לק םיאשד ואששנ ,והנימל תונליאל אוה~ךורב~שודקה רמאש העשב .ורמא
,והנימל אוה~ךורב~שודקה רמא ,םיפוכת םניאו םיהובג םהש ,תונליא המ :ןמצעב
םלועה רש חתפ .והנימל תאצל םיכירצש ,םיפוכתו םינטק ונאש ,ןנא ןכש לכ
קר ,םיפוכת םניא ןגווזש ,םילודגה םג תמאב יכ ."םלועל 'ה דובכ יהי" :רמאו
ומכ ,ןמצע תא ורמשיש ,תירבה תרימש לע הרותה הריהזה םהל םג ,תבשל תבשמ
אבומכ ,האיב תובת~ישאר "תבשה תא לארששי ינב ורמשו" :(א"ל תומש) בותכש
הרימש ךירצ ןכ~יפ~לע~ףא ,תבשל תבשמ קר אוה וגווזש יפ~לע~ףא וניה ;תונוכב
םגווזש ,ןיאשד תניחב םהש ,םינטקה ןכש לכ ;'וכו ורמשו תניחב ,הלודג
,םתירב תא רמשל הלודג הרימש םיכירצש ןכש לכמ ,לחה ימי תששב םג ,םיפוכת
אוהש םלועה רש עמששכ דימ .םהינימל תניחבב ,הרותה יפ~לע םמצע תא ורמשיש
:רמאו חתפ ;האתת אדוחי תניחב ,םיאשד תניחב ,לחה ימי תשש התונטלשש ,ט"טמ
,ל"נה תוניחבה ינשב תירבה תרימש ידי~לע יכ ,אקיד דובכ "'ה דובכ יהי"
.ל"נכ תומלשב דובכה

האלע אדוחי תניחב אוהש ,ל"נה תוניחבה ינשב תירבה תרימש ידי~לעש,אצמנ
לש גווזו תבש לש גווז ,םינטקו םילודג ,םיאשדו תונליאמ וניה ,האתת אדוחיו
ידי~לעו ;ל"נכ תומלשב דובכה יזא ןיזרד ןיזרו ןיזר ,הלבקו הכלה תניחב ,לח
:ל"נכ הקמעל הרותה תונובתל אובל לוכי רובדה ידי~לעו ,ריאמה רובדל הכוז דובכה

,אתרפצ יאהל יאזחו ,אתניפסב ןנילזא יוה אדח אנמז :הנח~רב רב הבר רמאשהזו
תחימל ןניעבו ,אימ תיל :ןנירמאו .עיקרב השירו ,אימב הלסרק דע יאק יוהד
אניצח הל אלפנד ,אכהל ותוחת אל :ןל רמאו אלק~תרב קפנ .ןישפנ ירוקאל
םושמ אלא ,אימ אשיפנד םושמ אלו .אעראל יטמ אלו ,ןינש עבש אה אכה ארגנ~רבל
:"ידמע ידשש זיזו" :ביתכד ,אוה ידשש זיז ,יאה :ישא בר רמא .אימ אפידרד

:ם"בשר

ןירובס ונייה אימ אכיל ןנירמאו .ןניסרג יכה 'וכו אתרפצ יאהלןניזחו
.דצעמ וא ןזרג אניצח .הילוסרק דע אלא םימב יאק אלו ליאוה ,ןיקמע ןניאש
אניצחה עיגה אל םינש עבש ךלהמ אימ אקימעד םושמ אלו .םיצע שרח ארגנ רבל
אלו ,ןידע ללצנ היה אל רהנה תופירח ךותמ אימ יפידרד םושמ אלא .עקרקל
:עיקרל עיגמ ושאר ידמע ידשש זיזו .דבלב קמעה תמחמ

ןירכוד ןייממ הוהתנ אוהש ,םדאה ןיב יעצמא אוהש ,רובדה תניחב הז אתרפצ
ז"ט הבר ארקיו) אבומכ ,הרותה תונובת תניחב אוהש ,םימשה ןיבו ,ןיבקונו
לע רפכיו איטטפ אובי' :םירפצ יתש איבהל ךירצש ערצמ לע (:זט ןיכרעבו
לכב ול ריאהל ךירצ רובדהש רחאמ יכ אימב הלסרק דע יאקד :והזו .'איטטפ
לגתו" :(ג תור) תניחבב םימעפל אוה ,הבושת םש תוששעל ךירצש תומוקמה
.התוחפ הגרדמב הטמל אוהש ,םדאב ריאהל ךירצ רובדהש ,"בכשתו (אי) ויתלגרמ
,םדאה תניחב אוה אימ .אימב הלסרק דע יאקד אתרפצ רובדה ארקנ ןכ לעו
יאק אתרפצ תניחב אוהש ,רובדהו ,עודיכ ןיבקונ ןיימו ןירכוד ןייממ הוהתנש
לגתו תניחבב ,ול ריאהל ידכ ,התוחפ הגרדמב אוהש םדאה לצא ,הלסרק דע
.ל"נכ אימב הלסרק דע יאקד והזו ,ל"נכ 'וכו ויתלגרמ

דובכ ידי~לע אלא רובדל תוכזל רשפא יאש וניבהש וניה אימ תילןנירמאו
ומצע קיזחי םדאהש ,אימ תיל :והזו .ןיאו ספא ויניעב םדאה היהיש ,תומלשב
ירוקאל היהש ךא ;ונעו לפש תויהל וניה ,תולפש ןושל יתוחנל ןניעבו .ןיאל
ליבשב הונעה היהש וניה ,"זפמ שונא ריקוא" :(ג"י והיעשי) ןושל ןישפנ
םה ןכ לע ,תולדגה יוזב לדג ןיעדויש תמחמ יכ ;רקיתהלו דבכתהל ידכ ,תולדג
תילכת אוהש תווינע תניחב והזו ,הונעה ידי~לע רקיתהלו דבכתהל ליבשב ,םיונע
ידכ ןישפנ ירוקואל ,םיונעו םילפש תויהל יתוחנל ןניעבו :והזו .תולדגה
.דאמ הזבמ הואגה יכ ,םיבושחו םירקי היהנ הז~ידי~לעש

ליבשב ,הז ליבשב םילפש תויהל ותוחת אל אכהל ותוחת אל ,רמאו אלק~תרבקפנ
יכ ,דבכתהלו רקיתהל ליבשב םיונע ויהי אלש לוק~תבה םריהזהש ;ןישפנ ירוקואל
איטמ אלו ,ןינש עבש אה ארגנ~רבל אניצח הלפנד .תולדגה תילכת איה תווינע הז
אלו ,ןורחא הצק דע וקחרתיש ידכ ,תולדגה שרש םהל העידוה לוק~תבהש אעראל
הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,תולדג ליבשב םיונע ויהי אלש ,אכהל ותוחי
אוה תולדגהש ,םהל העידוהש וניה ,'חור~לפש יוה דאמ דאמ' :(ד קרפ תובא)
בותכש ומכ ,ושובל אוהש ,אוה~ךורב~שודקה לש הואגהו תוראפתהה תוליפנמ
בותכש ומכ ,שובל תניחב אניצח אלפנד :הזו .שבל תואג ךלמ 'ה :(גצ םילהת)
."רמעמ ונצחו" :(ט"כק םש)

,"ויתוילע םימב הרקמה" :(ד"ק םש) בותכש ומכ ,אוה~ךורב~שודקה הז ארגנ רב
,תולדגה הוהתנ הזה שובלה תליפנמ ;'אוה רגנ םכיקלא' :(.ס ןילח) רמאמכו
,ונימכח רמאמכ ,םצראמ לארששי ולג הז~ידי~לעש ,ם"וכע יתב עבש תניחב אוהש
.ם"וכע יתב עבש הב ודבעש דע לארששי ולג אל :(.חפ ןיטג) הכרבל םנורכז
םדא תראפתכ" :(ד"מ והיעשי) בותכש ומכ ,תראפת ןושלב ם"וכע ארקנ הז ליבשבו
אה :והזו .ותוראפתה תליפנמ אוה ,תולדגה אוהש ,הרז הדובעה יכ ,"תיב תבשל
.ל"נכ הרז הדובע יתב עבש תניחב אוהש ,תולדגה תניחב הז ןינש עבש

יכ ,ונצראל ונרזח אל ןידע הזה ןוועה ידי~לעש וניה אעראל יטמ אלו :והזו
יתב עבש תניחב ,הרז הדובע דבועכ אוהש ,תולדגה אוהש הזה ןוועה ידי~לע
ונרזח אל ןידע הז~ידי~לעו ,ל"נכ ונצראמ ונילג הז~ידי~לע ,הרז הדובע
ל"נכ הרז הדובע תניחב אוהש ,תולדגה לש הזה ןוועה ידי~לע לכה ונצראל
,אעראל יטמ אל הז ליבשבש רמאת אל ,וניה אימ ישיפנד םושמ אלו :והזו .(בי)
תמחמ ,אימ ישיפנד םושמ לארששי~ץראל בושלו עיגהל ןילוכי ןיאש וניהד
םיבר םימ תניחב םהש ,(ז םירבד) "הלאה םיוגה םיבר" תניחב ,םיבר םה ם"וכעהש
;(גי)

לא" תניחב ,םימ תניחב אוהש דובכה רחא םיפדור םהש אימ יפידרד םושמ אלא
עיגהל ןילוכי ןיא הז~ידי~לע ,(ט"כ םילהת) "םיבר םימ לע 'ה ,םיערה דובכה
תולגה תכירא רקע יכ ,תולדגהו דובכה תפידר ידי~לע וניה ,לארששי~ץראל רזחלו
לכ .ל"נכ דובכה תפידרו תולדגה ןווע תמחמ קר אוה ונצראל בושל ןילוכי ןיאש
הצק דע תולדגהמ וקחרתיש ידכ ,תולדגה יוזב לדג לוק~תבה םהל העידוה הז
,ריאמה רובדל ןיכוז זאו ,ל"נכ תומלשב ךרבתי םשה דובכ זאו ,ל"נכ ןורחא
לש דובכהו תולדגה רבשל ,הזל ןיכוז ךיא לבא .ל"נכ ל"נה אתרפצ תניחב אוהש
יתשב תירבה תרימש ידי~לע אוה תומלשב ךרבתי םשה דובכ היהישו ,ירמגל ומצע
.האתת אדוחיו האלע אדוחי תניחב םהש ,ל"נה תוניחב

,האתת אדוחיו האלע אדוחי תניחב וניה אוה ידשש זיז יאה :ישא בר רמאש והזו
תוניחב יתשב תירבה תרימש תניחב םהש ,האתת אדוחיו האלע אדוחי ידי~לעש
אוהש ,אתרפצל ןיכוז תומלשב דובכ ידי~לעו ,תומלשב דובכה הז~ידי~לע ,ל"נכ
,האתת אדוחי תניחב אוה זיז יכ ,ל"נכ עיקרל אימ ןיב יעצמא אוהש ,רובדה
,טי הבר~תישארב) הבר~שרדמב אתיא יכ .ל"נכ ץראה ףנכמ תניחב ,ט"טמ תניחב
,שמשה תא ךישחמ אוה ויפנכ תא ששירפמש העשב ,שי דחא ףוע' :(בכ הבר ארקיו
ובש ,ץראה ףנכמ תניחב ,ט"טמ תניחב ,האתת אדוחי תניחב הזו ;'ומש זיזו
:ל"נכ האלע אדוחי תניחב הז ידשש .(די) שמשה תניחב אוהש ,האלע תירב שבלתמ

הז ןתא אל רחאל ידובכו ;האתת אדוחי ימש אוה ,האלע אדוחי 'ה ינאהזו
'ה תלהת" :בותכש ומכ ,רובדה תניחב הז םיליספל יתלהתו ,תומלשב דובכ תניחב
:ל"נכ לכה "יפ רבדי


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts