,ונימכח ורמאש ומכ ,שא אוה תוכלמה שרש יכ ,השרשל תוכלמה תרזחה תניחבהזו ו
הרותהו ;'ותמאמ שא אציש הארש ?טבנ העט המל' :(:אק ןירדהנס) הכרבל םנורכז
,"שאכ ירבד הכ אולה" :(ג"כ והימרי) בותכש ומכ ,תוכלמה םשמש ,שא תארקנ
ומכ ,םימכח ידימלתה םה הרותה רקעו ."וכלמי םיכלמ יב" :(ח ילשמ) ביתכו
,הרות~רפס ימקמ אמיקד יאשפט המכ' :(:בכ תוכמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש
.'ןנברדמ אברוצ ימקמ אמיק אלו

תניחב הז 'רבד' ."שאב וריבעת שאב אבי רשא רבד לכ" :(א"ל רבדמב)והזו
יב ארונ' :(.אפ ןישודק) ומכ ,רציה תומימח ךותב האמטה ךותב ךשמנש ,תוכלמ
םכח דימלת ינפל םירבד יודו וניה ,שא ידי~לע ונוקת 'שאב וריבעת' .'םרמע
.ל"נכ

הוצמו .רבע לא רבעמ ,ויתומצע ךותב רבוע הרבע לש ףורצהש ,הרבע ןושלהזו
יזא :(אכ הבר~ארקיו) ,תווצמ לש תוליבח תוליבח הששועשכ ,תורבחתה ןושל
."ויתומצע לכ רמוש" :(ד"ל םילהת) בותכש ומכ ,ויתומצע ירבש ורבחתנ

אוה~ךורב~שודקה לש ותמח יכ ,"תומ יכאלמ ךלמ תמח" :(ז"ט ילשמ) שורפהזו ז
תניחב וניה ,"הנרפכי םכח שיאו" ,ויתונווע ידי~לע ליפשהש תוכלמה ליבשב
עשפ לע רבעו" :(ז הכימ) בותכש ומכ .ול רפכי אוה ,הששמ תניחב ,םכח דימלת
ינפל אבשכ ,אצמנ .(:זי הנשה שאר) 'םירישכ ומצע םיששמש ימל' ,"תיראשל
תניחב אוה םכח דימלתהו ,םכח דימלתה ינפל ויפורצ לכ איצומו םכח דימלת
,"דאמ ונע הששמ שיאהו" :(ב"י רבדמב) בותכש ומכ ,םירישכ ומצע םיששמש ,הששמ
ןיע) "אצמת ןיאמ המכחהו" :(ח"כ בויא) בותכש ומכ ,םכח שיא ארקנ הז~ידי~לעו
.הנרפכי םכח שיאו :רמאנש ומכ ,רפכל םכח דימלתל חכ שי הזבו .(:אכ הטוס

םאו ,םתאטח אשת םא" :(ב"ל תומש) רמא לגעה אטח לע הששמ ללפתהשכ ,הז ליבשבו
ןירפסמש עמוששכ ,תולדג הזיא םדאל אובי אלש ענמנה ןמ הז יכ ."אנ ינחמ ןיא
אלש ,ענמנה ןמ יאדוב יזא ,םדאה תא ראפמו חבשמ לודג ךלמשכ ןכש לכ ,וחבש
לוכי יזא ,ויתוירמחו ויתושגרה לכ לוטב הזל ךירצ לבא ,תולדג הזיא ול אובי
בותכ הארש ,ונבר הששמ ומכ ,תולדג םוש ול אובי אלו ,וחבש עמשל ,םדאה
םוי לכב ןיארוק לארששיו ,"הששמ לא 'ה רמאיו" ,"הששמ לא 'ה רבדיו" :הרותב
םוש הששמל היה אלו ,ויחבש םהל רפסמ ומצעב אוהו ,הששמ לש וחבש הרותב
ידי~לע יאדובו ,"דאמ ונע הששמ שיאהו" :בותכש ומכ ,הזמ תולדגו תוראפתה
םכח שיאו" :בותכש ומכ .לגעה~ןווע רפכל הששמ דיב חכ היה ,ותונתונע
."הנרפכי

יל ןיאש ,הארמ התא הזב ,"םתאטח אשת אל םא" וניה ,"ןיא םאו" :הששמ ןעטשהזו
אלש ידכ ,"אנ ינחמ" יתשקב ןכב .לגעה ןווע םהל רפכל לכואש ,תווינע ךכ לכ
לכוי ימ יכ ,הרותב יחבשו ימש רופס תע לכב עמושו האור ינאש ,תולדגב לשכא
ךירצ ,ונע ינא םאו ,לודג ונע אל םא ,האגתי אלו וחבש רופס עמשיש ,הזב דמעל
.'וכו "תיראשל עשפ לע רבועו" :בותכש ומכ ,םתאטח אשתש ךל

ומכ ,השרשל הלע תוכלמש וניה ,(ד) "ךלמ ןורשיב יהיו" :(ג"ל םירבד)הזו
ומכ ,אתוכלמד אניד איה 'ץרא'ו ,"ץרא ושרי םיונעו" :(ז"ל םילהת) בותכש
:"ול הממוקתמ ץראו" :(כ בויא) בותכש

ךרדב ךלהמ היהש ,דחאל לשמ :(אכ הטוס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשוהזו ח
,םיטסלמו הער היחמו םיתחפה ןמו םיצוקה ןמ אריתמו ,הלפאו הליל ןושיאב
:'וכו ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניאו

עבראמ ,תודוסי העבראמ ןיכשמנ ןהיתודלותו תוער תודמה לכש ,עודי הזיכ
תוער תוואת' ,'םמודמ ןיכשמנ ןהיתודלותו תובצע' :םידיסח תנשמב אבומכ ,תורמ
הואג' .'יחמ ןיכשמנ ןהיתודלותו םילטב םירבד' ,'חמוצמ ןיכשמנ ןהיתודלותו
תודמה לכ רבשל ךירצ ,שדקה ךרדב ךליל הצורש ימו .'רבדממ ןיכשמנ ןהיתודלותו
ררביו שרפי םכח דימלתהו .םירבד יודו וניה ,םכח דימלתה ינפל רפסיו ,תוער
שלש ידי~לעש ,םיקידצל תוברקתהב תוניחב שלש שיו .ותמשנ שרש יפל ךרד ול
:תוניחב השולץלשה םה ולאו ,לכה ןקתתנ ולא תוניחב

ךיניע ויהו" :(ל והיעשי) בותכש ומכ ,קידצה תא האורשכ:הנושארה הניחבה
:תודוסיה ינשמ ןיכשמנה תוער תודמה תלטבמ הניחבה תאזו ."ךירומ תא תואור
ארקנ רודה קידצ יכ ,תוער תוואתו ,היתודלותו תובצע וניה ,'חמוצ' 'םמוד'
בותכש ומכ ,בלח תארקנ הרותהו ,ותרות רואב לארששיל קינימ אוהש םש לע ,םא
אוה קוניתהשכ ,שוחב םיאור ונא הזו ."ךנושל תחת בלחו שבד" :(ד םירישה~ריש)
וניה ,ומא תארקל לודג תוזירזב ררועתנ אוה ומא תא האורשכ ,תולצעו תובצעב
.ושרשל

הואת ול שיש יפ~לע~ףא ,ולש תוטש ירבדב קסוע קוניתהשכ ,שוחב םיאור ונאםג
,ויפתכ רחא ויתוואת לכ ךילשמ אוה ,ומא תא האורשכ ןכ יפ~לע~ףא ,הזל הלודג
'םמוד' :תודוסיה ינש לש תוער תודמה ןילטבתנש ,אצמנ .ומאל ומצע תא ךשומו
.קידצה ינפ תולכתסה ידי לע ,'חמוצ'

.'םמוד' תניחב אוהש 'םיתחפו' .'חמוצ' תניחב אוהש ,'םיצוקה ןמ אריתמו'והזו
ודי~לעו הרותה רואב קיבא אוהש ,םכח דימלת הז ,רוא לש הקובא ול ןמדזנשכו
:םיתחפה ןמו םיצוקה ןמ לוצנ זאו ,'חמוצ' 'םמוד' :תודוסי ינש לש תוער תודממ לוצנ

ינש לש תוער תודממ לוצנ הז~ידי~לעש ,םכח דימלתל ןתונש הקדצה:הינשה הניחבה
הואגו םילטב םירבד ןהש ,'םיטסלו הער היח' תניחב ןהש ,'רבדמ' 'יח' :תודוסי
תומש) בותכש ומכ ,תוינע אב ,ערה ןושלו םילטב םירבד ידי~לע יכ .ןהיתודלותו
(ו) (:טמ ןישודק) ורמא הואגב םג .(ה) תוינע והז ,"םישנאה לכ ותמ יכ" :(ד
םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,רשעתנ הקדצ ידי~לעו .'תוינע חורה תוסגל ןמיס'
,ךנעא אל ךיתינעו רבעו וזוגנ ןכו םיבר ןכו םימלש םא' :(:ז ןיטג) הכרבל
.תוינע ינמיס ול ןיארמ ןיא בוש

זמר 'רחשה דומע' .'םיטסלמו הער היחמ לוצנ רחשה דומע הלעש ןויכ',והזו
רחשכ עקבי זא ,'וכו ותיסכו םרע הארת יכ" :(ח"נ והיעשי) בותכש ומכ ,הקדצל
'רבדמ' 'יח' :תודוסי ינש לש תוער תודממ לוצנ הקדצ ידי~לע ,אצמנ ."ךרוא
:םיטסלו הער היח תניחב םהש

דימלתה הז~ידי~לעש ,םכח דימלת ינפל םירבד יודו הדותמשכ:תישילשה הניחבה
ורמאו ,'םיכרד תשרפל עיגה' הזו .ותמשנ שרש יפל רשי ךרדב ותוא ךירדמ םכח
תניחב הז ,'התימה םויו םכח דימלת הז' :(הטוס םש) הכרבל םנורכז ,ונימכח
ורמאש ומכ ,יודו לע זמר ,'התימה םוי' .'םכח דימלת' ינפל םירבד יודו
ארקנ הזו .'ןידותמ ןיתמומה לכ' :(:גמ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר
יכ .םלכמ לוצנ יזא ,ותמשנ שרש יפל ךרד ול שירפמ םכח דימלתה יכ םיכרד~תשרפ
עדוי וניא ןידע ,ןוממ ול ןתנו ,םכח דימלתה לצא היהש יפ~לע~ףא ,הדותהש םדק
ילשמ) "תומ יכרד התירחאו שיא ינפל רשי ךרד שי" יכ ,ךלהמ אוה ךרד והזיאב
יודו וניה ;התימה םויו םכח דימלת הז םיכרד תשרפל עיגהשכ' לבא ,(ד"י
:םלכמ לוצנ יזא ,םכח~דימלת ינפל םירבד

אוה םכח דימלתהו ,ובל לכ וינפל רפסמו םכח דימלת לצא אבש םעפ לכבהזו ט
הז ידי לעו ."אצמת ןיאמ המכחהו" :בותכש ומכ ,ןיא תניחב אוהש ,השמ תניחב
,'ןמתמ תליטנתאד רתאל תקירדזאד אקרז' :(ז) תניחב הזו .ףוס ןיאב ללכנ התא
.תונוצרה לכבש ןוצר אוהש ,ףוס ןיאל תוכלמה תא ריזחתש

םשה ןוצר הב שבלמ תואו תוא לכ ,םירובדה תויתוא תניחב אוהש ,תוכלמהיכ
תרחא תואו ,וזכ הנומת הל היהי תואה תאזש ,היה ךרבתי םשה ןוצרש .ךרבתי
ותוכלמ תולגתה םה תויתוא תונומת וניה ,תונוצרש ,אצמנ .תרחא הנומת הל היהי
וב ןיאש ,ףוס ןיא ןוצרמ ןיכשמנ תונומתה וניה ,תונוצרה ולא לכו .ומש ךרבתי
אוה תושי יכ ,תוכלממ וניה ,תויתואהמ םה םלועבש תושיהו םירבדה לכו .הנומת
ארב הז ידי לעו ,םלועב ותוכלמ הלגתיש אוה~ךורב~שודקה הצרש ,תוכלמה תמחמ
תניחב וניה ,תושיה לכו תונומתה וניה ,תונוצרה לכו ,שיל ןיאמ םלועה תא
התאש םוקמ לכב' :(.אל הלגמ) בותכש ומכ .ףוס ןיא ןוצרמ םתויח םילבקמ תוכלמ
אצומ התא םש' תונוצר וניה ,ותוכלמ וניה ,'אוה~ךורב~שודקה לש ותלדג אצומ
.ףוס ןיא ןוצר וניה ,'ותונתונע

תא לטבל ךירצ ,ףוס ןיא ןוצרב ללכהל הצורשכ יכ .תוימשגה תוטשפתה תניחבהזו
אתעשב תבשב הששמ תוקלתסהש ,(:חפ 'ב קלח) רהזב בותכש והזו ,ולש תושיה
תונוצרה לכש ,ףוס ןיא ןוצר תניחב אוהש ,ןיוערד אוער תולגתה זאש ,החנמד
:(ז"ט תומש) בותכש ומכ ,ותושי לכ השמ לטבש תמחמ הזו ,ונממ םתויח ןילבקמ
ומכ ,ןיא תניחב הז "איגב ותוא רבקיו" :(ד"ל םירבד):שורפ הזו ."המ ונחנו"
אב דודש ,תוכלמ תניחב הז "באומ ץראב" ."אששני איג לכ" :(מ והיעשי) בותכש
,ןיוערד אוער ךותב ,תונוצרבש ןוצר ךותב ,ףוס ןיא ךותב הששמ קלתסנש ,באוממ
,תוכלמ תניחבב ,תויתוא תונומתב ,תונוצרב שבלמה ,ףוס ןיא ןוצר תניחב אוהש
התא םש" ,ןיוער תניחב תוכלמ וניה ,"ותלדג אצומ התאש םוקמ לכב" :בותכש ומכ
.ףוס ןיא ןוצר ,אוער "אצומ

אבומ ;הדגא שרדמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמא יכ ,"רועפ תיב לומ"הזו
ןימגופשכ יכ ,'ויפ רעופש םש לע רועפ ומש ארקנ המל' :(.די הטוס תופסותב
,תוכלמה תדמ ןקתש השמ לבא ,םיער םיפורצב ויפ רעפל חכ ול שי יזא ,תוכלמב
הששמ ולפא ,"שיא עדי אלו" :הזו .ויפ רעפל רועפ דיב תלכי היה אל הז ידי~לע
ןיא יבגל לטבתנ יכ ,(.די הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,עדי אל
היהו ,תוימשגה תוטשפתה ול היה וייחב םג יאדוב לבא ,ותומב היה הז לכו .ףוס
אוצר תויחהו :(ח) תניחבב היה תוטשפתהה לבא ,ףוס ןיא רואב ומצע תא קבדמ
ישוגמ הלהת תיבאו' :בותכש ומכ ,ונתדובעב הצור אוה~ךורב~שודקה יכ .בושו
שודקה אוביש תע דע אלא ,ןכ ראשי אלש ךירצ הז ליבשבו ,'רמח יצורקמ ,רפע
.ותמשנ לטיו ומצעב אוה ךורב

תובהלתהב תובת המכ רמואו הלפתה ךותב םדא בהלתנ םימעפלש ,םיאור ונאשהזו
םדא האורשכו .ול ריאהו ףוס ןיא רוא ול חתפנש ,וילע 'ה תלמחב הז ,לודג
בהלתנ ףכת ,(.ג הלגמ) יזח הילזמ יזח אל והיאד בג~לע~ףא ,תאזה תוצצונתהה
,ףוס ןיא תולגתה רועשכו ,ףוס ןיא רואב ומצע תא קבדל ,לודג תוקבדל ותמשנ
תריסמבו לודג תוקבדב רמוא תובתה ולא לכ ,וצצונתהו וחתפנש תובתה ןינמ יפל
אלו" :תניחבב אוה יזא ,ףוס ןיא יבגל לטבתנש העשבו .ויתוחכ לוטבבו ושפנ
.ומצעמ עדוי וניא ומצעב אוה ולפאש ,"שיא עדי

אוהשכ אצמנ .ותושי םיקתיש ידכ ,בושו אוצר תויהל ךירצ הניחבה תאזלבא
לטבתנ היה תוקבד תעשב ,הלחתמ יכ .ותעדל םג תוארהל ךירצ יזא ,בושו תניחבב
(ותעדל) בשש ,בושו תניחבב אוהשכו ,"שיא עדי אלו" :בותכש ומכ ,תעדה
,ובוטו ףוס ןיאה תודחא עדוי אוה זא ,ותעדל בששכו ,ותעדל בש זא ,ותושיל
ןיא ףוס ןיאב יכ .םימחרה תדמל ןידה תדמ ןיב ,םיהלאל 'ה ןיב קולח ןיא יזאו
לבא ,תונומתה יונשב אלא וניא םייונשה יכ ,ןוצר יונש ,םולשו סח ,ךיש
,טושפ ןוצר םש יכ ,ןוצר יונש ןיא םשש ,ףוס ןיאב םדא לש תוקבדה ידי~לע
יזא ,בושו תניחבב הששענ ךכ~רחאו ,תאזה תודחאמ ומישר וב ראשנ ךכ~רחאו
:דחא ולכו בוט ולכש עדיש ,תעדל הארמ ומישרה

השמ יכ ."םיהלאה אוה 'ה יכ תעדל תארה התא" :(ד םירבד) ורודל השמ רמאשהזו
,תעדל ריאהל וניה ,תעדל םהל יואר וילא םיקובדה ורודו ,ןיא תניחב אוה
:םיהלאה אוה 'ה :תניחב ,ןיוערד אוער תניחב ,ףוס ןיא תניחב

אוהה ןניזחו ,אתניפסב ןנילזאק הוה אדח אנמיז :אנח רב רב הבר רמא:שורפ הזו
,אדוגל והוידשו ,אימ והוחדיאו (ט) ,היסואב אניט הלכא היל אבתיד ארוכ
ןיתיש הינימ וחלמו ,יזוחמ ןיתיש הינימ ולכאו ,יזוחמ ןיתיש הינימ בורחו
רסירת רתבל ןרדה יכו .אחשמ יברג האמ תלת אניעד אלגלג דחמ ואלמו ,יזוחמ
יזוחמ ךנה והנינבמל יבהיו ,אתללטמ הימרגמ ירסנמ אק הוהד ןניזח ,אתש יחרי
:(:גע ארתב אבב)

:ם"בשר

והוחדיאו :ץרשה סנכנ גד לש ויריחנב היסואב :ןטק ץרש אניט אלכא :גד ארוכ
וברח :תמ רבד לבוס וניאש ,םי ךרדכ השביל והוכילשהו םימה והוחידה אימ
לכ לודג היהש ,םלכ ןרבשו םיכרכ םישש לע םימה והוכילשהש יזוחמ ןיתיש הינימ
,םירחא יזוחמ ןיתיש הינימ וחלמו :חל ונדועב יזוחמ ןיתיש הינימ ולכאו :ךכ
וניע לגלגמ אניעד אלגלג דחמ :ןמוקמל והואשנו הינימ וחלמ ,םשמ ןיקוחר ויהש
:ליפהש יזוחמ ןתוא גדה תומצעמ תונבל ירסנמ הוה :יברג האמ תלת ןמש וחקל

תודוא ולכששב רקח אנח רב רב הברש .תוכלמ תניחב ,תובישח ןושל הניפס:שורפ
םשב ןינכמ לארששי ארוכ יאה ןניזחו .התוא ןילעמ לארששי~ינב ךיא ,תוכלמה
אלכא היל יבתיד ."ץראה ברקב ברל וגדיו" :(ח"מ תישארב) בותכש ומכ ,םיגד
:(ח"מ והיעשי) בותכש ומכ ,לארששי לש ןתלפת תניחב הז ויריחנב אניט
אלו .ותוא לבלבו ותדובעו ותלפתב האמט וניה ,ץרש ברעתנש ,"ךל םטחא יתלהתו"
שלש הששע ?הזה שיאה הששע המ .המת ותדובע דבעל הזה ילארששיה שיא לוכי היה
.םירבד יודוו הקדצה תניתנו קידצהל תורשקתה וניה .ל"נה תוניחב

אליעמ תוניחב שלשה ריכזהו .אדוגל והוידשו ,אימ והוחדיאו ,התמו :שורפהזו
."ןידותמ ןיתמומה לכ" :בותכש ומכ ,םירבד יודו תניחב הז התמו .אתתל
ינפ לע ךמחל חלש" :(א"י תלהק) בותכש ומכ ,הקדצ תניחב הז אימ והוחדיאו
אדוגל והוידשו ."םימ לכ לע יערוז םכירשא" :(ב"ל והיעשי) ביתכו ."םימה
;ב"כ לאקזחי) לארששי לש ןהיתוצרפ רדוג אוהש ,רדג ןושל ,אדוג ארקנ קידצה
.קידצל ומצע תא בירקהש ,'אדוגל והוידשו' :הזו (י) (ח"נ והיעשי

וניה ,התימה ידי~לעש אזוחמ ןיתיש הינימ בורחו ,ולא תוניחב שלשידי~לעו
ךרדה תא ול הרוה קידצהו .ארחא ארטסה ןיבמ תוכלמה תא הלעה ,םירבד יודו
זמר ,"תועבגו םירה בירחא" :(ב"מ והיעשי) תישארב תרטפהב בותכש ומכ ,רשיה
קידצהש תניחב הז ,"ועדי אל ךרדב םירוע יתכלוהו" .ם"וכעה תלשממ ןברח לע
תילע לע זמר ,'אזוחמ ןיתישו' .ל"נכ םיכרד תשרפ תניחב הז .רשי ךרד ול הרוה
ןיתיש הנימ ולכאו ."תוכלמ המה םישש" :(ו םירישה~ריש) הב ביתכד ,תוכלמה
ידי~לעו ,ל"נכ תוינע אב ודי~לעש ,רבדמ יח לש תוער תודמ ינש לע זמר אזוחמ
לע זמר ,'אזוחמ ןיתיש'ו .'הינימ ולכא' :הזו .עפש ךישמיו םתוא ןקתמ הקדצ
ןיע .ב תינעת ;גל תוכרב) ורמאש ומכ ,הסנרפ אב םשמש ,םירובג םישש תניחב
.'םימשג תורובג' :(םש

,'חמוצ םמוד' תוער תודמ יתש ןוקת לע זמר הז אזוחמ ןיתיש הנימוחלמו
תוואתו תובצע םג ."םלוע חלמ תירב" אוה קידצה יכ ,קידצהל ותברק ידי~לע
זמר הז ,'אזוחמ ןיתיש'ו .םיער םימדה טלופ חלמ ידי~לעו ,םירוכע םימדמ םיאב
תוכרב" :(י ילשמ) בותכש ומכ ,קידצה דיב םהש ,םינהכ תכרבבש תויתוא םישש לע
."קידצ שארל

יכ ,תעדה תוניחב הז ,אחשמ יברג אחשמ יברג האמ תלת אניעד אלגלג דחמואלמו
אוהש ,השמ תניחב הז ,האמ תלתו .לכשש תניחב הז ,(ל תומש) "שדק תחשמ ןמש"
תא ןיטקהל ךירצ תוניחב שלשב .המ תניחבב ,ומצע תא ןיטקמ קידצהש המ תניחב
."רישעו רובג ,םכח ללהתי לא" :(ט והימרי) בותכש ומכ ,ומצע

תוטשפתה ול שי הז ידי~לעו .המ הששענ אוה תוניחב שלש ולאמ הניחב לכבש אצמנ
אוה 'ה :אלא ,ןוצר יונש םוש םש ןיאש ,ףוס ןיא רואב קבדמו ,תוימשגה
אבומכ ,'אניעד אלגלג דח' תניחב הזו .ביטמהו בוטה ולכ וניה ,ל"נכ ,םיקלאה
הז ,'ימחרד דח אניע הב חכתשי יתאד אנמיזלו' :(:זלק אששנ רהז) ארדיאב
אניעל ומצע תא קבדמ ,המ ומצע הששוע קידצהשכ אצמנ .ביטמהו בוטה ולכ תניחב
ךישממ זא ,בושו אוצר תניחבב רזוחשכ ךכ רחאו ,ףוס ןיאל וניה ,ימחרד דח
ומכ ,האמ הממ הששענו ,ולש המה ךרד םש טושפה ןוצרה תודחאה ףוס ןיא רואמ
רוא ךישממו ,המ תלתמ האמ תלת הששענו .(אי) 'האמ אלא המ ירקת לא' :רמאנש
תיארה התא .ל"נכ ,לכשש תניחב אוהש ,אחשמד יברג וניה ,ולכששלו ותעדל הזה
ךרביו ,םיקלאה אוה 'הש ,תודחאה עדיש ,ותעדל ףוס ןיא רוא ךישממש ,תעדל
:אובל דיתעל ומכ לכה לע ביטמהו בוטה

ךנה אנינבל והימרגמ ארסנמ יוהד ןניזחקו אתש יחרי רסירת רתבל ןאתאו ןרדהיכ
ל"נה תוכלמ ןקתתנ םדי~לעש ,םיטבש רששע~םינש םהש ,השדקה ירוחאמ יכ אזוחמ
,אנתה רפסש הזו ,השדקהמ ןיאצויש םדא~ינב שיו .האמטה אוה םהירחאו ,(בי)
םיטבש רששע~םינש ירוחא םהש ,אתש יחרי רסירת רתב םהש ולאב ןיעל רזחו רדהש
ירסנמ ווהד ןניזחו .םיערה םהיששעמ ידי~לע לארששי ללכמ ןיאצויש ,השדקד
רבוע הקיקחהו ,םתומצע לע םיקוקחה םיערה םהיששעמ ידי~לעש וניה והימרגמ
הבושתב ררועתנ ל"נה ילארששיה שיאש ידי~לע לבא .שממ הריסנכ רבעל רבעמ
ידי~לע ,ותוא תלבלבמש הנטק האמט שיגרהש ידי~לע ,ויריחנבש ןטק ץרש ידי~לע
אזוחמ ךנה אנינבל יבהיו .השדקל אסכ וששענ םיעשרה ולא םגש ,םרוג ותבושת
:ל"נה אזוחמ ךנה ונביש ,םשה ידבועל םה םג םירזועש

וניה ,יכנא תאז לכש ,ןיבת ךיהלא ןה 'ה ןה שורפ ךיהלא 'ה יכנא:שורפ הזו
.ל"נכ ,ביטמהו בוטה ולכ וניה ,"רבד ללהא םיהלאב ,רבד ללהא 'הב" :םיקתש
תוילגה לכ יכ ,(זט הבר~תישארב) שרדמב אתיאד םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא
קידצה ידי לעש וניה .לארששיל םירצמ םהש ינפמ ,םירצמ תולג םש לע םיארקנ
השדקד תוכלמ םכותמ הלוע הז ידי~לע יכ ,ם"וכעה לש םתלשממו םתוכלמ לטבתנ
.ל"נכ

,םידבע םשב םינכמה ,תודוסי עברא לש תוער תודמה לוטב לע זמר הז םידבע תיבמ
רהזב אבומכ ,דבע םשב הנכמ חריהו .חריה לגלג תחתמ םה תודוסי העבראה לכ יכ
הלוע קידצה ידי~לע :שורפ .ארהיס אד "ידבע ליכששי הנה" :(א"פק בשיו)
תניחבל אב םדאה הז ידי~לעו ,תוער תודמה םילטבתנו ,ארחא ארטסה ןמ תוכלמה
:"רבד ללהא םיהלאב ,רבד ללהא 'הב" :תניחבל ,אבה םלוע

ה

(ח"צ םילהת) 'וכו ינפל ועירה רפוש לוקו תורצוצחב

אצמנ .(.זל ןירדהנס) יליבשב אלא ארבנ אל םלועה לכ :רמול םדא לכ ךירציכ א
תואלמלו .םלועה ןוקתב תע לכב ןיעלו תוארל ינא ךירצ ,יליבשב ארבנ םלועהשכ
.םרובעב ללפתהלו ,םלועה ןורסח

ןיאו ,הלפתה רדסכ ןיללפתמ ןיד רזג םדק וניה .םינפ ינשב ןה הלפתהןינעו
וניבי אלש ידכ ,הלפתה שיבלהל ךירצ ןיד רזג רחאל לבא ,הלפתה שיבלהל ךירצ
ןיריע תרזגב" :(ד לאינד) בותכש ומכ .וגרטקי אלו ,לאמששל םידמועה םיכאלמה
םיקידצה יזא ,"ןיתלאש ןישידק רמאמב" יזא ,ןיד רזג רחאל וניה ,"ןימגתפ
:רמאמב םתלאש םישיבלמ

ונאש תווצמה ידי~לע ןיד רזג רחאל ןיב ןיד רזג םדק ןיב ןניעדי ךיאלבא ב
ןיששועשכ אקודו .ןיד רזג רחאל ןיד רזג םדק ןיב עדיל ונחנא ןילוכי ,םיששוע
אוה אלא ,אבה םלוע רכשש םושב הצור ןיאש דע ,ךכ לכ הלודג החמששב תווצמה
,ונימכח רמאמכ ,תאז הוצמ רכששב תרחא הוצמ אוה~ךורב~שודקה ול ןימזיש הצור
.המצעב הוצמהמ הנהנ אוה יכ ,'הוצמ~הוצמ רכשש' :(ד תובא) הכרבל םנורכז

:י"שר שורפכ ,םיאיבנ ראש תאובנ ןיבל ונבר השמ תאובנ ןיבש קולחהוהזו
לכ :י"שר שרפ ,(*"'ה הוצ רשא רבדה הז 'וכו תוטמה ישאר לא הששמ רבדיו"
יכ ."רבדה הז"ב :אבנתהש ,הששמ םהילע ףסונ ,"'ה רמא הכ"ב ואבנתנ םיאיבנה
אירלקפסא תניחב אוה "רבדה הז"ו ,הריאמ הניאש אירלקפסא אוה "הכ" תניחב
.הריאמה

םלוע רכששב הוצמה השועה םדא שי .ארובה תדובעב שי תואיבנ תוניחב יתשהולאו
אל ,הרכששב אבה םלוע ול ןינתונ ויה אל ולא ,המצעב הוצמהמ הנהנ וניאש ,אבה
האורש םדא ומכ .הריאמ הניאש אירלקפסא ,"הכ" תניחב הזו ,התוא הששוע היה
וניה ,קוחר תעל אבה הרכשש ליבשב הוצמה הששוע אוה ןכ ,(א) קוחרמ רבד הזיא
אששנ הנרב אבי :לש תובת ישאר יכ ,איבנ םשב ארקנ רכשש םולשו .הזה םלוע רחא
הכבו ךלי ךולה" :(ו"כק םילהת) רכשש םולש לע זמרנ הזה קוספב םשו ,ויתומלא
חמששיש ,"ויתומלא אששנ הנרב אבי אב" ,התיששעב רעטצמש ,"ערזה ךשמ אששונ
,ויתומלא אששנ הנרב אבי לש תובת ישאר .תווצמה רכשש לבקישכ ,דיתעל
.איבנ תובת~ישאר

הוצמב הצור אלא ,תווצמה רכששב הצור וניאש ,"רבדה הז"ב אבנתמש איבנלבא
אבה םלועש אצמנ ,רכשש ןימ לכב סאממש דע ,התיששעב ךכ לכ חמשמ אוהש ,המצעב
,"רבדה הז" :תניחבב ,רכשש םולש וניה ,איבנ תניחב הזו .המצעב הוצמהב ולש
ןכ ומכ ,הרבו הפי היארב בורקמ רבד האורה םדא ומכ ,הריאמה אירלקפסא תניחבב
.ויניע דגנ ורכששו ,המצעב הוצמהמ הנהנ אוה

הצור ןיאש דע ,ךכ לכ הלודג החמששב הוצמה הששועש ,תאזה הגרדמב אוהשימו
.ןיד רזג רחאל ןיד רזג םדק ןיב עדיל לוכי אוה ,הליבשב אבה םלוע רכשש םושב
תמוק ןה ,םדא תמוק ןה ,תומוקה לכ תא ןייחמ םהו ,המלש המוק םה תווצמה יכ
בותכש ומכ ,תווצמהמ תויחה ןילבקמ ןה ,שפנ הנש םלוע יכ ,הנש תמוק ןה ,םלוע
."הנומא ךיתוצמ לכ" :(ט"יק םש) ביתכו ,"הנומאב והששעמ לכו" :(ג"ל םילהת)
אוה~ךורב~שודקה הששעמשכו .תווצמה םע טושפ תודחא אוה אוה~ךורב~שודקהו
םש) בותכש ומכ ,םהב גנעתמו םהב חמשמ אוה~ךורב~שודקה יזא ,ןרדסכו ןנוקתכ
אוה ילכהו ,ילכ הזיא הששועש ,הכאלמ~לעב ומכ ."ויששעמב 'ה חמששי" :(ד"ק
יכ ,תווצמהב תשבלמ איה אוה~ךורב~שודקה לש החמשהו ,הב גנעתמ אוה יזא ,הפי
החמשהב סנכנשכ אצמנ ,המצעב הוצמהמ החמששב הוצמה הששועש ימו .ותודחא םה
םש) תניחב הזו ,ויששעמב חמשמש ,אוה~ךורב~שודקה תחמששב סנכנ אוה ,הוצמבש
."ויששועב לארששי חמששי" :(ט"מק

תחמשמ ערגנ יאדוב יזא ,שפנ הנש םלועב ןידו רעצ הזיא שישכאצמנ
בותכש ומכו ,"ובל לא בצעתיו" :(ו תישארב) בותכש ומכ ,אוה~ךורב~שודקה
ךותב סנכנש הזו .'וכו 'ישארמ ינלק תרמוא המ הניכש' :(.ומ ןירדהנס)
רחאל אוה םא ,ןיד רזג םדק אוה םא החמשה ןינע יפל עדיל יאדוב לוכי .החמשה
תמוק יפל עדוי יכ ,ןידה רזגנ המוקהמ קלח והזיא לע עדיל לוכי םג .ןיד רזג
םייולתה תווצמ וניה ,תווצמה ישאר החמששב תוששעל לוכי ןיא םא .תווצמה
.תווצמה תמוק ראשב ןכו ,שפנ הנש םלוע ישאר לע רזגנ ןידהש עדי ,שארב

והרכז תבשב' :(.זט הציב ןיעו ;אתליכמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשוהזו
ימי תששב שיגרי ,תבש תניחב אוהש ,אבה םלוע גונעתו תחמשש וניה ,'תבשב דחאמ
םירבד) [והזו] .שפנ הנש םלוע וארבנ םהבש ,תווצמה הששעמ תניחב ןהש ,הששעמה
וילע אובת אלו" ,ןמצעב תווצמהמ ורכשש אהיש ,"ורכשש ןתת ומויב" :(ד"כ
:ותומ רחא ושמש תאיב רחא איהש ,אבה םלוע רכששב תווצמה הששעי אלש ,"שמשה

רשפא יאו ."יבלב החמשש התתנ" :(ד םילהת) בותכש ומכ ,בלב אוה החמשהרקעו ג
הכזי זאו ,בל תורשי ול אהיש ,ובלבש תוימומקע ריסיש דע אלא ,חמששל בלל
."החמשש בל ירשילו" :(ז"צ םש) בותכש ומכ ,החמששל

הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,םימער ידי~לע ןיטישפמ בלבשתוימומקעו
תניחב אוה םימערו ,'בלבש תוימימקע טשפל אלא םימער וארבנ אל' :(.טנ תוכרב)
(:הלר סחניפ) רהזב אתיא יכ .םימער הששענ הזמו ,ותלפתב חכב איצומ םדאש לוק
רקעו ,'םימער ןוניא אדו אתירבל אלק עמתשא ארטמ יבעב ארעאו קיפנ אלק דכ'
."ןנובתי ימ ויתורובג םערו" :(ו"כ בויא) בותכש ומכ ,תורובגמ םה םימערה
,הרובגו חכ תניחב םה תורובגהו .'וכו ותרובגו וחכש :ןיכרבמ ונא הז ליבשבו
תניחב וניה ,ארטמ יבעב עגופ הזה לוקהו ,לודג חכב לוקה תא איצומ םדאש
םימ ראב" :(:הלר סחניפ) רהזב בותכש ומכ ,ןיפט ןיפט ןידרוי םשמש ,ןיחמ
עמתשא יזא ,ארטמ יבעב עגופשכו .'אחמד אנובל ןמ' "ןונבל ןמ םילזונו םייח
וניה ,"לגלגב ךמער לוק" :(ז"ע םילהת) והזו ,םימער תניחב וניה ,אתירבל אלק
.אתירבל עמשנו ,םימער לוקהמ הששענ ,אחמד אתלגלגב ארעא דכ ,אחמד אתלגלגב

וניה ,המכחב עגופ יפמ אצויה רובדה וניה ,"תומכח רבדי יפ" :(ט"מ םש)הזו
הז~ידי~לע ררועתנש (*וניה ,'וכו "יבל תוגהו" :הז~ידי~לעו ,אחמד אתלגלגב
,ונימכח ורמאש הזו (**'הנוכה ררועמ לוק' :ורמאש ומכ ,בלה ררועתנ ,םערה
שיש ימ יכ ,'ןיעמשנ וירבד ,םימש תארי וב שיש ימ' (:ו תוכרב) הכרבל םנורכז
םערו" :בותכש ומכ ,קחציד ארטסמ םער יכ ,םימער הששענ ולוק ,הארי וב
אילת ןמת יכ ,אתירבל אלק עמתשמ וניה ,ןיעמשנ וירבד הז~ידי~לעו ,"ויתורובג
."יתארי ךעמש יתעמש ,'ה" :(ג קוקבח) רמאנש ומכ ,(ב) העימש

רהזב אתיא ."ורבד לוקב עמשל ורבד יששוע חכ ירובג" :(ג"ק םילהת) שורפהזו
,םימער הששענ תורובגה ידי לע וניה ,'אליעלמ ןילק עמשמל ןיכז' :(.צ ךל)
'א~םיכלמ) בותכש ומכו ,"תונובת יבל תוגהו" :וניהו ,עמוש בלה הז~ידי~לעו
לוקב עמשל" :והזו ,אתירבל ןיעמשנ וירבד םגו ,"עמוש בל ךדבעל תתנו" :(ג
:תניחב ,(ג) קחצי לש וליא ,ליא לש רפוש אד ,רפושה לוק תניחב הזו ."ורבד
'יעדוי' ,"העורת יעדוי םעה ירשא" :(ט"פ םילהת) והזו ."ויתורובג םערו"
עמושש ימו ,םימער תניחבב היהיו ,ארטמ יבע תוניחב ,חמב לוקה עגפיש ,אקיד
:בותכש ומכ ,םימערמ הנשה לכ גאדי אל יאדוב ,דרחו ארי שיאמ רפוש תעיקת
עיפוה רפושה לוקבש ,"תעפוה םהילע רפוש לוקבו ,תילגנ םהילע םיקרבו תולוקב"
:םיקרבו תולוקמ םהילע

ץימחי אלש ץמחמ .תורז תובשחממו תוינוציח תומכחמ ןיחמה תא תונפל ךירצלבא ד
,וחמב עגפיו לוקה תא איצוישכ ידכ ,תוואתבו תוינוציח תומכחב ותמכח תא
:(א"י ארקיו) בותכש ומכ ,האמטב םוטא אחמד אתלגלגשכ לבא ,םער ונממ דבעתי
ומכ ,לוקה תואצות ונממש ,ותארי רמשי םג .עמשנ ולוק ןיא יזא ,"םב םתמטנו"
:(ג קרפ תובא) הזו ,תינוציח הארי ול היהי אלש ,"ויתורובג םערו" :בותכש
.המכח ןיא הארי ןיא םא ;'הארי ןיא המכח ןיא םא'

:שורפ .'םיב הנק ץענו לאירבג דרי' :(:אכ ןירדהנסבו :ונ תבש)והזו
תניחב אד הנק .המכחה םיב הנק ץענ ,תינוציח הארי וניה ,תורובגה תולשלתשהמ
אתיפסוס תניחב איהש ,תורובגה תולשלתשה ידי~לע וניה .(ד) הנקהמ אצויה לוק
.אתירבל עמתשי אלו ,לכשה תמיטאב ץוענ לוקה ראשנ ,תינוציח הארי ,אבהדד

רהזב אתיאדכ ,"הנק תיח רעג" :(ח"ס םילהת) והזו ,ץימחי אלש וחמ רמשלרקעו
,הצמ ץמח תויתואמ הששעתו ,א"ה הנממ הששעתו רבשת ת"יח הנק :(ב"נר סחניפ)
.הבירמ ןושל הצמ יכ ,הבירמ ןושל רעג ןושל והזו .ךתמכח ץימחת אלש וניה
וניה .השדקד אנכשמל ובירקתי אלד ,ןינרחא ןירטסב אתוצמ ןידבע איקידצד
,םיער םירוהרהב רהרהת אלש ,תוינוציח תומכח וב סנכי אלש ךתמכח תא רמשתשכ
הז~ידי~לע ,השדקד 'הניב הנק המכח הנק' דגנכ ,ארחא ארטסד הנק תניחב םהש
.אתומד ארטס ןמת ,תצמחמ אתיאדכ ,אתומד ארטס איהש ,ץמח תניחבמ לצנת

ידכ אלא הז ןיא ,םימלשה םיקידצה ןיב שיש הבירמו אתוצמ לכ יכ,ןימאתו
ברקב םייח תחכות תעמש ןזא" :(ו"ט ילשמ) שורפ הזו ,ןינרחא ןירטס ושרגיש
םיקידצה ןיבש תובירמ עמוש התאשכ .(ה) .הבירמו הנולת ןושל "ןילת םימכח
:(ב ילשמ) רמאנ הז לעש ,ךחמ יפטב תמגפש לע ,החכות ךתוא ןיעימשמ הזש ,עדת
,אתומד ארטסב קובד התאש ,"םייח תוחרא וגיששי אלו ,ןובושי אל היאב לכ"
תוינוציח תומכח וניה ,הנק ץענש עדתו ,'וכו לאירבג דרי תניחב ,ץמח תניחב
תובירמ ךל עמשנ היה אל ,ךחמ םגפנ היה אל םא יאדובו ,ךתמכח םיב םיצוענ
,הצמל ץמחמ ,םייחל תוממ בושתש ידכ ,ךליבשב אלא הבירמה ןיאו ,םיקידצה ןיבש
לוקל ,הבוט האריל המוגפ המכחמ ,םוגפ לוקמ ,הער הארימ בושתו ,א"הל ת"יחמ
עגפי יזא ,םוטא היהי אלש ,ץמח תניחבמ ךחמ תא רמשתשכו .הבוט המכחל ,בוט
ומכ ,החמששל הכזת זאו ,ךבלבש תוימומקע טשפתיו ,םער דבעתיו ,ךתלגלגב ךלוק
,"החמשש בל ירשילו" :בותכש

ימ' ,"הלס הבירמ ימ לע ךנחבא ,םער רתסב ךנעא" :(א"פ םילהת)שורפ הזו
:םימער הששענ הז~ידי~לע .ןיחמ תניחב ,הצמ תניחב הז 'הבירמ

:(כ םילהת) בותכש ומכ ,אנימיב אלאמשש ,םידסחב תורובגה ףתשל ךירצש,עדתו ה
:(י"ק םש) בותכש ומכ ,םידסחה ידי לע תולגתה רקע יכ ,"ונימי עשי תורובגב"
."ינימיל בש"

אחמ ,אנימיד ארטסמ הזו ,םימער דבעתיש ידכ ,האריה םע הבהאה ףתשל ךירצןכו
אד "רקב תונפל" ,המכחה םי וניה ,"םיה בשיו" הזו .(ע ןוקת) אפסככ ארוח
אד "ונתיאל" .(א"מ והיעשי) "יבהוא םהרבא" :תניחב ,(ו) םהרבאד רקב
."לגלגב ךמער לוק" :תניחב וניה .תורובג

רקע יכ ,"הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ" :(ח םירישה~ריש) והזו
םילהת) שורפ והזו .'וכו "ינימיל בש" :בותכש ומכ ,הבהאה ידי לע תורבגתה
:(ג ילשמ) בותכש ומכ ,המכח אד 'דובכ' .דסח אד 'לא' ."דובכה לא" :(ט"כ
,םימער תניחב תורובגה וניה ,םימער תניחב אד 'םיערה' ."ולחני םימכח דובכ"
,םימער םהמ דבעתיש ,המכח תניחבב ,דובכב ועגפיש ידכ ,הבהא םהמע ףתשל ךירצ
:'וכו "ינימיל בש" :בותכש ומכ ,ךיביוא לע רבגתתו

אתניפס יאגסו ,אתניפסב ןנילזא הוה אדח אנמיז :אנח רב רב הבר רמא :שורפהזו
.ילופשב ןנאו ופיקזב והיא ,אתוליל אתלתו אמוי אתלת ארוכד אצישל אציש ןיב
אימד אמוקמק םחימכ רמא ימיד בר אתא יכ ?אבוט אתניפס יגסמ אל ,אמית יכו
אנדליג אוהה ישא בר רמאו .יהיא היל המדקו אריג אשרפ ידשו ,יסרפ ןיתש יגסמ
.(:גע ארתב אבב) אציש ירת היל תיאד ,יאוה אמיד

:ם"בשר

:בנזה דצל דחאו שארה דצל דחא ,גדה בגב ןיריפנס אצישל אציש ןיב :ריפנסאציש
,ךלוה חורהש ומכ ילופשב ןנילזא ןנאו :חורה דגנכ ךלוה היהש ופיקזב והיא
אימד אמוקמק םחימכ :ןהב ןיכלוה חור ידי~לע אלא ,ןיעבונ םניא םי לש םימד
הרוי םדא םוש היהשכ אריג אשרפ אידשו :ןימח םימ לש אמוקמק םיממחמש רועישכ
:ץחל אתניפס הל המדקד ןניזח יוה ,ץראל םיה תפשש לע תשקבו ץחב


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts