תארי" :(ג"ל והיעשי) בותכש ומכ ,הארי הרובג תניחב אד ,תובישח ןושל אתניפס
(ז"ט רבדמב) בותכש ומכ ,הרצ ןושל אציש .תובישחה רקע איהש ,"ורצוא איה 'ה
.'ןוהתי יצשאו' :ומוגרתו ,"עגרכ םתא הלכאו"

ביתכו ,תוקחו תולבקמו תולכששמ םהב שיש ,תווצמ תניחב אד אתולילו אמויאתלת
הז ילופשב ןנאו ופיקזב והיא ."הלילו םמוי וב תיגהו" :(א עשוהי) םהב
אד אימד אמוקמק םחימכ ."ויששועב לארששי חמששי ,ויששעמב 'ה חמששי" :תניחב
אד יסרפ ןיתש אגסמ ."ןונבל ןמ םילזונו" :(ד םירישה~ריש) בותכש ומכ ,אחמ
.ויתורובג םערו ,םירובג םישש ,תורובג תניחב

םירבד ,תומולעת רואל איצומ אוהש ,דסח תניחב אד :'אשרפ' אריג אשרפ ידשיכו
אד ,"םמהתו ךצח חלש" :(ד"מק םילהת) אד אריג .םתוא שרפמ אוה ןימצמצמה
האריהש ,םדק איהש הארי תניחב אד יהיא היל המדק .'וכו "ינימיל בש" :תניחב
.'וכו "המכח תישאר" :(א"יק םש) בותכש ומכ ,תמדוק איה

לוכיש דע ,האריה חכ לדג הארו ,האריה תדמב ךכ לכ ךלהש ,רפס אנח רב רבהברש
רדהו .'וכו אציש ןיב והזו ,ןיד רזג רחאל ןיד רזג םדק ןיב הדי לע ןיבהל
,'וכו אמוי אתלת תניחב םהש ,תווצמה ידי~לע וניה ,ןיבהל לוכי ךיא שרפמ
לוכי תווצמה תחמשש ידי~לעו ,החמששב ןתוא ןיששועשכ אקודו .ןיבהל לוכי
,ל"נכ ,תווצמב תשבלמ איה החמשהו ,ויששעמב חמשמ אוה~ךורב~שודקה יכ .ןיבהל
לארששי חמששי" :בותכש ומכ ,אוה~ךורב~שודקהב ןכ םג הטמל ןיחמשמ ונחנאו
.ל"נכ ,אבה םלוע רכשש ולפא ,רכשש םושב וננוצר ןיאו ,"ויששועב

ונחנא הז~ידי~לעו ,ונתחמשש ןכ ותחמשש יפל ,'ילופשב ןנאו ופיקזב והיא',הזו
.םער תניחב ידי~לע ,החמשש תניחב גישהל ךיא שרפמ רדהו .ןיבהל ןילוכי

ךמער לוק :תניחב וניה ,'וכו אימד אמוקמק םחימכ :רמא ימיד בר אתא יכ:והזו
.םימער ונממ הששענו ,אתלגלגב ןיעגופה ,תורובג תניחב הז ןיתיש .לגלגב
.'וכו םימער וארבנ אל :תניחב ,הנוכה ררועמ לוקה תניחב הז :אלק עמתשאו
אללכאל ךירצו .םידסח ידי~לע אלא וניא תורובגה תורבגתה רקעש ,רמא רדהו
לעב יכ ,(ז) האריה תא אמדקאל ךירצ ןכ~יפ~לע~ףאו ,ל"נכ ,אנימיב אלאמשש
:[:ב ןישודק] הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) ותדבא לע ריזחמ הדבא
.'וכו 'הדבא ול הדבאש ,םדאל לשמ .השא רחא רזחל שיא לש וכרד'

ךירצ ןכ לעו .עודיכ ,השא תניחב איה האריו שיא תניחב אוה הבהא יכ:שורפ
תרזחמו תכלוה הבהאה יכ ,אליממ הבהאה וילא אובת זא יכ ,האריה תא םידקהל
שודקה ויפמ יתעמש ךכ ;ל"נכ ,ותדבא רחא ריזחמ הדבא לעב יכ ,דימת האריה רחא
.(שורפב

:'וכו אמיד אנדלג יאה :ישא בר רמאו ,'וכו אריג אשרפ אדש יכו :תניחבוהזו
:תובת ישאר אוה יכ ,תורובג תניחב אוהש ,אל"גא םש תניחב אוה א'נד'ל'י'ג
םשו ,ל"גא תויתוא אוה אנדלג יכ ,(ח) אבומכ ,ינד'א םלוע'ל רוב'ג הת'א
.ל"נכ ,א"לגא םש וניה תומלשב י"נדא

,ל"נכ ,קיפנד לוק תניחב ידי~לע וניה ,'וכו רפוש לוקו תורצצחב :שורפהזו
."לגלגב ךמער לוק" :תניחב ,םימער תניחב הששענ ,'וכו םיה םערי הז~ידי~לע
םימער וארבנ אל :ורמאש ומכ ,הליד ןיקרעו אבל תניחב אד הב יבששיו לבת
,'וכו

תיותהו" :(ט לאקזחי) בותכש ומכ ,המישר ןושל וית .בל וית תויתוא לבתיכ
תורהנ :הז~ידי~לעו .'וכו םימער וארבנ אל :רמאנש ומכ ,בלב לוקה םשרנש ,"ות
."החמשש בל ירשילו" ,ל"נכ ,החמשש תניחב ףכ ואחמי

:(ח 'א~םיכלמ) בותכש ומכ ,הלפת ןושל :הנר וננרי םירה דחי החמשה ידילעו
בלה תחמשש ידי לע וניה ,(ט) םיקידצ תניחב םירה .'וכו "הנרה לא עמשל"
שורפ הזו ,ןידה רזגנ יכ וניבישכ ,רמאמב ןתלפת תא שיבלהלו ללפתהל ןילוכי
.דחי םירופסב םתלפת םישיבלמש ,דחי

ו

(א"ל םירבד) 'וכו עשוהי תא ארק ,השמ לא 'ה רמאיו

ףדורש ימ יכ .(א) םוקמה דובכב תוברהלו ומצע דובכב טעמל םדא לכךירצ יכ א
ילשמ) וב רמאנש ,םיכלמ לש דובכל אלא ,םיקלא דובכל הכוז וניא ,דובכה רחא
הז אוה ימ :םילאושו וירחא םירקוח לכהו ,"רבד רקח םיכלמ דבכ" :(ה"כ
דובכל יואר וניאש םירמואש ,וילע םיקלוחו ,הזה דובכ ול םיקלוחש ,והזיאו
.הזה

הכוז אוה יזא ,םוקמה דובכב הברמו ומצע דובכב טעממש ,דובכה ןמ חרובש ימלבא
וילעו ,ואל םא יואר אוה םא ודובכ לע םירקוח םדא~ינב ןיא זאו ,םיהלא דובכל
.הזה דובכה לע רקחל רוסא יכ ,"רבד רתסה םיהלא דבכ" :(םש) רמאנ

עמשישכ הבושתה רקעו .הבושת ידי~לע אלא ,הזה דובכל תוכזלרשפא יאו ב
תניחב ,(ג) רתכ אוה ף"כהו ,(ב) ף"כ אלב דובכ תיל יכ ,קתשיו םדי ,ונויזב
,הבושת תניחב ,היהא

וליאכ ,היוה ול ןיא ןידע ,הבושתה םדק וניה .יוהמל ןימז אנא אד היהאיכ
ומצע תא רהטל אבשכו ,ארבנשמ ארבנ אלש ול בוט יכ ,םלועב הוהתנ אל ןיידע
אנא וניה ,םלועב היוה ול היהיש וניה ,היהא תניחבב אוה זא ,הבושת תוששעלו
.יוהמל ןימז

םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הבושת תניחב ,הנתמה ןושל רתכ יכ ,רתכ תניחבהזו
.ןומסרפא תונקל אבש ,דחאל לשמ ול ןיעיסמ רהטל אבה' :(.טל :חל אמוי) הכרבל
יל רתכ" :(ו"ל בויא) בותכש ומכ ,רתכ תניחב הזו ,'וכו 'ןתמה :ול םירמוא
ןידע יכ ,ונממ םינפ תרתסהב היהא תניחב יזא הבושתה םדק לבא ."AE@וחאו ריעז
תוכיפש וניה ,*םד אירטמיג היהא ינפ תרתסהו ,םלועב יוהמל ומצע תא ןיכה אל
ללחבש םדה ןידע יכ ,"ולקי יזבו" :(ב א~לאומש) םש לע ,תונויזבו םימד
ליסכ בלו" :(י תלהק) בותכש ומכ ,ערה רציה רודמ םשש ,בלבש ילאמשה
,םימד תוכיפשו תונויזב וילע ןיאב הז ליבשבו .זעו ףקתב אוה ןידע ,"ולאמששל
.םד אירטמיג ,ה"יקא ינפ תרזחהו תרתסה תניחב הז יכ

םשה ןיבתוכשכ וניה .אבומכ ,םד אירטמיגב אוה היהא םש ירוחא יכ :שורפ*
אירטמיגב אוה ,רוחאל םעפ לכב ןירזוחש ,היהא ,יהא ,הא ,א וניהד ,םירוחאב
:םד הלועש ,היהא ינפ תרתסהו תרזחה תניחב והזו ,םד

קדקדי אלו ,םיבישמ םניאו םתפרח םיעמושה ןמ היהיש ,םדל םד ךפהיש ,הזלןוקתו
,םיללח םיללח ול ליפמ אוה~ךורב~שודקה זא ,'הל םד םיקמשכו .ודובכ ןויזב לע
ומכ) ,"םיללח ךל ליפי אוהו ול ללוחתהו 'הל םוד" :(ז"ל םילהת) בותכש ומכ
םילהת) "יברקב ללח יבלו" :וניה ,(.ז ןיטג ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש
,ערה רציה תחיבז תניחב הזו ,ילאמשה ללחבש םדה טעמתנ הז~ידי~לע וניה ,(ט"ק
,"יננדבכי הדות חבז" :(נ םש) בותכש ומכ ,יקלא דובכל הכוז הז~ידי~לעו
:ערה רציה תחיבז לע (:גמ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ושרדו

"יתאטחמ יתרהט ,יבל יתיכז" :רמאי ימ יכ ,הבושתה תדמב דימת זחאלךירצו ג
רמול רשפא יא הז ולפא ,יתעשפ ,יתיוע ,יתאטח :רמוא םדאש העשב יכ ,(כ ילשמ)
ימ וניה ,"יתאטחמ יתרהט ,יבל יתיכז" :רמאי ימ :והזו) .הינפ ילב בבל רבב
:והזו .'וכו יתאטח :רמואש העשב ולפא ,תוינפמ רוהטו ךז ובלש ,רמול לכוי
יתעשפ ,יתיוע ,יתאטחה ןמ רוהט היהיש וניה ,"יתאטחמ יתרהט :'וכו רמאי ימ"
תוששעל ךירצש ,אצמנ .(ל"נכ ,תוינפ ילב רוהטו ךז וניא זא םג יכ ,רמאש
וילע יכ ,רמאש יתעשפ ,יתיוע ,יתאטח לע וניה ,הנושארה הבושתה לע הבושת
,'ה דובכל הכוז הבושת ידי~לע יכ ,"ינודבכ ויתפששב" :(ט"כ והיעשי) רמאנ
."ינממ קחר ובלו"

תוששעל ךירצ ןכ~יפ~לע ףא ,המלש הבושת הששעש ,ומצעב םדא עדוי םאולפאו
ךכ~רחאו ,ותגשה יפל הששע הבושת הששעשכ הלחתמ יכ .הנושארה הבושת לע הבושת
יפל אצמנ .ךרבתי םשה תא רתוי גישמו ריכמ אוה יאדוב ,הבושת הששועשכ יאדוב
ךירצש ,אצמנ .תוימשג תניחבב אוה הנושארה ותגשה יאדוב ,ושכע גישמש ותגשה
.ותוקלא תוממור תא םשגתהש לע ,הנושארה ותגשה לע הבושת תוששעל

:(ל םירבד) בותכש ומכ ,הבושת ולכ וניה ,תבש ולכ היהיש ,אבה םלוע תניחבהזו
והימרי) בותכש ומכ ,ותוקלא תגשה אוה אבה םלוע רקע יכ ,"ךיקלא 'ה דע תבשו"
יזא ,הרתי הגשה וגישיש תע לכב אצמנ ."םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדיו" :(א"ל
.הנושארה הגשהה לע הבושת וששעי

וניה ,'ורצי תא חבוזה לכ' :(ןירדהנסב םש) :הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
תניחב ,היקא תניחב ,'הל םד תניחב ,"יברקב ללח יבלו" :תניחב ,הבושת תניחב
וניה ,ורצי תחיבז לע הדותמש וניה ,'וילע הדותמו' ,ל"נכ ,דובכ תניחב ,רתכ
ינשב אוה ךורב שודקהל ודבכ ולאכ' ,הנושארה ותגשהו ותבושת לע הבושת הששועש
הכוזש הבושתה רחאו .הזה םלוע דובכ תניחב ,הנושארה הבושת יכ .'תומלוע
תאז ,ותבושת לע הבושת הששועו ,ותוקלא תוממור תא רתויב ריכמו ,הרתי הגשהל
.אבה םלוע דובכ תניחב אוה הבושתה

הירכז) "ןואפקו תורקי רוא" :(.נ םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
םלועב אצמנ .'אבה םלועל לקו יופק היהי ,הזה םלועב רקי אוהש רוא' ,(ד"י
םלוע תגשה לע הבושת וששעיו וטרחתי יאדוב ,ותוקלאב הרתי הגשהל וכזישכ ,אבה
ודבכ ולאכ הזו .אבה םלוע תגשה דגנ םשג תניחבב הזה םלוע תגשה יכ ,הזה
אוה ,הנושארה הבושתה איה רציה תחיבז יכ ,תומלוע ינשב אוה~ךורב~שודקהל
תניחב איה ,הינש הבושת וניה ,רציה תחיבז לע יודוהו ,הזה םלוע דובכ תניחב
.ינשה דובכה דגנ ,לקו יופק הששענ ןושארה דובכהש ,אבה םלוע דובכ

היהא תויה תימד ,יתשרחהו תיששע הלא" :(נ םילהת) אוה~ךורב~שודקה רמואשהזו
לבא .ל"נכ ,היקא תניחב הששענ ,שירחמש ידי~לע םדאה יכ ,"ךומכ
ןיא הז יכ ,םולשו סח ,היקא ליבשב הז ןיא ,םדאל שירחמש המ ,אוה~ךורב~שודקה
זאש ,אבה םלועב םשנע ולבקיש ידכ אלא הז ןיא .אוה ךורב שודקה לצא ךיש
:ךיניעל הכרעאו ךחיכוא :הזו ,וינפ לע ותוא חיכויו ,ויתונווע ויניעל ןירדסמ

ול תויהל ךירצו ,הכלהב יקב תויהל ךירצ ,הבושתה יכרדב ךליל םדאהצורשכו ד
'קיפנו ליעד ןאמ האכז' :בותכש ומכ ,בושב יקב ,אוצרב יקב וניה ,תואיקב ינש
.(.בצר וניזאה ,:גיר להקיו רהז)

יקב תניחב ,ליע תניחב ,"התא םש םימש קסא םא" :(ט"לק םילהת) תניחבהזו
הזו .בושב יקב תניחב ,קיפנו תניחב ,"AE@נה לואש העיצאו" .אוצרב
.ליע תניחב הז ,'ידודל ינא' ."יל ידודו ידודל ינא" :(ו םירישה~ריש)
.ודובכ רקע הזו ,[לולא תנוכ דוס הזו] .קיפנו תניחב הז 'יל ידודו'

ליע וניה .םיבר ןושל 'ךיכרד' ."ךיכרד תוששעמ ותדבכו" :(ח"נ והיעשי)הזו
הכוזו הבושתה יכרדב ךלוה אוה יזא ,ל"נה תואיקב ינשה ולא ול שישכו ,קיפנו
תיל יכ ,רתכל הכוזש וניה ,"ךיכרד תוששעמ ותדבכו" :בותכש ומכ ,'ה דובכל
:[לולא תנוכ דוס הזו] ,ותבושת לבקל הטושפ 'ה ןימי זאו ,ףכ אלב דובכ

.(.ז המדקהב) םינוקתב אבומכ ,קיריח תניחב הששענ הקיתשהו המימדהידי~לעו ה
והיעשי) תניחב הזו ,קיריח אד (ד"כ תומש) "ריפסה תנבל הששעמכ וילגר תחתו"
הנותחתה הדקנה תניחב הזו ,המימד תניחב הז 'םדה' ."ילגר םדה ץראהו" :(ו"ס
.א תנומת לש

עיקרל לעממו" :(א לאקזחי) תניחב ,רתכ תניחב הז ףלאה לעש הנוילעה הדקנו
אירקתמד ,ף"לאבש ו"אומ אליעל איסכתמד' ,"אסכ תומד ריפס ןבא םשאר לע רשא
:(.גי הגיגח) בותכש ומכ ,איסכתמד אסכ איה הדקנהו ,(םינוקתב םש) 'עיקר
רתסה םיקלא דובכ" :תניחב הזו ,"רקחת לא ךממ הסכמבו ,ששרדת לא ךממ אלפמב"
.רתכ תניחב ,"רבד

וינפ הנתשנש השובה תניחב ,םימו שא ,םימש ,עיקר אוה ,ףלאה ךותבשו"אוהו
םדא הז~ידי~לע הששענו .ןינוגה תויללכ עיקר תניחב הזו .(ד) ןינוג המכל
,"הלעמלמ וילע םדא הארמכ תומדו" :(לאקזחיב םש) בותכש ומכ ,אסכה לע תבשל
.(םש) 'ף"לא אלב םדא תיל יכ'

תבשל םדא הששענו ,ף"לא הששענ ,'הל םד ידי~לע וניה .םד ףלא ,םדא תויתואהזו
,השובה וניה ,ןינוגה תויללכ עיקר אוה ףלאה ךותבש ו"אוה יכ .(ה) אסכה לע
,"ילגר םדה ץראהו" :בותכש ומכ ,המימדהו הקיתשה איה הנותחתה הדקנהו .ל"נכ
,איסכתמד אסכ אוה הנוילעה הדקנהו ,"וילגר תחתו" :תניחב ,קיריח תניחב הזו
,"רקחת לא ךממ הסכמב" :תניחב ,"רבד רתסה םיקלא דובכ" :תניחב ,הבושת תניחב
:תניחב ,"אסכה לע תבשל םדא הששענו ,'וכו אסכ תומד עיקרל לעממו" :תניחב
."הלעמלמ וילע םדא הארמכ"

השמ ןיב דוחי הששענו ,הנבלל ריאמ שמשהש ,הנבלל המח ןיב דוחי הששענזאו
תניחב ,הנוילעה הדקנ אדו ,'המח ינפכ הששמ ינפ' (.הע ארתב אבב) יכ ,עשוהיו
:תניחב ,"ידגנ שמשכ ואסכו" :(ט"פ םילהת) בותכש ומכ ,השמ תניחב ,אסכ
:תניחב ,הנבל תניחב ,עשוהי איה הנותחתה הדקנהו ."אסכ תומד עיקרל לעממו"
אוה ,עיקרה אוה ףלאה ךותבש ו"אוהו .הנבל אד ,"תנבל הששעמכ וילגר תחתו"
."להאה ךותמ שימי אל ןונ ןב עשוהיו" :(ג"ל תומש) בותכש ומכ ,להאה תניחב
ביתכו ,"תבשל להאכ םחתמיו" :(מ והיעשי) בותכש ומכ ,עיקר אוה 'להא'ו
."להאה תועירי" :(ו"כ תומש) הזו ,"העיריכ םימש הטונ" :(ד"ק םילהת)

תויהל ךירצ הבושת יכ .ןיפט שלשל תקלחנ הנוילעה הדקנ וניה ,ןוילעהאסכו
ובבלו ,עמשי וינזאבו ,ויניעב הארי ןפ" :(ו והיעשי) בותכש ומכ ,םיאנת שלשב
םינוקת) 'המח אד לוגסו' ,ל"וגס תדקנ םה תוניחב שלשה ולאו ."בשו ןיבי
.המח ינפכ השמ ינפ וניה ,(:ז המדקהב

ינה ןניזחו ,ארבדמב ןנילזא הוה אדח אנמיז :הנח רב רב הבר רמא :שורפ הזו ו
:והל אנימאו .והיתותמ אחשמד ילחנ ידגנ אקו ,והינמשמ והיפדג ןיטימשד יזוא
יכ .אפדג יל אילד אדחו ,אמטא יל אילד אדח ?יתאד אמלעל אקלוח וכינמ יל תיא
אבב) :ןידה תא םהילע ןתל לארששי ןידיתע :יל רמא ,רזעלא יברד הימקל יאתא
(:גע ארתב

:ם"בשר

זמר ,ףנכה יל היבגה אפדג יל אילד :ןמוש ברמ םהלש הצונ ולפנוהיפדג ןיטימשד
םהל שיו ,חישמ בכעתמ םתאטחבש ןידה תא םהילע ןתל :אובל דיתעל ךקלח והז
:ןנמוש תמחמ ,ןיזוא ןתואל ,םייח~ילעב רעצ

לכהש ,(ו) שודל רבדמכ ומצע םיששמ םדאש ,הונע לש הבוטה הדמב רקחל ךלהש
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,יזוא תניחב הזו ,םימכח הארו .וילע ןישד
.'המכחל הפצי םולחב זוא האורה' :(:זנ תוכרב)

בותכש ומכ ,תונויזבו תקלחמ תניחב הז ,תוצונ :י"שר שרפ והיפדג ןיטימשד
תונויזבו תקלחמ לע ןיחיגשמ ןיאש וניה ,"םישנא וצני יכ" :(ה"כ םירבד)
,םימכח םיארקנ הקיתשה םש לעו .םיבישמ םניאו ןתפרח םיעמושו ,ןתוא ןיזבמש
:'הקיתש המכחל גיס' :(ג תובא) יכ

:(ו"ט םירבד) בותכש ומכ ,ןיטמשד ןושל הזו .[*רתכ תניחב איה הקיתשהיכ]
.ונובלע עבתי אלש וניה ,"ודי השמ לעב לכ טומש"

גיס' :תניחב הזו .ל"נכ ,רתכ תניחב איהש ,הבושתל ןיכוז הקיתשה ידי~לע יכ)*
,ביבס ביבס רדגו גיס תניחב אוהש ,רתכ תניחב הז ,אקיד 'גיס' .'הקיתש המכחל
,הקיתשהמ הששענ ,גיס תניחב אוהש ,רתכה הזו ,המכחה תא ריטעמו ריתכמו בבסמש
.(ל"נכ ,'הקיתש המכחל גיס' :והזו .ל"נכ

תניחבב ןמצע ןיזחואש תמחמ :רמולכ) ,"תיבע תנמש" :ןושלמ והינמשמ שורפהזו
יכ ,םיבישמ םניאו ןתפרח ןיעמוש הז ליבשב וניה ,("תיבע תנמש" :(ב"ל םירבד)
."ןורשי ןמשיו" :(םש) בותכש ומכ ,םתונווע לע הבושת ליבשב ןיששוע הז
השלשב תויהל ךירצ הבושתהש ,'וכ הארי ןפ ,'וכ וינזאו ,'וכ בל ןמשה תניחב)
.(ולא םיאנת

אוהש ,יקלא דובכל ןיכוז הקיתשה ידי~לע וניה והיתוחתמ אחשמד ילחנידגנו
,"ךחשמ ןכ~לע ,עשר אנששתו קדצ תבהא" :(ה"מ םילהת) בותכש ומכ ,ןמש תניחב
."דובכה ךלמ" :(ד"כ םש) תניחב הזו

:תניחב הז אמטא יל אילד אדח ?יתאד אמלעל אקלוח וכינימ יל תיא :והלאנימאו
תניחב הז ףנכ יל אילד אדחו .ל"נכ ,הנותחתה הדקנ תניחב ,"ילגר םדה ץראהו"
הדקנה תניחב הז ,"ךירומ דוע ףנכי אלו" :(ל והיעשי) בותכש ומכ ,אסכ
.תוניחבה ולאל הכז אוה םגש ,הנח רב רב הברל וארהש וניה .הנוילעה

,םדא םיארקנ לארששי יכ 'ןידה תא םהילע ןתל לארששי ןידיתע :רזעלא יבררמא'
אסכה לע ובשי ,םדא תניחב םהש ,לארששיו .דח אלכ לארששיו אוה ךירב אשדוקו
יאב לכל ןיד ונתי לארששיו ,"םדא הארמכ תומד אסכה לעו" :בותכש ומכ ,(ז)
:ןינידה לכ ןמצעב וטפשי םה וניה ,םלוע

תניחב הז ,"ונילגר תחת םימאלו וניתחת םימע רבדי" :(ז"מ םילהת) :שורפהזו ז
םדה ץראהו" :תניחב ,"וילגר תחתו" :תניחב אוהש ,ףלא לש הנותחתה הדקנ קיריח
לש הנוילעה הדקנ תניחב ,הששמ תניחב הז ,"ונתלחנ תא ונל רחבי" ."ילגר
,המח ינפכ הששמ ינפ .שמשכ ואסכו ,"אסכ תומד עיקרל לעממו" :תניחב ,ףלאה
וז הלחנ :רמוא ןועמש 'ר' :(.טיק םיחבז) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ
הז ,"בקעי ןואג תא" .(אכ ןוקתבו :הכ תישארב רהז) 'השמ אד הליש' ,'הליש
ומכ ,עשוהיל ריאמ הששמש ,רוא תניחב ,להא תניחב ,ףלא ךותבש ו"או תניחב
."םילהא בשוי םת שיא בקעיו" :(ה"כ תישארב) בותכש

,'קלמע לש וערז ולכיש ,לארששי ווטצנש םירבד השלש' :(:כ ןירדהנס) תניחבהזו
,"בקעי ןואג" תניחב הז ,'ךלמ םהל תונמלו' ,"וניתחת םימע רבדי" :תניחב הז
תיב םהל תונבלו' ,ךלמ תניחב ,"בקעימ בכוכ ךרד" :(ד"כ רבדמב) תניחב
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,תעד תניחב ,השמ תניחב הז ,'הריחבה
:תניחב הזו ,'וימיב שדקמה תיב הנבנ ולאכ ,העד וב שיש ימ' :(.גל תוכרב)
.:"ונתלחנ תא ונל רחבי"

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע 'ד ןמיסמ)

עשוהיו הנוילעה הדקנ אוה השמ "עשוהי תא ארק :השמ לא 'ה רמאיו" :שורפהזו
ךותבש ו"אוה תניחב ,עיקרה תניחב הז "להאב ובציתהו" .הנותחתה הדקנ אוה
םויב ןוטלש ןיאו" ,עשוהיל לכה רסמל זא ךירצ היה השמ יכ "ונוצאו" .ףלאה
,עשוהיל ריאהל חכו הטילש ול ןיא קידצה תוקלתסה תעשב יכ ,(ח תלהק) "תומה
:אוה~ךורב~שודקהל הלשממה הרזח יכ ,ימצעב ינא ,ונוצאו קיד ןכ לע

.ו"אוו הנותחתה הדקנו ,הנוילעה הדקנ אוהש ,ףלא תנומתב לולכ ןינעה לכללכו
.דאמ קודו

םיקל ורהזה ץראל לארששי תסינכ םדקש :הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ןינעאוהו
.'ךלמ תונמלו' 'הריחבה תיב םהל תונבלו' 'קלמע לש וערז תירכהל' :תווצמ שלש
קלמע תיחמ רקע יכ .הנותחתה הדקנ ,עשוהי תניחב איה 'קלמע לש וערז תירכהל'
ןינעה רהזב ראבמכו ,"קלמעב םחלה אצ" :(ז"י תומש) בותכש ומכ ,עשוהיב יולת
ימ' יכ ,הנוילעה הדקנ ,השמ תניחב אוה 'הריחבה תיב תונבלו' .(:הס חלשב)
תונמלו' .תעדה תניחב אוה השמו ,'וימיב שדקמה~תיב הנבנ ולאכ ,העד וב שיש
,"בקעימ בכוכ ךרד" :בותכש ומכ ,ף"לאה ךותבש ו"אוה ,עיקר תניחב אוה 'ךלמ
םיבכוכ וב שיש ,עיקר תניחב אוה "בכוכ ךרדו" ,בקעימ ךלמ םוקיש לע יאקש
ומכ ,עיקר תניחב ,"םילהא בששי םת שיא בקעי" יכ ,"בקעימ" וניהו .תולזמו
תווצמ שלש יכ .ו"או תניחב אוה בקעיש ,רהזב ראבמכ ,"להאכ םחתמיו" :בותכש
:(תצק ןושל יונשב ליעל לופכ ןאכ דע ללכו ןמ) .ןבהו ,הבושת תניחב םה ולא

לש תונוכב םש ןיע .םיה ןמ הפטכ תצק יתעמש .לולא תונוכ דוס הזו,(ליעל ךיש)
ריאהל ןיכירצש ,"ךרד םיב ןתונה" ,אוה לולא תונוכ ללכש ,םש ראבמ ,לולא
יתש יכ ,ק"בי םשה םימעפ יתש תניחב אוה ךרדה הזו ,'וכו םיב ךרד תניחב
ולא יכ ,ג"ס א"סק םהש ,תומש ינש תניחבמ ךשמנ הזו ,ךרד הלוע ק"בי םימעפ
אירטמיגב אוהש ,ק"בי םימעפ יתש אירטמיגב םילוע םה ,ג"ס א"סק תומש ינש
א"סקד לוגסו .קיריחב ג"ס םשו ,לוגסב א"סק םש ןוכל ךירצו .ל"נכ ,ךרד
יק ףלא :הזכ ואולמב ק"יקא םש אוה א"סק םש יכ ,ו"ית םילוע םה ג"סד קיריחו
לעו ,תודקנ שלש אוה לוגסו ,לוגסב הדקנ תחא לכו ,תויתוא דוי םהש ,יק דוי
תויתוא דוי םה ג"סו .ן"יש הלוע לוגס םימעפ דוי ןכ לעו ,םישלש הלוע אוה ןכ
םהינשו ,'ק הלוע ,קיריחב הדקנ תחא לכו ,יק ואו יק דוי ,ה"יוה יולמ לש
לכ ידי~לע זאו ,הטושפ אירטמיגב ,וית דחי םילוע א"סקד לוגסו ג"סד קיריח
שלשה םע ךרד הלוע ואולמב ןימי יכ ,ותבושת לבקל הטושפ ןימיה ,ל"נה תוניחב
.לולא תנוכ ךותמ ראבמ הז לכ .םש ןיע ,'וכו ק"בי םימעפ יתש אוהש ,תויתוא

ארונו אלפנ ךרדב םימלענו םיזמרמ ל"נה תונוכה לכ ךיא ןבהו הארו אובהתעו
ול היהיש ךירצ ,הבושת תוששעל הצורש ימש ,םש ראבמ יכ ,ל"נה הרותה ךותב דאמ
םא" :תניחב ,קיפנו ליע תניחב אוהש ,בושב יקב אוצרב יקב וניה ,תואיקב ינש
תניחב אוהש ,"ךנה לואש העיצאו" ,אוצרב יקב תניחב אוהש ,"התא םש םימש קסא
.םש ןיע ,ליעל ראבמכ ,'וכו בושב יקב

קזחתיש ,וינתמ רגחל ךירצ ,הבושתה יכרדב ךליל הצורש ימש ,אוה טושפה שורפהו
םימש קסא םא" :תניחב םהש ,הדיריב ןיב הילעב ןיב ,דימת 'ה יכרדב ומצע
,הלודג הגרדמ וזיאל ,הילע וזיאל הכזיש ןיב וניה ,'וכו "לואש העיצאו
,דאמ הזב יקב היהיש ךירצ קר ,הזב ומצע קפתסי אלו ,םש דמעי לא ןכ~יפ~לע~ףא
,אוצרב יקב תניחב והזש ,'וכו רתויו רתוי תכלל ךירצ אוהש ןימאהלו עדיל
,לפי םא ולפאש ,ךפהל ןכו ."התא םש םימש קסא םא" :תניחב אוהש ,ליע תניחבב
,םלועל ומצע שאיתי לא ןכ םג ,תויתחת לואשב ולפא לפיש םוקמל ,םולשו סח
המ לכב ,אוהש םוקמ לכב ומצע קזחיו ,ךרבתי םשה תא שקביו ששפחי דימתו
ומצע תא קבדל ןילוכי םש םגו ,ךרבתי םשה אצמנ תויתחת לואשב םג יכ ,לכויש
יא יכ ,בושב יקב תניחב הזו ."AE@נה לואש העיצאו" :תניחב הזו ,ךרבתי וילא
.ולאה תואיקבה ינשב יקבשכ םא יכ ,הבושתה יכרדב ךליל רשפא

הלודג תואיקב איה יכ ,יקב ןושלב הז ןינע ארקו ,הכרבל ונורכז ,ונברקדקדו
תע לכב תופצלו ,דימת 'ה תדובעב חרטלו ומצע עגיל עדיל הכזיש ,דאמ דאמ
היהי םא ולפאו ,רבד םושמ לפי לא ןכ~יפ~לע~ףאו ,רתוי ההובג הגרדמל עיגהל
לואש העיצאו" :םיקיו ,ללכ ותעדב לפי לא ןכ~יפ~לע~ףא ,םולשו סח ,היהיש ךיא
:ל"נכ ,"AE@נה

,ל"נה ק"בי םש תניחב אוה יקב יכ ,ל"נה לולא תונוכ דוס הזב םלענ דוסיפ~לעו
,יקב םימעפ יתש םהש ,ל"נה תואיקבה ינשל הכוזש הזו ,(ח) יקב תויתוא אוהש
םימעפ יתש יכ ,הבושתה ךרדל הכוז הז~ידי~לע ,בושב יקב אוצרב יקב וניהד
.ל"נכ ךרד אירטמיגב הלוע ,ל"נה ,ק"בי םימעפ יתש תניחב םהש ,יקב

םהש ,ג"סד קיריחו א"סקד לוגס תניחבמ ךרדה הז הששענ תונוכה יפ~לעיכ
תואיקבה ינש תניחב ,דוס ומצעב הזו .ליעל רכזנכ ,ק"בי םימעפ יתש אירטמיגב
קסא יכ ,א"סקד לוגס תניחב הז ,"םימש קסא" תניחב אוהש ,אוצרב יקב יכ ,ל"נה
תניחב הז ,"AE@נה לואש העיצאו" :תניחב אוהש ,בושב יקבו .א"סק תויתוא
וריזחמו ולובג גיסמש תניחב אוהש ,"םלוע לובג ג"סת לא" :ןושלמ ,ג"סד קיריח
גוסנ אוהו ,ותגרדממ ,םולשו סח ,לפונ םדאהש ,הדירי תניחב הזש ,וירוחאל
םג יכ ,םלועל ומצע שאיתי לאו ,ומצע תא קזחי ןכ~יפ~לע~ףא .םולשו סח ,רוחא
םש תניחב הזו ,ל"נכ ,"AE@נה לואש העיצאו" :תניחבב ,ךרבתי םשה אצמנ םש
.ל"נכ ,ג"ס

והזש ,ןיפט שלשל תקלחנה ,ףלאה לעש הנוילעה הדקנ אוהש ,המח אד לוגסיכ
אוה קיריחו .ל"נכ ,קסא תויתוא אוהש ,א"סקד לוגס תניחב ,"םימש קסא" תניחב
אוהש ,"AE@נה לואש העיצאו" :תניחב אוהש ,ףלאה לש הנותחתה הדקנ תניחב
.ל"נה ג"סד קיריח תניחב

אוה יזא ל"נה תואיקב ינשה ולא ול שישכו" :ל"נה הרותהב הלעמל םש בתכש הזו
םימש קסא" ,ג"סו א"סק תניחב םהש ,יקב םימעפ ינשמ יכ ,"הבושתה יכרדב ךלוה
םימעפ יתש אירטמיגב אוהש ,ךרד תניחב הששענ הז~ידי~לע ,'וכו "לואש העיצאו
ינש ידי~לע ןיכוז הבושתה ךרד רקע יכ .ל"נכ ,'וכו ג"סו א"סק םהש ,יקב
םהש ,ךרד אירטמיגב ןימי יכ ,ותבושת לבקל הטושפ 'ה ןימי זאו ,ל"נה תואיקבה
םמצעב םהש ,ג"סד קיריחו א"סקד לוגס אירטמיגב הטושפו .ל"נכ ,יקב םימעפ יתש
ךרבתי םשה שקבל ןיכירצש המ תניחב םהש ,הנותחתה הדקנו הנוילעה הדקנ תניחב
לואש העיצאו ,התא םש םימש קסא םא" :תניחב ,הטמל ןה הלעמל ןה ,דימת
,ל"נה תואיקבה ינש ול שישכ ןכ לעו ,ל"נה תואיקבה ינש תניחב םהש ,"AE@נה
םירבדה ןבהו .ותבושת לבקל הטושפ 'ה ןימי זאו ,הבושתה יכרדב ךלוה אוה זא
.דאמ םיקמע םירבד םה יכ ,בטיה

הדקנו הנוילעה הדקנ ןינעמ ףוסב בתכש המש ,בטיה הרותה רשקל ןיבתהז~יפ~לעו
ראבמ וניא הז יכ) ,ל"נה תואיקבה ינש תניחב ומצעב והז ,ףלאה לש הנותחתה
והזו ,(ליכששמל אליממ תאז ןבומ ל"נה תונוכ יפ~לע קר ,ל"נה הרותהב שורפב
םד תניחב אוהש ,ערה רציה תחיבז יכ ,םש בתכש ,הבושת לע הבושת תניחב ומצעב
הדקנ תניחב הז ,הזה םלוע דובכ תניחב אוהש ,הנושארה הבושת תניחב אוהש ,'הל
אוה הז לכו .'הל םד תניחבמ ,הקיתשהו המימדה תניחבמ תיששענש ,הנותחתה
הששועש הינשה הבושתו .ל"נכ ,בושב יקב תניחב אוהש ,'וכו ג"סד קיריח תניחב
רתסה םיקלא דובכ" :תניחב ,אבה םלועה דובכ תניחב אוהש ,הנושארה ותבושת לע
לוגס תניחב ,השמ תניחב אוהש ,רתכ תניחב ,הנוילעה הדקנ תניחב הז ,"רבד
םירשקנ ,ל"נה הרותהב ,םש םירמאנה םירבדה לכ ךיא ,בטיה םירבדה ןבהו .'וכו
:תצק וניבי םיליכששמהו ,ארונו אלפנ רשקב דחיב ךכ~רחא םיללכנו

אוה ןכ~יפ~לע~ףאו ,דאמ הנותחתה הגרדמב אוהשכ ,םדאהש ידי לעש ,רבדהרקעו
,ךרבתי םשה אצמנ םש םג יכ ,ןידע הוקת ול שי םש םגש ןימאמו ומצע קזחמ
היוה שודקה םשמ השדקה ומצע לע ךישממ יזא ,"AE@נה לואש העיצאו" :תניחבב
,ירמגל ולפי לבל םקיזחהל ותשדקמ רוחא םיגוסנה לכ תא היחמ אוהש ,ג"ס יולמב
,שודקה ק"בי םש תניחב אוה תואיקבה הזש ,בושב יקב תניחב הזו ,םולשו סח
,הנוילעה השדקב הגרדמ וזיאל אובל הכוז םדאשכ ןכו .ג"ס םש תניחב
יזא ,רתויו רתוי תולעל רבגתמו קזחתמ אוהו ,םש דמוע וניא ןכ~יפ~לע~ףאו
.אוצרב יקב תניחב אוהש ,א"סק יולמב ק"יקא שודקה םשמ ומצע לע השדקה ךישממ
תומשה דחיל םרוג ןכ ,ךרבתי ותדובעב ותוקזחתה יפכו ויתועונת יפכ םדאה יכ
:בטיה ןבהו .םשמ השדקה ומצע לע ךישממו ,הלעמל

,ותוא ןיזבמשכ ורבחל ןיקתושש הקיתשהו המימדה ידי~לעש ,ליעל ראבמהנהו
המכחל גיס' יכ ,םש ןיע ,ל"נכ רתכ תניחב איהש ,הבושתל הכוז הז~ידי~לע
םיקלוחה ולפאו ,תוכז ףכל םדא לכ תא ןודל דאמ רהזל ןיכירצ יכ ,ל"נכ 'הקיתש
הששענ הז~ידי~לעו ,םהל קתשלו תוכז ףכל םנודל ךירצ ,ותוא ןיזבמו וילע
רמא .רתכ הששוע אוהש ורבח תא אצמש ,דחאל לשמ' :שרדמב אבומכ .רתכ תניחב
ןבא לכ ,ךלמה ךרצל אוהש ןויכ :ול רמא .ךלמה ליבשב :ול רמא ,ימ ליבשב :ול
תניחב אוה לארששימ דחא לכ ךכ ,(ב השרפ הבר~ארקיו) 'וב ונעבקת ,אצמתש בוט
וניהד ,אצמל רשפאש תובוט םינבא ןימ לכ וב סינכהל ךירצו ,ךרבתי םשהל רתכ
,לארששיב אצמל רשפאש בוט רבדו תוכז דצ לכ רחא שקבלו ששפחל לדתשהל ןיכירצש
ומכו .ליעל רכזנכ ךרבתי םשהל רתכ תניחב םה יכ ,תוכז ףכל לכה תא ןודלו
.'תוכז ףכל םדא לכ תא ןד יוה' :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש

,ותוא הזבמשכ ול ןיקתוש הז~ידי~לעש ,תוכז ףכל לכה תא םינדש ידי לעש,אצמנ
ותרבסו ותעד יפל יכ ,ותוא הזבמש המב ךכ לכ ביח וניאש ,תוכז וב ןיאצומ יכ
וניה ,רתכ תניחב הששענ הז ידי~לע ,'וכו ותוא תוזבל ול יוארש ול המדנ
:ןבהו .ל"נכ ,רתכ תניחב הששענ הקיתשהו המימדה ידי~לעש ,ל"נכ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts