ליחתנ .הנתמ רבדממ ותרות תא ונל ןתנו .הנק ץראו םימש רשא ןוילע לא תרזעב
הכזנ הז תוכזב הנח רב רב הבר ירמאמ לע םיארונו םיאלפנ םישודח סיפדהל
:הנח דוד ךלמ תירק לא .הננרב ןויצל תולעל

א

:(ט"יק םילהת) 'ה תרותב םיכלוהה ךרד ימימת ירשא

.םיללפתמו םישקבמ ונאש ,תושקבה לכו תולפתה לכ םילבקתנ הרותה ידי לע יכ,עד
ןה ינחורב ןה ,ןיכירצש ימ לכ ינפב םמורתנו הלעתנ לארששי לש תובישחהו ןחהו
יכ ,לפנ לארששי לש יתימאה תובישחו ןח םיברה וניתונוועב ושכע יכ .ימשגב
לש תובישחהו ןחה הלעתנ הרותה ידי~לע לבא .םלצא אוה ןחהו תובישחה רקע ושכע
לע ןח הלעמש ;"ןח תלעיו םיבהא תליא" :(ה ילשמ) תארקנ הרותה יכ ,לארששי
:תושקבהו תולפתה לכ ןילבקתנ הז~ידי~לעו .(:ד"נ ןיבורע) הידמול

המכחה לא ומצע רשקלו ,רבד לכ לש ,לכשהב לכתסהל דימת ךירצ ילארששיה שיאיכ
ךרבתי םשהל ברקתהל ,רבד לכב שיש ,לכשה ול ריאיש ידכ ,רבד לכב שיש לכשהו
בותכש ומכ ,ויכרד לכב ול ריאמו לודג רוא אוה לכשה יכ .רבדה ותוא ידי~לע
:"וינפ ריאת םדא תמכח" :(ח תלהק)

םינוקת) .המכח תניחב אוהש ,תישאר אוהש הרוכבל הכז בקעי יכ .בקעי תניחבהזו
הזו ."המכח תישאר" :(א"יק םילהת) בותכש ומכ ,(:א"כק םיטפשמ רהז ,ד"י ןוקת
הזו ,ינמכחו :סולקנוא םוגרתו ."םימעפ הז ינבקעיו" :(ז"כ תישארב) תניחב
:(ד ילשמ) תניחב הזו .שמשה ומכ ויכרד לכב ול ריאמ אוה לכשה יכ .שמש תניחב
ןושל תיח תניחב הזו :"םויה ןוכנ דע רואו ךלוה הגנ רואכ םיקידצ חראו"
:(ז תלהק) בותכש ומכ ,רבד לכ לש תויחה אוה לכשהו המכחה יכ .(א) תויח
.'וכו "היחת המכחה"

ןונ תניחב ידי~לע םא יכ וילא תוכזל רשפא יא ,דאמ לודג לכשה רואש תמחמךא
שרפו ,"ומש ןוני שמש ינפל" :(ב"ע םילהת) בותכש ומכ ,תוכלמ תניחב אוהש
המ םא יכ המצעמ רוא הל ןיא הנבלה יכ ,הנבל תניחב הזו .'תוכלמ ןושל' :י"שר
המרגמ הל תילד ,תוכלמ תניחב והזו .(:ט"מרו .ח"לר יחיו רהז) שמשהמ תלבקמש
הששענו ,ל"נכ שמש תניחב ,המכח תניחב איהש ,תיחה ןמ תלבקמש המ אלא ,םולכ
:"המחה רואכ הנבלה רוא" :(ל והיעשי)

תניחב הז ,רבד לכב שיש ,תויחהו המכחהו לכשה לא ומצע רשקמ וניאש ימלבא
;"הרוכבה תא וששע זביו" :(ה"כ תישארב) בותכש ומכ ,הרוכבה תא הזבש וששע
תולגתהב םא יכ הנובתב ליסכ ץפחי אל" :(ח"י ילשמ) תניחב ,ל"נכ לכשה וניהד
."ובל

:(ד"כ והיעשי) רמאנ הילעש ,ארחא ארטסד הנבל תניחב ,העשרה תוכלמ תניחבהזו
ארקנ בוט רציה יכ .ערה רציו בוט רצי תניחב הזו (ב) .'וכו "הנבלה הרפחו"
הל תילד הלדו הינע תניחב איהש ,תוכלמ תניחב (ג) ,(ד תלהק) "םכחו ןכסמ"
,(םש) "ליסכו ןקז ךלמ" ארקנ ערה רציו .המכחמ תלבקמש המ םא יכ םולכ המרגמ
ליסכ ץפחי אל" תניחב ,לכששו המכחב הצפח הניאש ,ארחא ארטסד תוכלמ תניחב
.ל"נכ ,'וכו "הנובתב

ומכו .ארחא ארטסד תוכלמ לע רבגתהל השדקד תוכלמ תניחבל חכ ןתל דחא לכךירצו
לע בוט רצי םדא זיגרי םלועל' :(.ה תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
חכב קסוע אוהש ,הרותה ידי~לע ?השדקד תוכלמל חכ ןתונ המ ידי~לעו .'ערה רצי
,בטומ~ליזא יא 'וכו זיגרי םלועל' :םש ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ)
:(:ל ןישודק) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו .('הרותב קסעי ואל םאו
תוכלמל חכ ןתונ הרותה ידי~לע יכ .'שרדמה~תיבל והכשמ ,הז לונמ ךב עגפ םא'
.השדקד

רבחתנו ,ח תניחב איהש ,המכחה ןמ תויח ,נ תניחב איהש ,תוכלמה תלבקמיזאו
יזאו .(* לפונ הז ,םק הזשכו :המחה רואכ הנבלה רוא הששענו ,נהו חה רשקתנו
,'ה יכרד םירשי יכ" :(ד"י עשוה) בותכש ומכ ,העשרה תוכלמ לטבתנו לפונ
,הרותה וניה ,'ה יכרד ידי~לע וניה ."םב ולשכי םיעששפו ,םב וכלי םיקידצ
חכ םילבקמו םיקזחתנ םה ,השדקד תוכלמב םיקבדש ,םיקידצה הז~ידי~לע
לפונש ,ערה רציה תניחב ,העשרה תוכלמ תניחב "םב ולשכי םיעששפו" .הז~ידי~לע
.ל"נכ ,הרותה ידי~לע ענכנו

אוה תושקבה ןילבקתנ ןיאש המ רקע יכ ,תושקבהו תולפתה לכ םילבקתנהז~ידי~לעו
ןיא ולאכ ,ונממ ןישקבמש הז לש בלב ןיסנכנ ןיאו ,ןח םירבדהל ןיאש תמחמ
ובלב םירבדה וסנכיש ,ןח שקבמהל ןיאש תמחמ ,ובלב םירבדה וסנכיש םוקמ ובלב
נה ןירשקתנו ןירבחתנ הז~ידי~לעש ,הרותה ידי~לע לבא .ונממ ןישקבמש ,הז לש
הכוז יזאו ,"ןח תלעי" :(ה ילשמ) הרותה תארקנ ןכ לעו ,ןח הששענו ,ל"נכ חהו
,ןח ירבד רבדמש ימ ומכ ,ויתושקבו וירבד ןילבקתנ יזאו ,ןח ירבד םה וירבדש
.ונממ ןישקבמש הז וניהד ,שקבתמה בלב םירבדה ןיסנכנש

ן"ח תניחב הששענו ן"ונהו ת"יחה ורשקתנו ורבחתנש ידי~לע וניה .ת תניחבהזו
לאקזחי) בותכש ומכ ,המישרו הקיקח ןושל אוהש ,ו"ת תניחב הששענ הז~ידי~לע
לבקל שקבתמה בלב םוקמ םשרנו קקחנ ןחה ידי~לע יכ ,"ו"ת תיותהו" :(ט"
הז בלב םוקמ קקח ן"חה תניחבש ,אצמנ .וירבד ולבקתנ ןחה ידי~לע יכ ,השקבה
הז המישרו הקיקחהו .ותשקב לבקיו ,ובלב וירבד וסנכיש ידכ ,ונממ ןישקבמש
וניה ,אקיד תחנ ."םיעמשנ תחנב םימכח ירבד" :(ט תלהק) והזו ל"נכ ו"ת תניחב
,וירבד םיעמשנ זאו ,תחנ תויתוא הששענ הז~ידי~לעו ,ל"נה תהו ל"נה ןח תניחב
:ל"נכ ותשקב לבקתנו

תישארב) בותכש ומכ ,ןחל הכז ןכ לע ,ל"נכ לכשה תניחב אוהש בקעיןכ לעו
:(םש) בותכש ומכ ,ןחב םיטבשה תא ךרב ןכ לעו ;'וכו "םיקלא יננח יכ" :(ג"ל
ומכ ,ןחב ףסוי וכרב ןכ לעו .זא היה אל ןימינבו ;'וכו "ןנח רשא םידליה"
.(ד) "ינב ךנחי םיקלא" :(ג"מ םש) בותכש

ומכ ,בקעי תניחבמ רתויב לולכ היה ףסוי יכ ,ןחב וכרבל לוכי היה ףסויאקודו
יכ .ויתודלות רקע היה אוה יכ ;"ףסוי~בקעי תודלת הלא" :(ז"ל םש) בותכש
ורוש רוכב" :(ג"ל םירבד) ףסויב רמאנ ןכ לעו .(ה) ,יבישח אדחכ ףסויו בקעי
יכ ,תולכתסה ןושל 'ורוש' והזו .ל"נכ לכשה תניחב אוה 'רוכב' ."ול רדה
ויז :סולקנוא םגרת ול רדה והזו .ל"נכ רבד לכב שיש לכשהב לכתסהל ןיכירצ
,ךששחו לפא היהש םוקמב ולפא ;רבד לכב ול ריאמ לכשה יכ .רוא ןושל היל
םשהל ותוא ברקמו רבד לכב םש שיש לכשה לע לכתסהל הכוזשכ ,לכשה ול ריאמ
.ךרבתי

אתניפסל עבטמד אלג יאה :(.גע ארתב אבב) הנח רב רב הבר רמאש המ שורפהזו
:אשירב אתרוח ארונד אתיצוצ יכ יזחתמ

היהא" הילע קיקחד אתולאב היל ןניחמו .אוה קיזמ ךאלמו הנבל שא :ם"בשר שרפ
:"היהא רשא

,בושחו ןופס ןושל ,תובישחהו ןחה אוה אתניפסל עבטמד :ערה רציה אוה אלג
לש תובישחהו ןחה תניחב ,םולשו סח ,ליפשהלו עיבטהל הצור ערה רציה יכ (ו)
יכ אשירב אתרוח ארונד אתיצוצ יכ יזחתמו :השדקד תוכלמ תניחב ,לארששי
.הוצמ תושעל ותיסמ ולאכ םדאה תא העטמו תווצמב ומצע שבלתמ ערה רציה הלחתמ
.אוה קיזמ ךאלמ ןכ~יפ~לע~ףא ,הנבל שא אתרוח ארונד אתיצוצ תניחב והזו

אוה ערה~רציה לש ותענכה רקעש וניה ,'וכו היהא הלע קיקחד אתולאב הילןניחמו
ואו תניחב איה הרותהו .אוה~ךורב~שודקה לש ויתומש הלכ איהש ,הרותה ידי~לע
,אתולא תניחב והזו .(.די ארתב אבב) ו"יו ןבחרו ו"יו ןכרא ,תוחולה יכ .(ז)
תניחב איהש ,הרותה תניחב ,תומש וניה ,'וכו היהא הלע קיקחד תולקמ וניהד
הרותהש וניה ,ךרבתי םשה לש ויתומש הלכ איהו ,לקמ תרוצ אוה ו"יוהו ,ו"יו
.םולשו סח ,שממ עגשמ םדאה תא תוששעל הצורש ערה רציה תא עינכמ איה השודקה
ןיא' :(.ג הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,עגשמ אוה הרבע~לעב יכ
םתוכהל םיכירצ םיעגשמהש ומכו .'תוטש~חור וב סנכנ ןכ םא אלא הרבע רבוע םדא
,תומשו תולקמ תניחב אוה ןיקסועש הרותה שממ ןכ ומכ ,תומש םהילע םוששלו
תוטש חורהו ןועגשה תא םדאה ןמ ןישרגמו ערה רציה תא ןיעינכמו ןיכמ הזבש
:(ח) :ל"נכ ,'וכו 'תומש הילע קיקחד ,אתולאב היל ןניחמו' תניחב ,וב סנכנש

תישארב) תניחב ךרד ימימת .תולכתסה ןושל ירשא ."ךרד ימימת ירשא":והזו
לכשה לע לכתסהל תוכזל וניה .ל"נכ לכשה תניחב אוהש ;"םת שיא בקעי" :(ה"כ
:הרותה ידי~לע ןיכוז הז "םת שיא בקעי" תניחב אוהש ,רבד לכב שיש

חכ ןתונ הז~ידי~לע ,חכב הרות דמולש ידי~לע יכ .'ה תרותב םיכלוהה:והזו
ןח הששענ יזאו ,ת"יח תניחב אוהש ,לכשה ןמ לבקל ,ן"ונ תניחב השדקד תוכלמל
תולפתה לכו ,לארששי לש תובישחהו ןחה הלעתנ יזאו ,ל"נכ וירבד םילבקתנו
:םילבקתנ תושקבהו

ב

:הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל

אמטי אל שפנל :םהילא תרמאו ןרהא ינב םינהכה לא רמא :הששמ לא 'ה רמאיו
:(א"כ ארקיו) וימעב

ךשמ אקששדרפד אבקונמ' :(.זעק המורת רהז) 'ב קרפ (א) אתועינצד ארפסבאתיא
.'אחישמל ייחד אחור

והיעשי) בותכש ומכ ,םטח תניחב אוהש ,הלפתה אוה חישמ לש וניז~ילכ רקעיכ א
תושיבכה לכו הששעיש ותמחלמ לכו .ותויח רקע םשמו ,"ךל םטחא יתלהתו" :(ח"מ
תניחב הז .'וכו "'ה תאריב וחירהו" :(א"י םש) בותכש ומכ ,םשמ לכה ששבכיש
שרפו ."יתשקבו יברחב" :(ח"מ תישארב) בותכש ומכ ,וניז~ילכ רקע הזו ,םטח
'וכו חטבא יתשקב אל יכ" :(ד"מ םילהת) בותכש ומכו .'השקבו הלפת' :י"שר
."ךל םטחא יתלהת" :תניחב (ב) "ונללה םיהלאב

בותכש ומכ ,תירבה תרימש וניה ,ףסוי תניחב ידי~לע לבקל ךירצ ןיז~ילכההזו ב
ירפמ" :(ב"לק םילהת) בותכש ומכו .(ג) "ךרי לע ךברח רוגח" :(ה"מ םילהת)
,"יתירב ךינב ורמשי םא" .הלפת תניחב ,חישמ תניחב הז "ךל אסכל תישא ךנטב
.ףסוי תניחב ידי~לע וניה

יפ תוניחב *הלפתה תדובע תניחב אוהש ,הרוכבה תא לטנ ,תירבה תא רמששףסויו
.(ד) ויכרצ תלאשו םוקמ לש וחבש םהב שיש םינש .םינש יפ אוה הלפתה יכ ,םינש
יפ תניחב ,תויפ יתש תניחב ."םדיב תויפיפ ברחו" :(ט"מק םילהת) תניחב אוהו
:תירבה תרימשב יולת איה יכ ,(ה) ויבא יעוצי ללחש ידי~לע ןבוארמ לטנו .םינש

תניחב "םטחא יתלהת" תניחב איהש ,הלפת תניחבל הכזש ליבשב ףסוי ןכ לעו*
תניחב םהש ,ףסוי תרופ ןב ארקנ ןכ לע ,ל"נכ אקששדרפד אבקונמ ךשמנה תויח
,ג"מק ,א"נק ,א"סק ,ן"ב ,ה"מ ,ג"ס ,ב"ע :תומש העבש םהש תורוא ו"פרת
.ו"פרת אירטמיגב אקששדרפ יכ ,אקששדרפד אבקונמ לבקמש ,ו"פרת ןילועש

וא ןימיל התוא הטי אלש ,ברחה םע םחלל ךיא עדיל ךירצ ,הזה ברחלהכזש ימו ג
:אטחי אלו הרעשה לא עלוק אהישו ,לאמששל

וניה ,(ו) אתיעצמאד אדומע אוה טפשמ יכ ,טפשמ תניחב ידי~לע אלא רשפא יאהזו
אלא ,לאמששל אלו ןימיל הטמ וניאו ,ךירצה םוקמה לא וניז~ילכ םע עלוקש
."טפשמב וירבד לכלכי" :(ב"יק םילהת) תניחב הזו .עצמאל

ינאו" :(ח"מ תישארב) בותכש ומכ ,בקעימ אקוד הרוכבה תא ףסוי לבק הזליבשבו
קח יכ" :(א"פ םילהת) הזו .טפשמ תניחב אוהש ,אקיד 'ינא' 'וכו "ךל יתתנ
יהלאל טפשמ" ;"םשש וראשב קח" :בותכש ומכ ,תירב תניחב ,"אוה לארששיל
וירבד לכלכיש ידכ ,טפשמ תניחבמ ברחה תאז לבקל ףסוי ךירצש וניה ,"בקעי
:טפשמ תניחבמ לבקי חישמש ."ןת ךלמל ךיטפשמ" :(ב"ע םילהת) הזו .טפשמב

תדמב ןיזחוא הקדצ ידי לעש .הקדצ ידי לע ?טפשמ תניחבל הכוז המידי לעו ד
בותכש ומכו ."ויטפשמו הששע 'ה תקדצ" :(ג"ל םירבד) בותכש ומכ ,טפשמה
ומכ ,טפשמ ידי לע אוה הקדצ יכ .'וכו "בקעיב הקדצו טפשמ" :(ט"צ םילהת)
רישעמו ,הזל שירומש ."םירי הזו ליפשי הז ,טפוש םיהלא" :(ה"ע םש) בותכש
הזו תניחבבו ,ונוממ רסחמש ,'ליפשי הז' תניחבב אוה הקדצ ןתונשכו .הזל
:טפשמ תדמב הז ידי לע זחואש ,אצמנ .ינעל רישעמש ,םירי

םייח חרא ךורע ןחלשבו .י ארתב אבב) הלפתה םדק הקדצ שירפהל ךירצ הזליבשבו
אלו הרעשה לא עלוק אהיש .טפשמב וירבד לכלכל לכויש ידכ ,(י ףיעס ב"צ ןמיס
:אטחי

תא בקעי ןתנ המל' :(.גכק ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו
'ותיב ךותב םותי לדגש תיבה לעבל לשמ .ותוא לכלכש ליבשב ?ףסויל הרוכבה
יפל םחל ויחא תאו ויבא תא ףסוי לכלכיו" :(ז"מ תישארב) בותכש ומכ .'וכו
היהש וניה ,"ףטה יפל" (רובד ןושל) "םורד לא ףטה" :(א"כ לאקזחי) ומכ ."ףטה
אוהש ,בקעי ול ןתנ ,הששעש הקדצה ידי לעו ,הקדצה ידי~לע ויפב ותלפת הרוגש
,"םכש ךל יתתנ ינאו" :בותכש ומכ ,הלפת תניחב אוהש הרוכבה תא ,טפשמ תניחב
:טפשמ תניחב אוהש ,אקיד 'ינא'

.ןיניע תניחב אוה טפשמ יכ ,טפשמה לוקלק ידי~לע םה תורז תובשחמה לשרקעו ה
:(ג"ל םירבד) תניחב הז ."טפשמ ןיע לא ואביו" :(ד"י תישארב) בותכש ומכ
:(ז"ט םירבד) בותכש ומכ ,ןיניעל לוקלק אב טפשמ לוקלק ידי~לעו ."בקעי ןיע"
ןיננע םהש ,הלפתבש תורז תובשחמ תניחב הז ,"םימכח יניע רועי דחשה יכ"
.(ז) 'וכו "ךל ןנעב התכס" :(ג הכיא) בותכש ומכ ,ןיניע לע ןיסכמד

יזא ."הדפת טפשמב ןויצ" :(א והיעשי) בותכש ומכ ,טפשמ תניחב ןקתישדיתעלו
בושב וארי ןיעב ןיע יכ" :(ב"נ םש) בותכש ומכ .אניע לע ןיסכמד ןיננע רבעתי
:"ןיע ילע תרפ ןב" :(ט"מ תישארב) ףסוי ארקנ הז ליבשבו ,"ןויצ 'ה

רודבש קידצ לכ יכ ,רודבש םיקידצל ומצע רשקיש ,ותלפתב ןוכל דחא לכךירצו ו
הששמ' ומכ ,הששמ הזל הז ןירוק םיקידצהש ,וניצמש ומכ ,חישמ הששמ תניחב אוה
יכ דע" :(ט"מ תישארב) בותכש ומכ ,חישמ תניחב הז הששמו .(ח) 'תרמאק ריפש
.(ט) 'חישמ הששמ אד' "הליש אבי

,ןכשמה ירבא םהש ,הניכשהמ רביא תניחב אוה ללפתמ דחא לכש הלפתו הלפתלכו
הששמ אלא ,היתכודל דח לכ אפישב אפיש אלעאל לוכי לארששימ דחא םוש ןיאש
תומש) בותכש ומכ ,רודה קידצל תולפתה לכ רשקלו איבהל ךירצ הז ליבשב ,דוחלב
תוששעלו אפישב אפיש אלעאל עדוי אוהו ."הששמ לא ןכשמה תא ואיביו" :(ט"ל
:(י) "ןכשמה תא הששמ םקיו" :(מ םש) בותכש ומכ ,המלש המוק התוא

םהו ,תומשנ יצוצינ םה תויתואה לכ ,תוששעלו רמשל דמול םדאש הרותהלכו
לכש ,םילוגלגב אבומכ)* *.רובע תניחבב םש םישדחתנו ,הלפתה ךותב םישבלתנ
.(םש םישדחתנו רובע תניחבב תוכלמה ךותב םיאב תומשנהוניה ,םימו שא אוהש הרותה וניה ,"לא דובכ םירפסמ םימשה" :(ט"י םילהת)והזו
םילהת) בותכש ומכ ,לא דובכ תניחב אוהש ,הלפתה ךותב םיאבו .תומשנה תניחב
,הלפתה םע תומשנהו ."ךל םטחא יתלהת" :תניחב ,"ותלהת דובכ ומישש" :(ו"ס
הינאמל ארק ןנחוי 'ר' יכ ,ונתוא (*תשבלמ איהש םש לע (אי) ,דובכ ארקנה
תומשנה ;הזל הז ןיריאמ ןהו .לא דובכ תארקנ הז~ידי~לעו ,(בי) 'אתודבכמ
תניחבב תומשנהל הריאמ הלפתהו ,ןיבקונ ןימ תאלעה תניחבב הלפתהל ןיריאמ
תואבומה ,הלפתב ןישבלמה תומשנהו ,רובע תניחבב םתוא תשדחמ איהש ,ןישודח
."ךל תואבומ היתוער הירחא תולותב" :(ה"מ םילהת) תניחבב םה רודבש קידצל

אבתיד ארוכ אוהה ןניזחו ,אתניפסב ןנילזאק הוה אדח אנמז :הנח רב רב הבררמא
ןניפאו ןניקלסו ,אוה אתשבי ןנירבס .היולע אמגא החדקו ,היבגא אתלח היל
הוה ,אתניפס אברקמ הוהד ואל יאו ,ךיפהתא היבג םח דכו .היבגא ןנילשבו
.(:גע ארתב אבב) ןניעבט

:ם"בשר שורפ

ןנירבסו :לוחה לע םיבששע חדקו :ובג לע ץבקנ לוח היהש ,היבגא אתלחאבתיד
:איה םיה ייא איה אתשבי

,לוכיבכ ,ונתולגב יכ ,'וכו ארוכ יאהל ןניזח :הנח רב רב הבר רמאשהזו
אוהש ,"ךינפ תרתסה" :(ל םילהת) בותכש ומכ ,םינפ תרתסהב אוה~ךורב~שודקה
הז לע ,ונתשקבו וניתולפת לכו .ןיד תוניחב אוהש ףרע הנפו ,םימחר תוניחב
ומכו ."ילא הנפ" :(ו"פ םש) בותכש ומכ ,וינפ תא רזחיש ,ונילא ףרע הנפש
."וינפ 'ה ראי" :(ו רבדמב) בותכש

שיו ,םיעשונ םניאו וילא םיקעוצ ונחנא םוי לכבו ,תולגה ךרא םיאור ונאשכו
תמאב לבא ,קירל םה תולפתה לכש ,םבלב ,םולשו סח ,םיעוטש לארששי~ינב ונמעמ
ומכ ,םתוא םימיקמו ,םתוא םילעמ םה ,רודו רוד לכבש םיקידצה תולפתה לכ
ןינובו ,היתכודל אפישו אפיש לכ ןילעמו ."ןכשמה תא הששמ םקיו" :בותכש
,הששמ אד ,חישמ אובי זא ,התמוק רועש םלתשיש דע ,טעמ טעמ הניכשה לש התמוק
.תומלשב התוא םיקיו ,התוא םילשיו

תניחב הז ,(גי) גד ארקנה ,רודה קידצ תניחב אוה ארוכ יאהל אניזח :שורפהזו
,הז לע םיללפתמ ונאש תולפתה וניה היבגא אתלח היל אבתיד .חישמ הששמ
יכ ,"הששמ לא ןכשמה תא ואיביו" :וניה היל אבתי .ונילא ףרע הנפ לוכיבכש
תומשנה וניה אמגא הלע יחדקו .רודבש קידצהל הלפתה תא רשקלו איבהל ךירצ
ןיארקנ ןה תומשנה יכ ,'וכו "היתוער הירחא תולותב" תניחב ,הלפתה םע םיאבה
."ךיתתנ הדשה חמצכ הבבר" :(ז"ט לאקזחי) בותכש ומכ ןיבששע

,ןכ וניא תמאב לבא ,תורפ םיששוע םניא תולפתהש וניה אוה אתשבי ןנירבסו
ןיברמש המ לכו .ןילועו ןניקלס תולפתה לכ וניה ןנילשבו ןניפאו ןניקלס אלא
,'ןנילשבו ןניפא' הזו ,גווזל המצע תא הניכמו ,רתויב הניכשה הנבנ ,הלפתב
יכ" :(ט"ל תישארב) בותכש ומכ ,גווז תניחבל ,הליכאל הנכה םה לושבו היפא יכ
בר ידי~לע וניה ,הניכשה לכ לש המוק םלתשישכ ."לכוא אוה רשא םחלה םא
.םימחרה תדמל ןידה תדמ ךפהתיו ,וימחר ורמכי ,תולפתה

תדמל ןידה תדמ ךפהתיש וניה ךפהתא היבג .וימחר ורמכי רשאכ וניה םח דכהזו
"תאז הששעא ינעמל ינעמל" :וניה אתניפסל ןניברקמ יוה אל יאו .םימחרה
הששע ימ' ."ול םלשאו ינמידקה ימ" :(ז"כ ארקיו) שרדמב אתיאדכ (ח"מ והיעשי)
לכו ונלש םיבוט םיששעמ לכש ,אצמנ .'וכו 'תיב ול יתתנש םדק הזוזמ יל
יפ~לע~ףאו .רבד םוש לע רכשש לבקל בשחל יואר ןיאו ,ותאמ לכה תולפתה
ונחנא ןיכירצ ןכ~יפ~לע~ףא ,הלאגה היהי ונתרותו ונתלפת ידי~לעש ,הארנש
ומכ ,דסח תניחב הז .אתניפסל ןניברקמ אל יא הזו .ונתוא לאגי ודסחבש ,ודסחל
,ודסח אל יא ,'םידיסח ןבר ןינפסה' .(די) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש
.תולגב ,םולשו סח ,ןניעבט

'ה תא" :(ו"כ םירבד) בותכש ומכ .הלפת תניחב םינהכה לא רומא:שורפ הזו
יכאלמ) בותכש ומכ ,ל"נכ תומשנ תניחב ,הרות תניחב םה םינהכ ."םויה תרמאה
בותכש ומכ ,טפשמ תניחב ןרהא .'וכו "הרותו תעד ורמשי ןהכ יתפשש יכ" :(ב
לכ איבהל ךירצ יכ (וט) ."לארששי ינב טפשמ תא ןרהא אששנו" :(ח"כ תומש)
ריהזהל' :י"שר שרפ הזו .ןכשמה תא םיקי אוהו (*.חישמ הששמ תניחבל תולפתה
ריהזי לודגה רואמ הששמ תניחב אוהש ,רודה קידצ וניה ,'םינטקה לע םילודגה
.(זט) ןטקה רואמ תניחב איהש ,הלפתה תא ריאיו

:(זי) רהזב אבומכ ,ל"נכ תירבה תרימש ידי~לע וניה וימעב אמטי אלשפנלו
הכוז ,תירבה תא רמשישכו .'אתובאסמד ארקע איהו ןירע לע אשיב ארציד ארקע'
יולת חירה רקע יכ ,"ךל םטחא יתלהת" תניחבל הכוזו ,ל"נכ הלפת תניחבל
הלטב הרהטה הלטבשמ' :(.חמ הטוס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הרהטב
רמא .חירמ ינא אתינונחד אחיר :רמאש' (.טמ םש) ארמגב הששעמ ראבמכ .'חירה
:'ךב שי הרהט ,ינב :היל

ג

ארקאו ,אינורגהד ארקאכ יוהד אתקורקא איהה יל יזח ידידל :הנח רב רב הבררמא
,אנינתל העלבו אצנקשופ אתא העלב אנינת אתא ,יתב ןיתש יוה המכ אינורגהד
:אנליאד היליח שיפנ המכ יזח את .הנליאב ביתי קילסו

ם"בשר

המכ אינורגהד ארקאו :ךרכ התואכ היה לודג אינורגהד ארקאכ :עדרפצ אתקורקא
ברוע אצנקשופ :הל רמאק הבר אנינת אתא :הל רמאק אדומלת יתב ןיתש ?יוה
:הבקנ

רשכ ןגנממ עמוששכו .ארובה תדובעל ול השק ,עשר ןגנממ הניגנ עמושש ימהנה
.ראבתיש ומכ ,ול בוט יזא ,ןוגהו

ינפמ :(זט ,הבר ארקיו) שרדמב אתיאדכ ,םירפצה ןמ תכשמנ הניגנה לוק הנהיכ
לע רפכיו אינלק אובי ?תורוהט תויח םירפצ יתשב היולת ותרהט ערצמ המ
תכשמנ ,רשכ אוהש ימ ,אצמנ .ערה ןושל רבדש ולוק תמחמ הקלנ יכ .אינלק
יתשהש ,(:גנ ארקיו) רהזב בותכו .תורוהט תויח םירפצ יתשה ןמ ולש הניגנה
,ןוזח ןושלמ ןזח ןגנמה ארקנ ךכל .ןיקני םיאיבנד רתאמ םיקנוי ,ל"נה םירפצ
.ןיקני םיאיבנד רתאמ הניגנה חקול יכ ,האובנ ןושל וניה

בותכו .הפלקבש תורחא םירפצמ ולש הניגנה חקול אוה יזא ,עשר אוהןגנמהשכו
אזורכ ןידכ איליל גלפתא דכו .תוכלמה ידדמ ןיקנוי הפלקבש םירפצה יכ :רהזב
.(א) "םדא~ינב םישקוי םהכ חפב תוזוחאה םירפצכ" :זירכ

הרות הלילב דמליש ידי~לע אוה ,םדא לכמ הניגנ עמשל לכויש אוהןוקתהו
רהב הששמ היהשכ' ,(ב) שרדמב אתיאדכ .הליל תניחב איהש ארמג וניה ,הפ~לעבש
הז~ידי~לע קר ,הליל יתמו םוי יתמ עדוי היה אל ,הליל םיעבראו םוי םיעברא
היה ,הפ~לעבש הרות דמלשכו ,םוי אוהש עדוי היה ,בתכבש הרות דמול היהשכ
ורמאש ומכו .הליל תניחב איה הפ~לעבש הרותהש ,אצמנ .'הליל אוהש עדוי
דומלת הז' "ינבישוה םיכשחמב" :(.דכ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר
ןקתי ס"ש דמליש ידי~לע וניה ."הליל ארק ךששחלו" :(א תישארב) ביתכו .'ילבב
,"הלילב ינר ימוק" :(ב הכיא) והזו .לוקה אצוי םהמש ,הנקבש ןיאקזיע תישה
.ס"ש ארמג איהש הלילה ידי~לע וניה ,הנרהל המוקת היהתש וניה

.ךכ לכ תובישחב וניא דומלה ,יבר ארקתיש ליבשב וניה ,המשל אלש דמולשכךא
הבשחמה ול קיזי אלש וילע ןגמו (ג) וילע ךשמנ דסח לש טוח ,הלילב דמולשכו
:ל"נה

יתשהו ,הפלקד תוכלמבש ןיחמ םה הפלקבש םירפצ יכ ,ל"ז י"ראה יבתכבאתיאו
לואש ינפל דוד חבתשנ ךכיפל .השדקד תוכלמה ןינב םה ,תורוהט תויח םירפצ
אוה יואר ךכל ,תוכלמה ןינב איה הניגנה יכ ,"ןגנ עדויו" :(ז"ט א~לאומש)
רחאמ וניה ,"ואיבה תולע רחאמ" :(ח"ע םילהת) ולצא בותכש הזו .תוכלמל
.תוכלמה ןינב םהו ,םיאיבנל ןיקינמ םה יכ .דוהו חצנ וניה ,תוקינימה

,עדרפצ :ם"בשר שרפו אתקורקא איהה יל יזח ידידל :הנח רב רב הבר רמאשהזו
והיעשי) "ןורגב ארק" ןושלמ אינורגהד ארקא יכ יוהד .(ד) העד רופצ וניה
וניה יתב ןיתש יוה המכ אינורגהד ארקאו .ונממ תכשמנ הניגנהש וניה (ח"נ
ןיתש ידי~לע וניה ,יתב ןיתש ידי~לע ?ןורגב ארק תניחב ןקתת המ ידי~לע
.דומלת דמליש וניה ,הל רמאק אדומלת :ם"בשר שרפו ,תותכסמ

עלבי המשל אלש דמליש ידי~לע וניה ,הל רמאק הבר :ש"ר שרפו העלב אנינתאתא
ליבשב דומליש ידי~לע וניה ,הל רמאק הבר ,ם"בשר שרפש הזו .שחנה התוא
,הלילב דמליש ידי~לע וניה ,ברוע :ם"בשר שרפו אצנקשופ אתא .יבר ארקתיש
.ליעל רכזנה שחנה ןמ וילע ןגמו וניה העלבו (ה) תיברע ןושלמ

תישארב) ולצא בותכש ,םהרבא תניחב אוהש ,א"שרהמה שרפ אנליאב ביתיקילסו
וילע ןגמ וילע ךשמנש דסח לש טוחהש וניה ,דסח תניחב אוהש "לשא עטיו" :(א"כ
,ומצע תא הימתמ הברש וניה אנליאד היליח שיפנ המכ יזח את .ל"נה שחנה ןמ
.ןגהל לוכי הז לע ולפאש ,ודסח ונילע רבג ךכ לכש

,רבח ךל הנקו ,בר ךל הששע' :(א קרפ תובא) הנשמה לש תוכימסה בשיתיהזבו
ןקתמ אוה ,ל"נכ הניגנה עמושש ידי~לע יכ .'תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יוהו
ידי~לע הזו ,תוכלמ תניחב ןקתיש וניה ,'בר ךל הששע' הזו ,ולש תוכלמה ןינב
םיבורכ ינשה רבחמש .ונממ אצוי לוקהש ,הנק ידי~לע וניה ,'רבח ךל הנק'
לש ונוצר ןיששוע לארששיש ןמזב' (ו) ,"תויולו שיא רעמכ" םינפב םינפ תויהל
לכויו הצריש המ לכב לשמל לכויו ,ולש תוכלמ תניחב ןקתישכ יזאו .(ז) 'םוקמ
םדאה~לכ תא ןד יוהו' :רמא הזל .ברח םלוע אצמנו ,הזל תויחהלו הזל תימהל
ץפח אוה~ךורב~שודקה ןיא יכ ,תוכז ףכל םדא לכ תא ןודל ךירצש .'תוכז ףכל
:(ח) "הרצי תבשל ,הארב והתל אל יכ" ,םלועה~ןברחב

ינב םניאו ,םיטוש םה םינזחהש ,רמול ושכע ישניאד אמופב אלגרמ הזליבשבו
םיאיבנד רתאמ תכשמנ איהש הניגנה ןכ לעו .תולגב השדקד תוכלמ ושכע יכ .העד
הניגנה ןכ לעו ,תולגב תוכלמהש ושכעו ,השדקד תוכלמד תעדו ןיחמ תניחבמ
הניגנה ךישמהל ושכע חכ םהל ןיא יכ ,תעד אלב םה םינזחה ןכ לעו ,תמגפנ
.ל"נכ ,השדקד תוכלמ לש תעדו ןיחמ תניחב אוהש ,השדקבש השרשמ

הלעתת יזא ,"ץראה לכ לע ךלמל 'ה" היהיו ,השדקד תוכלמ הלעתיש דיתעל לבא
והזו .ל"נכ הניגנה תכשמנ םשמש ,השדקד תוכלמד תעד תניחבב הניגנה םלשתו
'ה היהישכ יזא יכ ."ליכששמ ורמז ,םיהלא ץראה לכ ךלמ יכ" :(ז"מ םילהת)
םינזחהש וניה ,"ליכששמ ורמז" :יזא ,השדקד תוכלמ הלעתיו ץראה לכ לע ךלמל
הניגנה ולבקיו ,השדקד תוכלמ הלעתיש ידי~לע .לכששבו תעדב ויהי םירמזמה
:ל"נכ השדקד תוכלמ לש ןיחמו תעד תניחב אוהש ,השדקבש השרשמ

אוה 'םימש' .(ח"ק םילהת) "ךדסח םימש לעמ לדג יכ" :(ט) והזו .ליעלךיש
תניחב וניה ,דסחה ידי~לע יכ ,"ךלוק תעמשה םימשמ" :בותכש ומכ ,לוק תניחב
.ל"נכ לוקה ןקתתנ הז~ידי~לע הלילב הרות דמולש ידי~לע ךשמנה ,דסח לש טוח
:ל"נכ "ךדסח םימש לעמ לודג יכ" :והזו

תדמעה ןכ לעו ,השדקד תוכלמ ןינב םה ,תכשמנ האובנה םשמש ,השדקד םירפציתשה
תכשמנ האובנהו .האובנ יפ~לע היהש דוד תיב תוכלמ לככ ,האובנ יפ~לע היה ךלמ
:ל"נכ השדקד תוכלמ ןינב םהש ,ל"נה םירפצ יתש תניחב םהש םיבורכה ןמ

.ל"נכ 'וכו םיאיבנל ןיקני םה יכ ,תוקינימה רחאמ וניה ,ואיבה תולערחאמ
םג תולעהלו ןקתל לוכי היה ,םולשה וילע ,ךלמה דודש וניה ,"תולע רחאמ" והזו
וניה ,"ואיבה תולע רחאמ" :והזו .השדקה לא התולעהל ,רשכ םדאמ וניאש הניגנה
יכ ,תוקינימה רחאמ ,"תולע רחאמ" תניחבב השדקה ירוחאמ איהש ,הניגנה םג
תניחב איה השדקב וניאש הניגנהו ,ןיקני םיאיבנד רתאמ אוה השדקד הניגנה
וז הניגנ ןקתל לוכי היה ,םולשה וילע ,ךלמה דודו .השדקה ירוחאמ תולע רחאמ
תוערל ואיבה תולע רחאמ" :והזו .ל"נכ השדקד תוכלמ הלעתנ הז~ידי~לעו ,ןכ םג
.ל"נכ תוכלמל הכז הז~ידי~לע יכ ,'וכו "בקעיב

ד

הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל

(כ תומש) .םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא 'ה יכנא

ומכ ,אבה םלוע ןיעמ איה הניחבה תאז ,ותבוטל םה ויתועראמ לכש עדויםדאשכ א
הניחבה תאזו .(א) ."רבד ללהא םיהלאב רבד ללהא 'הב" :(ו"נ םילהת) בותכש
םויב" :(.נ םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,אבה םלוע ןיעמ איה
,ונימכח וצרתו ?דחא אוה ואל אנדיאה יכו :ושקהו .'וכו "דחא 'ה היהי אוהה
.תמא ןיד הערה לעו ,ביטמהו בוטה הבוטה לע ןיכרבמ אנדיאה :הכרבל םנורכז
:דחא תודחא םיקלא םשו 'ה םש היהיש ,ביטמהו בוטה ולכ דיתעלו

ןיבמ תולגהמ השדקד תוכלמ תניחב הלעמשכ אלא ,גישהל רשפא יא הניחבהתאזו ב
םילילא תדובע םיארקנ הז ליבשבו ,ם"וכעהל הלשממהו תוכלמה ושכע יכ .ם"וכעה
םילהת) בותכש ומכ ,םיהלא ארקנה תוכלמ תניחבמ םיקנוי יכ ,םיהלא םשב םהלש
םיקתנ יזא ,ם"וכעה ןיבמ תוכלמ תניחב ןילעמשכו ."םדקמ יכלמ םיהלא" :(ד"ע
:"םיהלא ץראה לכ ךלמ יכ" :(ז"מ םש)

ינפל םירבד יודו ידי לע אלא אוה~ךורב~שודקהל הכולמה בישהל רשפאיאו ג
עשוה) :שורפ והזו .השרשל תוכלמ תניחב הלעמו ןקתמ הז ידי לע .םכח דימלת
דחא רבד ומכ ,תוכלמ תניחב הז ,םירבד יודו והז "םירבד םכמע וחק" :(ד"י
תא ולעיו ונקתיש 'ה לא ובושו .לשומו גיהנמ ןושל ,רבד .(.ח ןירדהנס) רודל
,רבד ללהא 'הב" :ל"נכ וניה .'ה לא םיהלא תניחב ,תוכלמ תניחב תא ,םירבדה
לכ לע ךרביו ,ותבוטל םלכ ,ויתועראמ לכש ,עדיש וניה ,"רבד ללהא םיהלאב
:ביטמהו בוטה םירבדה

הרובגו דסח לש תודחא אוה תעדה רקע יכ ,המלש העידי ארקנ תאז לכעדישכו ד
בוטה" םלכ לע ךרביו ,ןידל דסח ןיב קלחי אלש וניה ,תעד ארקנ הז ,(ב)
,הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ "דחא ומשו דחא 'ה" :ארקנ הזו ."ביטמהו
.ביטמהו בוטה ולכ היהיש ,רומג תודחא היהי דיתעלש

ששעיו" :(ח 'ב~לאומש) בותכש ומכ ,תוכלמ םיהלא תניחב הז ומשו ,דחא 'ההזו
תניחב אוהש ומש ןה ,םימחר אוהש 'ה ןה וניה ,הבהא אירטמיג דחא "םש דוד
ומכ ,ךתוא בהוא אוה~ךורב~שודקהש הבהא תמחמ ךתבוטל םלכ ןיד תניחב ,םיהלא
יתעדי םכתא קר" :(ג סומע) ביתכו "חיכוי 'ה בהאי רשא תא" :(ג ילשמ) בותכש
:"םכיתונווע םכילע דוקפא ןכ לע ,המדאה תוחפשמ לכמ

םתונוע יהתו" :(ב";ל לאקזחי) בותכש ומכ ,ויתומצע לע םה םדא לשויתונוועו ה
יזא ,הרבע הזיא רבעשכו ,תויתוא ףורצ הל שי הרבע לכו ."םתומצע לע הקוקח
רבעש הזה ואלה לש רובדה תניחב סינכמ הז~ידי~לעו ויתומצע לע ער ףורצ קקחנ
אוה ,רודל דחא רבד תניחב אוהש ,תוכלמ תניחב סינכמש וניה .האמטה ךותב
ואלה לש רובד לע רבע םא ,לשמל .הלשממ םהל ןתונו ,ם"וכעה ךותב התוא סינכמ
ףורצה קקחנו ,ער ףורצ הנובו ,רובדה לש בוטה ףורצה בירחמ יזא (*ךל היהי אל
,"הלא וטה םכיתונוע" :(ה והימרי) בותכש ומכ .וב םקונו ,ויתומצע לע הזה
ויתומצעמ אצוי םירבד יודו ידי לעו ."הער עשר תתומת" :(ד"ל םילהת) ביתכו
אצוי רובדה יכ .יודוה לש רובדה םהמ הששענו ,םהילע םיקוקחה תויתואה
ףורצהו ןינבה בירחמו ."הנרמאת יתמצע לכ" :(ה"ל םש) בותכש ומכ ,ויתומצעמ
.השדקד תוכלמ םהמ הנובו ,ערה

ויה ,רבדמב לארששי וכלהש העשב :(:ז הטוס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו
הששמ שקבש ."הדוהי לוק 'ה עמש" :הששמ רמאש דע .ןילגלגמ הדוהי לש ויתומצע
אקוד הזו .היל יוה ןכו ,הדותהש יודוה הדוהיל רכזיש ,אוה~ךורב~שודקהמ
ידי~לעו ,"םתומצע לע הקוקח םתונוע יהתו" :םש לע ,ןילגלגמ ויה ויתומצע
תניחבש ,זמר ,תוכלמ תניחב הז הדוהיו .היתכודל דח לכ ולעו ,ונקתתנ יודוה
,יודוה הששמ רכזש ,הששמ ידי~לע הששענ הזו ,םירבד יודו ידי~לע ןקתתנ תוכלמ
,הששמ תניחב אוה םכח דימלת לכו םכח דימלת ינפל יודוה היהיש ,ךירצ ןכ יכ
הדותה ולאכ הששענ ,יודוה הששמ רכזש הזבו (ג) 'תרמאק ריפש הששמ' ורמאש ומכ
.ויתומצע לע קקחנש ערה ףורצה ברחנו ,תוכלמ תניחב ןקתתנ הז ידי~לעו ,הששמ ינפל ושכע


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts