ד"סב

יללכ ןוקית

םעידוהל ותירבו ויאריל 'ה דוס
ול האנ ומש הז
"יללכ ןוקית"

 
םיאטחה תויללכל דאמ דאמ אלפינו ארונ ןוקית
ןלצל אנמחר , תירבה םגפ אוהו
 
___
 
החלצהלו הסנרפל םג דאמ לגוסמו
תוינחורבו תוימשגב םינינעה לכב
םוי לכב םרמאיש ימ ירשא
___
 
.לארשי לכל ומסרפל הוצו ולג , ונקת , ודסי
ןופצהו זונגה רוא ארונהו שודקה ונבר
ונברו ונירומ ,וננודא ,האליע השידק הניצוב
 
ונילע ןגי ותוכז ,בלסרבמ ןמחנ יבר
 

:םירומזמ הרשעה תרימאה ינפל תאז רמול בוט
 
,ונרודבש םייתימאה םיקידצה לכל ולא םירומזמ הרשעה תרימאב ימצע רשקמ ינירה
,המה ץראב רשא םישודק ,רפע ינכוש םייתמאה םיקידצה לכלו
,המכח רוקמ עבונ לחנ םלוע דוסי קידצ שודקה ונברל טרפבו
ונילע ןגי ותוכז ,אגיפ ןב ןמחנ ונבר
 
:ול העירנ תורימזב הדותב וינפ המדקנ :ונעשי רוצל העירנ 'דל הננרנ וכל
םיקלא לכ לע לודג ךלמו 'ד לודג לא יכ
 
הז רמאי םיליהת ליחתיש םדוק
דוחי םשל יארוב תא חבשלו ללהלו תודוהל יפ תא ןמזמ ינירה
רימט אוהה ידי לע ומיחרו וליחדב אתניכשו אוה ךירב אשדק
:לארשי לכ םשב םלענו
 

זט םיליהת

 .ךב יתיסח~יכ ,לא ינרמוש :דיודל םתכמ (א
 .ךילע~לב ,יתבוט ;התא יינודא ,הוהיל תרמא (ב
 .םב~יצפח~לכ ,ירידאו ;המה ץראב~רשא ,םישודקל (ג
 ,םתומש~תא אשא~לבו ;םדמ םהיכסנ ךיסא~לב :ורהמ רחא ,םתובצע וברי (ד
 .ייתפש~לע
 .ילרוג ךימות ,התא --יסוכו יקלח~תנמ ,הוהי (ה
 .יילע הרפש ,תלחנ~ףא ;םימיענב ,יל~ולפנ םילבח (ו
 .ייתוילכ ינורסיי ,תוליל~ףא ;ינצעי רשא ,הוהי תא--ךרבא (ז
 .טומא~לב ,ינימימ יכ :דימת ידגנל הוהי יתיוויש (ח
 .חטבל ןוכשי ,ירשב~ףא ;ידובכ לגיו--יביל חמש ,ןכל (ט
 .תחש תוארל ,ךדיסח ןתית~אל ;לואשל ישפנ בוזעת~אל ,יכ (י
 .חצנ ךנימיב תומיענ ;ךינפ~תא ,תוחמש עבוש :םייח חרוא ,ינעידות (אי

בל םיליהת

 .האטח יוסכ ;עשפ~יושנ ירשא :ליכשמ ,דיודל (א
 .היימר וחורב ןיאו ;ןווע ול הוהי בושחי אל--םדא ירשא (ב
 .םויה~לכ ,יתגאשב --יימצע ולב ,יתשרחה~יכ (ג
 .הלס ץיק ינוברחב --ידשל ךפהנ :ךדי ,יילע דבכת --הלילו םמוי ,יכ (ד
 התאו ;הוהיל ייעשפ ילע הדוא ,יתרמא --יתיסיכ~אל ינוועו ,ךעידוא יתאטח (ה
 .הלס יתאטח ןווע תאשנ
 אל ,וילא --םיבר םימ ףטשל ,קר :אוצמ תעל --ךילא דיסח~לכ ללפתי ,תאז~לע (ו
 .ועיגי
 .הלס ינבבוסת ;טלפ ינור :ינרצית רצמ --יל רתס ,התא (ז
 .יניע ךילע הצעיא ;ךלת וז~ךרדב--ךרואו ,ךליכשא (ח
 .ךילא בורק ,לב ;םולבל ויידע ןסרו~גתמב :ןיבה ןיא --דרפכ סוסכ ,ויהת~לא (ט
 .ונבבוסי ,דסח--הוהיב חטובהו :עשרל ,םיבואכמ םיבר (י
 .בל~ירשי~לכ ,ונינרהו ;םיקידצ ,וליגו הוהיב וחמש (אי

אמ םיליהת

 .דיודל רומזמ ,חצנמל (א
 .הוהי והטלמי ,הער םויב ;לד~לא ליכשמ ,ירשא (ב
 .ויביוא שפנב ,והנתית~לאו ;ץראב רשואו--והייחיו והרמשי ,הוהי (ג
 .ויילוחב תכפה ,ובכשמ~לכ ;יווד שרע~לע ,ונדעסי--הוהי (ד
 .ךל יתאטח~יכ ,ישפנ האפר ;יננוח הוהי ,יתרמא~ינא (ה
 .ומש דבאו ,תומי ייתמ ;יל ער ורמאי--ייביוא (ו
 .רבדי ץוחל אציי ;ול ןווא~ץובקי ,וביל--רבדי אוש ,תוארל אב~םאו (ז
 .יל הער ובשחי--יילע ;ייאנוש~לכ ,ושחלתי יילע--דחי (ח
 .םוקל ףיסוי~אל ,בכש רשאו ;וב קוצי ,לעיילב~רבד (ט
 .בקע יילע לידגה ;ימחל לכוא --וב יתחטב~רשא ,ימולש שיא~םג (י
 .םהל המלשאו ;ינמיקהו יננוח ,הוהי התאו (אי
 .יילע יביוא עירי~אל יכ :יב תצפח~יכ ,יתעדי תאזב (בי
 .םלועל ךינפל ינביצתו ;יב תכמת ,ימותב--ינאו (גי
 .ןמאו ןמא :םלועה דעו ,םלועהמ--לארשי יהולא ,הוהי ךורב (די

במ םיליהת

 .חרוק~ינבל ליכשמ ,חצנמל (א
 .םיהולא ךילא גורעת ישפנ ןכ --םימ~יקיפא~לע גורעת ,לייאכ (ב
 .םיהולא ינפ ,האריאו ;אובא ייתמ :יח לאל --םיהולאל ,ישפנ האמצ (ג
 .ךיהולא היא ,םויה~לכ יילא רומאב ;הלילו םמוי ,םחל יתעמד יל~התייה (ד
 :םיהולא תיב~דע םדדא ,ךסב רובעא יכ --ישפנ יילע הכפשאו ,הרכזא הלא (ה
 .גגוח ןומה ;הדותו הניר~לוקב
  .וינפ תועושי --ונדוא דוע~יכ ,םיהולאל יליחוה :יילע ימהתו --ישפנ ,יחחותשת~המ (ו
  .רעצמ רהמ ,םינומרחו ;ןדרי ץראמ ,ךרוכזא--ןכ~לע :חחותשת ישפנ ,יילע --ייהולא (ז
 .ורבע יילע ,ךילגו ךירבשמ~לכ ;ךירוניצ לוקל ,ארוק םוהת~לא~םוהת (ח
 .ייח לאל ,הליפת --ימיע וריש ,הלילבו ,ודסח הוהי הווצי ,םמוי (ט
 .ביוא ץחלב --ךלא רדוק~המל :ינתחכש המל --יעלס לאל ,הרמוא (י
 .ךיהולא היא ,םויה~לכ יילא םרמואב ;יררוצ ינופריח --ייתומצעב ,חצרב (אי
 --ונדוא דוע~יכ ,םיהולאל יליחוה :יילע ימהת~המו --ישפנ ,יחחותשת~המ (בי
 .ייהולאו ,יינפ תועושי

טנ םיליהת

 .ותימהל ,תיבה~תא ורמשיו ;לואש חולשב :םתכמ דיודל ,תחשת~לא חצנמל (א
 .ינבגשת ייממוקתממ ;ייהולא ייביואמ ינליצה (ב
 .ינעישוה ,םימד ישנאמו ;ןווא ילעופמ ,ינליצה (ג
 .הוהי יתאטח~אלו יעשפ~אל ;םיזע יילע ורוגי --ישפנל ,וברא הנה יכ (ד
 .הארו יתארקל הרוע ;וננוכייו ןוצורי ,ןווע~ילב (ה
 ןוחת~לא ;םייוגה~לכ דוקפל ,הציקה --לארשי יהולא ,תואבצ םיהולא הוהי התאו (ו
 .הלס ןווא ידגוב~לכ
 .ריע ובבוסיו ;בלככ ומהי ,ברעל ובושי (ז
 .עמוש ימ~יכ :םהיתותפשב ,תוברח--םהיפב ןועיבי ,הנה (ח
 .םייוג~לכל ,געלת ;ומל~קחשת ,הוהי התאו (ט
 .יבגשמ ,םיהולא~יכ :הרומשא ךילא ,וזוע (י
 .ייררושב ינארי ,םיהולא ;ינמדקי ידסח יהולא (אי
 .יינודא ונניגמ :ומדירוהו ,ךליחב ומעינה--ימע וחכשי ןפ ,םגרהת~לא (בי
 .ורפסי שחכמו הלאמו ;םנואגב ודכלייו :ומיתפש רבד ,ומיפ~תאטח (גי
 ץראה יספאל ;בוקעיב לשומ ,םיהולא~יכ--ועדייו :ומניאו הלכ ,המחב הלכ (די
 .הלס
 .ריע ובבוסיו ;בלככ ומהי ,ברעל ובושיו (וט
 .וניליו ,ועבשי אל~םא --לוכאל ןועיני ,המה (זט
 םויב ,סונמו ;יל בגשמ תייה~יכ :ךדסח ,רקובל ןנראו --ךזוע רישא ,ינאו (זי
 .יל~רצ
 .ידסח יהולא ,יבגשמ םיהולא~יכ :הרמזא ךילא ,יזוע (חי

זע םיליהת

 .רומזמ ףסאל ;ןותודי~לע חצנמל (א
 .יילא ןיזאהו ,םיהולא~לא ילוק ;הקעצאו םיהולא~לא ילוק (ב
 .ישפנ םחניה הנאמ ;גופת אלו--הרגינ הליל ,ידי :יתשרד יינודא ,יתרצ םויב (ג
 .הלס יחור ףטעתתו ,החישא ;הימהאו םיהולא הרכזא (ד
 .רבדא אלו ,יתמעפנ ;ייניע תורומש ,תזחא (ה
 .םימלוע ,תונש ;םדקמ םימי יתבשיח (ו
 .יחור שפחיו ;החישא יבבל~םע :הלילב ,יתניגנ הרכזא (ז
 .דוע תוצרל ףיסוי~אלו ;יינודא חנזי ,םימלועלה (ח
 .רודו רודל ,רמוא רמג ;ודסח חצנל ספאה (ט
 .הלס וימחר ,ףאב ץפק~םא ;לא תונח חכשה (י
 .ןוילע ןימי ,תונש ;איה יתולח ,רמואו (אי
 .ךאלפ םדקמ הרכזא~יכ :הי~יללעמ רוכזא (בי
 .החישא ךיתולילעבו ;ךלעופ~לכב יתיגהו (גי
 .םיהולאכ ,לודג לא~ימ ;ךכרד שדוקב ,םיהולא (די
 .ךזוע םימעב תעדוה ;אלפ השוע ,לאה התא (וט
 .הלס ףסויו בוקעי~ינב ;ךמע עורזב תלאג (זט
 .תומוהת וזגרי ,ףא ;וליחי םימ ךואר--םיהולא ,םימ ךואר (זי
 .וכלהתי ,ךיצצח~ףא ;םיקחש ונתנ ,לוק--תובע ,םימ ומרוז (חי
 .ץראה שערתו הזגר ;לבת םיקרב וריאה--לגלגב ,ךמער לוק (טי
 .ועדונ אל ,ךיתובקיעו ;םיבר םימב ,ךליבשו--ךכרד םיב (כ
 .ןורהאו השמ~דיב --ךמע ןאצכ תיחנ (אכ

צ םיליהת

 .רודו רודב ;ונל תייה ,התא ןועמ--יינודא :םיהולאה~שיא השמל ,הליפת (א
 .לא התא ,םלוע~דע םלועמו ;לבתו ץרא ללוחתו --ודלוי םירה ,םרטב (ב
 .םדא~ינב ובוש ,רמאתו ;אכד~דע ,שונא בשת (ג
 .הלילב הרומשאו ;רובעי יכ ,לומתא םויכ --ךיניעב ,םינש ףלא יכ (ד
 .ףולחי ריצחכ ,רקובב ;ויהי הניש ,םתמרז (ה
 .שביו ללומי ,ברעל ;ףלחו ץיצי ,רקובב (ו
 .ונלהבנ ךתמחבו ;ךפאב ונילכ~יכ (ז
 .ךינפ רואמל ,ונמולע ;ךדגנל וניתונווע התש (ח
 .הגה~ומכ ונינש וניליכ ;ךתרבעב ונפ ,ונימי~לכ יכ (ט
 :ןוואו למע ,םבהרו --הנש םינומש תורובגב םאו ,הנש םיעבש םהב וניתונש~ימי (י
 .הפוענו ,שיח זג~יכ
 .ךתרבע ,ךתאריכו ;ךפא זוע ,עדוי~ימ (אי
 .המכח בבל ,איבנו ;עדוה ןכ ,ונימי תונמל (בי
 .ךידבע~לע ,םחניהו ;ייתמ~דע ,הוהי הבוש (גי
 .ונימי~לכב ,החמשנו הננרנו ;ךדסח רקובב ונעבש (די
 .הער וניאר ,תונש --ונתיניע תומיכ ,ונחמש (וט
 .םהינב~לע ,ךרדהו ;ךלעופ ךידבע~לא האריי (זט
 השעמו ;ונילע הננוכ ,ונידי השעמו :ונילע --וניהולא יינודא םעונ ,יהיו (זי
 .והננוכ ,ונידי

הק םיליהת

 .ויתולילע ,םימעב ועידוה ;ומשב וארק ,הוהיל ודוה (א
 .ויתואלפנ~לכב ,וחיש ;ול~ורמז ,ול~וריש (ב
 .הוהי ישקבמ בל ,חמשי ;ושדוק םשב ,וללהתה (ג
 .דימת וינפ ושקב ;וזועו הוהי ושרד (ד
 .ויפ~יטפשמו ,ויתפומ ;השע~רשא ויתואלפנ--ורכז (ה
 .ויריחב בוקעי ינב :ודבע םהרבא ,ערז (ו
 .ויטפשמ ,ץראה~לכב ;וניהולא הוהי ,אוה (ז
 .רוד ףלאל ,הוויצ רבד ;ותירב םלועל רכז (ח
 .קחשיל ותעובשו ;םהרבא~תא ,תרכ רשא (ט
 .םלוע תירב ,לארשיל ;קוחל בוקעיל אהדימעיו (י
 .םכתלחנ ,לבח :ןענכ~ץרא~תא ןתא ,ךל--רומאל (אי
 .הב םירגו ,טעמכ ;רפסמ יתמ ,םתויהב (בי
 .רחא םע~לא ,הכלמממ ;יוג~לא יוגמ ,וכלהתיו (גי
 .םיכלמ םהילע חכויו ;םקשועל םדא חינה~אל (די
 .וערת~לא ,ייאיבנלו ;ייחישמב ועגית~לא (וט
 .רבש םחל~הטמ~לכ ;ץראה~לע ,בער ארקיו (זט
 .ףסוי רכמנ ,דבעל ;שיא םהינפל חלש (זי
 .ושפנ האב ,לזרב ;ולגר לבכב וניע (חי
 .והתפרצ הוהי תרמא --ורבד~אוב תע~דע (טי
 .והחתפיו ,םימע לשומ ;והריתיו ,ךלמ חלש (כ
 .וניינק~לכב ,לשומו ;ותיבל ןודא ומש (אכ
 .םכחי וינקזו ;ושפנב וירש רוסאל (בכ
 .םח~ץראב רג ,בוקעיו ;םיירצמ לארשי אוביו (גכ
 .וירצמ ,והמיצעיו ;דואמ ומע~תא רפיו (דכ
 .וידבעב ,לכנתהל ;ומע אונשל ,םביל ךפה (הכ
 .וב~רחב רשא ,ןורהא ;ודבע השמ ,חלש (וכ
 .םח ץראב ,םיתפומו ;ויתותוא ירבד ,םב~ומש (זכ
 .ורבד~תא ,ורמ~אלו ;ךישחיו ,ךשוח חלש (חכ
 .םתגד~תא ,תמיו ;םדל םהימימ~תא ךפה (טכ
 .םהיכלמ ,ירדחב ;םיעדרפצ םצרא ץרש (ל
 .םלובג~לכב ,םיניכ ;בורע אוביו ,רמא (אל
 .םצראב תובהל שא ;דרב םהימשג ןתנ (בל
 .םלובג ץע ,רבשיו ;םתנאתו ,םנפג ךיו (גל
 .רפסמ ןיאו ,קליו ;הברא אוביו ,רמא (דל
 .םתמדא ירפ ,לכאיו ;םצראב בשע~לכ לכאיו (הל
 .םנוא~לכל ,תישאר ;םצראב רוכב~לכ ךיו (ול
 .לשוכ ויטבשב ןיאו ;בהזו ףסכב ,םאיצויו (זל
 .םהילע םדחפ לפנ~יכ :םתאצב םיירצמ חמש (חל
 .הליל ריאהל ,שאו ;ךסמל ןנע שרפ (טל
 .םעיבשי ,םיימש םחלו ;וילש אביו ,לאש (מ
 .רהנ תוייצב ,וכלה ;םימ ובוזיו ,רוצ חתפ (אמ
 .ודבע םהרבא~תא ;ושדוק רבד~תא ,רכז~יכ (במ
 .ויריחב~תא ,הנירב ;ןוששב ומע איצויו (גמ
 .ושריי םימואל למעו ;םייוג תוצרא ,םהל ןתייו (דמ
 .הי~וללה ;ורוצני ויתורותו --ויקוח ורמשי ,רובעב (המ

זלק םיליהת

 .ןויצ~תא ,ונרכוזב :וניכב~םג ,ונבשי םש--לבב ,תורהנ לע (א
 .וניתורוניכ ,ונילת --הכותב םיברע~לע (ב
 .ןויצ רישמ ,ונל וריש :החמש וניללותו --ריש~ירבד ,וניבוש ונולאש םש יכ (ג
 .רכנ תמדא ,לע :הוהי~ריש~תא רישנ--ךיא (ד
 .ינימי חכשת --םילשורי ךחכשא~םא (ה
 שאר ,לע --םילשורי~תא ,הלעא אל~םא :יכרכזא אל~םא --יכחל ,ינושל~קבדת (ו
 .יתחמש
 דוסיה ,דע ;ורע ורע ,םירמואה :םילשורי םוי ,תא --םודא ינבל ,הוהי רוכז (ז
 .הב
 .ונל תלמגש ,ךלומג~תא --ךל~םלשיש ירשא :הדודשה ,לבב~תב (ח
 .עלסה~לא --ךייללוע~תא ץפינו זחאיש ,ירשא (ט

 נק םיליהת

 .וזוע עיקרב ,והוללה ;ושדוקב לא~וללה :הי~וללה (א
 .ולדוג בורכ ,והוללה ;ויתורובגב והוללה (ב
 .רוניכו לבנב ,והוללה ;רפוש עקתב ,והוללה (ג
 .בגועו םינימב ,והוללה ;לוחמו ףותב ,והוללה (ד
 .העורת ילצלצב ,והוללה ;עמש~ילצלצב והוללה (ה
 .הי~וללה :הי ללהת ,המשנה לוכ (ו
 
 :ולא םיקוספ השלש רמאי ,םילהת םייסש רחא
 :לארשי חמשי בקעי לגי ומע תובש 'ד בושב לארשי תעושי ןויצמ ןתי ימ
 םעישויו םיעשרמ םטלפי ,םטלפיו 'ד םרזעיו :הרצ תעב םזועמ 'דמ םיקידצ תעושתו
 

טנלייפ ןימינב ,'ןוטסוב בלסרב יש"נא' ידי לע יושע ףדה, webmaster@breslov.com