ינפ~לע תפחרמ םיקלא חורו" תניחב ,ם"מ חור תניחב אוה חמור אחמרףיקזו
היה קידצהש ,רמולכ ;ל"נכ םייח~חורה םשש ,םוי 'מל הנתנש הרותה וניה ,"םימה
תחלצה תחת ,הכרב תוחת תיחנ הז לכ םעו ,ל"נכ הרותהמ לבקמש חורה תניחב ול
וניה והינמ דחד אתלכתד אנרק יקספ אקו ."ונממ קידצ עשר עלבכ" תניחב ,עשרה
אוהש ,ומצע לע עשרה ךישמהו ריבגהש תודוסי עבראמ דחאמ הער הדמה רבשו קספש
ןמ תחא קספש וניה ,'וכו 'אתלכתד אנרק יקספ אקו' :והזו .ל"נכ ולש רונצה
יכ ,םהלש רונצה אוהש םהלש הער הדמה רבשו קספש המ תניחב הזש ,םהלש תיציצה
.ל"נכ תיציצ עברא םשרשש ,תודוסי העבראמ ןיכשמנ תוער תודמה לכ

תחתמ תאצלו עשרה תא ליפשהל ול התלע אל ןכ~יפ~לע~ףאש ,רמולכ ןל יגתסמאלו
םשרשש תודוסי העבראמ תכשמנש עשרה לש הער הדמה רבשו קספש יפ~לע~ףא ,ויכרב
,ל"נכ 'והינמ דחד אתלכתד אנרק יקספ אקו' תניחב והזש ,ל"נכ תיציצ עברא
יגתסמ אלו' תניחב ,ויכרב תחתמ תאצלו וליפשהל לוכי היה אל ןכ~יפ~לע~ףא
תילקש אמלד :יל רמא .ל"נכ וניה ,םשמ תאצל ןילוכי ויה אלש ושורפש ,'ןל
דירפהל תומלשב תנקת אלש תודוסי עבראמ דחא ךל שי אמש ,וניה ?והינמ ידימ
הזיא וב ראשנש ןמז לכש ,ליעל ראבמכ ;ןל יגתסמ אל ןכ לעו ,ירמגל ערה ונממ
אמלד' :והזו .עשרה תא עינכהל לוכי וניא ,הדמ הזיא לש ערהמ אמלעב הזיחא
הזיחא הזיא ןידע ךב שי אמש ,וניה ,םהמ תצק תחקל אמש 'והינמ ידימ תילקש
אל' ןכ לעו ,םהלש הואתו הדמ הזיא ךמצעל תחקלש ,םיעשרה לש הער הדמ הזיאמ
.ל"נכ םהמ תאצל ןילוכי ונא ןיא ןכ לעו 'ןל יגתסמ

,הלבק ונל שיש ,ל"נכ וניה .הל יגתסמ אל והינמ ידימ ליקשד ןאמד,ירימגד
ןידע וב שיש וניה ,םיעשרה לש הער הדמו הואת רבד הזיא ומצעל חקולש ימ לכש
ילזא .ל"נכ םעינכהלו םהמ תאצל לוכי וניא ,ןהלש תוער תודמהמ הזיחא הזיא
,םהלש תוער תודמהמ ערה תזיחא טעמ הזיא ילצא היהש המ יתרזחהש וניה התרדהא
ויכרב תחתמ תאצל ונידיב התלע זאש ןל יגתסמ רדהו .ינממ יתשרפהו יתרזחה
ערה תזיחא לכ ומצעמ שירפמש רומג קידצש ,ליעל ראבמכ ;וליפשהלו ועינכהל
םיעשר ליפשמ" תניחבב ,םליפשהלו םעינכהלו םהמ תאצל לוכי אוה ,ירמגל םהלש
:ל"נכ "ץרא ידע

שרפ השאר לע הלגו .בהזמ םידמחנה ,הרותה איה בהז תרונמ הנהו יתיאר:והזו
םה היתרנ העבשו .הלפתה אוה ,'ה תיבמ אצויה ןיעמה אוה ,'ןיעמ' :י"שר
ט"מ םה תוקצומ העבשו העבש (* תותכ עבשל םיקלחנה ,ןגב ואיברתאד תומשנה
,התאר אל ןיע ןדע תניחב ,(םש י"שר שרפש ומכ) דיתעל זונגה רוא אוהש ,תורוא
וניה ,'תונליא ינש' :י"שר שרפ הילע םיתיז םינשו .ל"נכ הלפתה תניחב אוהש
לאמשמ דחאו ןימימ דחא :והזו .ל"נכ ערו בוט וניה ,אתומד אנליאו ייחד אנליא
.לאמששל הזו ןימיל הז ,בוטהמ ערה דרפנש ,"דרפי םשמו" .ל"נכ

תניחב וניה יחורב םא יכ חכב אלו ליחב אל 'וכו ןעיו .הלא המ ךאלמה לארמאו
יכ ;ל"נכ 'וכו "חורה יאב תוחור עבראמ 'ה רמא הכ" תניחב ,ל"נה םייח~חורה
לכ תניחב הזש ,ל"נכ ערה ןמ בוטה ןיררבמ הז~ידי~לעש ,הלפתו הרות ידי~לע
.ל"נכ תונורסחה לכ םלשנו םייחה חורל הכוז הז~ידי~לע ,ל"נכ הרונמה הארמ

ינפל לודגה רה התא ימ .תואבצ 'ה רמא יחורב םא יכ חכב אלו ליחב אל":והזו)
םיעשר המכ ודגנכ ודמעו ,רודה~קידצה זא היה לבברז יכ 'וכו "רשימל לבברז
יכ חכב אלו ליחב אל" :םש רמאנ הז לעו .םיבר םיקוספב ראבמכ ,ותדובעמ ולטבל
רומגה קידצה ךישממש ל"נה םייח~חורה תכשמה תניחב ידי~לעש ,'וכו "יחורב םא
לודגה רה התא ימ" תניחב ,םיאנושה לכ ליפיו עינכי הז~ידי~לע ,ל"נכ 'וכו
ידי~לע ולטבתי םלכ ,רהכ וינפל םידמועה םיענומה לכש ,"רשימל לבברז ינפל
.(ל"נכ ,ל"נה םייח~חורה תניחב

תפחרמ םיקלא חורו" תניחב ,הרותהב אוה םייח~חורה יכ ,הלעמל ראבמהנהו ט
םהל היה אלו ,הרותה תלבק םדק היהש ,םירצמב ןכ לעו .ל"נכ "םימה ינפ~לע
םהל היה אל יכ ,"חור רצקמ" :(ו תומש) םהב רמאנ ,םייח~חורה לבקל ןכיהמ
רמאנ ןכ לעו ,ל"נכ החור ךיראמ ,םיפא ךרא תניחב אוהש םייח~חורה לבקל ןיאמ
ןיכישממש םייח~חורה תניחב אוהש ,םיפא ךרא ךפה אוהש ,'חור רצקמ' םהב
תניחב ,ל"נכ ןורסחה תומלש אוה חורה יכ ,ל"נכ ןורסחה םילשהל החנא ידי~לע
.ןורסחה אלמתנש "והאלמאו ךיפ בחרה" :תניחב והזו ."ךבל תלאשמ ךל ןתיו"

תניחב אוהו ,ואו דוי אוה םופאלמ יכ ,ןינעהו .םופ אלמ םופאלמ תניחבוהזו
לעו .עודיכ ,חורה ידי~לע אוה קפדהו .תורבדה ד"וי דגנכ ,ןיקיפד ינימ ד"וי
אוה קפדה אוהש חורה יכ ,תורבדה תרששע דגנכ ,ןיקיפד ינימ הרששע םה ןכ
יכ םופ אלמ םופאלמ וניהו .חורה תכשמה תניחב אוה ואוהו ,ל"נכ הרותהב
אלמתנש "והאלמאו ךיפ בחרה" תניחב והזש ,ןורסחה םלשנ חורה תכשמה ידי~לע
.ל"נכ םופ אלמ םופאלמ תניחב והזש ,ל"נכ ןורסחה

הרותה ולבקו ,"םירצמ ץראמ ךלעמה ךיקלא 'ה יכנא" :(א"פ םילהת) :קדקדשוהזו
תניחב ,ל"נכ םופאלמ תניחב ,"והאלמאו ךיפ בחרה" אקיד יזאו ,חורה םש רשא
זאש ,"םירצמ ץראמ ךלעמה" תניחב ,םירצמ תאיצי רחא אקיד יכ .ןורסחה תומלש
זא ןכ לע ,ל"נכ םייח~חורה םשש הרותה ולבק יכ ,ל"נה חור רצקמ תניחב לטבתנ
תניחב ,םופ אלמ תניחב ,ןורסחה תומלש תניחב ,"והאלמאו ךיפ בחרה" :אקיד
יכ ,תיציצ תשרפב םירצמ תאיצי רכזנ ןכ לעו .ל"נכ "ךיתולאשמ לכ 'ה אלמי"
.ל"נכ 'וכו תוחור עבראמ תניחב ,םייח~חורה תניחב תיציצ

םהב שיש ,הלילה תועש הרששע~םיתשו םויה תועש הרששע~םיתש ןינעמ זא רבדםג
ף"רתתל תקלחנ העש לכו ,רחא ףורצ שי העש לכב ,ה"יוה יפורצ רששע~םינש
אוה הז לכו ,םשה ףורצ ןכ םג וב שי םיקלח ף"רתתמ קלחו קלח לכו ,םיקלח
יתחכש םג .בטיה הז ןינע רואב עמשל יתיכז אלו .(ח) קפדהבש םייחה חור תניחב
.וניבי םיליכששמהו ,הזמ תצק

,וששע יפולא תניחב 'יפלא' ,(ח"ס םילהת) "ןאנש יפלא םיתבר םיקלאבכר"
םייח~חורה ןילבקמ םשמש ,הרותה תלבק תניחב 'םיתבר םיקלא בכר' ידי~לעו
הכרבל םנורכז ,ונימכח ושרדש ומכ ,'ןאנש יפלא' הז~ידי~לע השדקד םינברה
םשש ,הרותה תלבק ידי~לעש וניה ,'ןניאש אלא ןאנש ירקת לא' :(:ג הרז הדובע)
םהש ,וששע יברבר ,וששע יפולא ןיענכנו ןילטבתנ הז~ידי~לע ,השדקד ברהד חורה
ןילטבתנ ,וששע יברבר ,וששע יפולאש ,'ןניאש יפלא' תניחבב ,הפלקד ברה תניחב
:ןניאו

ודגב םידגב ,יל יוא יל~יזר יל~יזר רמאו קידצל יבצ ונעמש תרמז ץראהףנכמ"
םשש ,תיציצה יפנכ תניחב הז "ץראה ףנכמ" .(ד"כ והיעשי) "ודגב םידגוב דגבו
'וכו תינופצ חורה ידי~לע ןגנמ היהש דוד לש רונכ תניחב אוהש ,םייח~חורה
:והזו .עודיכ האר יפנכבש םייח~חורהמ ןיכשמנ תורימזהו הניגנה יכ ,(ט) ל"נכ
אוהש ,םייח~חורה תניחב אוהש ,דוד לש רונכ לש ןוגנה תניחב ,"ונעמש תרמז"
,םיעשרה ןיעינכמ הז~ידי~לעו .ל"נכ ץראה ףנכמ תניחב ,תיציצה יפנכ תניחב
."הנממ םיעשר ורעניו ץראה תופנכב זחאל" תניחבב

וניה 'םיקידצל המוקתו בצמ תויהל דיתע' :י"שר שרפ ,"קידצל יבצ":והזו
.ל"נכ םיעשרה לע םיקידצה ןירבגתמ ל"נה םייח~חורה ידי~לע יכ ,ל"נכ

זר :םיזר ינש יל ולגנש' ,י"שר שרפ יל יוא 'וכו "יל~יזר רמאו":והזו
לש חורה יכ ,ל"נכ וניה 'וכו 'דע העושיה קחרת ירהו ,העושי זרו תוינערפ
לש תולגה תכיראו תורצה לכ םשמש ,הרעס~חור תניחבב ,ותעשב לודג עשרה
.לארששי

אוה םיעשרהו םידגובה תקיני יכ "ודגב םידגוב דגבו ודגב םידגב":והזו
העבראה םגפמ וניהד ,דגבה יפנכב םהש ,תיציצה םגפ וניהד ,םידגבה םגפ תניחבמ
לכ ףוס לבא .ל"נכ תיציצ עברא תניחב אוה ןוילעה םשרשו ןתזיחאש ,תודוסי
יכ ,ולפיו וערכי םיעשרה לכ יכ 'וכו "ץראה בשוי ךילע חפו תחפו דחפ" :ףוס
םיליפשמו םתוא ןיעינכמ םירומג םיקידצה יכ ,ל"נכ 'וכו דבאנו הלכ ףוסל
ףנכמ" תניחב ,תיציצ תניחב אוהש ,םהלש םייח~חורה ידי~לע ץרא ידע םיעשר
.ל"נכ "ונעמש תרמז ץראה

הרותה יששפותו' :(.בל וצ) רהזב בותכ ןכו ;הרותה תניחב ןימינ שמח לשרונכ
.'ארונכב ןיששפתד ןילא

חורה תכשמה םשמו ,הארהב אוה םייחה חור יכ (.ז"מ ןילח) הארל תיא ינאשמח
הרות~ישמח~השמח דגנכ ,הארל ינא שמח הל תיא ןכ~לעו ,שוחב עודיכ ,החנאה לש
:י ןוקת ,םינוקתב ןיע) :ל"נכ םייח~חורה םשש ,דודד רונכד ןימינ 'ה .(י)
דודד רונכד ןימינ 'ה לבקל ןונאד ,'וכו עמש לבקל ןירשק 'ה ןונא ,הוצמ יפנכ
:(רהזה תוטמשהב ןיע םג .םש ןיע ,'וכו

ט

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

.(ו"ט תומש) 'וכו תלוצמב ודרי ,ומיסכי תמהת

."ייח לאל הלפת" :(ב"מ םילהת) בותכש ומכ ,הלפתהמ ןילבקמ תויחה רקעיכ א
תויתואב וחכ סינכמו וחכ לכב ללפתמשכ יכ ,וחכ לכב ללפתהל ךירצ הז ליבשבו
("ךתנומא הבר) םירקבל םישדח" :(ג הכיא) תניחבב ,םש וחכ שדחתנ יזא ,הלפתה
,"הנומא וידי יהיו" :(ז"י תומש) בותכש ומכ ,הלפת איה הנומא יכ .'וכו
:'ולצב ןששירפ' :ומוגרת

,(אכ ןוקתבו ,חי ןוקת) תולזמ רששע~םינש דגנכ ,םיטבש רששע~םינש שיש,עדו ב
לכו ,ותלפת םש ךרד סנכל דחימ רעש ול שיו תדחימ אחסנ ול שי טבשו טבש לכו
חמצה לדגמו הטמל ריאמ לזמהו ;תולזמ רששע~םינשבש ולזמ חכ ותלפתב ררועמ טבש
.וילא םיכירצה וירבד ראשו

תניחב הז 'םקו' ."לארששימ טבש םקו בקעימ בכוכ ךרד" :(ד"כ רבדמב)שורפ הזו
,בכוכ ררועמ הז~ידי~לע ,ללפתהל דמוע לארששימ טבששכ .הלפת תניחב ,הדימע
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,ולדגיש םירבדה הכמו ךרוד אוה בכוכהו
,הלעמלמ ךאלמו בכוכ ול ןיאש הטמלמ בששע ךל ןיא' :(י השרפ ,הבר~תישארב)
.'!לדג :ול רמואו ותוא הכמש

תעירקכ ויתונוזמ ןישק' :(.חיק םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
ערקנ ףוס~םיה יכ .(ב הטוס) 'וכו '[ףוס~םי תעירקכ] וגווז השקו ףוס~םי
ןוקת ןיע ;במ ,רזעילא יברד יקרפ) םיטבש רששע~םינש דגנכ ,םיערק רששע~םינשל
ומכ ,התניכשו אוה~ךירב~אשדקד אגווז םימרוג םתלפתב לארששי~ינבו ,(.טנ א"כ
,אוה~ךירב~אשדק אד ,'בכור' "תוברע בכרל ולס" :(ח"ס םילהת) בותכש
ןכ ,ותלפתב םרוגש גווזה יפלו ;ןינוגה לכ הב ברעתנש ,התניכש אד ,'תוברע'
ףוס~םי תעירקכ גווזה ךכיפל ,תואחסנ הרששע~םיתש םה הלפתהו ;וגווזל הכוז
בותכש ומכ ,(א) םתלפתב םימשבש םהיבאל םיסנרפמ לארששי םגו .רששע~םינש םהש
,(.ז"ט הציב) 'אוה אנוזמד אנשל קחו' ,"קחל בקעיל הדימעיו" :(ה"ק םש)
ויתדע ורמש" :(ט"צ םילהת) שורפ הזו .(:ו תוכרב) 'הלפת אלא הדימע ןיאו'
תודהל תודע הי יטבש" :(ב"כק םש) בותכש ומכ ,הלפת הז 'תודע' "ומל ןתנ קחו
אלא תודע ןיא' :(.ל תועובש) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמא םג ."'ה םשל
ויבאל סנרפמש יפכו .ותודחא לע ןידיעמ ונאש ,הלפת הז הדימעו ;'הדימעב
תעירקכ ויתונוזמ ןישק' :הזו .ותסנרפ ול ןינתונ ןכ ,ותלפתב םימשבש
.הי יטבש הרששע~םיתש יפל ,םיליבש רששע~םינשל קלחתנ תונוזמ וניה ,'ףוס~םי

הזו .וטבשל ךישה רעש ךרד ותלפת תולעהל םדא הכזיש ,לודג תוכז הזלךירצו
יתלפת לע :םירבד ינש לע רעטצמ יתייה ימי לכ' :(:ה תוכרב) ןימינב אבא רמאש
רששע~םינש שי יכ ,ולש הטמה רעש ךרד ללפתיש ,ל"נכ וניה 'יתטמל ךומס אהתש
הזו .ולש הטממ ותלפת קחרתת אלש לע ללפתהו ,דחימ רעש ול שי דחא לכו ,תוטמ
הטמו ,'וכו הנותנ אהתש יתטמ לע :ךומסה רמאמכ ,גווז ןושל הטמ יכ ,הטמ ןושל
ירבשב" :(ו"כ ארקיו) בותכש ומכ ,הסנרפ תניחב איה הטמ םג .גווז תניחב אוה
ןגווז השק' :ל"נכ ןיסנרפמו גווז ןימרוג תוטמ רששע~םינש יכ ,"םחל הטמ םכל
לעו' :והזו .תונחלש ינשל וכזיש ,וטבש לע ללפתה םג .'וכו 'ויתונוזמ ןישקו
ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאו ,'םורדל ןופצ ןיב הנותנ אהתש יתטמ
.'וכו 'רישעהל הצורה ,'וכו םיכחהל הצורה' :(:הכ

ושרשב הטמו הטמ לכ עדוי היהו ,םיטבש רששע~םינשה לכ לולכ אוהש,בקעיו
הז 'וילגר' ."הטמה לא וילגר בקעי ףסאיו" :(ט"מ תישארב) הב ביתכ הז ליבשב
היהש ,וניה ,(ב) "ךלהי וינפל קדצ" :(ה"פ םילהת) בותכש ומכ ,הלפת תניחב
,ףסויל םלוע יקלחמ קלח ןתל ודיב חכ היה םג .השרשל תחא לכ ,תולפתה לכ ףסאמ
ידי~לע יכ ,'וכו "ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו" :(ח"מ תישארב) בותכש ומכ
םיבכוכה םלועו לפשה םלוע םהש ,םלוע יקלח השלש לכל תויח עיפשמ היה ותלפת
,ותלפת ידי~לע הכז הז לכ יכ ,ךאלמ ,בכוכ ,לפש ם"כש :הזו .םיכאלמה םלועו
:"יתשקבו יתלפתב 'וכו דימ יתחקל רשא" :(םש) בותכש ומכ

,ותוא ןיבבסמו תופלקו תורז תובשחמ םיאב יזא ,ללפתהל דמוע םדאשכלבא ג
רובעמ ךל ןנעב תכס" :(ג הכיא) בותכש ומכ ,ללפתהל לוכי ןיאו ךשחב ראשנו
,תופלקה וניה ,םיעשרהש ,"ןוכלהתי םיעשר ביבס" :(ב"י םילהת) ביתכו ,"הלפת
'םלוע לש ומורב תדמוע איהש' ,הלפתה תעשב וניה 'תלז םרכ' .ותוא ןיבבסמ
.(:ו תוכרב)

הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,םשמ תאצל הזה ךשחב הברה םיחתפ שיש,עדו
שיש ,אצמנ ;(* 'הברה םיחתפ ול שי ול ןיחתופ ,אמטל אבה' :(:חל אמוי)
.חתפה אצמל עדוי ןיאו רוע אוה םדאה לבא .םשמ תאצל םג ךשחב הברה םיחתפ

,אוה~ךורב~שודקה אוה ריאמה רוא רקע יכ ,חתפה אצמל הכוז תמא ידי~לעש,עדו
תא קלסמ אוה רקש ידי~לעו ;"יעשיו ירוא 'ה" :(ז"כ םילהת) בותכש ומכ
ידי~לע יכ ,"אושל 'ה םש תא אשת אל" :(כ תומש) בותכש ומכ ,אוה~ךורב~שודקה
לבא .(** "ויניע דגנל ןוכי אל םירקש רבד" יכ ,אוה~ךורב~שודקה תא קלסמ אוש
'ה בורק" :(ה"מק םילהת) בותכש ומכ ,ומע ןכוש אוה~ךורב~שודקה ,תמא ידי~לע
אציל ךיא ול ריאמ אוה ,ומע אוה~ךורב~שודקהשכו ;'וכו "לכל ויארוק לכל
."ירוא 'ה" :בותכש ומכ ,ותלפתב ותוא ענומה ךשחהמ

שיו ,ןולח םירמוא שי' :י"שר שרפ ,"הבתל הששעת רהצ" (ו תישארב) :שורפהזו
,ומצעב רוא ול ןיא ןולחה יכ בוט ןבאל ןולח ןיבש קולחהו ;'בוט ןבא םירמוא
ןיאשכ ולפא ,בוט ןבא לבא ;ריאמ ןיא ,רוא ןיאשכ לבא ,רואה סנכנ םש ךרד אלא
ריאהל חכ ןיאו ,ןולח אוה םרובדש םדא~ינב שי ןכ .ומצעב ריאמ אוה ץוחבמ רוא
ןבא הששענ םתרימאש שיו ;ןולח הששענ םתרימאו ,םירמוא שי :הזו ;םמצעב םהל
.ריאמו בוט

אוה~ךורב~שודקהו ,אוה~ךורב~שודקה אוה רואה רקע יכ ,תמאה לדג יפל לכהש,עדו
לאו" :הזו .תמאה לא אלא וניא ךרבתי םשה לש תוקקותשה רקעו ,תמאה םצע אוה
'ה איה המא ."דוד שפנ לכתו" :(ג"י ב~לאומש) ןושל ,"הלעמלמ הנלכת המא
זאו ,תמאב ךיפמ םירובדה ואציש הארתש וניה ,םימו שאמ םילולכה ,תואצומ
.ךל ריאי אוה ,ךלצא ןכשישכו ;ךלצא ןכשל הלעמלמ אוה~ךורב~שודקה קקותשי

דמוח אוה~ךורב~שודקה תמא ידי~לע יכ ,תמא תובת~ישאר הלעמלמ הנלכת המא:הזו
חתפו" :זאו .'וכו "ויארוק לכל 'ה בורק" :בותכש ומכ ,םדאה םע ןכשל הלעמלמ
התאש ךשחב חתפ ךל םיששת איה ,תמאב תאצויה הבתה וניה ,"םיששת הדצב הבתה
יכ" :(ה"כ תישארב) בותכש ומכ ,דיצ דצה הפלקה וניה "הדצב" :הזו .וב דוצנ
ידי~לעו ,ותוא בבוסה ךשחה תמחמ רבדל לוכי היה אל הלחתמ יכ ,"ויפב דיצ
,"םישילשו םינש םיתחת" ןקתמ אוה הז~ידי~לע ,בטיה ללפתמו ךשחה ךותמ אצויש
דמולשכ קר ,ללפתהל רשפא יא ךא) .לכשה םלועו םילגלגה םלועו לפשה םלוע וניה
עמשמ ונזא ריסמ" :(ח"כ ילשמ) ביתכו ;(ב תובא) 'דיסח ץראה~םע אל' יכ ,הרות
.(םירבחה די בתכ "הבעות ותלפת םג הרות

םירעשה ןוכל עדוי קידצהו .רודה קידצל ותלפת תא רשקל םדא לכךירצו ד
,חישמ~הששמ תניחב אוה קידצו קידצ לכ יכ .ךישה רעשל הלפתו הלפת לכ תולעהלו
"הליש אבי יכ דע" :(ט"מ תישארב) ביתכו ,'תרמאק ריפש ,הששמ' (ג) ורמאש ומכ
היהי הז ליבשבו ,תולפתה לכ לולכ אוה חישמו ;(:הכ תישארב רהז) 'הששמ אד'
יכ ,(:גצ ןירדהנס הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) 'ןיאדו חרומ' חישמ
:(ד) "ךל םטחא יתלהתו" :(ח"מ והיעשי) בותכש ומכ ,םטח תניחב םה תולפתה

ןדהב יולתאו ,ארבדמב ןנילזאק יוה אדח אנמז :אנח~רב רב הבר רמא :שורפ הזו
אחרא אהו ןלפ אתכודל אחרא אה :רמאו .הל חרומו ארפע ליקש הוהד ,אעיט אוהה
ןניבהי .ארפע יל ובה :ןל רמאו ?איממ ןניקחרמ המכ :הל ןנירמא .ןלפ אתכודל
.יסרפ אתלת ןניקחרמד :ןל רמא ,הל ןניבהיו ןנינת .יסרפ אינמת :ןל רמא .הל
.הל תילכי אלו הל תיכפא

היהי םא ותוסנל ,ארפע יאהב ארפע יאה ןניכפהו :לאעמשי רחוס אעיט:ם"בשר
.ךכ לכ יקב

אוהש ,רודה קידצ תניחב הז לאעמשי רחוס ,אעיט אוהה ןדהב ןיולתא אדחאנמז
תישארב) בותכש ומכ ,לאעמשי רחוס תניחב הז תולפתו .חישמכ תולפתה לכ לולכ
יכ ,רחוס הזו .'ךיתולצ 'ה ליבק' :ומוגרתו ,"ךינע לא 'ה עמש יכ" :(ז"ט
ךתנומאו" :(ט"פ םילהת) בותכש ומכ ,הנומא תניחב הזו .רוחס ומוגרת ביבס
."ךיתוביבס

,חישמ תניחב אוהש ,רודה קידצ םע ונמצע תא ונרשקש ,אעיט אוהה ןדהבןיולתאו
.ןלפ אתכודל אהו ןלפ אתכודל אה :רמאו חרומו ארפע ליקשו .הלפתה תויללכ
הז ברחו ,"וברח רפעכ ןתי" :(א"מ והיעשי) בותכש ומכ ,הלפת תניחב הז ארפע
,חירהל הזה חכ ול שי יכ חרומו ."יתשקבו יברחב" :בותכש ומכ ,הלפת תניחב
."ךל םטחא יתלהתו" :ביתכו ,תולפתה לכ לולכ אוהש ידי~לע

ךישה הלפת לכ עדוי היהו ,תולפת ירעש עדוי היהש ןלפ אתכודל אה:רמאו
.הל ןניבהיו .ארפע יל ובה :רמאו ?איממ ןניקחרמ המכ :הל ןנירמאו .וטבשל
אלו תיכפא .יסרפ אתלת :ןל רמא ,הל ןניבהיו ןנינת .יסרפ אינמת :ןל רמא
:(ב הכיא) תניחבמ איממ ןניקחרמ ןנא המכ :הל ןנירמא ,וניה .הל תילכי
."'ה ינפ חכנ םימכ ךבל יכפש"

השלשו ,הרות ישמח השמח אוהש ,הרותה דומל וניה ,תוניחב אינמת ,ןלרמא
הל ןניבהי ,דומלה רחאו ,דומל ןושל ,ןנינת הל ןניבהיו ןנינת .תולפת
השלש וניה יסרפ אתלת ,ןל רמאו .םימ לש הניחבה תאזמ ןניקחרמ המכ ,חירהל
ללפתנש תאז הגרדמל ונעגה אל ןידעש ,הז לע ןמיס ונל הארהו .תולפת תוניחב
בותכש ומכ תיכפא :היאר אהו .םימכ וינפל ונבל ךפשנש דע הנוכב ךכ לכ
םה תולפתה לכ יכ ,"המחלמב ותומקה אלו וברח רוצ בישת ףא" :(ט"פ םילהת)
רוצ בישמ היה אל יאדוב ,ל"נה הניחבב תולפתה ויה םאו ;חישמ לצא ברח תניחב
."'ה ינפ חכנ םימכ ךבל יכפש" תגרדמל ונעגה אל ןידעש ןמיס הזו ,וברח

וזיא ביחמ עבטה םימעפל יכ ;עבטה ךרד ןיא אוהש ,םיסנ תניחב אוההלפתו ה
אלא וניא ,הלפתה רקע וניה ,םיסנה רקעו .עבטה תא תכפהמ הלפתהו ,רבד
הז הנומאו ,"הנומא הערו ץרא ןכש" :(ז"ל םילהת) בותכש ומכ ,לארששי~ץראב
איה הז ליבשבו .ומוגרתכ "הנומא וידי יהיו" :(ז"י תומש) בותכש ומכ ,הלפת
והיעשי) ביתכו ,םה םש םיסנה רקעש םש לע ,(:דנ םיחבז) תוצראה לכמ הובג
תניחב ,רחוס ןושל ןענכ ;ןענכ ץרא תארקנ הז ליבשבו ."סנ ימירה" :(ב"ס
."ךיתוביבס ךתנומאו" :בותכש ומכ ,הנומא

.הלחת התוש לארששי~ץרא :(.י תינעת) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
;"ארוק םוהת לא םוהת" :(ב"מ םילהת) בותכש ומכ ,תומוהתמ םיאב םימשגהו
וניה ,סנ לע יכ ,"ריעה לכ םהתו" :(א תור) בותכש ומכ (ה) ,סנ ןושל םוהתו
לוק' :(:הכ תינעת) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו .ןיהימתמ ,שודח רבד לע
םש יכ ,לארששי~ץראב עמשנ םימשגה רקע יכ ,םימשג ןינעל 'ונצראב עמשנ רותה
.הלפת ,הנומא וניה ,םיסנה וניה ,תומוהתה

ומכ ,הז תמעל הז ,לארששי~ץרא ךפה אוה םירצמו םיקלא הששע הז תמעל הזו
תמעל ,לארששי~ץרא תמעל םירצמש ,"ותארקל םיסנ םירצמו" :(ד"י תומש) בותכש
יתאצכ היהו" :(ט םש) בותכש ומכ ,םירצמב הלפת םוקמ ןיא הז ליבשבו .םיסנה
ול חיטבהש העשב ,לארששי~ץראב םהרבא םגפשכ ,הז ליבשב ."יפכ ששרפא ריעה תא
ודרי הז~ידי~לע "עדא המב" :(ו"ט תישארב) רמא ץרא תשרי לע אוה~ךורב~שודקה
בקעי דריו ,םיסנ תניחב ,לארששי~ץרא וניה ,הנומאב םגפ יכ ,םירצמל וניתובא
יכ ,וינבו בקעי אקוד ודריו .הז תמעל הזש ,םיסנה ךפה םשש ,םירצמל וינבו
םהש ,הלפת תניחב םהש ,וינבו בקעי ודריו ,הלפת תניחב ,לארששי~ץראב םגפ אוה
,ל"נכ וינבו בקעי םה הלפתה רקעש ידי~לעו .הלפת ירעש רששע~םינש תניחב
בותכש ומכ ,וינבו בקעי אלא ,הלפת תניחבל ,לארששי~ץראל הכז אל הז~ידי~לע
.(.אל םירדנ) קחצי לכ אלו ,"ערז ךל ארקי קחציב יכ" :(א"כ תישארב)

ליבשב אלא ןידרוי םימשגה ןיא' :(.ח תינעת) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
התוש איהו ;הנומא תניחב ,הלפת תניחב אוהש ,לארששי~ץרא תניחב וניה ,'הנמא
ורמאש הזו ."ריעה לכ םהתו" :בותכש ומכ ,םיסנ תניחב תומוהתה םשש ,הלחת
סיכבש הטורפ ולפא ,ןידרוי םימשגהש העשב' :(:ח םש) הכרבל םנורכז ,ונימכח
יאה' :הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאו .רותה לוק תניחב הז 'הטורפ' ;'תכרבתמ
לולכ אוהש ,אמוהתל אמוהת ןיב דמוע אוהו ,'התופשש אטירפו ,רותל אימד אידור
חכ הסכתנ םימעפש ,'סיכבש הטורפ' :הזו .םיסנה תויללכ אוהש ,תומוהתה ינשמ
ולאו .'התופשש אטירפד' ,םיסנה וניה ,הטורפה ךרבתנ םימשגה ידי~לעו ;םיסנה
,סנ והזיא םיאור םאו ,עבטה ךרד לכהש םירמואו םיסנה לכ םישיחכמה םדא~ינב
םימגופש אצמנ םיעבטה ךרד הזש םירמואש ,עבטה ךרד םע סנה תא םיסכמ םה
םינימאמ ןיאש ,הנומאב םימגופו ;עבטה תא הנשמש ,םיסנ איה הלפתה יכ ,הלפתב
:בותכש ומכ ,םיסנה םוקמ אוהש ,לארששי~ץראב םימגופו ;ךרבתי ארובה תחגשהב
םש יכ ,'הלחת התוש לארששי~ץרא' :ורמאש ומכו ,"ונצראב עמשנ רותה לוקו"
לפל ךירצ הז~ידי~לעו ."ריעה לכ םהתו" :בותכש ומכ ,םיסנה םוקמ תומוהתה
לע ,םירצמ םשב םינכמ תוילגה לכו ,ל"נכ הששע הז תמעל הז יכ ,םירצמ תולגב
.(זט הבר~תישארב הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ) לארששיל םירצמ םהש םש

עבטה ךרד אוהש רבד לכל הארמו ,םיסנה תא הסכמש ימ ומיסכי תמהת :שורפהזו
בא' :ומוגרת "לארששי ןבא הער םשמ" (ט"מ תישארב) ןבא ומכ תלוצמב ודרי
ומכ ."םירצמ תא ולצניו" :(ב"י תומש) רמאנש ,םירצמ תניחב הז תלוצמ .'ןנבו
תניחב ,םיסנ תניחב ,הלפת תניחב םהש ,וינבו בקעי וניה 'ןנבו בא'
ןכ ,לארששי~ץראבו הנומאבו הלפתב םגפש םגפה יפלו םתדירי יפל .לארששי~ץרא
רמאשכ ,םירצמל וינבו בקעי ודריש ומכ ,םירצמ לש תולגה קמעל דריל ךירצ
.ץרא תשרי לע עדא המב םהרבא

(הכרבל ונורכז ,ונושל ןאכ דע)

י

:(א"כ תומש) .'וכו םהינפל םיששת רשא םיטפשמה הלאו

הששענ ףכ לא ףכ תאחמהו םידוקר ידי~לע לארששי לע םיניד ,םולשו סח ,שישכ א
:םינידה תקתמה

טילש םיקלא שיש ועדי ם"וכעה םגש ,אוה אוה~ךורב~שודקה לש ותלדג רקעיכ ב
לודג יכ יתעדי התע יכ" :רמאו ורתי אתא דכ' :(:טס ורתי) רהזב אבומכ ,לשומו
:'האלע אמש אלעתאו רקיתא ןידכ ,'וכו "'ה

תניחב ידי~לע םא יכ ,אוה~ךורב~שודקה לש ותלדג עדיל םהל רשפא יאם"וכעלו ג
הלג אוה יכ ,"'ה רואב הכלנו וכל בקעי תיב" :(ב והיעשי) בותכש ומכ ,בקעי
וארק קחציו ,רה וארק םהרבא יכ .תובאה ראשמ רתוי אוה~ךורב~שודקה לש ותוקלא
,תיב וארק בקעיו ;רהמ םלועהל ךרצנו גשמ רתוי אוה הדששו .(.חפ םיחספ) הדשש
,שדקמה~תיבה םוקמ תא ארק בקעיש וניה ,הדשמ רתוי םדא~ינבל בושי םוקמ אוהש
רהמ הלפתה תא הלעה יכ ,םדא~ינבל בושי םוקמ אוהש ,תיב הלפתה םוקמ אוהש
תיב תניחבב יכ ;הדששו רהמ רתוי םדא~ינבל הסיפת וב שיש ,תיב תניחבל הדששו
לכל ארקי הלפת תיב יתיב יכ" :(ו"נ והיעשי) בותכש ומכ ,הגשה ם"וכעל םג שי
:ל"נכ האלע אמש רקיתא ןידכ ,תיב תניחבב אוהשכו ;"םימעה

אוהשכ ?'ה לודג יתמיא רמולכ ,"דאמ ללהמו 'ה לודג" :(ח"מ םילהת):שורפ הזו
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) ם"וכע תניחב אוהש ,אתומד ארטסמ דאמ ללהמ
הז' "דאמ" ,"דאמ בוט הנהו" :(א תישארב) קוספ לע (ט הבר תישארב) הכרבל
יתמיאו .ותלדג רקע אוה יכ ,לודג אוה יזא ,םהמ ללהמ אוהשכ ,('תומה ךאלמ
ריע הששענ רה תניחבשכ וניהד ,"ושדק רה וניקלא ריעב" ?םהמ ללהמ אוה
וניהד ;הדששו רהמ רתוי גשמ אוהש ,תיב תניחב ,םדא~ינב בושי אוהש ,וניקלא
ם"וכעל םג שי זאש ,תיבו ריע תניחבל רה תניחבמ הלפתה תניחב תא ןילעמשכ
םיעדוי םיקוחרה םגשכ ,ךרבתי ותלדג רקע הז יכ ,'ה לודג אקיד זא ,ל"נכ הגשה
.ל"נכ ךרבתי ונממ

,וניקלא ריע תניחב ,תיב תניחבל הדששו רה תניחבמ הלפתה תולעהל הזןינעו ד
ומש ךרבתי ותוקלאב הגשה ןכ םג םהל היהיש ,ם"וכעל םג ותוכלמ הלגתיש ידכ
םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,רודה יקידצ ידי~לע םא יכ תוששעהל רשפא יא
שקביו םכח לצא ךלי ,ותיב ךותב הלוח ול שיש ימ' :(.זטק ארתב אבב) הכרבל
.רודה יקידצ םא יכ םיעדוי םניא הלפתה רקע יכ ;'םימחר וילע

םילוכי םמצעב ןהש םירמואו ,םיקידצל וכליש םיצור םניאש ,הואג ילעב שי יכ
רמאנ םהילע םיקידצל ךליל הלוח וא רעצ םהל שישכ םירחא םג םיענומו ,ללפתהל
:ךלמיבא ןושלב הנכמ הואג~לעבה הז יכ ,'וכו "שיאה תשא בשה" :(כ תישארב)
לשומ קידצ תמאב יכ .ךלמיבא וניהו ,ךלמל הצור אוה יכ ,ןוצר ןושל יבא
ומצעב האגתמ אוהו ;'וכו "לשומ קידצ" :(גכ ב~לאומש) בותכש ומכ ,ותלפתב
ךלמל הצור אוה יכ ,ךלמיבא םשב הנכמ ןכ לעו ,הלשממה ול שיו ללפתהל לוכיש
.ךלמא אנא :רמואו

הז (א) "חתפת יתפשש ינדא" תובת~ישאר תשא ."שיאה תשא בשה" :שורפהזו
יכ ;אוה איבנ יכ ,קידצהל ,הלפתה תניחב תשא בשה וניהד ;הלפת תניחב
הרודס הלפת רגשמו (:ס ןילח) 'םיקידצ לש ןתלפתל הואתמ אוה~ךורב~שודקה'
ורמאש ומכ ,םיתפשש בינ ןושל ,אוה איבנ יכ :הזו .ותלפתמ הנהיש ידכ ,ויפב
ותלפת הרוגש םא "םיתפשש בינ ארוב" :(:דל תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח
איה קידצה תלפתש זמר הז ;תיב ,הדשש רה :תובת~ישאר בשה :הזו .'וכו ויפב
.ל"נכ תיב תניחבל הדששו רה תניחבמ התוא הלעמש ,תומלשב

םיקידצמ םישקבמ םניאו ךרבתי םשה לש ותואת םיבכעמ הואג~ילעבה ולאלבא
לבא ;םיקידצ םה הזבו ,םמצע תא ופגסו ונעתהש םיבשוח יכ ,םהילע וללפתיש
םירוח וב שיש קש ומכ אלא הז ןיא ,ונעתהש םיתינעתה לכ יכ ,ןכ וניא תמאה
,קש ארקנ ףוגהו .םירוחה וב וראשנ ןכ~יפ~לע~ףא ,קשה תא םיקירמשכו ,הברה
,םיאור ויה ןמצעב וננובתה םאו .(.בנק תבש) ךקש ירש ,אנניש :אנתה רמאמכ
אלו ;םפוגב וניה ,םקשב םירושק םתואת לכ םלצא וראשנ ןידע םיתינעתה לכ רחא
,הדלוהה תעשמ םלצא שיש םהיבא תואת םג םא יכ ,םפוגב רושק ראשנ דבלב םתואת
ויה ולא יאדובו .ןידע םפוגב רושק הז םג ,גווז תעשב ויבא שדקתנ אלש תמחמ
םידמוע םה ךיא םיאור ויה יכ ,םהילע לפונ היה הלודג הדרח ,הז לכ תא םיאור
.הלפשו התוחפ הגרדמב

רחא וקשב ופסכ רורצ שיא הנהו םהיקש םיקירמ םה יהיו :(במ תישארב)שורפ הזו
ופסכ רורצ שיא הנהו ןידע ,ףוגה תניחב ,קשה תקרה אוהש ,םיתינעתה לכ
םהיבאו המה םהיפסכ תוררצ תא ואריו ;ופוגו וקשב ותואתו ופסכ רורצו רושקש
וניה ,םהיבאו המה םג םא יכ ,ןמצע תוואת אוהש ,םהיפסכ תורורצ יד אל ,וניה
,םהילע הלפנ הדרח יכ וארייו :והזו .םהמ ולפנ אל המה םג ,םהיבא לש תוואתה
:ךלמלו ררתששהל םיצור ויה אל יזאו


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts