ז

הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל

:(אכ תומש) םהינפל םיששת רשא םיטפשמה הלאו

.(.וט אמק אבב :הל ןישודק) שיאל השא וושה :הכרבל םנורכז ,ונימכחורמא
:רמול דומלת םיניבמ םניאו ןידמול םידימלתה ויהי לוכי' :אתליכמב אתיאו
:'ךורע ןחלשכ םהינפל םכרע "םהינפל םיששת רשא"

םירישה~ריש) בותכש ומכ ,הנומא ןורסח ליבשב אלא וניא תולגה רקע יכ,עד א
בותכש ומכ ,הלפת תניחב אוה הנומאו ;(א) "הנמא שארמ ירושת ,יאובת" :(ד
םיסנ תניחב הזו .'ולצב ןששירפ' :ומוגרתו ,"הנומא וידי יהיו" :(ז"י תומש)
,עבטה הנשמ הלפתהו ,ןכ ביחמ עבטה יכ ,עבטהמ הלעמל הלפתה יכ ,עבטהמ הלעמל
.ונוצרכ רבד שדחל ודיבו שדחמ שיש ןימאיש ,הנומא ךירצ הזלו ,סנ רבד הזו

בותכש ומכ ,לארששי~ץראב אלא וניא ,םיסנ תניחב ,הלפת תניחב ,הנומארקעו
בותכש ומכ ,תולפתה תוילע רקע םשו ."הנומא הערו ץרא ןכש" :(ז"ל םילהת)
םש) "עדא המב" םהרבא םגפשכ ,הז ליבשבו ."םימשה רעש הזו" :(ח"כ תישארב)
תולג היה ,הלפת תניחב ,הנומא תניחב איהש ,ץרא תשריב םגפ הזבו ,(ו"ט
תואחסנ רששע~םינש תניחב םה יכ ,םירצמ ודרי וינבו בקעי אקודו .םירצמ
:(ד"י תומש) בותכש ומכ ,םיסנה ךופה אוה םירצמו .תולגב םתוא דירוהו ,הלפתה
ומכ ,הלפתה םוקמ םש ןיאו ,םיסנה םוקמ םש ןיאש ,"ותארקל םיסנ םירצמו"
םשב םינכמ תוילגה לכו ."יפכ תא ששרפא ריעה תא יתאצכ היהו" :(ט םש) בותכש
,הלפתב ,הנומאב ןימגופשכו .לארששיל םירצמ םהש םש לע ,(ב) םירצמ
.תולגל דרוי אוה ,לארששי~ץראב

אלא ,אב דוד~ןב חישמ ןיא' :(.זצ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
,םיסנב הנומא םהל ןיאש םיסרוקיפאה ולכיש ,וניה ;'סיכה ןמ הטורפ הלכתש דע
(.י תינעת) יכ ,לארששי~ץראב םיסנה רקע יכ .עבטה ךרדב םיסנה לכ םיסכמו
תור) "ריעה לכ םהתו" :ןושל םהש ,תומוהתהמ התיתשו ,'הלחת התוש לארששי~ץרא'
יכ ,"ארוק םוהת לא םוהת" :(ב"מ םילהת) הזו .םלועה ןיהמת יסנ רבד לעש ,(א
אמוהת תניחב םהש ,ןיאתת םיסנ שיו ;האלע םוהת תניחב אוהש ,ןיאלע ןיסנ שי
,(:הכ תינעת) אלגעל אימד ,תומוהתה ינשמ ,םיסנה לכמ לולכש ךאלמו .האתת
ךתנומאו" :(ט"פ םילהת) בותכש ומכ ,הנומא תניחב ,םילוגע תניחב אוהש
ינדא" :(א"נ םש) בותכש ומכ ,הלפת תניחב אוהש ,התופשש אטירפו ;"ךיתוביבס
.םיסנה תוללכ אוהו ,"חתפת יתפשש

,םיסנה תויללכ םיסכמה םדא~ינב שי יכ ;'סיכה ןמ הטורפ הלכתש דע' :שורפ הזו
הנומא הברתתו תאז הלכתשכו .עבטה ךרדב םיסכמ ,התופשש אטירפד ךאלמב םילולכה
ירושת ,יאובת" :בותכש ומכ ,הזב יולת הלאגה רקע יכ ,חישמ אובי זא ,םלועב
."הנמא שארמ

היהו" :(:חצק קלב) רהזב אבומכ ,תמא ידי~לע אלא הנומאל אובל רשפא יאלבא ב
ורמאו .הנומא וניה ,קדצ וניה (א"י והיעשי) 'וכו "הנומאו וינתמ רוזא קדצ
.'תמא הב רבחתא דכ ,תאירקתא הנומא' :םש

ידי~לעו ;םתצע ךרדב ךליו םיקידצל תוברקתה ידי~לע אלא תמאל אובלרשפא~יאו ג
"תצפח תמא ןה" :(א"נ םילהת) בותכש ומכ ;תמא וב קקחנ ,םתצע םהמ לבקמש
."ינעידות המכח םתסבו תוחטב" ;תמא ץפח התאשכ

אוה ,םיעשרמ תוצע ןילבקמשכו ,גווזו ןיאושנ תניחב אוה םהמ לבקמש תוצעה יכ
שחנה תוצע ,ןיאושנ ןושל (ג תישארב) "ינאישה שחנה" .הפלקב ןיאושנ תניחב
יניס~רה דמעמבו .אמהז הב ליטה ןיאושנ ידי~לעו ,ןיאושנ תניחב אוה הלבקש
רהז) השדקד ןיטע ג"ירת ולבק םש יכ ,(םש י"שר ןיע .ומק תבש) ןתמהז הקספ
יכ ?ןיאושנ תניחבב הצע ארקנ המלו .השדקב ןיאושנ םהל התיהו ,(:ב"פ ורתי
,אצמנ .ערזה ילכ ,הדלוהה ילכ םה תוילכו ,'תוצעוי תוילכה' (.אס תוכרב)
.קידצ וא עשר םא ,םדא יפל לכהו ;ערז ונממ ןילבקמ ולאכ ,םדאמ הצע ןילבקמשכ
ג"ירת םה יכ ,'הישות' תארקנו (:וכ ןירדהנס) חכ שיתמ הרותה הז ליבשבו
,ןיאושנ םוקמב םה תוצעו ."הישותו הצע יל" :(ח ילשמ) בותכש ומכ ,ןיטע
.תמא ערז ולכ אוה קידצה תצעו .חכ שיתמה גווז תניחב

הירכז) בותכש ומכ ,הלאגה תניחב "קרושש ךיתעטנ יכנאו" :(ב הימרי) שורפהזו
הימריב םש) "תמא ערז ולכ" :ידי~לע ?המ ידי~לעו ,"םצבקאו םהל הקרשא" :(י
.תמאל אובת םיקידצה תצע ידי~לע (ל"נה "ךיתעטנ יכנאו" קוספה םויס
,ל"נכ הלאגה אובת הז~ידי~לעו ,תמא הב רבחתא דכ ,הנומא תארקנ הז~ידי~לעו
תצפח תמא ןה" :הזו .ונממ לבקמש הצע ידי~לע קידצה לש לכשה יפט לבקמ אוה יכ
ידי~לע ,לכשה יפט ,חמה יפט לבקל הכזאש "ינעידות המכח" ;תוילכב "תוחטב
."תמא ערז ולכ" ארקנ לכששה יפטה יכ ,תמאל הכזא זאו ;םהמ לבקאש הצע

תניחבמ ,עשר לש ןיאושנמ ,שחנה תצעמ לוצנ םדאה תיציצ תוצמ ידי~לעש,עדו ד
תא תפיו םש חקיו" :(חי ןוקת) םינוקתב אבומכ ;ףואנל הרימש תיציצ יכ ,ףואנ
םהיבא תורעו" .תיציצ תניחב הז (ט תישארב) "םהינש םכש לע ומיששיו הלמשה
הפוג םמחמד ,ערה רצי אוהד ,םח לבא .ןיירע לע הסכמ תיציצ יכ "ואר אל
:(ג םש) בותכש ומכ ,"ןענכ רורא" :(םש) בותכש ומכ ,רורא אוה ,הרבעב שנ~רבד
תמהזמ ,שחנה תצעמ הרימש אוה ,תיציצ וניה הלמשהו ."המהבה לכמ התא רורא"
.שחנה

:(ב םירישה~ריש) ןושל ,תיציצ ליבשב "ןיע ילע תרפ ןב" :(ט"מ םש) תניחבהזו
גווזמ ,שחנ לש ןיאושנמ רמשנש ,תרפ ןבל הכז הז~ידי~לע ,"םיכרחה ןמ ץיצמ"
ורפ" :ןושל ,גווז ןושל ,"תרפ" :הזו .השדקד אגווזל הכזו ,ארחא~ארטסה לש
."וברו

,'ויניע רחא ךלה ןושמש' :(:ט הטוס) ורמאש ומכ ,םיניעב יולת ףואנהרקעו
תרימשו ,"םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" :(ו"ט רבדמב) בותכש ומכו
,קידצמ תוצעה לבקל לוכיו ,שחנה תצעמ הרימש אוה ,םיניע תניחב אוהש ,תיציצ
.תמא ערז הלכ אוהש

.יניסד ארוט ךל יוחא את ,אעיט אוהה יל רמא :הנח~רב רב הבר רמא :שורפהזו ה
:תרמואש לוק~תב יתעמשו .אתרוח ירמח יכ ןימיקו יברקע הל ןרדהד יאזחו ילזא
.יל רפמ ימ ,יתעבשנש ושכעו ;יתעבשנש יל יוא

.םיאיבנב יבוט יארק ביתכדכ ,תולגה ןמ "יתעבשנש":ם"בשר

יאזח .ןיטע ג"ירת ולבק םש יכ ,תוצע תניחב אוהש ,יניסד ארוט ךל יוחאו את
לבקל םילוכי ןיא םהידי~לעש ,םיעשר תצע ,שחנ תצע שיש וניה ,אברקע הל ןרדהד
.תמא ערז ,םיקידצ תצע

ומכ ;ףואנמ ,שחנה תצעמ הרימש אוהש ,תיציצ תניחב הז אתרוח ירמח יכומיקו
לש וא ןבל לש ,לודג ושנע הזיא' :(:גמ תוחנמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש
לש םתוחו ,תלכת וניה ,בהז לש םתוח ול איבהל הוצש ,דחאל לשמ :ורמאו ?תלכת
ושכע יכ ,ןבל וניה "ארוח" ;טיטו רמח ןושל "ירמח" :הזו .'ןבל וניה ,טיט
.תיציצה רקע הז

,וניה ,תולגה לע :לאומש ונבר שרפ .יתעבשנש יל יוא ,תרמואש לוק~תביתעמשו
םיאב תמא ידי~לעו ;תמא תניחבל ,םיקידצ תצעל אובל ןילוכי תיציצ ידי~לע
לע ךרבתי םשה תטרח עמשש הזו .ל"נכ הלאגה אב הנומא ידי~לעו ;ל"נכ הנומאל
.הז לכ םרג 'ארוח ירמח' םהש תיציצה יכ ,תולגה

תניחב ,ףסוי תניחב הז ;ףיסומ 'הלאו' רמאנש םוקמ לכ "הלאו":שורפ הזו
בותכש ומכ ,'תמא ערז ולכ' תניחב הז םיטפשמה .תיציצ תניחב ,תירבה תרימש
.תמא תניחבל ,םיקידצ תצעל הכוזש ,"תמא 'ה יטפשמ" :(ט"י םילהת)

השא וושה' תניחב הזו ,'תמא הב רבחתא דכ' תוניחב הז םהינפל םיששתרשא
הלאגה יולת הזבו ,הנומאו תמא תורבחתה תניחב םה השאו שיא הז יכ ,'שיאל
.ל"נכ

םכרע ,'וכו רמול דומלת םיניבמ ןיאו םידמול םידימלתה ויהיש לוכי':הזו
,ךורע ןחלשכ תומכחה לכ ולגתי דיתעלש ,הלאגה תניחב הז ,'ךורע ןחלשכ םהינפל
."העד ץראה האלמו" :(א"י והיעשי) בותכש ומכ

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע)

:(תאזה הרותהל םיכישה תוטמשה)

ךירצ הזלו ,עבטמ הלעמל סנ יכ ,םיסנה תניחב אוהו ,הנומא תניחב אוההלפתה
תניחב אוה הלפת יכ ,ןורכזל לגסמ הלפתה ,הז ליבשבו .םש ןיע ,ל"נכ הנומא
איהו) .ונתאמ רבעו חכשנו המ~רבד ונינפל היהש ,ןינע אוה החכשו .ל"נכ הנומא
ךופה אוהו ,םוי רחא םוי רדסכ גהנתמש ,תולזמה תכרעמ יפ~לע הגהנהה ךרד
אוהו ,דימת םוי לכב ונוצרב לכה שדחמ שיש ןימאמ םא ןכ ןיאש המ .הנומאה
.(ק"ודו ,החכש ןאכ ןיא ,ןמזהמ הלעמל אוהו ,דימת לכה םיקמו היחמ

ך"מסו ם"מ' :(.דק תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ירבדב תואלפנ הארתהתעמו
,וניתובר ורמא הז לעו ,החכשה תניחב אוה סמ יכ ;'ןידמוע ויה סנב תוחולבש
םימעפ האמל םימעפ האמ וקרפ הנושה המוד ןיא' :(:ט הגיגח) הכרבל םנורכז
:ל"זח וקיתמהש הזו .החכש לש רשה טלוש האמ דעו ,האמ אירטמיגב סמ יכ .'דחאו
ךפה אוה סנ יכ ,ןידמוע ויה סנב ,החכשה תניחב אוהש סמ וניה ,ך"מסו ם"מ
.ל"נכ ,החכשה ךפה איהש ,הנומא תניחב ,הלפתה תניחב םה םיסנ יכ ,החכשה

.'וכו תיציצ תניחב הז םהינש םכש לע ,'וכו ףואנל הרימש תיציצ יכ 'וכועדו
איהש ,ל"נכ תיציצ תניחב וניה ,"םכשב םיער ךיחא אלה" :(ז"ל תישארב) הזו
בקעי רמא ןכ לע .ףסוי תניחב איהש ,תירבה תרימש תניחב אוהו ,ףואנל הרימש
."םהילא ךחלשאו הכל" ;ךלש הניחב אוהש ,"םכשב םיער ךיחא אולה" :ףסויל

קידצה לש לכשה יפט לבקמ אוה יכ ,'וכו "קרושש ךיתעטנ יכנאו":שורפ הזו
ומכ ,ןיפט תלת אוהש קרוש תניחב אוה קרושש הזו .ונממ לבקמש הצע ידי~לע
יכ ,דחא ןינע אוה יכ .ןיחמ תלת אוהו ,(ו"נ ןוקת ,םינוקתבו) רהזב בותכש
לכשה ןכ .ערזה ןילשבמש ,הדלוהה ילכ ןהש ,תוילכהל העיגמו חמהמ האב הפטה
והיעשי) תניחב אוה ,ןיחמ תלתו .תוצעויה תוילכה דע עיגמו חמב ןכ םג דלונ
עמשי וינזאבו ויניעב הארי ןפ ,'וכו ויניעו 'וכו וינזאו 'וכו בל ןמשה" :(ו
הארי ןפ םיקידצל ומצע קבדל הצור וניאש ,רמולכ ,"'וכו בשו ןיבי ובבלו
תוילכ תניחב אוה יזא ,הצע םהמ לבקמו םיקידצל ומצע קבדמשכ לבא .'וכו
ןיחמ תלת ,ןיפט תלתל תקלחתמה חמ הפטה לבקמש ,הדלוהה ילכ םהש ,תוצעוי
השלשה תניחב םהש ,'וכו ןיבי ובבלו עמשי וינזאבו ויניעב הארי זאו ;ל"נכ
הזו .ןבהו ,"תמא ערז הלכ קרושש ךיתעטנ יכנאו" :והזו .ול אפרו בשו ןיחמ
אוהה יל רמא :וירבד חתפב ןכ םג זמר הזו ,'וכו הנח~רב רב הבר רמא :שורפ
תניחב אוה לאעמשי יכ ;לאעמשי רחוס םוקמ לכב :לאומש ונבר שרפו ,אעיט
ליבק ירא' :ומוגרתו ,"ךינע לא 'ה עמש יכ" :(ז"ט תישארב) בותכש ומכ ,הלפתה
רוחס רוחס ןושלמ ,רחוס והזו .ל"נכ הנומא תניחב אוהו ,'ךיתולצ תי 'ה
.(ט"פ םילהת) "ךיתוביבס ךתנומאו" ,ל"נכ הנומא תניחב אוהש ,(םיפיקמ תניחב)

אוה ,הוצמ יפנכ םהש ,השדקד תיציצ יכ ,"ךתמא לע ךפנכ תששרפו" :(ג תור)והזו
ןה" :(ב יגח) איבנה יגח לאשש והזו .השדקד גווז תניחב אוהו תירבה תרימש
רדעה תירבה םגפ יכ ,"םחלה לא ופנכב עגנו ודגב ףנכב שדק~רשב שיא אשי
ןתיאב בשתו" :ןבהו ,"םחל רככ דע הנוז השא דעב" :(ו ילשמ) בותכש ומכ ,םחלה
הלפתה תניחב ,ןינבו ןהבא (ט"מ תישארב) "לארששי ןבא העור םשמ ,'וכו ותשק
.וינבו בקעי

אב ףסוי ךנב הנה" :(ח"מ םש) קוספב דוסהו .תיציצה לע לכתסהל הלוחלהלגס
תוילחהו ןיטוחה ןינמ וניהד ,תיציצה לע ןיזמרמ תובתה ולא לכ יכ ."ךילא
.(ג) םש ןיע ,ה"גהב ,'ד קרפ ,תיציצה רעשב "םייח~ץע~ירפ"ב ראבמכ) ,םירשקהו
הז~ידי~לע ,ל"נכ תיציצ תניחב וניהד ,"ךילא אב ףסוי ךנב הנה" :והזו
."לארששי קזחתיו"

ח

תבש תרטפה אוהו ,'ד הירכז) 'וכו השאר לע הלגו הלכ בהז תרונמ הנהו יתיאר
.(הכנח

.תונורסחה תומלש אוה יכ ,ילארששי שיאמ (ץכערק ןירוקש) הנו יחונג רקיהנה א
םילהת) בותכש ומכ ,םלועה ארבנ ,םייח חורה אוהש ,המישנה תניחב ידי~לע יכ
ומכ ,חורה תניחבב ןכ~םג היהי םלועה שודחו ."םאבצ לכ ויפ חורבו" :(ג"ל
תויח ןכ םג אוהו ."המדא ינפ שדחתו ןוארבי ךחור חלשת" :(ד"ק םש) בותכש
תמשנ ויפאב חפיו" :(ב תישארב) בותכש ומכ ,המישנה אוה םדאה תויח יכ ,םדאה
:םימכח ורמאש ומכו ."ויפאב םייח חור תמשנ רשא לכ" :(ז םש) ביתכו ,"םייח
.'םייחה רסחת המישנה רסחת םא'

רקע ,רבד הזיאב ןורסח שישכו ;חור תניחבב אוה םירבדה לכ תויח רקע יכ,אצמנ
ותוא לש םייח~חורה תניחב אוהש ,רבדה ותוא לש תויחה תניחבב אוה ןורסחה
תניחבב אוהו ,המישנה תכירא אוה החנאהו .רבדה םיקמה אוה חורה רשאל ,רבדה
,החור ךיראמו ןורסחה לע חנאתמשכ ןכ לעו .החור ךיראמ וניהד ,"םיפא ךרא"
,ל"נכ םייח~חורה תוקלתסה אוה ןורסחה רקע יכ ,ןורסחהל םייחה~חור ךישממ אוה
.ןורסחה םילשמ החנאה ידי~לע ןכ לעו

ברהו קידצהמ ןילבקמ םייח~חורה רקעש ,עד ?םייח~חורה ןילבקמ ןיאמךא ב
םיקלא חורו" :(א םש) בותכש ומכ ,הרותהב אוה םייחה~חור רקע יכ ,רודבש
רקע ןכ לעו ,הרותב םיקבד םיקידצהו ,הרותה אוה "םימה ינפ לע תפחרמ
ךיראמו חנאתמ אוהשכ ,רודבש ברהו קידצהל רשקמ אוהשכו .םלצא אוה םייח~חורה
והזו .חורה םש רשא הרותהב קובד אוהש ,רודבש קידצהמ םייחה~חור ךישממ ,החור
לכ לש וחור דגנ ךלהל עדויש' "וב חור רשא שיא" :(ז"כ רבדמב) קידצה ארקנש
לכ לש םייח~חורה םילשמו ךישממ קידצה יכ .(םש י"שר שרפש ומכ) 'דחאו דחא
.ל"נכ דחאו דחא

דוד לש רונכ יכ 'דוד לש רונכב תבשנמה תינופצ חור' :(:ג תוכרב) תניחבהזו
אוה וב תבשנמ התיהש ןופצ חורו ;הרות ישמח השמח דגנכ ,ןימינ שמח לש היה
חורה תניחב אוה ןופצ חור יכ ,ל"נה "םימה ינפ לע תפחרמ םיקלא חורו" תניחב
ארתב אבב) רסח ןופצ יכ .םייח~חורה תניחב אוהש ,(א) םדא לש ובלב ןופצה
;"ךבל תלאשמ ךל ןתיו" :(ז"ל םילהת) בותכש ומכ ,בלב אוה ןורסחהו ,(:הכ
בותכש ומכו ,בלב אוה םייח~חורה רקעו .(כ םש) "ךיתולאשמ לכ 'ה אלמי"
תאד אמכ ,'וכ 'אכלמכ אבל רתב ןיגהנתמ ןיפיש והלכ' :(גי ןוקת) רהז~ינוקתב
,בלב אוה חורה יכ .'וכ "תכלל חורה םש היהי רשא לא" :(א לאקזחי) רמא
ןכ לעו .בלב ןורסחה שגרנ ןכ לעו ,בלב ומוקמש חורה תוקלתסה אוה ןורסחהו
אלמי ,ךבל תלאשמ ךל ןתיו" :רמאנ ל"נכ חורה תניחבב אוהש ןורסחה אלמתנשכ
,הרותהמ םייח~חורה ןילבקמ םהש ,לארששי ןכ לעו .ל"נכ וניה ,'וכו "'ה
וצעיתיו דוס ומירעי ךמע לע" :(ג"פ םילהת) בותכש ומכ ,ןופצ םש לע םיארקנ
."ךינופצ לע

םילשהל חורה םה ןילבקמ ןיאמ ,זובו הואגב קתע קידצ לע םירבודה םיעשרךא ג
תישארב) וששעב בותכש ומכ ,וששע תניחב אוהו הפלקד בר שיש עד ךא ?ןורסחה
יברבר" :סולקנוא םגרתש ומכו ,וששע יפולא תניחב אוהו ;"בר יל שי" :(ג"ל
,האמטה חור תניחב אוהו ,חורה םיעשרה ןילבקמ םהמו .הפלקד ברה תניחב "וששע
לעו .(ב) "ריעשש שיא יחא וששע ןה" :(ז"כ םש) בותכש ומכ ,הרעס חור תניחב
:ןכ לעו .ותעשב לודג אוהש הרעס~חור ומכ העש יפל ףיקתו לודג םהלש חורה ןכ
תניחב ידי~לע םהילע רבגתמש ,אקיד "חיפי" (י םילהת) "םהב חיפי ויררוצ לכ"
רעסמו ,דבאנו הלכ ףוסלו ללכ םויק ול ןיאש ךא ,ותעשב לודג אוהש ,ויפ חור
וינפ לא ויאנששל םלשמו" :(ז םירבד) בותכש ומכו ;(ג) התמשנו הפוג
.חורה תכירא תניחב וניהד ,ול ךשמנש ןורסחה תומלש ןושל 'םלשמו' ;"ודיבאהל
תרכה" :(ג והיעשי) בותכש ומכ ,חורה תניחב אוה וינפ יכ ,'וינפ לא' :והזו
חפיו" :בותכש ומכ ,חורה תניחב אוהש ,(.כק תומבי) םטחה הז "םב התנע םהינפ
ףא יכ ,ודיבאהל אוה ךא ."ויפאב םייח חור תמשנ רשא לכ" ,"םייח תמשנ ויפאב
.ל"נכ דבאנ ףוסל העש יפל לודג אוהש

המישנה חורה יכ .(*םיעשרל םיפא ךרא :(א"ה ב"פ תינעת ימלשורי) תניחב והזו
העש יפלש ףא יכ ,(ד) הליד יבגו הפא ךיראמ וניהו ;םיפא ךרא תניחבב אוה
םיארקנ ןכ לעו .ל"נכ הליד יבג ףוסל ךא ,הפא ךיראמ תניחב ,ףיקתו לודג חורה
,ריעשש שיא וששע תלשממ תחת ושכע םה יכ ,"הרעס הינע" (ד"נ והיעשי) לארששי
,ןורסחה תומלש ,םייח~חורה לבקמ םיקידצב קובדה ךא .ל"נה הרעס~חור תניחב
.השדקד ברהו קידצהמ

ומכ ,תונווע תמחמ אוה ןורסחה יכ ,(ז"ט ילשמ) "הנרפכי םכח שיאו"ןכ לעו ד
םירוסי ןיאו אטח אלב התימ ןיא' :(.הנ תבש) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש
לעו ."םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו" :(ט"פ םילהת) בותכש ומכ ,'ןוע אלב
תונמחר לדגמ אוהו .ןועה רפכמ ,ןורסחה םילשמו םייחה חור ךישממה ,קידצה ןכ
,םיקידצה לצא םייח~חורה תויהל ומצע םצמצש ,ומש ךרבתי ארובהמ תונינחו
תונורסחה לא םייחה חור ןיכישממ םהו ,הרותהמ םייח~חורה ולבקי םהש וניהד
.תונוועה ןירפכמ הזבו

."םיפא ךרא ןונחו םוחר לא 'ה 'ה" :(ד"ל תומש) תודמ הרששע~שלש תניחבוהזו
;ןורסחה לע החנא תניחב ,החור ךיראמ אוהש ,חורה תניחב אוה 'םיפא ךרא'
,השדקד בר קידצהמ םייח~חורה ןילבקמש ,ונרמאש ומכ ,"תמאו דסח ברו" וניהו
,"תמאו" וניהו .ןידה ףקת ,ינומדא אוהש ,הפלקד בר וששע ךפה ,"דסח בר" אוהש
התיה תמא תרות" :(ב יכאלמ) תארקנש ,הרותהמ םייח~חורה לבקמ קידצה יכ
יברבר ,וששע יפולא תניחב הז 'םיפלאל' ;"םיפלאל דסח רצנ" וניהו ."והיפב
קיתממו רצונ ,השדקד ברה תניחב ,דסחש "דסח רצנ" :והזו .הפלקד בר םהש וששע
חור ידי~לע יכ ,"עשפו ןוע אששנ" ןכ לעו .וששע יברבר ,וששע יפולא תניחב
ןירפכתנ הז~ידי~לע ,החנא ידי~לע קידצהמ ןיכישממש ,ןורסחה תומלש ,םייחה
,"עשפו ןוע אששנ" והזו .ל"נכ "הנרפכי םכח שיאו" תניחב והזש ,תונוועה
.ל"נכ

ךא .ותוא םילשמו וילע חנאתמש ,ןורסחה לא םייחה חור ךישממ חנאתמשכ,הנהו ה
ברהמ חורה ךישממו חנאתמ אוהו ,עשרהב הרגתמשכ יכ ,רשפא יא םיעשרב תורגתהל
,ל"נכ ,"םהב חיפי ויררוצ לכ" ןכ לעו ,ותעשב לודג ולש חורהו ,הפלקד ולש
אל םא ,םיעשרב תורגתהל לוכי םדא לכ ואל ןכ לעו .םולשו סח ,ול קיזהל לכויו
הנאי אל" :(ב"י ילשמ) תניחבב אוהשכ ,אוה רומג קידצו .רומג קידצ אוהש ימ
ול עראי אלש חוטבש דע ,ולש ערה לכ לטבו שרג רבכש וניהד ,"ןוא לכ קידצל
:הרבע לושכמ םוש

עברא םה םשרשב הלעמלו ;רפע ,םימ ,חור ,שא :תודוסי העברא שי יכ ןינעהו
שירפהו לידבהש רומג קידצהו .ערו בוט םיברעמ םה הטמלו ,(ה) ה"יוה תויתוא
םהש ,ל"נה תודוסי העבראמ דחאמ ער םוש ול ראשנ אלש דע ,ירמגל בוטה ןמ ערה
:םיעשרב תורגתהל רתמ וז הניחבב אוהשכו ,עודיכ תודמה ללכ

םילשהל ולש חורה םש ךרד לבקיש רונצ ול היהיש חרכהה ,עשר לכ יכ ןינעהו
ךרדה אוה ריבגהו ךישמהש תודוסי העבראמ הער הדמה ךרד אוה רונצהו ,ןורסחה
הצור קידצהשכו .ונורסח םילשהל ולש םייח~חורה םש ךרד לבקמש רונצהו
לקלקלו העינכהל ,עשרה וילע ריבגהש איהה הער הדמהל דריל חרכמ אוה ,וליפשהל
קידצה הז היהיש חרכמ ןכ לעו .ולש תויחה םשמ לבקמש ,עשרה לש אוהה רונצה
םייח~חורה אוהש ,הרעס~חורהל חכ היהי אל ןעמל ,ער םוש וב ןיאש ,רומג קידצ
עשרה לש הער הדמהל דרויש תעב קידצהל ,םולשו סח ,קיזהלו טלשל ,עשרה לש
זחאל םוקמ ול ןיאו ,רומג קידצהב הזיחאו הסיפת םוש ערהל ןיא יכ ,הלקלקל
קר ,םולשו סח ,הסיפת םוש ול ןיא העינכהל דרויש המצעב הער הדמהמ םגו) .וב
םרבא לעיו" :(ג"י תישארב) תניחבב ,הליפשהלו העינכהל אוה הכותל דרויש המ
:("םירצממ

,םימ ,חור ,שא :תובת~ישאר ץר'א יד'ע םיעש'ר ליפש'מ :(ז"מק םילהת)והזו
,רומג רורבב םררבל ןיכירצש ,תודמה לכ ללכ םהש ,תודוסי העבראה לכ םהש ,רפע
יזאו ,ל"נה תודוסי העבראהמ הדמ םושבש ער םושמ הזיחא םוש וב היהי אלש דע
,םימ ,חור ,שא תודוסי העבראמ ערה לידבמשכ ,אקיד זאו .ל"נכ רומג קידצ אוה
ףא ,רומג וניאש קידצ ןכ ןיאש המ .ל"נכ ץרא ידע םיעשר ליפשמ אוה יזא רפע
,חכב ןידע ערהו ירמגל ערה לידבה אל ןידע ןכ~יפ~לע~ףא ,הרבע םוש ול ןיאש
קיזהל לכויו ,וב זחאל ערהל םוקמ שי יכ ,םיעשרב תורגתהל ול רוסא ןכ לעו
הרעס~חור תניחבב ותעשב לודג אוהש ,עשרה לש חור~תוכיראה ,םולשו סח ,ול
.ל"נכ

?"םיערמב רחתת לא" :ביתכהו :(:ז תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשוהזו
'ודיבש תורבעמ אריה' :י"שר שרפ ;'ןכ רמוא ופקונ ובלש ימ' (ז"ל םילהת)
ןידע ארי אוהש קר ,הרבע םוש ול ןיא תמאב יכ ,ונרמאש והז .אקיד 'ודיבש'
אל תניחבל ןידע הכז אל יכ ,חכב ןידע ערה יכ ,תוששעל וחכו ודיבש תורבעמ
,םולשו סח ,הרבע לושכמ ול עראי אלש ןידע חוטב וניאו ,ןוא לכ קידצל הנאי
.ל"נכ םיעשרב תורגתהל ול רוסא ןכ לעו

הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאו ,(א קוקבח) "ונממ קידצ עשר עלבכ שירחת":והזו
שממ ותוא עלוב אוה יכ ,אקיד 'עלוב' 'עלוב ונממ קידצ' :(*אע אעיצמ אבב)
ובל ןיא יכ ,עלוב וניא רומג קידצ לבא ;ותעשב לודג אוהש ,ולש חורה תכיראב
לש תוואתהו תודמה לכמ ירמגל ערה לטב רבכ יכ ,ל"נכ הרבע לושכמ ששחמ ופקונ
תורגתהל םירתמ וילא םיולנה לכו רומג קידצה הז ןכ לעו .תודוסי העבראה לכ
,םהלש תוער תודמה לכ לש תורונצה לכ ךותל דריל לוכי קידצה הז יכ ,םיעשרב
,ץרא ידע םיעשר ליפשמ אוה הז~ידי~לעו ,םלטבלו םרבשלו םמצע לע וריבגהש
:ל"נכ

,הלפתו הרות ידי~לע אוה בוטהמ ערה לטבלו לידבהלו שירפהל הזל אובלו ו
שי יכ .םיקסופ דמלל וניה ,(ו) הכלה לש הקמעל ןולל היהי הרותה דומלו
רשכ ,רוהטו אמט ,רתהו רוסא תניחבמ ןיזחאנש ,ערהו בוטה תזיחא הרותהב
ןכ לעו ;ערו בוט ברעמ אוה הכלהה ררבמ וניאש ןמז לכו ;הרותהב שיש ,לוספו
הער שרדו" :(א"י ילשמ) תניחבב אוהו ,בוטהמ ערה לטבלו שירפהל לוכי וניא
וניהד ,'וכו רתמהו רוסאה ררבמו הכלה~קספה ררבמו ןיעמ אוה רשא דע ;"ונאובת
לכויש ,לכשה הזל תוכזל ךא .(ז) ערהמ בוטה שירפמ יזא ,םיקסופ דומל ידי~לע
:לכשה ךשמנ םשמ יכ ,הלפת ידי~לע אוה ,הכלה לש הקמעל ןולל

יכ ,'אתירוא אד ןג' :(:טכ ,ד"י ןוקת) רהז~ינוקתב בותכש ומכ,ןינעהו ז
ןיבששע תניחב םה הרותהב םיניבמו םיניעמה לארששי תומשנו ,ןג תארקנ הרותה
בותכש ומכ ,המכח אד ,ןיעממ אוה ?םילדג םה ןיאמו .ןגב ואיברתאד ןיאשדו
תניחב אוהש לכשהו המכחה ןילבקמ ןכיהמו ."םינג ןיעמ" :(ד םירישה~ריש)
,הלפתה אוה "אצי 'ה תיבמ ןיעמו" :(ד לאוי) בותכש ומכ ,הלפתהמ אוה ?ןיעמה
לא חכמ איבמ תניחב אוהו ."הלפת תיב יתיב יכ" :(ו"נ והיעשי) בותכש ומכ
.לעפה

ודיב רשא שדחמ שיש ןימאמש אוה הלפת יכ ,םלועה שודח תניחב אוה הלפתיכ
םילהת) בותכש ומכ ,חכב האירב תוניחב אוהו ,עבטה תונשל ונוצרכ תוששעל
;ל"נכ המכחה ןיעמ אצוי םשמש הלפתה תניחב אוהש ,"תיששע המכחב םלכ" :(ד"ק
"ןומא ולצא היהאו" :(ח ילשמ) בותכש ומכ ,לעפב האירב תניחב איה הרותהו
תניחב אוה ,רבד הזיא לע ללפתמשכו .םלועה ארבנ הרותהב יכ ,לעופ ןושל ,ןמא
,הלפתב אוהש המכחה תוררועתה תניחב אוהו ,חכב האירב תניחב אוהו םלועה שודח
,ל"נכ המכחה ררועתנ םש יכ ,הלפתה הז ,"אצי 'ה תיבמ ןיעמו" :ליעל רכזנכ
ילשמ) בותכש ומכ ,לעפה לא אצוי םשו ,הרותה לא המכחה אוה ןיעמה ךשמנ םשמו
הששענ הז~ידי~לעו ,המכחה תולגתה אוה הרותהב יכ ,"הנובתו תעד ויפמ" :(ב
.ל"נכ ןיאשדו ןיבששע ואיברתא הז~ידי~לעו ,ןגה הקשמ ןיעמהש ,םינג ןיעמ

באכ ידיל אב ותלפתב ןיעמה' :(:בל תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשוהזו
קסעי ?התנקת יאמ ."בל תלחמ הכשממ תלחות" :(ג"י ילשמ) רמאנש ,'וכו 'בל
אוה ןידע הלפתהב יכ ,ונרמאש והז ."האב הואת םייח ץעו" (םש) :רמאנש ,הרותב
יזאו ,לעפב האירב תניחב איהש ,הרותה לא אבש דע ,לעפה לא אצוי וניאו חכב
.לעפה לא חכמ אצויש ידי~לע ,ותשקב הששענ

.םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ,ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצי רהנו :ביתכדוניהו
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,"התאר אל ןיע" ןדע יכ ,הלפתה תניחב אוה ןדע
הלפת ידי~לע יכ ,עבטה ןמ הלעמל אוהש הלפת תניחב והזש ,(:דל תוכרב) הכרבל
ונל ןיא עבטהמ הלעמל יכ ,"התאר אל ןיע" ןדע תניחב והזש] ל"נכ עבטה הנשמ
.[אסיפת םוש

תא תוקשהל ;"אצי 'ה תיבמ ןיעמו" :ל"נכ ,הלפתהמ וניה ןדעמ אצי רהנו:וניהו
ןגה לא הלפתהמ המכחה ןיעמ ךשמנ רשאכו ."םינג ןיעמ" ,ל"נכ הרותה אוה ןגה
ןגהב םילדגש רמולכ ,לארששי תומשנ ןיאשדו ןיבששע ואיברתא יזא ,הרותה אוהש
,ןידה ררבל הכלה לש הקמעב ןולל הכוז יזאו ,הרותהב םיליכששמו םיניבמו
.ל"נכ ערהמ בוטה שירפמ הזבו ,'וכו רוהטה ,רתמהו רוסאה

,בוטה קר ראשנ אלו תודוסי העבראהמ ערה דרפנ הז~ידי~לע יכ ,דרפי םשמו:והזו
העבראה לש בוטה שרש םהש ,ה"יוה תויתוא עברא םה םישאר העבראל היהו :יזאו
:ל"נכ תודוסי

בותכש ומכו ,םייח~חורה תניחב םה תיציצ עברא יכ ,תיציצ עברא תוניחבוהזו ח
ןיעינכמ הז~ידי~לעש ,"חורה יאב תוחור עבראמ 'ה רמא הכ" :(ז"ל לאקזחי)
ןיכישממש ,םייתמא םיקידצה לע םיקלוחה םידגנתמה לש חורה אוהש ,הרעס~חורה
ןכ~לעו .ל"נכ ריעשש שיא וששע תניחב אוהש ,הפלקד ברהמ םהלש חורה תכירא
םדי~לע יכ ."ישאר תיציצב ינחקיו" :(ח םש) בותכש ומכ ,רעשש ןושל אוה תיציצ
.ל"נכ הרעס~חור תניחב ,ריעשש שיא וששע ענכנ

ורמאש ומכ) תודמ הרששע~שלש רדסו אוה~ךורב~שודקה ףטעתנש ןבל תילט תניחבהזו
תוניחב ןה תודמ הרששע~שלשה יכ ,(:ז"י הנשה שאר ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
חורה תוניחב ,תופנכ עברא אוהש ,תילט תניחב והזו .ל"נכ השדקד םייח~חורה
,וששע תניחב ,הפלקד חור תוניחב ךפה ןבל תילט וניהו .ל"נכ תוחור עבראמ
תילטכ 'תילטכ' :י"שר שרפו ,(ה"כ תישארב) "רעשש תרדאכ ולכ ינומדא" אוהש
םיעשרה לש חורה ךשמנ םשמש ,םודא תילט תניחב אוהש ,הפלקד תילט תניחב ,אקיד
םשמ יכ ,ותוא ןיעינכמ ,ןבל תילט תניחב אוהש ,השדקד תילט ידי~לעו .ל"נכ
.ל"נכ םימחר לש תודמ הרששע~שלש תניחב אוהש ,השדקד םייח~חורה ךשמנ

הרששע~שלש הששמ ינפל רדסו אקיד ןבל תילטב אוה~ךורב~שודקה ףטעתנןכ לעו
,ףיקמ תוניחבב אוהש ,השדקד תילט ידי~לע יכ ,ל"נכ וניה ,םימחר לש תודמ
תילט ענכנ ,"חורה ךלוה בבס בבוס" :(א תלהק) תוניחב ,םייח~חורה תניחב אוהש
:הפלקד חורה תניחב ,הפלקד

עבראה ידי~לע יכ "הנממ םיעשר ורעניו ץראה תופנכב זוחאל" :(ח"ל בויא)והזו
םדי~לע ,ל"נה םישאר עבראה תניחב םהש ,השדקד םייח~חורה תניחב םהש ,תופנכ
,חו'ר ,ש'א :תובת~ישאר ,ץר'א יד'ע םיעש'ר ליפש'מ תניחב ,םיעשר ורעניו
.ל"נכ ,רפ'ע ,םי'מ

.רבדמ יתמ ךל יוחאו את ,אעיט אוהה יל רמא :אנח~רב רב הבר רמא:שורפ הזו
דחד הכרב אפיקז הוהו ,דיקרפא ונגו .ומסבמד ןאמכ ומדו ,והניתיזחו ילזא
יקספ .הב עגנ אלו החמר אפיקזו אלמג ביכר יכ ,הכרב התות אעיט ליעו ,והינמ
ידימ תלקש אמלד :יל רמא .ןל יגתסמ יוה אלו והינמ דחד אתלכתד אנרק אדח
רדהו ,התרדהא ילזא .הל יגתסמ אל והינמ ידימ ליקשד ןאמד ,ירימגד ?והינמ
.ןל יגתסמ

:ם"בשר שורפ

םינפב ןיבכוש ויהש ומסבמד ןאמכ ומדו והניתיזחו ילזא :לאעמשי רחוס אעיט
,רמולכ הכרב התות אעיט ליעו :הלעמל םהינפ דיקרפא :ןיי ייותשכ תובהצ
הב עגנ אלו ,ודיב וחמרו למגה לע בוכר ,תמה יכרב תחת ךלוה היה אעיטש יתיאר
,תיציצ ןיד ונממ דמלל ,םימכחל ותוארהל תילטה ףנכ אנרק אדח אלקש :הכרבב
ונייהש תומהב ןל יגתסמ אק יוה אלו :ןמקלדכ ,ללה~תיבכ יא יאמש~תיבכ יא
.ךלהל ןילוכי ויה אל ןיבכור

םהו ,םיקידצב םיקבד םניאש םיעשרה ול הארהש וניה רבדמ יתמ ךל יוחאואת
וניה (.בע תומבי) וב תבשנמ תינופצ חור התיה אל רבדמ יכ ,רבדמ יתמ ןיארקנ
דוד לש רונכב תבשנמ התיהש תינופצ חור תניחב איהש ,השדקד םייחה חור תניחב
םהו ,השדקד חורה םהל ןיאו ,םיקידצב םיקבד םניאש ,וללה םיעשרהו .ל"נכ
.ןורסחה תומלש םהל עיגמ ןכיהמ ול הארהו ;םיתמ םיאורק םהייחב

וששע תניחב ,ןיי ייותשכ ,לאומש ונבר שרפ ימסבמכ ומד ווהד :ול הארהשוהזו
םילשהל םהלש םייח~חורה םיעשרה ןילבקמ םשמ רשא ,הפלקד ברה אוהש ,ינומדא
.ןורסחה

חורה תניחב הז םהינפ הלעמל םהינפ ,לאומש ונבר שרפ דיקרפא ונגו:והזו
רשא דע העש יפל לודג םהלש חורה יכ ,הלעמל וניהו ;'וכו םהינפ תרכה :ל"נכ
הכרב הבג הוהו .ל"נכ םהב חיפי ויררוצ לכ תניחב ,ל"נכ הלעמל םתחלצה הלוע
םיכרב" ארקנ החלצהה רדעה יכ ,םיעשרה לש החלצהה לדג לע הרומ הז והינמ דחד
.החלצהה םור וניה 'הכרב הבגו' :(ה"נ והיעשי) "תולשוכ

לכב לאומש ונבר שרפש ומכ ,אעיט ארקנש קידצה וניה הכרב התות אעיטליעו
בבוס" :(א תלהק) בותכש ומכ ,חורה תניחב אוה רחוסו ,'לאעמשי רחוס' :םוקמ
לע 'לאעמשי רחוס' :והזו .השדקהמ חורה לבקמש קידצה וניהו ,"חורה ךלוה בבס
לש תוחנאה לכ עמוש קידצה יכ ,"ךינע לא 'ה עמש יכ" :(ז"ט תישארב) םש
יכ .ל"נכ וב חור רשא שיא אוה יכ ,דחא לכל םייח תואצות ונממ יכ ,וב םיקבדה
דסח בר תניחב הז "דסח שיא ושפנ למוג" :(א"י ילשמ) תניחב אלמג ביכר
.ל"נכ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts