וב ואובי םיקידצ 'הל רעשה הז

רפס

ן"רהומ יטוקל

ןובנ .םישדק שדק יפמ .הרהטבו השדקב אצויה .הרומ והומכ ימ .ארונהו דבכנה
ןואגה .תמאה ברה .ונברו ונרומ וננודא דובכ אוה אולה .םישרח םכחו שחל
ץרא יוצק לכב םסרפמה .ושודקו לארשי רוא .המכח רוקמ עבונ לחנ .יתמאה שודקה
,הכרבל שודקו קידצ רכז ןמחנ יבר ברה ונברו ונרומ .שדק ומש .םיקוחר םיו
שודקה ברה קידצ ותואל ןב .ל"צז החמש ה"ומ דיסחו קיתוה ברהב .בלסרב תלהקמ
תרמ בוט םשב תמסרפמה תקדצה ומא דצמו .ל"קוצז ריקנעדיראה ןמחנ ה"ומ םסרפמה
לארשי ה"ומ ש"ק .לארשי לכ לש ןבר שודקה ברהל דכנו ןינ אוה .ל"צז אגיפ
.םינב~ינב םינקז תרטע .ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא חמשי ל"קוצז בוט~םש~לעב
.םינפ לא םינפ 'ה םענב תוזחל הכזנו .םינמאנה דיוד ידסח ונילע ריאי םתוכזב
:ןמא ונימיב הרהמב .םיננרב ןויצל בושנ הרהמ לק שיחרפס

ן"רהומ יטוקל

ןמחנ יבר ברה ונרומ ,אשידק אניצוב ,םסרפמה דיסחה ברה לש תורוהט תורמאממ
:הכרבל שודקו קידצ רכז בוט~םש~לעבה שודקה ברה לש ודכנ .הכרבל שודקו קידצ רכז

ררועל .תורתסנ הלגמ חנעפ תנפצ .תורוהט 'ה תורמא רמאמ רחא רמאמ ונטקל
םיכרדה לקסל .תורתסמ תובהאו הלגמ תחכותב .תורשוכב םירוסא איצוהלו םינשי
ןהילע ךמסל הצורה לכ .תורקי םינבא בצחמ ינבאמ םיבוצח .תורוע םיניע חקפלו
אצמי םהב .תורומסמכ םיעוטנ םימכח ירבד .תורשי תומדקה יפ~לע םילודג םינינב
ןנוכיו .תורזפמ ץבקל קדצ~הרומ תאיב תוארל וכזיו .תורשי תוצעו ושפנל עוגרמ
:תורזעו םלואו לכיהו םישדק~שדק םטפשמ לע

םיוגה ל"ז ס"שה ימכח ימיב ויהש םיוגכ אל יכ ,םתעדמ וניבי םימכחל הלא םג
םיקבד ,תולזמו םיבכוכ ידבוע ויה המה יכ ,םתוצראב םיררוגתמ ונא רשא ולאה
וננמזבש םימעה לבא .וריכה אל ושדק רבד תאו 'ה תא ועדי אלו ,תובעותה לכב
םע דסחו םתוצראב טפשמו דסח םישוע ,ותרותל דובכ םינתונו םיארי םה 'ה תא
לכו .םהילע יאנג םוש בותכל וא רבדל ונל הלילחו ,היפנכ תחת םיסוחה םידוהיה
לע הנווכה ,המודכו "םלועה תומוא" וא "ירכונ" וא "יוג" םירפסב רכזנש םוקמ
:הנשמה ימיב ויהש םתוא ם"וכע

ל"צז ת"נרהומ סופדבש ןושארה רעש חסונ

ל"זיבר ייחב ןושאר סופד ן"רהומ יטוקלב ספדנ היהש הנושארה המדקה

סופדה תיבל איבמהו רדסמה תמדקה

םכל ןתנ 'ה יכ ואר אלא רמאנ אל ועמש ואר םתא רודה ידיסחו םיקידצהוחמשי
םירבדמ ןזוא תולגל םלוע לש ומורב םידמועה םירבד עימשהל םלועב ןומטמ
המה ןוילע רוקמ םייח רוקממ םיארונו םיאלפנ תורקי תומדקה םימלענו םינוילע
םיעטמ תוחצו המכח ךרד םיעובק בלבו ךיחל םיקותמו םינוילע םישורד םיעבונ
הז רמאיו םימשל אשי ויניע וב הגוהה םייח ךרדו רסומ תחכות לכה הנהו םימעטמ
,ןנברד אקולחב שיבלהלו ,ןונשה קרב ,ןונבל ןמ םילזונה םייח םימ רוקמ אוה
יתעדי אנ הנה יכ ,ראשי םשור םבלבו והנמ ץמש חקי ותגשה יפל דחא לכ ןעמל
תעבו ,ראב יד ןיאו ,רעבנ ישונא לכשמ ףאו הרותה תמכחמ ,רעב שיא יכנא ימצעב
,רעימ שבדכ םיקותמה םירבד ימעטהבו ,רפחו דחפ לצ ינוזחא ,רפסה הז יתקתעה
ףא םעט אל ימימ רשא ,ינומכ שיאב הז םא בשחמ יננהו ,רעוב םימשל בלה הנה
םחל םילכוא םהימי לכו ,םירידא םימב םיללוצה םירובגה ורמאי המ ,ינוע םחל
ןיאו ,הככ ומלועב ארב רשא הכרב לכ לע וכרבל םהיניע םימשל ואשו ,םיריבא
םגופ תא החבשמ תאד המ לכ אתינגרמ אוההכ הזלה שודקה רפסה יחבשב ךיראהל
רבחמה לעב אשידק אניצוב דיסחה ברה והינ אוה רבדמ שודק הפ הנה יכו ,התלעמב
המכמ ודי תחת חנומ רשא תומרחו תומכסהה סיפדהל אלש םירובידה םיאצוי ויפמו
,תלעות םהב ןיאש תמחמ רוביח רבוח לכ ךרדכ םינש רשע ךשמ לע ונינמז ינואג
אלמתנ אל ונורסחו רכמנ וניא רפסהש ןמז לכ תלעומ הבשחמ הרות ירבדל ףאו
תינש וסיפדהל ובל לע הלעי רשא הז אוה ימ ,הלע סופדה לע רשא תואצוהמ
תעד וב ןיאש ימ ףא ,ונוממ ודיל יתא אל קפס יתא קפס ונוממ רזפלו תוברהלו
ךרד יכ בורק דספהלו רכשמ קוחר אוה ןכ םאו ונוממ ריקפי אל אלה ונוק
בוראל וניק ומישי םיבכוכ ןיבו רבחמה יראותב תוברהלו רובעל םירבד םימיכסמה
הגהי המ דיתעלו חורה ךילוי ותדובעו חור תאשנתה דילוהל חורה אשנת ןופצמו
םולש ענמנהמ אוה רשאכו הנעי וינפב רשא טילקרפ ןיאו הנעמ ויפב ןיא רשאכ
ינא םג יתרמא ,םניא םהב לתפנו םינכ םירבד עומשכו הנואת אל וילא הערו הנעי
ילע אל םישיאמ יכנא לדח יכ ףאו ינומכ רפסה ירבד ןיבהל ינממ ןטק ימ אלה
שיא ידי לע ראב יד ןיא ראבל רפסה יחבש םישדקה שדוק ויפ תא רובעל םשאה אוה
םירבד לע אלוכד אמס אוה םיתשב יקותשמ םייח ךרד רומשאו רעבנ המכחמ רשא רעב
קדצ יפדור תמא יבהואו ,הרפסל רפסה יחבש אריאו הליחזא ןכ לע הלאכ םישודק
סופד ןיא יכ תוועמ וארי םא ףא תוכז ףכל יתוא ונודי קודבל התיב ואבי רשא
דחא לכ ובתכ םעמש םויב םיעמושה קר דחא די בתכמ קתענ אל םגו ,תועט אלב
סופדהמ שדחי רשא דבלמ האיגש הזיא אהת אלש בתכמל בתכהמ טלמ ןיאו דחאו
לכב יתלאונ רשא תאטח ילע ומישי לאו ורדעי רשא תא ורדהי ידיד ילעו ההגההו
יתוקת םישא 'ה לעו יתלימ הכ דע תאזל יתלתפנ אל לתפנו רהזנ יתייהו ירשפאה
החוצ ןיאו ץרפ ןיא וניבזעי לא הבישו הנקז דע םג יתרזעב היהי אוה יכ
.ר"יכא ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ אביו וניתובוחרב

הריבה בירמענמ ץריה ילתפנ א"אלב ןתנ 'קה סופדה תיבל איבהו קיתעמה ירבד הכ
ל"קוצז יבצ דוד ר"רהומ ג"האמה ברה יתימאה ןואגה םסרופמה דיסחה ברה ןתח
ק"קב א"דמו ד"בארל לבקתנ ותריטפ םדוקו ץינמערק ק"קב ארתאד ארמו ד"בא היהש
.ו"צי בילוהאמ(* תומכסהםימיה תעבש רוא הרוהטה הרונמ לארשי תראפת תרטע שודקה ג"הואמה ברה תמכסה
לכב םסרופמה םישדקה שדוק םלענו רימט רוא חצחוצמו חצ רוא םיקחשב ריהב רוא
תרמא ירבד 'ס ח"מהעב ה"הללצז ןילבולמ קחצי בקעי 'ומ הלהתלו םשל לבת יוצק
:םירפס ראשו

אוה אלה איימאק ןמ דח ילא חלש רשא תורח םיקלא עבצאב ילא הבותכ דיהנה
ה"ע ה"פ י"נ רודה תפומ שודק שיא לודגה רואמה ברה ידידיו יביבח ינתוחמ
םירבדב םיקלא תאריב שודגו אלמ רימא הל םיאלמה םיטוקיל י"נ ןמחנ ה"ומ
םירבד יניעב ורשי דאמ הנהו .ןוכנ לע םהב יתנייעו :םיקלא לכש םילכשומ
רבד ןודיגיו ןודיעי םהילאמ םירבדה יכ .ששוב ךירצ ןיד תילו ולאכ םידבכנ
ךירצ אל אבר ארבג יאה הנהו .םייח םיקלא ירבדו וניינע יפל ותימאל תמא
אל םלועמו םישיא לדח הזבנו לפש יח המו ינא המ יכ .יתווכדל אלו ידידל
תמאה תבהאל םנמא .םישדח םירפס לע המכסה ןתיל ינממ תואלפנבו תולודגב יתכלה
תומולעת רואל איצוהל םימיכסמה ןמ יננהו :יל אמרג רמד היתונתוונע יתרמא
םוימ םינש הרשע ךרעב הספדהב התומכ השעי רשא אתוטלה לע אבא אל יננהו המכח
:בוט תכרב וילע אובת עמושהלו .'וכו גישי רשא רוראב םוקיל הז אלב יכ הטמלד
םגה ובהואה ד"כ :ןילבול הפ ק"פל ח"סקת תבט שדוחל םימי ו"כ למיג םוי םויה
.דימת ומולשו ותואירבו ותבוט הפצמו וריכמו ועדוי ינניאש

:ץיוורוה יולה רזעילא םהרבא ר"רהומב קחצי בקעיןקז יתימאה ןואגה ברה דובכ םיקחשב אוה ריהב ,םיקנעב לודגה םדאה תמכסה
אשידק אבס אדיסח לארשי תראפת תרטע רודה תפומ םיקלא שיא הבישיב בשויו
ותלהת ול בר וידיו רתסנבו הלגנב הרוא ירעש וחתפנ ול ,הריאמה אירלקפסא
'ס ח"מעב ץינזאק ק"קד םירשימ דיגמ ה"הלצז לארשי ה"ומ ת"שקכ ץרא האלמ
:םירפס ראשו לארשי תדובע

ודי לע ץביקש לאיצבקמ םילעפ בר יח שיא השעו לעפ רשא םיקלא תולעפמ וזחוכל
האי והיא תלוגלגל רמוא םירמאמב טקל רשא אשאד ןירועבו ארונד ןיקוקז
ןמ דח ילא חלשש ויביבס אוה ארונו םיאלפנ םירבד םירמא יטוקיל .האי היתלוגו
עדונ ומש ןברמ לודג רודה תפומ םישודק לש ןנב לודגה רואמה ברה ה"ה יידידי
לע ותולעהל הצור רשא ה"הללז ט"שעב 'קה וניברל דכנ י"נ ןמחנ ה"ומ םירעשב
םימיענ םיברע םירבד םהב יתיארו :המכח תומולעת רואל איצוהל סופדה חבזמ
םירבד רואל ואצי רשא םויה דבכנ המו .וכרע יפל שיא דאמ םיקומע םידודחו
םירקי םירבד סופדה לע תולעהל םימיכסמה ןמ יננהו .הלהת הימוד םהל רשא ולאכ
שיא םוקי ןפ רבדמ הגאדמ םנמא .םינפלו ינפל םסינכהל םיוארו םינינפמו זפמ
תריזגב רזוג יננה ןכל .היליד אריג י"ע וא ומצע י"ע התנוכתמכ השעיו השא וא
עמושהלו :הספדה רמג םוימ םינש 'י ךשמ לכ רוראב םוקילו ןנברד אתוטל שחנ
:ו"צי ץיניזאק ק"ק הפ ק"פל ח"סקת טבש תלד 'ג םוי .בוט תכרב וילע אובתו םענוי

:ל"נה ק"ק הפד מ"מ יתבש ה"ומ חונמהב לארשי םואנש"ק ה"פ ה"ע י"נ אשידק אניצוב ,םסרופמה שודקה דיסחה ןואגה ברה תמכסה
:םייחל חרוא רפס מ"העב בישטאלז ק"קד ד"בא ל"צז םייח םהרבא ר"רהומ

לודגה ברה ה"ה ויתעדי אלו והנכאו והמדאו םיקנעב לודג םדא בתכמ יתלבקהנה
'וחמ םישודק לש ןנב םסרופמה דיסחה ש"ק ה"פ י"נ רודה תפומ אשידק אניצוב
שבד טעמבו וב יתיארו שודקה ורפס תספדה לע םיכסאש שקבו י"נ ןמחנ ר"רהומ
ילודג ומיכסה רבכש טרפבו יתומכסהל ךירצ ןיאש יתיארו יניע וריאה יתמעטהש
יננהו ארקל דועו אדוהיכ יתאבו לודגל ןיברסמ ןיא ךא ונינמז ינואג רודה
םוימ םינש הרשע םינושארה ולבגש לובגמ םדא םוש גיסי לבל הרותה תריזגב רזוג
ק"פל ח"סקת טבש 'ך 'ה םוי הרותה דובכל רבדמה ד"כה .םענוי עמושהלו הטמלד
:בושטאלז ק"ק הפ

:ה"הלז הילדג ר"רהומ ברהב םייח םהרבא 'קהםימכח יניע ריאמה ,הרות ירדחב יקבו ףירחה םסרופמה דיסחה ןואגה ברה תמכסה
:זיירקהו דארב ק"קב ץ"מו מ"רו ד"בא ל"צז ריאמ ר"רהומ ש"ק ה"פ ה"ע י"נ

םירפס תספדה לע המכסהב הלוע תויהלמ .המימי םימימ ידעב יתרדג רבכש םנמא םא
ךא הקוקח יבלב רשא םיסומכה םימעט המכ תמחמ סופדה שבכמ תחת איבהל םישדח
הרותב גלפומו אלפומה ברה ה"ה אירבח ינבמ דח ןמ ילא החולש די הנה תעכ
שדוק ערז שדוקה ילודיג בוט םשב לודגה י"נ ןמחנ ר"רהומ םסרופמה תודיסחבו
אניצוב תודי רשעב ול בר וידי תודיסחבו הרותב םסרופמה ברה ה"הל דכנ ותבצחמ
ל"ז ט"שעב לארשי ה"ומ היל םנא אל זר לכ ול רמאי שודק אשירפו אדיסח אשידק
ירבד לע הרהטל רוביח השעו םישודקה ויתובא תובקעב ךלוה ןמחנ ר"רהומ ברהו
ןייעל יאנפ יל היה אלש ףאו םשרודל םיכירצו םימותס המהש ס"שב רשא םירמאמ
לעו םימלענ לכ חנעפל הבר העיגיב חרט ל"נה ברהש יתיאר והיצק ספא ךא וילע
ול רמאי שודק י"ראהמ אצויה שבדמ קותמ המ םיקתממ וכיח ועבטוה וינדא המ
םיקהבומ םינברה ינומדק רבכש יוארה ןינמב יתינמנ תאזלו ל"ז י"ראה וניבר
םהמע ןוכית ידי םג סופדה תיבל ן"רהומ ברה לש רוביחה איבהל ונינמז ילודג
חיינ דיבעלד יכיה יכ םימשה ןמ לופכ ורכש היהי 'ה ןמ הוצמ רבדל עייסמה לכו
ל"צאו לעופה לא חכמ ותבשחמ איצוהל והישעמ שיחהל ל"נה ן"רהומ ברה לש הישפנ
חטב ןוכשי הלא ונירבדל עמושה לכו ל"נה ן"רהומ ברהל קזיה ו"ח םורגל אלש
.ןוני ומש רשא וניקדצ חישמ תאיבב תוארל הכזיו ןנער תיזכ ודוה יהיו ןנאשו
ק"ק הפ ח"סקת טבש שדוחל ה"כ 'ג םויל רוא הידמולו הרותה דובכל רבדמה ד"כה
:א"עי דארב

:ו"צי לילגהו ל"נה ק"פח ה"הללז ה"צ ה"ומ חונמה ןואגה ו"מ א"אב ריאמ 'קה םואנלודגה םדאה ,םיקוחר םיו ץרא יוצק לכב םסרופמה קהבומה ןואגה ברה תמכסה
ה"ומ ש"קכ ה"פ ה"ע י"נ ,םיקחשל עיקר הרות ירדח לכב יקבו ףירחה ,םיקנעב
האובת ירפ 'סו םירפא תיב ת"וש ח"מהעב ה"הלצז דארבמ תוילגרמ ןמלז םירפא
:םירפס ראשו

םדאד ןמחנ ברדב היב ןיחבשמד איגס עיז לק ריבכ םימי הז .םירפא יתעמשעומש
ןשושו המכח תומולעת עדוי .תודיח ןיבמ שודק שיא .תודיסחבו הרותב אוה לודג
ול איה השורי ,תודגאו דומלת ארקמב םיזר הלגמו םימלענ חנעפמ .תודוס
יקלאה עזגמ רטוח שדוקה ילודיגמ קנוי ןכש ,תודלות אכיאד ללכמ תובא ויתובאמ
םהישעמו םמש שדוק ערז הכרבל וערזו ,תודומח שיא ה"הלז ט"שעבה םסרופמה
יחמשמ לכשה רסומ ילבחב תובבלה םיכשומ ,תודמ ישנא םישנאה יכ ,תודיעמ םהילע
והיינבמ קפנו .תודימעמ וילגר לעו ןומוקי םיכרב לשוכו םיניע תוריאמו בל
ישורפו אחבשו ארפוש בתכו ךילמאו 'ימש אדיסח ןמחנ ברו אפיקתו אברבר אנליא
ולא .הנווכ יעבד אנת יאהכ השודקל ותשירפ הז .הנח רב רב הברד תוגדאו יארקד
לע םיברע .םמותל םיכלוהו םיאורקל .םימיענו םיבהאנ .םימיענמ םעונב ולאו
תאז שקב ל"נה דיסחה ברהו .תפונו שבדמ םיקותמ .תפותו לילחמ תעמוש ןזוא
יניא ינא םנמא םאו .רדאנ שדוקב .רדה בותכ 'יבתכא ידי תמיתח ימחמל ידימ
,םלוע לש ומורב םידמועה םירבדב יתיארו לכוא הככיא יכ טרפבו ילא חלשש יאדכ
ןותאו ןוכימוק אתוויירא אילתמ ןילתמ ןמת ,םלענ לכ לע טפשמב יתאב אלו
לכל ינא רבח .תובכל ולכוי אל םיבר םימכ יתבהא זע יכ ספא אילעתל ןילאש
המ יהיו יתרמא .ב"יכ קידצ ןוצר תושעל ישפנ התוואו וישודק לכו םשה יארי
םהב יתאצמו םיכרחה ןמ ץיצמכ .םיקרפ ישאר יתצצהו .הצוחנה העשה יפל .הצורא
ידי תא יתאשנו שדוקל ףרטצמ וכותבש המ לכו .םעני םירתס םחל .םעט לש םירבד
ינושקב רשאל יתאצמנו .ינומדק רשא רודה ילודג תרבד לע ךלוה םיכסמ תויהל
ריפס לעו .הדועתלו הרותל .ןינוילע ישידק .ןנברד ףוריצב יפורטצאל אניזחו
רזו סופדה חבזמ לע ותולעה םוימ םינש הרשע דע תספותו הריזג ,הדה ידי םתרזג
בוטב לחני ,םימכח ירבדל עמושו .םינתפ שארו םינינת תמחמ ושפנל אריי ברקה
ךברקמ הלחמ יתוריסהו רדסל תמא רבד לע םתוח איירבח ןמד אריעז ירבד ,םימימת
.דארב ק"פל אלמא ךימי רפסמלו

:דארבמ תוילגרמ ןמלז םירפא 'קהק"קב שודקה רפסה הז ספדנש הנושארה הספדהה לע ונתינ רבכ תומכסהה ולא
ינואג ילודגמ תומכסהה ראש ףוריצב .ל"קוצז רבחמה וניבר ייחב אהרטסוא
ודבאנ ןמזה בורמו .םסיפדהל הבא אל .םוצעה ותונתוונע בורמו .רודה ידיסחו
אלש םישדח םישודיח רחא שפחל םיבתכה תחתמאב ירבע ידמ תעכו .תומכסהה בור
ץרא יקוצמ ינואג השלשמ תומכדה השלשה ולא ידיל יתאד יתאצמ .םדוקמ וספדנ
תאז התיה 'ה תאמ יתרמא ,ונידיב הנה רשאכ .שממ םתמיתחו םדי תביתכב ,הלאה
('ינש הספדהמ קתעומ ז"כ) :וקדציו ןהידע ונתי וקחויו רפסב ובתכיו ,םסיפדהל
ישודק םלוע ידומע ינשמ תומכסה ינש דוע םישודקה וידימלת תחתמאב ונאצמ תעכו
ש"מ םייקל כ"ג םסיפדהל בוט ונרמא ןילבולד דיגמהו ץינזאק 'קד ידגמה ןוילע
אבו לארשי לכ לעו ונילע וניגי 'קה םיקידצה תוכזו 'וכ וילעבמ בוט ענמת לא
:א"יבב לאוג ןויצל

המדקה

.ןומטמ םכל ןתנ 'ה יכ ואר .ואר אלא רמאנ אל ועמש .'ה רבד ואר םתא רודה
(.ט"יק םיחספ) הכרבל םנורכז ,וניתובר רמאמכ .םלוע לש ומורב םידמועה םירבד
הלגמה הז .ירמאד אכיאו .'ןימוי קיתע הסכש םירבד הסכמה הז ,קיתע הסכמלו'
אוה יכ ,אשידק ארובח יאהב והנתיא .אדחכ והיורתו .ןימוי קיתע הסכש םירבד
תומדקהו םישדח םישודח ,םימלענו םינוילע םירבד ראבמו הלגמ ,הסכמו הלגמ
רוקמ םייח םימ רוקממ םיעבונה .ןמא הנומא קוחרמ תוצע תואלפנו תוארונ תורקי
םימוצמצ המכ ךרד ,החטבמ זע דריו םכח הלע םירובג ריע .דאמ ארונו ןוילע
ולאה ןישובלב ושבלתנ רשא דע ,ןותחת לכשל ןוילע לכשמ לולעל הלעמ תולשלתשהו
,ךחל םיקותמו םיאלפנו םיברע םישורדבו ,תואנו תוחצ ךרדב .ןנברד אקולחב
בל דע שאכ רעובה לכשה רסומ תוחכות םייח ךרדו ארבסו לופלפו םעטו המכח ךרדב
תוארונו תואלפנ תוצע םיאלמ םלכ ,הלגס םעל הלגש הרותו הרות לכו .םימשה
תמאב םהילע ובל םישי םא ,ויניעב האורה הארי רשאכ ,ךרבתי תיתמאה ותדובעל
רישיהל ,םימדרנ ץיקהלו םינשי ררועל ,השודקה ותנוכ התיה הזל ךא יכ ,ותמאל
ךשחב רשאל ואצ םירוסאל רמאל ,ךרבתי וילא לארשי~ינב וניחא םדא ינב תובל
תיבמ ריסא רגסממ איצוהל ,תורשוכב םיריסא איצוהלו ,תורוע םיניע חקפל ,ולגה
םיחדנהו ,םהילבהב םידוכלהו ,ןהיתוואתב םירוסאה ,ךשח יבשוי אלכ
ןוכנהו רשיה ךרדב תמאב 'ה לא םבישהל ךרבתי וילא םבבל תוטהל ,םהיתונוועב
:םלועמ וניתובא וב וכרד רשא ךרדב ,םהינפל

םירבד לש ןטושפ יפ~לע תצק םינבומו םייולג םירבדהש יפ לע ףא הנהו
םירבדה תוימינפ ןידע יכ ,הישותל םילפכ יכ .וגב םירבד דוע ןכ~יפ~לע~ףא
םתוסכל ןיכירצש .ןימוי קיתע הסכש םירבד םה יכ .לכ ןיעמ םימותחו םימותס
הזמ ראבמכו .'וכו יולגה אוה הסכמה יכ .םלועה הזב םסינכהל ידכ .םתולגלו
םעפש ,הכרבל ונורכז ,שודקה ויפמ ונעמש רשאכו .הכרבל ונורכז ,י"ראה יבתכב
המ יפכמ .תוגרדמ תובברו םיפלא הכומנ איה ,הלגמ אוהש הרותהש רמא תחא
די הגישה רשא .ויתוארונ ןה ןה .ויתורובג ןה ןהו .ןוילעה המוקמב הגישהש
םירבד .הלאכ םיארונו םיהובג םירבד .דירוהלו שיבלהל .אשנו םרה שודקה ולכש
ויהי רשא דע ,םימוצמצו םיבר םישובלב םשיבלהל דאמ םיינחורו םיקדו םישודק
תוצע תולגל ,ךרבתי ויתורובג םדאה ינבל עידוהל .שפנ לכל םיושה םירבד
'ה יכ ץראה ימע לכ תעד ןעמל" ,תמאב ךרבתי ותדובעל עיגהל תוביתנו םיכרדו
:"דוע ןיא םיקלאה אוה

תלעמ תלדג תגלפה חבשב רובדה ביחרהלו ךיראהל .רוסחמל ךא םיתפש רבד הנהו
.תמאה ןיעב וב לכתסהל הצריש ימ יכ .דאמ ארונה הזה שודקה רפסה תוארונ תשדק
תנובתב ץפח וניאו .קלח ובלש ימו .ןיעיגמ םירבדה ןכיה דע ומצעב ןיביו הארי
טעמ אנ הרבדא יערו יחא לכל םלוא :הלא ירבד ול ולעוי אל .הזה רפסה תשדק
.םבל חמשיו םהיניע וארי .םמצעב וארי הזמ רתיו ,הזה שודקה רפסה יכרדמ
םירבד המכו המכמ תרבדמ הזה שודקה רפסה ירבדמ הרותו הרות לכ יכ ,אוהו
תוקחרהמו .השודקה ונתרות תווצמ המכו המכמ ,תובוט תודמ המכו המכמ ,םייטרפ
הרותב ורכזנ אלש המ םידחימ םירבדמ תרבדמ הרותו הרות לכו .תוער תודמ
תרבדמ .('ב ןמיסב) םינהכה לא רמא תלחתמה הרותה ןוגכ .םלכ ןכו .הינשה
םחלל ךיא עדיל טפשמ תניחב ןיכירצשו .הזב הז םייולתש תירבה תרימשו הלפתמ
ןינעמו ;'וכו הלפתה םדק הקדצ שירפהל ןיכירצ הז ליבשבו ,'וכו הזה ברחה םע
.'וכו 'וכו ןכשמה תמקהמו .השודקה הרותה דומל ןינעמו .הלפתבש תורז תובשחמ
רשקב םש םיראבמ םירבדה ולא לכו .'וכו רודבש קידצהל הלפתה רשקל ןיכירצשו
('ה ןמיסב) 'וכו תורצוצחב ןוגכ הירחאש הרותו .ותמגד ןיא רשא ארונו אלפנ
'וכו הארימו ,חכב הלפתמו .החמשב תווצמה תישעמ וניה ,םירחא םינינעמ תרבדמ
תובוט תוצע אלמ הזה שודקה רפסה ירבד לכ יכ .תורותה ראשב הזב אצויכו 'וכו
לכ תריבשו תקחרהמו .תוגוהנה תווצמה לכמו תודמה לכמ רבדמו .תוארונו
סעכו .דובכה תקחרהמ .הליכא תואתו .ןוממ תואתו .ףואנ תואתמ .תוואתה
.תולצעהו תובצעה תקחרהמ (רקשה תונג םצעו תמאה תלעמו) .תולדגו תודיפקו
תשדקמ .םישוחה לכ םגפמו תוארה םגפמ .'וכו תוליכרו ערה ןושלמ .רובדה םגפמ
הרונמה ינפ לומ לא ןיריאמה תורנה תעבש םהש הפהו םינזאהו םטחהו םיניעה
לגר לכמ תויטרפבו .ללכב םילגר שלשמ .שדח שארו בוט םויו תבש תשדקמ .השודקה
םהש .לגרו לגר לכב תוגוהנה תווצמהמו תוכסמ תועובשמ חספמ .ומצע ינפב לגרו
ןכו .חספב תוסוכ עבראו הדגהה תאירקו רואשו ץמח רוסאו הצמ תליכא תווצמ
תלבקמו .הרות~תחמשו תרצע~ינימשו הבר אנעשוהו .םינימ עבראו הכס תוצממ
.םירופו הכנחמ .םירופכה~םוימו רפוש תעיקתו הנשה שארמ .תועובשב הרותה
.הנומאב ןתמו אשמו .הרות דומלתו הקדצמ .הלפתו עמש תאירקו ןילפתו תיציצמ
ןיפוסכהו ןוצרה תולעממו .הבהאו הארימ .הונעמ .םימכח תנומאמו הנומאמ
ראש תלעמ םצע לדגמ ןה .םויבש תולפת שלשמ ןה .הנוכבו חכב הלפתמ .השדקד
תושקבו תונחת רמול םויו םוי לכב םהב תוברהל ןיכירצש תושקבו תונחתו תולפתה
לכב ךרבתי וינפל זנכשא ןושלב ותחיש שרפל תודדובתהה תלעמ לדג טרפבו .הברה
ותדובעל ברקתהל והכזיש 'ה ינפ חכנ ובל םימכ ךפשיש .ונוק ןיבל וניב םוי
םשה ינפל היכבה תלעממו .הבושתל הכזמש םילהת תרימא תלעמ לדגמו .ךרבתי
תלעממ .תובצעה תקחרהמו .רבשנ בל תלעממ .ויבא ינפל אטחתמה ןבכ .ךרבתי
תוצע הברהו דימת החמשב תויהל ויתוחכ לכב ומצע חירכהל ןיכירצש .החמשה
שדקמה~תיבו ןכשמה ןינעמ .לארשי~ץרא תשדק תלעממ .החמשל אובל תואלפנ
.הבשחמה תשדקמ .תינעתמ .הבושתמ .םולשה תלעמ לדגמו תקלחמה תונגמ .םילשוריו
םיחרכמה םלועבש םישודקה םיכרדהו םירבדה לכמ ןכו .תורז תובשחמ תקחרהמו
שיא תשדק לכ יולת הזבש .םיקידצל תורשקתהו תוברקתה תלעמ לדגמ .לכל
.ןידוקרו ףכ תאחמהמו .הניגנ ינימ הרשעו רמז ילכו ןוגנ ןינעמ .ילארשיה
הארנ אלו עמשנ אל רשא םלועמ ןזא ןתעמש אלש םירבד .הרבה לוקו .החנא ןינעו
'ה יכרד רשא ולאכ םירבדב דאמ דאמ םלועהל ןיכרצנה תוארונ תודוס תולגל
.הרבה לוק דוסב דאמ גילפמש המ ב"ע ח"סק ףד חלש רהזב ןיעו) .דאמ םהב ורתסנ
ןיקסועשכ ןמצע ןיענענמ לארשיש המ דוסב דאמ גילפמש :ח"יר ףד סחניפ תשרפבו
.אלקח ידצחמ ןיב םיבתכבו רהזב םירחא תומוקמב דוע ןיעו .השדקבש רבד הזיאב
.ןישוע םדא ינבש תועונתה לכב תורתסנה תודוסה םצע לדג קוחרמ ןיבתו הארת םש
ליבשב וא הלפתב םיפכ תאיחמ ןוגכ השדקבש רבד ליבשב ןתוא ןישועשכ טרפבו
םדאה בל לע רבדל הברמו .(ןבהו הארו ךיניע חקפ .הזב אצויכו ,הוצמ תחמש
רבד םושמ לפי לבלו ,ןפא םושב ומצע שאיתי לבל ,ךרבתי ותדובעב וקזחל
ןפא םושב ומוקמ תא חינהל ילבל .ךרבתי ותדובעב לודג ןשקע היהי קר .םלועבש
ג"ירתה לכ תויללכמ ןכו .םלועל "וימחר ולכ אלו ונמת אל 'ה ידסח" יכ םלועב
הרותו בתכבש הרות תויללכמ .ןנברד תווצמ לכו םהיפנעו הרותבש תווצמ
.ארקי םשב םלכל .ןיזרד ןיזרו ןיזר .הלבקו הכלה .רתסנו הלגנמ .הפ~לעבש
םלכו .םישדח םישודחו םיאלפנ םירשקו םיכרדב .םימעפ המכו המכ רבדי םלכמו
הוצמ רבד םוש ןיא רשא דע .ךרבתי םשהל ברקתהל ךיא .תואלפנ תוצע םה דחאכ
רפסב רכזנ אלש אגרדו אגרד לכב םלועבש םדא לכל ךרצנה הבוט הצעו השדקו
ללכב לכה תויללכמ רבדמ אוה יכ .ויתובשחמ וקמע דאמ יכ .הזה ארונהו שודקה
תישאר ןמ .לודגכ ןטקכ ,םדא לכ לש םלועבש תוגרדהו תומלועה לכ ללוכ .טרפבו
הישעה םלוע לש זכרמה תדקנ תילכת דע ,תוליצאה תלחת אוהש ,האירבה תדקנ
.ןמזהו העשה התואב ותגרדמו ומוקמ יפל דחאו דחא לכ ,וילע דמוע םדאהש ימשגה
ןירתכ רשעב הטמל הטמל םיחנמה ולפאו .םינטקבש ןטקה דע םילודגבש לודגה ןמ
ץיקי ררועי םלכל .ויתחתמו תויתחת לואשה דע םהיתונוועב ודרי רשא .אתובאסמד
תוערוכ םיכרבו וילמ ןומיקי לשוכ .םימחרה ןמ ,םולשו סח ,ושאיתי לבל .היחיו
לע םש ןיע 'ז ןמיסב אנינת יטוקלב םגהני םמחרמ יכ הרותהב הזמ ראבמכו) ץמאי
:("ץראבו םימשב לכ יכ" :קוספ

המכו המכ ונממ רבדי בר יפ~לע .רבדמ אוהש ןינעו ןינע לכו רבדו רבד לכמו
תורצוצחב הרותהב .לשמל .תרחא הבוט הצע ךרדב .רחא ןונגסב םעפ לכו .םימעפ
טשפל ןיכוז הז~ידי~לעו .םימער תניחב איה חכב הלפתש ראבמ םש ('ה ןמיסב)
.'וכו המצעב הוצמהמ הלודג החמשב תווצמה תושעל תוכזלו ,בלבש תוימימקע
תוינפו תולדג לטבמ חכב הלפתש ראבמ (ד"מ ןמיסב) "םתלעמ רשא לע" הרותהבו
םשמ חכב הלפתמש ראבמ (ט ןמיסב) ומיסכי תמהת הרותהבו .הלפתבש תורז תובשחמו
ןיכוזו .םישילשו םיינש םייתחת תומלועה לכ ןימיקמו ,תויחה רקע ןילבקמ
תווצמהו תודמה לכב ןכו .'וכו לארשי~ץראלו המלש הנומאלו ,תואלפנו םיסנל
המכו המכ רבדי םלכמ .םהמ רבדמ אוהש תושודקה תוצעהו תוגהנההו םיכרדהו
תרימש דחי רשקיו רבחי םעפ .ארונו אלפנ שדח רשקו ךרדב םעפ לכו .םימעפ
הקדצה םלשנ הז~ידי~לעש ,תבש תניחב איהש ,הנומאל ןיכוז הז~ידי~לעש תירבה
ותליכא לכ יזאו ,שפנ לעב תויהל השדקד ןיפוסכל ןיכוז יזאו ,'וכו הרותהו
ןמיסב) 'וכו ארבדב אריב ןל תיא הרותהב ראבמכ ,'וכו םינפה םחל תניחבב
ט"לה ןוקתו .הרז הדובע אוהש תולדגה לוטב םע תירבה תרימש רבחי םעפו .(א"ל
הכלהו האתת אדוחיו האלע אדוחיו .םלועבש ןתמו אשמו םיקסעה לכ םהש תוכאלמ
תונובתל ןיכוזש דע הבושתל ריאמה רובדל ןיכוז הז~ידי~לעו .'וכו הלבקו
תווצמה יראשב הזב אצויכו (א"י ןמיסב) 'ה ינא הרותהב ראבמכ .הקמעל הרותה
יכ .םיאלפנו םישדח .םינוש םיכרד המכב .הישות לידגה הצע אילפה .תודמהו
ורמאש ומכ םוי לכב וילע רבגתמש םדא לש ורצי תורבגתה לדגלו .ונתושילח םצעב
תוררועתהו תוצע ןיכירצ ונא ןכ לע .(ב"נ הכס) הכרבל םנורכז ,וניתובר
תאז הדובעו הז ךרדל ררועתנ םדאה םימעפל יכ .םיכרד המכב ךרבתי ותדובעל
קר תאז הרות ידי~לע הזל ררועתמ וניא םימעפלו .תאזה הרותה רוא ידי~לע
ומעט .םוקמהו ןמזה יפכו ולש הגרדמה יפכו םדאה יפל לכהו .תרחא הרות ידי~לע
הצורו ותמאל תמאב ץפח רשא לכל .דאמ ומענ יכ וירמא ועמש .'ה בוט יכ וארו
ןיפנא ךיאהב ופוסו ותירחא לע בשחל םייתמאה וייח לע סוחלו ומצע לע לכתסהל
:ובבלו ושפנב עדוי םדא לכ רשאכ 'וכו 'וכו אכלמ םדק לועי

הרות לכב דאמ לודג תוקמע םהב שי הזה רפסה ירבד לכב יכ .הארתו ןיבת םג
ויפמ יתעמש רשאכו .תויטרפ יטרפבו טרפבו ללכב תוקמעמ םינפל תוקמע .הרותו
הכ אלה יכ :לודג תוקמע שי ילש הרותהב רמא תחא םעפש .הכרבל ונורכז שודקה
המכל קלחתמ הרותו הרות לכ .עלס ץצופי שיטפכו שאכ הזה שודקה רפסה ירבד
לכמ ברל םיאצויה םינינעו םימעט המכלו תואלפנו תושדח תורקי תומדקה המכו
אוה .הזה שודקה רפסב םירמאנה תורותה ירבדמ הרותו הרות לכ יכ .הרותו הרות
לולכ .וב םינופ לכהש לת .תויפלתל יונב .דאמ קזחו ארונו אלפנ לודג ןינב
םיחתפו תונולחו .רדחמ םינפל רדחו .רדחמ םינפל רדח .םירדח המכו המכמ
םיאצמנה המדקהו ןינעו םעט לכו רדחו רדח לכו .הזל הזמו הזל הזמ םיחותפ
המ לכו .דאמ דאמ לודג תוקמע דחאו דחא לכב שי .הרותו הרות לכב תוטרפב
םימכ .רתויו רתוי (תוקמע) תוקמע םהב שי םינינעהו םימעטה ןיברתמו ןיכלוהש
ןיטלפל ןיטלפמ אצויו סנכנ אוהש םעפ לכב יכ ורושאל ןיבי םורעו .םיסכמ םיל
טיבהלו םעפ לכב וירוחאל רזחל ךירצ .ןינע ותואב ןינעל ןינעמו רדחל רדחמו
ותישארו ותישארמ רבד תירחא םירבדה תוקמע תוקיתמ בטיה ןיבהל וירחאמ
ותיעצמאב ןכו ,ופוסב ותלחתו ותלחתב ופוס ץוענו רבחמו רושק ולכ .ותירחאמ
תרגסנו תרבחמ איהש הרותה תוללכב רתויבו .תעדה הבריו ןיעמה טטושי .וידדצבו
.םי ינמ םיבחרו םיקמעו םיאלפנו םיארונ םינוש םינינעו םימעט המכמ .תללכנו
.דחא רבדל תויאר שלש וא םינש איבמ םימעפלש וירבדב ןיבתש ןיעמה התא ךירצו
ךכ יכ .תחא היאר איה ולאכ המדנ ןושלה תטיהרמו .דאמ םיענו אלפנ תוקמע ךרדב
תמחמו .דחא רבד לע אצויכו יכ תבת םימעפ המכ בר יפ~לע בתוכש .הזה רפסה ךרד
רושק דחא לכו .םימעט המכו המכ אוה תמאבו .תחא היארו םעט אוהש המדנ הז
לכו .דאמ אלפנ ךרדב תובר תויארו םימעט םה יכ .םקלחל רשפא יא ןכ~לע .ורבחב
: (א) ורבחב רושקו ץוענ דחא

וא קודו םעפ לכב בתכל יוארהמ היה .רובדו רובד לכ לש תוקמעה לדג יפל הנהו
םש ונויע ןיע םישיש ןיעמל םירומה תונושלה ולאב אצויכו .בטיה ןיעו ןבהו
רובד לכ לצא טעמכ בתכל חרכהה היהי ןכ םא יכ .יתיאר האר ךא .בטיה ןיבהל
טעמכו ןינע לכב שיש תוקמעהו לכשה תקיתמ תברע םצע יפל .ולאכ תונושל רובדו
ןושל םוש קיפסי אל רשא וירבדב דאמ לודג תוקמע שי בר יפ~לעו .רובד לכב
ןושל םוש בתכלמ ימצע תא יתענמו .יטע תא יתלדחה ןכ לע .תונושלה ולאמ
.הזכ ןושל הזיא סומלקה תחתמ טמשנ תוקוחר םיתעלו םימעפל קר .ל"נה תונושלמ
םיבחר םהש .םירבדה תוקמע וילאמ ןיבי .ודקדקב חמ ול שיש ימ .תמאב ןיעמהו
םענ ירמא שבד ףוצ םעטל הצורש ימו .םוהתמ קמעו םימשמ הבג .םי ינמ םיקמעו
דע ותנכתמ לע רבדה ןיבהל בטיה קדה לודג ןויעב תמאה ןיעב קימעהל ךירצ ולאה
בטיה ןיבהל הנובת קיפי םדאו המכח אצמ םדא ירשא .תעגמ ולכש דיש םוקמ
איושד אתלמ אוה ןכ~יפ~לע~ףאו .הזה שודקה רפסב ןירמאנה הלאה םירבדה תויטשפ
אצמל לכוי אוה םג אוה .םיקמע םירבד ןיבהל ודי הרצק רשא םג יכ .והלכל
אלפנה רסומהו תושודקה תוצעה ירבדב .הזה שודקה רפסה ירבדב ושפנל עוגרמ
הטושפה הנוכ ןיבהל ולכש יניע 'ה ריאי רשא יפכ .הרותו הרות לכמ םיאצויה
ארונה רפסה ירבד לכ תמאב יכ .השודקה ותרותב ,הכרבל ונורכז ,ונבר סינכהש
.תילכת ןיאו ףוס ןיא דע דאמ דאמ תוקמעו תוהובג תונוילע תוגשה םה .הזה
ללכ םירכזמ םניא רשא .דאמ םינוילעו םיהובג םירבד םהב שבלתנו רתסנו םלענו
שודקה רהזה ירמאמו ל"ז י"ראה יבתכ לכו .דוסו זמר ךרדב םא יכ הרותה ךותב
.הזה שודקה רפסה ירבדב םילולכ דחאכ םלכ .השודקה הלבקה יכרד לכו םינוקתו
."םייח ץע"המ דחימ רעשמו הוצמ הזיאמ תודחימ תונוכמ תרבדמ הרותו הרות לכו
ונל הארהו וניניע חתפ רשא רז אלו ואר וניניע רשאכ דאמ ארונו אלפנ ךרדב
םיזמר הזיא םיקרפל רפסה ךותב אבוה רשאכו .ותנוכ םצעמ םיה ןמ הפטכ םימעפל
ךרדב ןה טשפ ךרדב ןה דחאו דחא לכבו ס"דרפמ לולכ הרותו הרות לכ יכ .אמלעב
.דאמ ארונו אלפנ לודג תוקמע םהב שי םלכב .'וכו זמר

אוה שרדמה אל יכ ,הרותו הרות לכבש טושפה שורפ אוה השודקה ותנוכ רקע ךא
הרות לכב השודקה ותנוכ רקע לכש .םימעפ המכ רבכ ראבמכ השעמה אלא רקעה
תא תוכזל ליבשב קר היה לכה שודקה ויפמ אציש רובדו רובד לכבו .הלגש הרותו
תוצע םהל תורוהל בורקמו קוחרמ םהל זמרל .הרשי השעמ ידיל םאיבהל לארשי
הארי רשאכ .אוהש םוקמ לכמ ךרבתי םשהל ברקתהל .תואלפנו תוקמע .תולובחתו
קר היה השודקה ותנוכ לכ יכ .ותמאל תמאה ןיעב לכתסהל הצרי םא ויניעב האורה
ךרבתי םשהמ שקבנשו .הרותו הרות לכמ םיאצויה תוצעהו הדובעה ןיבהל לדתשנש
לכש .ונחטב 'הבו .תוטישפב םהב בותכה לככ םיקל לדתשנו ךרבתי וינפל חטתשנו
ובל בהלתי .הזה שודקה רפסב ןירמאנה שדק ירבדל בטיה ובלו וניע םישיש ימ
.תמאב 'ה לא בושי רשא דע .ךרבתי ותדובעל דאמ קקותשיו ףסכיו ויניע וחתפיו
םא .חומנ אוה ןבא םא .ומוקממ זיזי רוצכ קזח בלו .ודאמו ושפנו ובבל לכב
הזה רפסב לכתסיש ימש רמאש .ל"ז שודקה ויפמ ונעמש רשאכ .ץצופתמ אוה לזרב
לעב השענ היהיו .ובבל תוישק ידיג לכ ולצא ןיחתפנ ויהי יאדוב .תמאה ןיעב
:רומג הבושת

לכמו .הזה ארונה ךרכה שודקה רובחה חבשב רפסל רשפא יאו ענמנה ןמ אוה תמאבו
ונרומ וננודא אריקיו אבר האלע אניצוב שודקה רבחמה תשדק חבשב ןכש לכו ןכש
ונעדי םג ונעדי יכ םג המו .הלהת הימוד ול יכ .הכרבל שודקו קידצ רכז ונברו
ונחרכה הזה רבדה ללגבו .רבד אל לע םנח .ונילעו וילע ומק םיבר תקלחמה םצע
ותושירפו ותשדק חבשב רפסלו ךיראהלמ בוטמ ונישחהו םוסחמ וניפל םושל
רשא האשנהו המרה ותמכחו ותלדג םוקמבו .תמאב ותונתונעו ותקדצו ותומימתו
םינושאר םיקסופו דומלתה םיב רתסנבו הלגנב הלכ הרותה לכב ודי האצמ ריבכ
אל םותס לכו הל סינא אל זר לכ תומוצעו תוהובג תוגשה ירתס לכבו םינורחאו
תא דבוע .וישעמב םימתו בולעהו ןלבסה טושפה .ותונתונע ןיאצומ ונא םש והממע
ךרבתי ותדובעמ חוני אלו טקשי אל ,תבשי אל הלילו םמוי אלפנ שפנ תוריסמב 'ה
שודקה רפסב םירשימ הניזחת םכיניע רשאכ דאמ דאמ הארונו הלודג הגשהו המכחב
גישהל רשפא יאש .קדצב טפשי הלאה םירבדל ובל םישי רשא ןיעמ לכ יכ .הזה
םיפלא המכו חרט תוחרט המכו עגי תועיגי המכו .האלמ סרכמ ולאכ םירבד
ףגס םיפוגס ינימ המכו תבשל תבשמ תומלש תוקספה המכו המכו תוקספהו םיתינעת
ינימ לכמ תושירפ ינימ לכב ומצע שרפו תודדובתהב דדובתה םינש המכו המכו
השדקב שדקתנו הלעתנ לכה לע רתויבו .תושדק ינימ לכב ומצע שדקו .תוואת
ץראל עסנו .דגנמ ושפנ ךילשה רשא לארשי~ץרא תשדק ידי~לע המוצעו הארונ
המכו המכו .תונידמה ןתואב תוקזחו תושק תומחלמ ףקת ויהש המחלמ תעשב השודקה
יכ . (*'וכו הזה ינתשפכ ןחבי קידצ 'ה .ךרדה ותואב וילע ודעד תואקתפרה
תרצ .תופוצרו תופוכת תונכסו תורצ ינימ המכ םימיה ןתואב זא וילע ופיקה
םיחוטב ויה אלש המחלמה שער ףקתו הנידמה התואב זא היהש ןלצל אנמחר רבדה
רשפא יא רשא ןוממו שפנו ףוגב תושק תואקתפרה ינימ ראשו .דחא םוי םהייחב
רשפא יאש המ הז לכ לבסל לזרב חכ ול ןתנ וימחרב ךרבתי םשהו .בתכב ראבל
סנכנו םולשב רבעל הכז רשא דע .דצ לכמ הלאכ ןירוסיו תורצ לבסל םדא םושל
יכ .איסכתאבו אילגתאב הכזש המל הכזו .עגפ ילב םולשב אבו אציו לארשי ץראל
לכ ןיעמ םימלענ םירבדל לארשי~ץרא ידי~לע הכזש המ וניקלא 'הל תורתסנה דבלמ
לארשי~ץרא רחא הלגש הרותה יכ .ומע 'ה היה יכ וניאר ואר אילגתאב םג .יח
םדקמ םג םנמא םא .םדקמ הלגש הרותהמ הבגשו תילעתנ רועש ןיא דע תולעמ המכב
זאמ םג ותרות ירבד םיאלפנ .התאלפנ תוארונ לבת ינפ הריאה שודקה ותרות
,לארשי~ץרא רחאל הלגש ותרות יכרד והבג ןכ ץראמ םימש והבג יכ .םלוא .םדקמו
רפסה לכו ,םימעפ המכ שורפב שודקה ויפמ ונעמש רשאכ םדקמ הלגש ותרות יכרדמ
תורותהמ וב אצמנ אלו .לארשי~ץראב היהש רחאל הלגש הרותהמ אוה ולככ ובר הזה
םיאצמנ םהו) .אמגדל ןילע השלש וא םינש ריעזמ טעמ םא יכ לארשי~ץרא םדק לש
םה םש םגו ד"יק ןמיס דע ג"ע ןמיסמ םהש םירבחה ןושלב ובתכנש םינמיסה ךותב
:(טעמד טעמ קר

ונורכז ,ונבר ייחב .ח"סקת תנשב אהרטסואב ןושאר םעפ ספדנ רפסה הז הנהו
.ונינפב אלש ספדנ יכ .דאמ ותוע םשד םיסיפדמה ךא .הנש הרשע שלש הז .הכרבל
ורסחנ תומוקמ המכבו .סופדה תעשב םש ולפנש תויעטה ובר ומכ ובר ןכ לעו
דבלמ .ירמגל םינינע המכ ופילחהו תומוקמ המכב רדסה ונש םג .תומלש תוטיש
המצעב הרות לכ ךותבשו .הרותל הרות ןיבש תוקספהה ןינעב םילוקלק ראש
םימעפל .דאמ ותוע הלא לכבו .ןינעל ןינע ןיב קספהו חור ןתל םימעפל ןיכירצש
ופרצו וללכ .קיספהל ורמאש םוקמבו .ךרצל אלש ןינעה עצמאב לודג קספה וקיספה
יתמש הלא לע .רמאמה תלחתהב ולפא קספה ונתנ אל תומוקמ המכבש דע .דחי ןינעה
לכ יתנקתו .ידמע 'ה היה רשא יפכ .בוט רתויה דצ לע לכה ןקתל יתעדו יבל
:הנושאר הספדהב ולפנש תוועהו תויעטה

ונורכז ונבר היהש תעב .ל"נכ ינפב אלש םאתפ ספדנ ןושארה רפסהש תעדל תאז םג
ארודהמב ןושלה ןקתל ןידע ןיכירצ ויה תומוקמ המכבו .גרבמל תלהקב ,הכרבל
ןכ לע .אמק ארודהמב הנושארב בתכנש המ יפכ ספדנ .סופדה תציחנ תמחמו .אנינת
יתעדיש המ יפכ .רתוי ראבלו ביחרהל תומוקמ הברהב ןקתל יבל לא ןותנו יתיאר
ובתכנש תורותה לכו .שודקה ויפמ יתעמשש המ יפכ .רמאמה תנוכ יתעדב יתנבהו
קר .תחא תוא ולפא יתפסוהו יתערג אל .הכרבל ונורכז ,ומצעב שודקה ונושלב
יאצח ינש ךותב רגסמ ותוא יתגצה .רואבו שורפ הזיא בתכל דאמ חרכהה םוקמב
:ומצעב ל"ז ונושלמ הז ןיאש תעד ןעמל הנבל

םנורכז ,וניתובר ירמאמו ך"נת יקוספ לכמ תומוקמ הארמה לכ יתאצמו יתעגי םג
ובר רשא ל"ז י"ראה יבתכו םינוקתו שודקה רהזה ירפסו םישרדמו ס"שב .הכרבל
היא םהלש תומוקמ הארמה ךרבתי םשה תרזעב יתניצ םלכבו .הזה רפסב ובר ומכ
:םדובכ םוקמ

רדס יפ~לע ןמיסו ןויצ הרותו הרות לכ לצא יתגצהש .הרותל םינמיס יתמש םג
יתגצה .המצעב הרות לכ ךותב םגו .ושקבמ אצמל ןיעמה לע לקי ןעמל .ב"אה
.ןינעל ןינע ןיב ןנובתהל ןמיסו חור ןתל .ןינעו ןינע לכ לצא ןמיסל תויתוא
רשאכ .רחא ןינעו המדקה ראבלו דמלל .ןינעל ןינעמ רמאמה אצוי ןאכבש עידוהלו
:ומוקמב ןיעמה ןיבי

ןכ יכ .הזו .הרצקב םעפו הכראב םעפ .םילופכ הזה רפסב ואבוה .םירמאמ המכ םג
בר~יפ~לע היה ומצעב בתכש תורותהש .הכרבל ונורכז ,ונבר לש שדקב וכרד
ןכ~לעו .שודקה וחמ תטיהר יפכ םבתכ יכ .הביתכהו הרימאה ןיב םיבר םייונש
יכ .ידמע יכנא ןכ אל לבא .שורדה תעשב ויפמ ואציש המ יפכמ ףיסומו ערוג היה
ואצמנ רשאלו .תפסותו ןוערג ילב שודקה ויפמ יתעמשש המ יפכ בתכל יתקדקד ינא
ואצמנו .השודקה ודי תביתכמ ידיל ואב ךכ~רחאו .ימצעב םיתבתכש םירמאמ המכ
יכ .ללכהו .םיבוט דחאכ םהינש יתרמא ןכ~לע .ל"נה םעטמ .םהיניב םיבר םייונש
:וב שדחתנש רבד ליבשב אלא הנשנ אל הנשנו רמאנש רבד לכ

רפסה יכרדמ ריעזמ טעמ עידוהל .הברה םיקיזחמה םיטעמה הלא ונירבד הכ דע
רפסה תוארונ תואלפנ תשדק תוהמב רפסלו ךיראהל רשפא יא הזמ רתיו :הזה שודקה
הרות תלעמ חבשב רפסלו רבדל תועירי ןומה וקיפסי אל יכ .הזה ארונהו שודקה
וניתונוועב ושכע הרבגתהש תקלחמה םצע תמחמ טרפבו .הזה שודקה רפסהמ תחא
תמאה השענש תרדענ תמאהו .הצרא תמא ךלשתו םיברה וניתונוועב םיקתנו .םיברה
אוה תמאה ןכ~יפ~לע~ףא לבא .תמאה ולצאש רמוא דחאו דחא לכו .םירדע םירדע
ימ לע ונל ןיא יכ .ונבהי ךילשנ 'ה לעו .רחבי רחובהו .ומצעל דע תמאהו .דחא
חצנל םג .ונורזע ךימחר הנה דע .וניניע תויולת םימשבש וניבאל םא~יכ ,ןעשהל
ונמע וניקלא 'ה יהי" .ונוחני המה ךתמאו ךרוא חלש .ונבזעת לאו ונשטת לא
הננוכ ונידי ישעמו ונילע וניקלא 'ה םענ יהיו .וניתובא םע היה רשאכ
ונשדק תיב הנביו .ונצראל החמשב ונלעיו .ונלאגיו אובי דוד ןב ."ונילע
:ןוצר יהי ןכ ןמא .ונימיב הרהמב ונתראפתו

ר"רהומ א"אב ןתנ 'קה :רידאיו הרות לידגי .רדסמהו קיתעמה ירבד הכ אלה
ד"בא יבצ דוד ה"ומ םסרופמה דיסחה ןואגה ברה ןתח :יתבר בארמענמ ץריה ילתפנ
:ו"צי בולהאמ ק"קבו .לילגהו ץינימערק ק"קבו דארגיראש ק"קבםיענ ריש

הכרבל קידצ רכז ונברו ונרומ וננודאמ

.םיטעמ םירבדב םיבר םינינע ללוכ .םיענ ריש .הכרבל ונורכז ונבר ירבד הלאו
וילע ונבר השמ חבשמו .השודקה ונתרות חבשמ .תואלפנ רבדי .הברמה קיזחמ טעמ
תלדגמ רבדיו .ושפנ תא דחא לכ ררועיש םוצע תוררועתהו אלפנ רסומו .םולשה
תמיענ תברע תואלפנ .ריכזהל ורישב חצניו .ויתוירב תואלפנו .ךרבתי ארובה
ךפהלו ,דיתעל רעתיש רישהו .םהילא םיכוזה לכל ויעושעשו אבה םלועה יגונעת
ררועי .תרזוח הניאש הדבא םידבואו םהמ םיחדנה לש םינש ןויהקו בואכמה תרירמ
וחכו ודיב רשא .וחכ לדגמ םדאהל עידוי .םיפיע קזחי .םימדרנ ץיקי .םינשי
.דחא םכש ודבעל ךרבתי וילא ונבבל תוטהל .ולוק םירי רפושכ .הלא לכל תוכזל
לופכ .תוזורחה ישארב םותח ויבא םשו שדק ומשו .הזה רישה יכרד תוצק הלא ןה
.עברמו שלשמו

.ונתדל וושי אל םלכ תותדה יסומינ

.ישונאה םלכשב םיסומינ םבלמ ודב םהימכח

.ושובל ןנעו םורמל הלע השמ

:השאה ןמ שרפו ,םעפ לכב ומע רבד ביחמה אצמנ.ונחנא םיפוחסו םייוודו םיזבנ

.ונחקל בוט חקל ונממ ,אצמת ןיאמ ותמכח

.ודרפתי אל םיחא ינשכ ונתד םע ןורושיב ךלמ

:ודנ אל וזמ וז ,ךזה ופוגו ותמשנ.םהיתורבס ףולחו ,םהיתועד ובר ןכ ,םיבר םתושפנ

.םהיתודובע ואב בורקמ םישדח

.םהיכרד וניכרד אלו ,וניתובשחמ אל םהיתובשחמ

:םהימלצ יוברל הטונ הניאו ,איה תחא וניתושפנךליכאהו .ךתוא לדגמה ןמוא תחכשו .ךילע תסח אל המל .תחקפהו הקזחה ישפנ
.תוואתה ילגר ןיבו .ןאצ יבקע ןיב הסומר .התא התעו .ןמגרא ךשיבלהו .םיקתממ
.תועמד התשמל ךפהנ ךיתשמ ןיי .הירעו םרע התאו .םיימשגהו םיבעה

אל רבכעה ומטחב והכשמשכ ולפא למגכו .לודגה ליפכ היהת לאו .קזחתנו קזח
.הקזחו תחקפה ישפנ לבא .וחכמ עדוי ןיאש תוטש תמחמ הז לכו .וב טעבי

יכ .ןמזה תולהצמ לע טבת לא .רבד ךיחלושל בישת המו .הדקפ םויל השעת המ
:ומוי אב ושכע רשפא ףוגהו .המוהו ךלוה ןמזה .לדו שלח ךפוג

לאו שירחת לא .הנבלכ הפי .המחכ הרב ךינפ טעמ םשמ יל ראהו ןבאה בל בקנ
ינפל םימיענה ךירבד איצותו ךיפ חתפו .הדוהו תורישב ברעה ךלוק המירה .טקשת
:הנשיה ךתבהא רכזו םורמל ךיניע ולד .אוה~ךורב~שודקה.םינטקו םילודג םימיו םיבר םימ יקיפא םילחנ תורהנ

.םהיעבטבו םהימעטבו םהיעבצב םינשמו םיאלפנ

.םהינימל רפסמ ןיא דחאו דחא לכב תולודגו תונטק תויח

.םהירביא לכב ךרבתי םשהל םלכ םיללהמו םיחבשמ

.םהיגיהנמ ןושחכי אלו דימת ןודיגי ןילמ

.םהיקמעב תוילגרמו תובוט םינבא םיצצונ

:םהילכ תורוא םהב אבחנ.דובכ אסכ תחתמ םירוזגה תומשנ

.דובל תויהל השרש לא דימת הפסכנ

.דוד ידסחמ תבאוש דסחו םייח

.דבא אל הנממ ןדע ןג יפטמ חור ןח

.דוה וית הותנו ןמסנ תחאו תחא לכל םולשה ילהאו תולכיהה תובשומ

.טיבשד אבכוככ םתוחילשב ןוצוריו ,ולאשי םיכאלמה לא לעפ המ

: (א) .טיבע ויתוחראש ימ ,םיגונעתה לכמ םיקלסמו םיקחרמ

:דבז עלקה ףכ ךותב הפרחבו בערב םיראשנ

:דבא היהנ אלו 'ה דע הבושנ

:דע באל שיבלנו הבהאב בוטו ער לבקנ:היביבס תובר תונידמו תוצרא הירודכו המדאה תאירב

:היתותדו ונושלל שיא םדאינב

.היבאו םיחרפו םינצנ

.היתוחורמ תונידמה תליפנ

:היתוביבס םיפיקמ םילגלגהו תדמוע תראשנ.ריואב תוחורהו םידשה תוטיש

:(ב) רעבההו העבמהו רובהו רושה םהש תובאה העבראב םיטלושו םשה תרזג םיעמוש

.(.ז"ט הגיגח) לומגב םדא ינב םעו םיכאלמה םע םיפתשמ

. (ג) .לומי לומה וב רמאנה םיחרוב שדק תירבמ

.תונשמה םתורוצב תולקמבכ םיטבוח

:תונוכמה תומשב םתעבשהב םתוא םיעירכמ םיפשכמו םירבח ירבוח

.תואמט לכמ ונתוא תרמוש השודקה הרותה

:תונגמ תותיממ תלצמ הקדצה:ונל ןיא האובנ

.ונב ןיא הנובת ,הדיחי המא לע תומאה ןש תקירח

.ונד םה תוקשהל ךיא תורצה תרירמ

.ינע אובי דע םלוע לבסנ.ויבא יזנגב שפחי ןב

.ביבח ןבב רטענ תרטע רזנ.רישנ זא שדח ריש

.רשב עבצאב הארמ דחאו דחא לכ ונכלמ

.חכשהלמ דחא לכ בלב הרות םותח

:חיר תרטקכ עלבי חצנל תומה.וירביא תוכירעו ויקרפ יקחרמו ונפוג תנוכת ןיבהל המכח בבל איבנ

:םלכ תוריציה ולא ריצמה ארובה תעידיל הליעומ ותנבה בויח

:באוכו גאוד עוגנו עורצ .חספו רוע תובואכמ שיאו ילח לכ אפרמ

:ונעבט תוואת טעמלו וניתושפנ םויקל דבל לכאנ

קזחאלפנ תולגתה 'ה תולעפמ וזח וכל

:ל"ז יאחוי ןב ןועמש יבר יקלאה אנתה תלדג דוסמ

ירבדב אבומכ .ודי לע לארשימ הרות חכתשת אלש חיטבה .יאחוי ןב ןועמש יבר
:ורמא הנביב םרכל וניתובר וסנכנשכ' :(:חלק תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר
יכ" :רמאנש .חכתשת אלש יאחוי ןב ןועמש יבר רמאו לארשימ חכתשתש הרות הדיתע
רהזה רפס והיאד ארובח יאהב' :(:דכק אשנ) רהזב ראבמכו ."וערז יפמ חכשת אל
.'אתולג ןמ הב ןוקפי

יבר ךמס ןכ לע יכ .השודקה ונתרות לש תורתסנ תואלפנ .ןבהו הארו אוב התעו
קוספה הזב תמאב יכ .וערז יפמ חכשת אל יכ קוספה הז לע ומצע יאחוי ןב ןועמש
ןב ןועמש יבר אוהש .יאחוי לש וערז ידי~לעש .הזה דוס רתסנו זמרמ .ומצעב
אל יכ קוספה הז לש תובת יפוס יכ .לארשימ הרותה חכתשת אל ודי לע .יאחוי
יפמ חכשת אל יכ .קוספה הלגמו זמרמש הזו יאחוי תויתוא םה וערז יפמ חכשת
הזב רתסנו זמרמ אוהש ומצעב הז לש וערז יפמ וניה אקיד וערז יפמ ,וערז
יפוסב קוספה הזב זמרמש יאחוי לש וערז ידי~לע יכ .יאחוי אנתה אוהש .קוספה
אד רהזב יכ .הרותה חכשת אל ודי לע .יאחוי ןב ןועמש יבר אוהש .ל"נכ תובת
:ל"נכ אתולג ןמ ןוקפי

יבר שודקה אנתה יכ עד יכ .רחא קוספב זמרמ אוה .ומצעב ןועמש יבר דוסש עדו
תובת~ישאר תיח'נ אימ'ש ן'מ שידק'ו רי'ע :(ד לאינד) תניחב אוה ןועמש
:'וכו ןועמש


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts