ד"סב

תודמה רפס"תודמה רפס" "תמא" האריו לכיה לא לכיהמ ותבשחמב ךליש דע ךרבתי םשהב ומצע תא קבדל הצורש ימ (א :תועטב וליפא רקש רמולמ ומצע תא רומשי לכשה יניעב תולכיהה תא :םולשה רבדב תונשל רתומ (ב :הניכש ינפ םילבקמ םניא םירקש תכ (ג :יאמר םא אתואמרב יאוגסל איקידצל והל ירש (ד :ערוג ףיסומה לכ (ה :ז"ע ירוהרה םיאב רקש ידי לע (ו :בוצקה ונמז םדוק תומי אל תמא ידי לע (ז הז ליבשבו רקשה היהי אל זא חישמ אבישכו ערה רציה השענ ןרקשה לש ויפ חורמ (ח :םלועב ערה רצי היהי אל :ואל םא רקש רבוד רחא םא רחאב ריכמ אוה יזא תמא שיא אוהש ימ (ט :ןאנוש ה"בקהש השולשמ אוהו םיבר וילע ומיכסי אלש רקשה לש ןמיסה (י :ומצע יניעב הזבנ אוהו ולבוס תעדה ןיא שחכמ רישע (אי :הקדצ ןתיש הפל ןוקית (בי :תוקיזה לכמ רמשנ םלועה תמא ידי לע (גי :רקשל אב הפונח ידי לע (די :תמאל הכזיש ורכש הקדצ ןתונש ימ (וט :תווינע אנוש ןרקשה (זט םימעפל .יולת הזב הז יכ רקש בהוא אוה םא ויתירשמ ידי לע רכינ םדא (זי ידי לע רקשל לפונ אוה םימעפלו ןרקש אוהש ידי לע תוריבעל םילפונ ויתרשמ :םינוגה םניאש ויתרשמ :םדא ינב םע תושעל לוכי וניא םג דסח ןיא תמא ןיאשכ (חי ול ועישוי אלש ויתונווע הלגמ רקשה יכ .העושיה תא בכעמ רקשה (טי :תורצה לכ תא הדופ אוה תמאה (כ :םדא ינב יניעב ןרקש היהיו היחישמ תומיש םדאל בוט (אכ :םולש שי תמא שישכ (בכ :הקדצמ קוחר תמאמ קוחרש ימ (גכ :תירב תוא רמשנ תמא ידי לע (דכ :םלוע םשל הכזי ידי לע (הכ םימגופ ויהי םג םידגנמ ויהי םהלש םינבה רקש רמול םיליגרש השאו שיא (וכ :תירבב :םדא ינבמ דחפ לבקמש ידי לע אב רקשה (זכ :ה"בקה ןיכחוש רקש ידי לע (חכ :תמאב חוטבל חכ ול ןיא םירקש ידי לעו םירקש רבוד אוה ןוחטב וב ןיאש ימ (טכ :הטושל ערמ רוסה תא קיזחמ ןכ תמאמ קוחירה יפל (ל :הטושכ ומצע השוע םלועב תמא ןיאש האורו ערמ רוסל הצורש ימ (אל :ול ויהי םינב םג ותרצ תעבול עישומ ה"בקה רקש רמוא וניאש ימ (בל :םינב תוכמ אב אוש רוביד ידי לע (גל :החכשל אב אושל רשוקמש ימ (דל :הבושתב ורזחי אלש םיערמ ידי קיזחמו ףואינל אב רקש ידי לע (הל :תואופר הברהב וליפא האופר ול ןיאםירקש ידי לע (ול :הטוש השענ םג ברחב לפונ םיבזכ רבודש ימ (זל :תמאל אב הארי ידי לע (חל :דימת חצנמ אוה רקשמ ומצע רמושש ימ (טל :ומצע תא ליצהל ידכ תונשל רתומ (מ :הזבתמ ומצעב אוה םג קידצה תא הזבמ אוה םיבזכ בהואש ימ (אמ :דבוא אוה םיבזכ רבודש ימ (במ םינד הלעמל ותוא םינדש םג לבקתנ ותליפת םג ערה ןושלמ לוצינ תמא ידי לע (גמ :ולש תיוכז יפל ותוא :ויקולא םע תמא ובל םא םדא עדי תומולח ידי לע (דמ :תולועפ תושעל לוכי ורוביד םיקמש ימ (המ :רקשמ לוצינ הוואג ול ןיאש ימ (ומ :תמא שיא אוהש עודיב לותיה לש קוחשמ ומצע תא רמושש ימ (זמ :די רטיא השענ לגלגתנשכ הז ידי לערבע לוגלגמ ןרקש היהש ימ (חמ לכ תאו םיה תאו ץראו םימש השע וליאכ תמא דימת רבודו ומצע תא רמושש ימ (טמ :םב רשא :בתכב אל לבא ויפב אלא וניא רקשה (נ :יאבה ןושלב םימכחו םיאבנו הרות ורביד (אנ ינש קלח :םישנ המכ ו"ח ןמלאמ רקש ידי לע םג םיעמשנ םניא וירבד רקש ידי לע (א :םלועב ודוחי הלגתנ תמא ידי לע (ב :ןרקש הזה שיאה לש גיהנמה םגש עדת ןרקש האור התאשכ (ג םירשכה תא לישכמ םגו .םימד תוכיפשו תוירע יוליג ידיל אב רקש ידי לע (ד :הרותה ןמ רתיה הארמו םימד תוכיפשו תוירע יוליגב :םילפשה היבגהלו םיהובגה ליפשהל לוכי ורוביד הנשמ וניאש ימ (ה :םימ תעיבטמ אריתמ וניא בלב דחאו הפב דחא רבדמ וניאש ימ (ו :עבוש איבמ תמאה (ז :רקש ידי לע אב תוריצעהו לושלישה (ח :ץקה אב תמא ידי לא (ט


"םיחרוה תסנכה" :הבושתב ורזחי אלש םיערמ ידי קיזחמ הזב םיחרוא סינכמ ןיאש ימ (א אב תוירע יוליג ידי לעו תוירע יוליג ידיל םיאב םיחרוא תסנכה הב ןיאש ריע (ב :התימ םהילע :םינבל השאה תא הכזמ םיחרוא תסנכה (ג :תבש תסנכהכ םיחרוא תסנכה (ד :ןידימת בירקה וליאכ בותכה וילע הטעמ ותיבב םכח דימלת חראמה (ה :הניכש ינפ תלבקהו שרדמה תיב תמכשהמ םיחרוא תסנכה הלודג (ו :ימד םייתוככ והייבג ןנבר יחיכש אלד ןויכ (ז ינש קלח :תוירבה לע תלטומ ותמיא םיחרוא תסנכה ידי לע (א :םיחרוא תסנכה ידי לע התסוו השאל ריזחהל הלוגס (ב בשחנ הזידי לעו זועו ףקותב רודה ישאר לש תואשנתהה ת"ישה תשודק ידי לע (ג :םתומכ הכלהש םיכוז הז ידי לעו םיחרוה תסנכה לש הוצמה .לכ יניעב
"הבהא" םיאב תוליכר ידי לעו ליכר יכלוה םה הז ידי לע םדא ינב ןיב הבהא ןיאשכ (א :רקש םירבוד םה תונציל ידי לעו תונצילל :הפירש אב האנש ידי לעו תוהלב אב האנש ידי לע (ב :םיער םיעגפ לכמ שפנה רמשנ ת"ישה תבהא ידי לע (ג :ת"ישה תבהאל אובל לכות ךיתונווע לע הליחתב בושתשכ (ד :ותוא ןיבהוא לכה שפנ תוריסמב לארשי םע לע ללפתמש ימ (ה :תוקזחתה אב הבהא ידי לע (ו :ךתוא בהאי אוה ת"ישה תדובעב םדאה תא קזחתשכ (ז :ת"ישה תבהאל םיכוז לודג לוקב ללה תרימא ידי לע (ח רשפל הצור וניאש םלא םע טפשמ והזיא ךל היהישכ יזא םניח תאנשמ רהזנ אהתשכ (ט :ךמע רשפתה הז ידי לע ךמע :רוטת אלו םוקת אל לע רבעי אל יאדוב רקש תעובשמ רהזנש ימ (י :הבהאל לגוסמ םושה (אי :רוד םיפלא דע ןגמ ותוכז הבהאמ דבועה (בי :אוה םש ת"ישה תירב תותירכ הזיא וא םיאנת ןישועש םוקמב (גי ינש קלח :םלועב הבהא הז ידי לע םאולמב םילדג םיחמצהשכ (א ןילוכי םתבהא ידי לע םג .תיבבש םישותיבו םיבובזב רכינ הלעבל השא תבהא (ב :ואל םאו שלחנ רבכ םא ערה רציה חכ עדיל ןודל םדיב חכ שי יזא םיקרפל הז םע הז םיאורש הבהא םהינב שיש רודה ימכח (ג ןיד תיב בא ה"בקה יכ םניד לטביו הנשיש ימ ןיאו ןיד םהינידו םלועה לכ תא :םהלש :תופירטב לשכנ םניח תאנש ידי לע (ד :וינב ראשמ רתוי דחא ןב בהוא אוה הליכא תואת ידי לע (ה
"הנומא" :תפומ ךרדב אלו הנומא ךרדב ךרבתי םשהב ןימאהל ךירצ (א :הנומאל הכזת הונע ידי לע (ב :ךרבתי םשה תחגשה הז יכ ןימאת אלא אוה הרקמ רמאת לא השעמ יוניש ךתוארב (ג שי ידאובש עדת וארבנ המל השק רבדהו םלועל לודג קזיה םיאבמ םהש םירבד שי (ד :הבוטל דחא דצ םהב ידי לע תוסרוקיפא ירביד םניאש וליפא סרוקיפא לש רובידמ האנה ול שיש ימ (ה :ז"ע ירוהרהל אב הז :הלעבל השאכ ךרבתי םשהל ביבח םדא ידי לע (ו :הנומאל אבל לוכי וניא ובל תא ןיכמ וניאש ימ (ז :ותנומאמ לפנש עודיב רבד והזיא ול דבאנש ימ (ח :ה"בקה ול השעש םידסחה רפסיו לארשי ירבק לע ךלי ונממ ותנומא דבאנש ימ (ט :םדאה לש הפב הלות הנומא (י :תוריפכה לכ םירבשנ דומיל ידי לע (אי :ךרבתנ הנומא ידי לע (בי :הנומאמ םילפונ הליכא יוביר ידי לע (גי :םימכח תנןמאל הכזת םיריהבו םיכז םהשכ םימשב לכתסתשכ (די ךיתובשחמ הקיתשה ידי לעו .קותשת יזא ךרבתי םשה לע אישק הזיא לפונשכ (וט :ךתוישק לע ץורית ךל ובושי םמצעב :הניב חורל הכזתו ךתוישק לע ץורית ןיבהל הכזת קתוש התאו ךתוא ןיפרחמשכ (זט המכ לפנש תמחמ השענ הזש עד .םילודג םירישעו םידמול םידגנתמ םדאל שישכ (זי :הנומאמ םימעפ :הקדצכ בושח הנומא (חי :םכחתנ הנומא ידי לע (טי :לכשב ותוא ןיבהל הכזי ךכ רחאו ךרבתי םשהב ןימאהל ךירצ הליחתמ (כ :לארשי תומשנ ידי לע ה"בוקד אגווז (אכ :םדאל הריפכ סינכמ םדאה לש עשפה (בכ :הכבי ותנומאמ לפונשכ (גכ :הקיתש ידי לע אב הנומא (דכ :ותנומאמ לפונ םדא האנק ידי לע (הכ :הרות ירבדב לזלזמש עודיב הנומא ול ןיאש ימ (וכ :וביל תא הכזמ הז ידי לע תע לכב וידי תא הקנמש ימ (זכ :הלעמל ותוא ןינדש עדי ותנומאמ לפונ םדאשכ (חכ :ז"ע ירוהרה ידילו השא ירוהרה ידילו ירק ידיל אב ותנומאמ לפונשכ (טכ :הקדצ ידי לע אב הנומא (ל :ךרבתי םשה תא ןיבהל לוכי הנומא ידי לע (אל :ןוחטבל אבל לוכי הנומא ידי לע (בל :ךיתונוע לע ךל חלסי ה"בקה הנומא ידי לע (גל הז ןיא השלוחל ותוא ליפמ ןיאיו ותוא הכמו םדאל רעצ חלוש ה"בקה םימעפל (דל :הנומא ליבשב םא יכ :הנומאמ לפונ רקש תעובש ידי לע (הל :רסומ לבקמ וניא הנומא ול ןיאש ימ (ול :האור אוהש יפ לא ףא רבדהמ הנהנ וניאש ףוסל קידצה ירבדב ןימאמ ןיאש ימ (זל :סאמנ ולצא ה"בקה תוקוח ידאוב הנומא ול ןיאש ימ (חל :לארשי ודחפי החמש תמחמ הז ידי לעו םואתפ עתפב אובי ח'שמ (טל הילע שישכ וישכע לבא ולחי הטמ לשו הלעמ לש םירשה לכ יזא חישמ אבישכ (מ :םילוח םה לארשי יזא רש הזיאל :הלעמל רתוי היהי םינשב ורבחמ ריעזה דחא לכ אבל דיתעל (אמ .תיברעו תירחש ש"ק ולטבו .תבשה תא ולליחש ליבשב אלא םילשורי הברח אל (במ .לודגו ןטק וושוהו .הזמ הז םינפ תשוב היה אלו ןבר תיב לש תוקונית ולטבו :הנמא ישנא הנממ וקספ םג .םימכח ידימלת וזיב םג הז תא הז וחיכוה אל םג :הקדצב אלא תדפנ םילשורי ןיא (גמ :אוה הלואגד אתלחתא המחלמ (דמ :הלואגה תא בכעמ אוה םיריזח לדגמש ימ (המ :לארשי ןיב םולש היהיש דע םילשורי הנבי אל (ומ :חישמ אביש ןמיס אוה המואל המואמ תולגב םיכלוה לארשיש המ (זמ :חישמ לע ןמיס הז רתויב ונתוא ןיפרחמ תומואשכ (חמ :הואגה הלכיש דע הנבנ שדקמה תיב ןיא (טמ :חישמ אבי לארשיב היהיש תודחא ידי לע (נ :הכרב תנשב אבי חישמ (אנ :ףוגבש תומשנה לכ ולכיש דע אב חישמ ןיא (בנ הכוז םכח דימלתל איטמקרפ השועהו ויסכנמ והנהמהו םכח דימלתל ותב חישמה (גנ :םיתמה תיחתל אל הז ליבשיב רקש היהי אל יזא חישמ אישכו ר"הצי השענ ןרקשה לש ויפ חורמ (דנ :םלועב ר"הצי היהי :ואל םע תמא רבוד רחא םא רחאב ריכהל לוכי אוה לוכי אוה תמא שיא אוהש ימ (הנ :םיבר וילע ומיכסי אל רקשה (ונ :בלב דחאו הפב דחא רבדמה שיאה הזל אנוש ה"בקה (זנ :ומצע יניעב הזבנ אוה םגו .ולבוס תעדה ןיא שחכמה רישע (חנ :הקדצ ןתיש הפל ןוקית (טנ :תוקיזה לכמ רמשנ םלועה תמא ידי לע (ס :רקשל אב הפונח ידי לע (אס :תמאל עיגיש ורכש הקדצ ןתונש ימ (בס :םיוונעה אנשת יאדווב רקש ידי לע (גס :ואל םע רקש בהוא אוה םע ויתרשמ ידי לע רכינ םדא (דס :דסח ןיא תמא ןיאשכ (הס הלגמ רקשה יזא העושי הזיא ךל תושעל הצור ה"בקהשכ יזא רקש ךל שישכ (וס ךל עישוי אלש ידכ ךיתונווע :תורצה לכמ ךתוא הדופ ה"בקה תמא ידי לע (זס :א"ב יניעב ןרקש 'יהיו 'יחישמ תומיש םדאל בוט (חס ינש קלח וב ויה םוקמה הזש עדי םוקמה הזב רעצ ול שיו םוקמ והזיאל אב םדא םימעפל (א לעו הריפכ הזיאל הזה םוקמב ואובי וינב וא הריפכ הזיא םהל לפנו ויתובא :הזה םוקמב רעצ וישכע לבוס אוה הז ידי :הריפכל אב הפונח ידי לע (ב :תומלוע ינשב ןימאמ אוהש הזל אלא םיתפומ השוע ה"בקה ןיא (ג :ונילע ןירזוג תומואש תוריזגה ןילטבתנ הנומא ידי לע (ד אלא וניא הז לכו תדחוימ תאלוח הזיא תואפרל דחוימ חכ בשעו בשע לכל שיש עד (ה לכל זב יהת לא" לע רובעלמ ומצע תא רמש אלו ותירבו ותנומא רמש אלש ימל זב יהת לא" םיקמו תירבה רמוש אוהו תומילשב הנומא ול שיש ימ לבא ."םדא לכב אפרתנ אלא .ותאלוחל םידחוימה םיבשע יקלחב הלות ותאופר ןיא "םדא לכל םיבשעה ומרתיש דע ןיתמהל ךירצ ןיאו 'וכו ךמחל תא ךרבו 'יחבב הקשמו לכאמ :ותאופרל םידחוימה יגיהנמ יפל איה הנומא תדמו הנומא ידי לע אלא הניא האבה העושיה רקיע (ו :רודה הברהמ דומילה יכ .י"שה תודחאב ותנומא קזחל ךירצ זא ברל ברמ ךלוהשכ (ז לכל ריאהל לוכי אוה תנומא ול שיש ברה ןכו .דוחיה תנומאל קיזמ םידמלמ אלו ול ךירצש המ אלא עמוש וניא עמוש דימלת לכו .וחוכ יפל דימלתו דימלת :רתוי :הנומא ידי לע אב המחנה (ח :םלועב םיבובזה וברתנ הנומא טועימ ידי לע (ט הואגמו סעכמ לוצינ הז ידי לע דומחת אל לע רובעלמ ומצע תא רמושש ימ (י :הואגו סעכ ידי לע האבה הנומא ןורסחמו ןיתיסמ םלועה תומוא הז ידי לע םלועה תומואל ותוקלא ןיעדומ ןיאש ידי לע (אי :תוינוציח תוכחב ךליל לארשי תא ןיחידמו יניד ןיררועתנ ז"ע ירוהרה ידי לעו םיניד ןיררועתנ הנומא לוקלק ידי לע (בי :תונרתוו ילב יוארכ ןודינ םא רבכ ןודינש םינידה תא םינדש ונייה םיניד :הנומאמ ורבח תא ליפמש ימ לע ו"ח אב םינב לוכיש (גי (די

webmaster@breslov.com טנלייפ ןימינב ,'ןוטסובב בלסרב ש"נא' ידי לע יושע ףדה